Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 4/2014 [260] Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Antoni Witosz
 • Upadłość wspólnika spółki osobowej jako przyczyna rozwiązania spółki osobowej i jej likwidacji
 • str. 4

  Aleksander Jerzy Witosz
 • Skutki prawne upadłości wspólnika spółki osobowej
 • str. 8

  Jacek Jastrzębski
 • W sprawie wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki akcyjnej - uwagi na tle art. 369 § 4 k.s.h.
 • str. 13

  Ewa Wojtaszek-Mik
 • Informacja przedumowna w dyrektywie 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów (problemy implementacyjne w prawie polskim)
 • str. 19

  Adam Bodnar, Adam Ploszka
 • CSR a prawa człowieka - monitorowanie przestrzegania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu przez spółki
 • str. 31

  Tomasz Sójka
 • Umowa o doradztwo inwestycyjne w obrocie instrumentami finansowymi - zagadnienia podstawowe
 • str. 39

  Jarosław Grykiel
 • Wniesienie aportu do spółki z o.o.
 • str. 46

  Jakub Bartosiak
 • Strona internetowa jako aport - zagadnienia praktyczne
 • str. 51

  Katarzyna Paterak-Kondek
 • W sprawie statusu spółki nowo zawiązanej w łączeniu metodą per unionem - replika
 • str. 53
  Antoni Witosz
  Upadłość wspólnika spółki osobowej jako przyczyna rozwiązania spółki osobowej i jej likwidacji
  Ogłoszenie upadłości wspólnika jako przyczyna rozwiązania spółek osobowych nie budziło wątpliwości pod rządem kodeksu handlowego i w okresie obowiązywania kodeksu spółek handlowych do wejścia w życie prawa upadłościowego i naprawczego. Obowiązujące wówczas przepisy przez upadłość rozumiały bowiem tylko i wyłącznie taki stan prawny, który się kończył likwidacją majątku upadłego. Prawo upadłościowe i naprawcze wprowadziło jedną upadłość, która może jednak przyjąć postać upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego (czyli takiej, która obowiązywała w poprzednim stanie prawnym) oraz upadłości z możliwością zawarcia układu. Druga z tych upadłości rodzi daleko idące wątpliwości w praktyce stosowania prawa, gdy właściwe przepisy obowiązujące przed datą wejścia w życie prawa upadłościowego i naprawczego posługują się pojęciem "upadłość" albo odsyłają do postępowania upadłościowego. Także orzecznictwo sądowe nie jest jednolite. Wydaje się więc konieczne przedstawienie sytuacji prawnej de lege lata i zaproponowanie wniosków de lege ferenda.

  Początek strony


  Aleksander Jerzy Witosz
  Skutki prawne upadłości wspólnika spółki osobowej
  Upadłość wspólnika spółki osobowej jest przesłanką jej rozwiązania (art. 58 pkt 4 kodeksu spółek handlowych). Z perspektywy postępowania upadłościowego prawa i obowiązki członkowskie będą traktowane jako składnik majątkowy służący zaspokojeniu roszczeń wierzycieli. Jednak na taką sytuację można spoglądać także z innej płaszczyzny - spółki i pozostałych wspólników - co rodzi rozliczne wątpliwości natury prawnej i praktycznej. Dostrzegając tę problematykę, niniejsze opracowanie skupia się nie na znaczeniu upadłości wspólnika dla bytu prawnego spółki, lecz na jej wpływie na funkcjonowanie spółki w praktyce oraz na wzajemnych relacjach między spółką, upadłym i pozostałymi wspólnikami.

  Początek strony


  Jacek Jastrzębski
  W sprawie wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki akcyjnej - uwagi na tle art. 369 § 4 k.s.h.
  Normatywne rozróżnienie pojęcia mandatu oraz kadencji wskazywane jest jako novum kodeksu spółek handlowych względem kodeksu handlowego. Sposób użycia i określenia wzajemnych relacji obu pojęć w art. 369 k.s.h. pozostawia jednak wiele wątpliwości. Świadczą o tym jednoznacznie liczne wypowiedzi doktrynalne, których autorzy zajmują w tej kwestii diametralnie rozbieżne stanowiska, wskazując jednocześnie na znaczną praktyczną doniosłość tematu. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie takiej interpretacji art. 369 § 4 k.s.h., która jest zgodna z aksjologią leżącą u podstaw tej regulacji.

  Początek strony


  Ewa Wojtaszek-Mik
  Informacja przedumowna w dyrektywie 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów (problemy implementacyjne w prawie polskim)
  W Sejmie trwają prace nad implementacją dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów. Ustawa o prawach konsumenta, której rządowy projekt został wniesiony do Sejmu 17.01.2014 r., zgodnie z dyrektywą 2011/83/UE powinna wejść w życie 13.06.2014 r. Zmiany w prawie konsumenckim spowodują znaczne ujednolicenie przepisów dotyczących prawa konsumenta do informacji i do odstąpienia od umów zawieranych w okolicznościach nietypowych (poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość) oraz ustanowią przedumowne obowiązki informacyjne w odniesieniu do umów zawieranych w okolicznościach typowych (w lokalu przedsiębiorstwa). Transpozycja dyrektywy 2011/83/UE w prawie polskim wiąże się z licznymi problemami zarówno natury ogólnej (zakres regulacji, stosunek do innych przepisów dotyczących umów, zupełny charakter harmonizacji i zakres opcji regulacyjnych, miejsce implementacji w systemie prawa cywilnego), jak i szczegółowymi, dotyczącymi m.in. przedumownej informacji konsumenckiej.

  Początek strony


  Adam Bodnar, Adam Ploszka
  CSR a prawa człowieka - monitorowanie przestrzegania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu przez spółki
  Tradycyjnie podmiotami zobowiązanymi do przestrzegania praw i wolności jednostki określonych w Konstytucji RP i wiążących Polskę umowach z zakresu międzynarodowej ochrony praw człowieka są organy władzy publicznej. Niemniej jednak postępująca prywatyzacja funkcji państwowych wiąże się z koniecznością poszukiwania drogi do zapewnienia przestrzegania praw człowieka przez podmioty niepaństwowe, w tym spółki prawa handlowego (także takie, w których większościowym udziałowcem jest Skarb Państwa). Jedną z możliwych dróg zagwarantowania przestrzegania praw człowieka przez podmioty niepaństwowe jest kontrowersyjna i trudna w implementacji koncepcja horyzontalnego obowiązywania praw człowieka. Inną, cieszącą się coraz większą popularnością, drogą może być wprowadzenie przez nie koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu (ang. corporate social responsibility, dalej jako CSR). Koncepcja CSR zyskuje coraz większe znaczenie praktyczne oraz cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli nauki. Wśród rozważań natury teoretycznej dominują prace z zakresu nauki o zarządzaniu, co ma swoje historyczne i praktyczne uzasadnienie. Problematyka ta podejmowana jest także w ograniczonym zakresie przez przedstawicieli doktryny prawa. Celem tego artykułu, wpisującego się w rozważania natury prawniczej, jest analiza sposobów monitorowania przestrzegania standardów CSR przez spółki, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka.

  Początek strony


  Tomasz Sójka
  Umowa o doradztwo inwestycyjne w obrocie instrumentami finansowymi - zagadnienia podstawowe
  Doradztwo inwestycyjne stanowi jeden z kluczowych instrumentów wspierania roztropnego udziału inwestorów indywidualnych w rynku kapitałowym. Z tego względu w świetle MiFID I (ang. Market in Financial Instruments Directive) stało się ono jedną z podstawowych usług maklerskich poddanych rozbudowanym regulacjom tej dyrektywy dotyczącym sposobu świadczenia usług na rzecz klientów (ang. conduct-of-business rules), z których w szczególności wynika konieczność świadczenia usługi, która jest odpowiednia dla danego klienta (ang. suitability test). Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza pojęcia umowy o doradztwo inwestycyjne, podstawowej treści tej umowy, a także publiczno-prawnych unormowań dotyczących sposobu świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

  Początek strony


  Jarosław Grykiel
  Wniesienie aportu do spółki z o.o.
  Atrakcyjność spółek kapitałowych przejawia się przede wszystkim w wyłączeniu odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Spółki takie odpowiadają za swoje zobowiązania, co do zasady, jedynie własnym majątkiem. Majątek spółki kapitałowej stanowią m.in. wkłady wniesione przez wspólników przy zawiązaniu spółki lub w ramach pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego. W przypadku wkładów pieniężnych w praktyce nie występują istotne problemy związane z ich wniesieniem do spółki. Natomiast wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportów) do spółki kapitałowej wiąże się w praktyce z wieloma trudnościami, które jak dotąd nie zostały jednoznacznie rozstrzygnięte ani w doktrynie, ani w orzecznictwie. Dotyczy to zwłaszcza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której regulacja poświęcona temu zagadnieniu jest niezbyt precyzyjna i z pewnością mniej rozwinięta niż w przypadku spółki akcyjnej.

  Początek strony


  Jakub Bartosiak
  Strona internetowa jako aport - zagadnienia praktyczne
  W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienie aportu do spółki kapitałowej w postaci strony (portalu) internetowego. Obok zwięzłego uzasadnienia zdolności aportowej opisano przedmiot aportu (elementy składające się na stronę internetową) oraz właściwości, które należy brać pod uwagę, dokonując wyceny tego składnika majątku.

  Początek strony


  Katarzyna Paterak-Kondek
  W sprawie statusu spółki nowo zawiązanej w łączeniu metodą per unionem - replika
  Artykuł mojego autorstwa pt. "Status spółki nowo zawiązanej w łączeniu metodą per unionem" został poddany krytycznej analizie przez Natalię Chyb. Autorka polemiki odnosi się do poszczególnych zagadnień poruszonych przeze mnie w treści artykułu, przedstawiając swoje poglądy na dany temat, co powoduje, że prowadzona dyskusja na ten dość rzadko poruszany w doktrynie prawa temat jest tym ciekawsza. Niniejsza replika odnosi się do kwestii, które były przedmiotem uwag autorki polemiki, a także - w przypadku gdy było to konieczne - odnosi się do innych zagadnień związanych z tematem dyskusji.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty