Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
56,70 56,70
Cena regularna: 63,00
63,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińAntoni Witosz

str. 4

Aleksander Jerzy Witosz

str. 8

Jacek Jastrzębski

str. 13

Ewa Wojtaszek-Mik

str. 19

Adam Bodnar, Adam Ploszka

str. 31

Tomasz Sójka

str. 39

Jarosław Grykiel

str. 46

Jakub Bartosiak

str. 51

Katarzyna Paterak-Kondek

str. 53
Antoni Witosz
Upadłość wspólnika spółki osobowej jako przyczyna rozwiązania spółki osobowej i jej likwidacji
Ogłoszenie upadłości wspólnika jako przyczyna rozwiązania spółek osobowych nie budziło wątpliwości pod rządem kodeksu handlowego i w okresie obowiązywania kodeksu spółek handlowych do wejścia w życie prawa upadłościowego i naprawczego. Obowiązujące wówczas przepisy przez upadłość rozumiały bowiem tylko i wyłącznie taki stan prawny, który się kończył likwidacją majątku upadłego. Prawo upadłościowe i naprawcze wprowadziło jedną upadłość, która może jednak przyjąć postać upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego (czyli takiej, która obowiązywała w poprzednim stanie prawnym) oraz upadłości z możliwością zawarcia układu. Druga z tych upadłości rodzi daleko idące wątpliwości w praktyce stosowania prawa, gdy właściwe przepisy obowiązujące przed datą wejścia w życie prawa upadłościowego i naprawczego posługują się pojęciem "upadłość" albo odsyłają do postępowania upadłościowego. Także orzecznictwo sądowe nie jest jednolite. Wydaje się więc konieczne przedstawienie sytuacji prawnej de lege lata i zaproponowanie wniosków de lege ferenda.

Początek strony


Aleksander Jerzy Witosz
Skutki prawne upadłości wspólnika spółki osobowej
Upadłość wspólnika spółki osobowej jest przesłanką jej rozwiązania (art. 58 pkt 4 kodeksu spółek handlowych). Z perspektywy postępowania upadłościowego prawa i obowiązki członkowskie będą traktowane jako składnik majątkowy służący zaspokojeniu roszczeń wierzycieli. Jednak na taką sytuację można spoglądać także z innej płaszczyzny - spółki i pozostałych wspólników - co rodzi rozliczne wątpliwości natury prawnej i praktycznej. Dostrzegając tę problematykę, niniejsze opracowanie skupia się nie na znaczeniu upadłości wspólnika dla bytu prawnego spółki, lecz na jej wpływie na funkcjonowanie spółki w praktyce oraz na wzajemnych relacjach między spółką, upadłym i pozostałymi wspólnikami.

Początek strony


Jacek Jastrzębski
W sprawie wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki akcyjnej - uwagi na tle art. 369 § 4 k.s.h.
Normatywne rozróżnienie pojęcia mandatu oraz kadencji wskazywane jest jako novum kodeksu spółek handlowych względem kodeksu handlowego. Sposób użycia i określenia wzajemnych relacji obu pojęć w art. 369 k.s.h. pozostawia jednak wiele wątpliwości. Świadczą o tym jednoznacznie liczne wypowiedzi doktrynalne, których autorzy zajmują w tej kwestii diametralnie rozbieżne stanowiska, wskazując jednocześnie na znaczną praktyczną doniosłość tematu. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie takiej interpretacji art. 369 § 4 k.s.h., która jest zgodna z aksjologią leżącą u podstaw tej regulacji.

Początek strony


Ewa Wojtaszek-Mik
Informacja przedumowna w dyrektywie 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów (problemy implementacyjne w prawie polskim)
W Sejmie trwają prace nad implementacją dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów. Ustawa o prawach konsumenta, której rządowy projekt został wniesiony do Sejmu 17.01.2014 r., zgodnie z dyrektywą 2011/83/UE powinna wejść w życie 13.06.2014 r. Zmiany w prawie konsumenckim spowodują znaczne ujednolicenie przepisów dotyczących prawa konsumenta do informacji i do odstąpienia od umów zawieranych w okolicznościach nietypowych (poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość) oraz ustanowią przedumowne obowiązki informacyjne w odniesieniu do umów zawieranych w okolicznościach typowych (w lokalu przedsiębiorstwa). Transpozycja dyrektywy 2011/83/UE w prawie polskim wiąże się z licznymi problemami zarówno natury ogólnej (zakres regulacji, stosunek do innych przepisów dotyczących umów, zupełny charakter harmonizacji i zakres opcji regulacyjnych, miejsce implementacji w systemie prawa cywilnego), jak i szczegółowymi, dotyczącymi m.in. przedumownej informacji konsumenckiej.

Początek strony


Adam Bodnar, Adam Ploszka
CSR a prawa człowieka - monitorowanie przestrzegania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu przez spółki
Tradycyjnie podmiotami zobowiązanymi do przestrzegania praw i wolności jednostki określonych w Konstytucji RP i wiążących Polskę umowach z zakresu międzynarodowej ochrony praw człowieka są organy władzy publicznej. Niemniej jednak postępująca prywatyzacja funkcji państwowych wiąże się z koniecznością poszukiwania drogi do zapewnienia przestrzegania praw człowieka przez podmioty niepaństwowe, w tym spółki prawa handlowego (także takie, w których większościowym udziałowcem jest Skarb Państwa). Jedną z możliwych dróg zagwarantowania przestrzegania praw człowieka przez podmioty niepaństwowe jest kontrowersyjna i trudna w implementacji koncepcja horyzontalnego obowiązywania praw człowieka. Inną, cieszącą się coraz większą popularnością, drogą może być wprowadzenie przez nie koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu (ang. corporate social responsibility, dalej jako CSR). Koncepcja CSR zyskuje coraz większe znaczenie praktyczne oraz cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli nauki. Wśród rozważań natury teoretycznej dominują prace z zakresu nauki o zarządzaniu, co ma swoje historyczne i praktyczne uzasadnienie. Problematyka ta podejmowana jest także w ograniczonym zakresie przez przedstawicieli doktryny prawa. Celem tego artykułu, wpisującego się w rozważania natury prawniczej, jest analiza sposobów monitorowania przestrzegania standardów CSR przez spółki, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka.

Początek strony


Tomasz Sójka
Umowa o doradztwo inwestycyjne w obrocie instrumentami finansowymi - zagadnienia podstawowe
Doradztwo inwestycyjne stanowi jeden z kluczowych instrumentów wspierania roztropnego udziału inwestorów indywidualnych w rynku kapitałowym. Z tego względu w świetle MiFID I (ang. Market in Financial Instruments Directive) stało się ono jedną z podstawowych usług maklerskich poddanych rozbudowanym regulacjom tej dyrektywy dotyczącym sposobu świadczenia usług na rzecz klientów (ang. conduct-of-business rules), z których w szczególności wynika konieczność świadczenia usługi, która jest odpowiednia dla danego klienta (ang. suitability test). Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza pojęcia umowy o doradztwo inwestycyjne, podstawowej treści tej umowy, a także publiczno-prawnych unormowań dotyczących sposobu świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

Początek strony


Jarosław Grykiel
Wniesienie aportu do spółki z o.o.
Atrakcyjność spółek kapitałowych przejawia się przede wszystkim w wyłączeniu odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Spółki takie odpowiadają za swoje zobowiązania, co do zasady, jedynie własnym majątkiem. Majątek spółki kapitałowej stanowią m.in. wkłady wniesione przez wspólników przy zawiązaniu spółki lub w ramach pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego. W przypadku wkładów pieniężnych w praktyce nie występują istotne problemy związane z ich wniesieniem do spółki. Natomiast wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportów) do spółki kapitałowej wiąże się w praktyce z wieloma trudnościami, które jak dotąd nie zostały jednoznacznie rozstrzygnięte ani w doktrynie, ani w orzecznictwie. Dotyczy to zwłaszcza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której regulacja poświęcona temu zagadnieniu jest niezbyt precyzyjna i z pewnością mniej rozwinięta niż w przypadku spółki akcyjnej.

Początek strony


Jakub Bartosiak
Strona internetowa jako aport - zagadnienia praktyczne
W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienie aportu do spółki kapitałowej w postaci strony (portalu) internetowego. Obok zwięzłego uzasadnienia zdolności aportowej opisano przedmiot aportu (elementy składające się na stronę internetową) oraz właściwości, które należy brać pod uwagę, dokonując wyceny tego składnika majątku.

Początek strony


Katarzyna Paterak-Kondek
W sprawie statusu spółki nowo zawiązanej w łączeniu metodą per unionem - replika
Artykuł mojego autorstwa pt. "Status spółki nowo zawiązanej w łączeniu metodą per unionem" został poddany krytycznej analizie przez Natalię Chyb. Autorka polemiki odnosi się do poszczególnych zagadnień poruszonych przeze mnie w treści artykułu, przedstawiając swoje poglądy na dany temat, co powoduje, że prowadzona dyskusja na ten dość rzadko poruszany w doktrynie prawa temat jest tym ciekawsza. Niniejsza replika odnosi się do kwestii, które były przedmiotem uwag autorki polemiki, a także - w przypadku gdy było to konieczne - odnosi się do innych zagadnień związanych z tematem dyskusji.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Antoni Witosz
 • Partner's insolvency as a reason for dissolving the partnership and its liquidation
 • p. 4

  Aleksander Jerzy Witosz
 • Legal consequences of partner's insolvency
 • p. 8

  Jacek Jastrzębski
 • On the expiry of the corporate mandate of management board members of a joint stock company - remarks concerning Art. 369(4) of the Code of Commercial Partnerships and Companies
 • p. 13

  Ewa Wojtaszek-Mik
 • Precontractual information in the directive 2011/83/EU on consumer rights (implementation problems in the Polish law)
 • p. 19

  Adam Bodnar, Adam Ploszka
 • CSR and human rights - monitoring compliance with the standards of corporate social responsibility by companies
 • p. 31

  Tomasz Sójka
 • Investment advisory agreement in trading in financial instruments - the basic problems
 • p. 39

  Jarosław Grykiel
 • The transfer of an in-kind contribution to the limited liability company
 • p. 46

  Jakub Bartosiak
 • Website as a contribution in kind to a company - practical aspects
 • p. 51

  Katarzyna Paterak-Kondek
 • On the status of a newly formed, but not registered, company in the per unionem merger - reply
 • p. 53
  Antoni Witosz
  Partner's insolvency as a reason for dissolving the partnership and its liquidation
  Dissolving the partnership as a consequence of partner's insolvency did not cause many problems under the previous laws, when there was just one type of insolvency. The new Bankruptcy and Rehabilitation Law introduced two different types of insolvency proceedings. The first type is known as winding-up insolvency and resembles the old insolvency model. The second one is reorganization insolvency and aims at negotiating a rehabilitation agreement between the debtor and the creditors. The problem is that the Code of Commercial Companies and Partnerships only uses the general term "insolvency". Considering these doubts, this paper aims at finding the proper interpretation of statutes, but also discusses possible amendments.

  Back to top


  Aleksander Jerzy Witosz
  Legal consequences of partner's insolvency
  Insolvency of a partner is one of the reasons for dissolving the partnership. During insolvency proceedings, the partner's rights and obligations will be treated as one of the assets to be used to pay off debts. But there is also another perspective worthy of noticing - that of the situation of the remaining partners and the partnership itself. While noticing the problem, this paper focuses on the consequences of a partner's insolvency for the functioning of the partnership and mutual relations between the insolvent partner, insolvency proceedings' participants, the remaining partners and the partnership.

  Back to top


  Jacek Jastrzębski
  On the expiry of the corporate mandate of management board members of a joint stock company - remarks concerning Art. 369(4) of the Code of Commercial Partnerships and Companies
  The article discusses the issue of the expiry of the corporate mandate of management board members of a joint stock company due to the lapse of the term of office. The purpose of the article is to identify the rationale for a regulation allowing for a mismatch between the lapse of the term of office and the expiry of the mandate. This rationale - related to the management board's role in the ordinary (annual) general meeting - leads to certain conclusions regarding the mechanism and scope of the extension of the mandate beyond the term of office.

  Back to top


  Ewa Wojtaszek-Mik
  Precontractual information in the directive 2011/83/EU on consumer rights (implementation problems in the Polish law)
  The Polish Sejm is carrying out works concerning the implementation of the directive 2011/83/EU on consumer rights. The project of the law on consumer right prepared by the Government was introduced to the Sejm of 17 January 2014 and according to the directive this law should come into force of 13 June 2014. Changes in the consumer law will result in substantial standardization of rules concerning consumer right to information and to withdrawal from the contracts concluded in atypical circumstances (off-premises and distance contracts) and will create precontractual information duties concerning contracts concluded in typical circumstances (concluded in the business premises). The transposition of the directive 2011/83/UE into the Polish law is related to some general problems (scope of regulation, relation to others rules concerning contracts, full character of harmonisation and scope of regulation options, place of the implementation dispositions in the civil law system), as well as to particular ones, e.g. precontractual consumer information.

  Back to top


  Adam Bodnar, Adam Ploszka
  CSR and human rights - monitoring compliance with the standards of corporate social responsibility by companies
  Traditionally, entities obliged to respect the rights and freedoms set out in the Constitution of the Republic of Poland and binding agreements in the field of international human rights protection are public authorities. Nevertheless, the progressive privatization of state functions require the search path to ensure respect for human rights by non-state actors, including commercial companies (including those in which the majority shareholder is the State Treasury). One of the possible ways of ensuring respect for human rights by non-state actors is controversial and difficult to implement the concept of horizontal application of human rights. Another way to implement the introduction of the concept, which enjoys a growing popularity, is socially responsible business. The concept of corporate social responsibility is becoming increasingly important practical and continuing popularity with the representatives of science. Among the considerations of a theoretical nature, dominated by management science, which has historical and practical justification, however, this problem is also limited by the representatives of law doctrine. The purpose of this article is to analyse methods of monitoring compliance with CSR standards by companies, with particular emphasis on human rights standards

  Back to top


  Tomasz Sójka
  Investment advisory agreement in trading in financial instruments - the basic problems
  Investment advice is one of the key instruments to support prudent participation of individual investors in the capital market. Therefore, in the light of MiFID I (Markets in Financial Instruments Directive), investment advice has become one of the basic investment services which is the subject of extensive regulation of that Directive concerning the way such services are provided to customers (conduct-of-business rules). In particular, it results in the need to provide a service which is suitable for the particular customer (suitability test). The topic of this article is an analysis of the concept of investment advisory agreement, the basic contents of that agreement, as well as public law regulations concerning the manner of providing investment advice services.

  Back to top


  Jarosław Grykiel
  The transfer of an in-kind contribution to the limited liability company
  The attractiveness of capital companies is manifested especially by excluding the shareholders' liability for the company's obligations. The liability of such companies is limited, in general, to their own property. The property of capital company comprise, among others, in-kind contributions provided by shareholders to cover the initial or increased share capital. There are no major practical problems related to the pecuniary contributions. However in case of in-kind contributions to the capital companies much more difficulties arise, which still have not been resolved. It refers especially to the limited liability company, the legal regulation of which in this respect is less developed in comparison to the joint stock company.

  Back to top


  Jakub Bartosiak
  Website as a contribution in kind to a company - practical aspects
  The author describes the practical aspects of contributing the website to a limited liability or public company. Beside a concise analysis and deliberation if such a contribution is allowed, the author describes the website itself (its constituent elements) and the characteristics that should be taken into account while valuing the contribution.

  Back to top


  Katarzyna Paterak-Kondek
  On the status of a newly formed, but not registered, company in the per unionem merger - reply
  My article entitled 'Status of a newly formed, but not registered, company in the per unionem merger' was analysed by Natalia Chyb. The author of the polemic refers to particular issues discussed in my article, presenting her opinions. This reply refers to the matters discussed by N. Chyb, as well as other essential problems related to the main subject of the discussion. Therefore, the discussion on the matter indicated in the title of the article and the polemic becomes more interesting.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty