Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińStanisław Sołtysiński

str. 4

Marcin Dziurda, Cezary Wiśniewski

str. 12

Aleksander Jerzy WitoszStanisław Sołtysiński

str. 4

Marcin Dziurda, Cezary Wiśniewski

str. 12

Aleksander Jerzy Witosz

str. 19

Adam Opalski, Krzysztof Oplustil

str. 26

Marek Świątkowski

str. 30

Tomasz Szanciło

str. 37

Filip Seredyński, Agnieszka Sobiech, Maciej Sobiech

str. 44

Marcin Łolik

str. 49

Michał Pyka

str. 52
Stanisław Sołtysiński
Adresat oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji piastuna spółki kapitałowej
Artykuł stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie kto powinien być adresatem oświadczenia o rezygnacji składanej przez piastunów spółki. Liczne odpowiedzi udzielane na to pytanie przez judykaturę i piśmiennictwo prawnicze są różnorakie i sprzeczne. Jako adresatów oświadczeń o rezygnacji członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej wymienia się członków zarządu, prokurentów, radę nadzorczą, specjalnych pełnomocników walnego zgromadzenia lub organ, któremu służy prawo powołania następcy osoby rezygnującej. Autor jest zdania, że bierne prawo reprezentacji spółki przysługuje zarządowi, chyba iż przepis szczególny lub statut modyfikują postanowienia art. 205 § 2 i art. 373 § 2 kodeksu spółek handlowych1, które stanowią, że oświadczenia składane spółce mogą być składane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą dojścia do adresata, zgodnie z wymogami art. 61 kodeksu cywilnego. Przepis ten może być również zmodyfikowany przez statut (umowę założycielską).

Początek strony


Marcin Dziurda, Cezary Wiśniewski
Wpływ umów BIT na suwerenność państw
Dwustronne umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji dokonały prawdziwej rewolucji w prawie międzynarodowym. Na ich podstawie podmioty prywatne - inwestorzy pochodzący z określonego państwa - mogą dochodzić roszczeń bezpośrednio od państwa będącego drugą stroną traktatu międzynarodowego. Co istotne, spory w tym zakresie rozstrzygane są przez powoływane ad hoc międzynarodowe trybunały arbitrażowe. Coraz częściej roszczenia inwestorów dotyczą skutków wykonywania przez państwo jego suwerennych uprawnień, a w szczególności wprowadzanych zmian legislacyjnych. Nierzadko podstawy swoich roszczeń inwestorzy upatrują także w orzeczeniach wydawanych przez sądy państwa goszczącego. Nasuwa się zatem pytanie, jaki wpływ na suwerenność państw ma gwałtownie rozwijający się system arbitrażu inwestycyjnego.

Początek strony


Aleksander Jerzy Witosz
Jednoosobowa spółka osobowa (cz. II)
W pierwszej części opracowania przedstawiono problematykę jednoosobowej spółki osobowej prawa handlowego oraz omówiono regulację dotyczącą spółki partnerskiej, a także zagadnienie skutków śmierci przedostatniego wspólnika oraz wypowiedzenia umowy spółki prowadzącej do pozostania w składzie jednostki organizacyjnej jednej tylko osoby. W kontynuacji analiza obejmie takie kwestie, jak: upadłość wspólnika, możliwość kontynuowania działalności na podstawie dotychczasowych postanowień umowy, szczególną sytuację spółki komandytowej, a także wnioski de lege lata i de lege ferenda, które mają wyjaśnić problem jednoosobowej spółki osobowej.

Początek strony


Adam Opalski, Krzysztof Oplustil
Jeszcze w sprawie odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych
W numerze lipcowym "Przeglądu Prawa Handlowego" z 2013 r. ukazał się artykuł J. Jastrzębskiego poświęcony problematyce odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów spółek kapitałowych. Autor podzielił wyrażone przez nas stanowisko krytyczne wobec dominującej linii orzeczniczej, która de facto czyni iluzoryczną odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej za niedochowanie standardów starannego prowadzenia spraw spółki. J. Jastrzębski polemicznie ustosunkował się natomiast do przyjętego przez nas rozumienia pojęcia należytej staranności oraz funkcji, jaką ma ona spełniać w modelu odpowiedzialności.

Początek strony


Marek Świątkowski
Modyfikacja przepisów jurysdykcyjnych traktatu inwestycyjnego na podstawie klauzuli MFN
W dziedzinie międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego toczy się od kilku lat, nierozstrzygnięta do dnia dzisiejszego, dyskusja na temat tego, czy przepisy jurysdykcyjne traktatu inwestycyjnego mogą być modyfikowane na podstawie klauzuli MFN. Można wręcz zaryzykować twierdzenie, że żadne zagadnienie tak bardzo nie podzieliło wcześniej teoretyków i praktyków, jak to będące przedmiotem niniejszego artykułu. W lipcowym numerze "Przeglądu Prawa Handlowego" z 2012 r. ukazała się interesująca publikacja na powyższy temat autorstwa C. Wiśniewskiego i O. Górskiej. Autorzy wskazali na wiele powodów, zarówno prawnych, jak i czysto logicznych, przemawiających przeciwko możliwości stosowania klauzuli MFN do przepisów jurysdykcyjnych traktatów. Ostatecznie autorzy doszli do wniosku, że jest to niedopuszczalne. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie dodatkowych argumentów oraz zwrócenie uwagi, że nawet jeżeli inwestorowi uda się skorzystać z dogodniejszych przepisów jurysdykcyjnych innego traktatu na podstawie klauzuli MFN, to może się okazać, iż korzystny dla niego wyrok będzie niemożliwy do wyegzekwowania.

Początek strony


Tomasz Szanciło
Actio pro socio a następstwo prawne
Generalną zasadą jest, że roszczenie z tytułu szkód wyrządzonych spółce z o.o. przysługuje samej spółce, która może wytoczyć powództwo w przypadku zaistnienia ustawowych przesłanek odpowiedzialności sprawcy szkody. Przepisy prawa nadają takie uprawnienie - w określonej sytuacji - również wspólnikom. Problem powstaje, gdy ustanie byt prawny tej osoby prawnej z majątkiem polikwidacyjnym, a więc albo przed wytoczeniem powództwa przez wspólnika, albo już w czasie trwania sprawy sądowej spółka zostanie prawomocnie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako KRS). Mamy wówczas do czynienia z patologiczną sytuacją, gdyż mimo przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślenia spółki z rejestru pozostaje po niej nierozdysponowana część majątku. Takiej sytuacji ustawodawca nie przewidział, pozostawiając ją bez normatywnego rozwiązania.

Początek strony


Filip Seredyński, Agnieszka Sobiech, Maciej Sobiech
Step-up w spółkach kapitałowych jako forma planowania podatkowego
Obowiązujące przepisy regulujące skutki podatkowe likwidacji spółek handlowych, zwłaszcza spółek kapitałowych, zachęcają do dokonywania złożonych operacji mających na celu zmniejszenie ciężaru podatkowego. Przejawem tego typu optymalizacji jest sytuacja, w której wspólnicy spółek kapitałowych w celu uzyskania możliwości przeszacowania środków trwałych (step-up) ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości tworzą spółkę celową (spółkę matkę) i dokonują likwidacji spółki córki. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza tego zagadnienia w prawie handlowym oraz podatkowym.

Początek strony


Marcin Łolik
Nowe zasady funkcjonowania agencji ratingowych w ramach Unii Europejskiej
Agencje ratingowe stały się nieodłącznym elementem współczesnych rynków finansowych, posiadając jednocześnie ogromny wpływ na ich funkcjonowanie poprzez m.in. oddziaływanie na decyzje inwestycyjne oraz wizerunek i atrakcyjność finansową emitentów. Niestety w ostatnich kilku latach ocena ich działalności jest dość negatywna, szczególnie że często ich decyzje przekładały się wprost na losy nie tylko korporacji czy państw, ale nawet całej światowej gospodarki. Wiązało się to m.in. z faktem, że zasady ich funkcjonowania nie były do tej pory wystarczająco uregulowane i w zasadzie działały one, korzystając z ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Wpływ ratingów wydawanych przez agencje jest często nieproporcjonalnie wielki do roli, jaką odgrywają same agencje we współczesnej gospodarce. W związku z powyższym ich niezależność oraz uczciwość są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i stabilności rynku. Dotychczas agencje prowadziły swoją działalność głównie na zasadzie swobody gospodarczej. Jednak z powodu ich rosnącej roli coraz częściej widać, że regulacje, którym podlegają, nie są wystarczające. Z powyższych powodów w ramach Unii Europejskiej narasta coraz większa presja na uregulowanie zasad działalności agencji ratingowych. Stąd nowe regulacje dotyczące działalności agencji ratingowych, które weszły w życie 20.06.2013 r. Niniejszy artykuł ma przedstawić zarys wprowadzonych regulacji.

Początek strony


Michał Pyka
Przejęcie dominującej spółki akcyjnej przez jej zależną spółkę z o.o.
Jednym ze szczególnych typów łączenia spółek poprzez przejęcie jest przejęcie spółki dominującej przez jej spółkę zależną, określane również jako down stream merger albo połączenie odwrotne. Znajduje ono zastosowanie w ramach restrukturyzacji grup kapitałowych, a także jako narzędzie optymalizacji podatkowej pozwalające wykorzystać podatkowo stratę wykazaną przez spółkę zależną. Ponadto, może zostać wykorzystane do osiągnięcia efektu przeniesienia siedziby statutowej zagranicznej spółki do Polski - poprzez utworzenie w Polsce spółki zależnej, która przejęłaby następnie swoją zagraniczną spółkę matkę. Przejęcie spółki dominującej przez jej spółkę zależną nie różni się od pozostałych typów łączenia spółek przez przejęcie. Polega ono na przeniesieniu całego majątku przejmowanej spółki dominującej na przejmującą spółkę zależną w zamian za udziały, które przejmująca spółka zależna wydaje akcjonariuszom bądź udziałowcom przejmowanej spółki dominującej (art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych). Za w pełni dopuszczalne należy uznać przejęcie dominującej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez jej zależną spółkę akcyjną. W rezultacie takiego przejęcia zależna spółka akcyjna nabywa własne akcje (posiadane dotychczas przez dominującą spółkę z o.o.), z których to akcji nie może wykonywać prawa głosu (art. 364 § 2 k.s.h.). Nabycie takie jest jednak w pełni dopuszczalne ze względu na treść art. 362 § 1 pkt 3 k.s.h., który zezwala na nabycie przez spółkę własnych akcji w drodze sukcesji uniwersalnej. Istotne wątpliwości budzi natomiast dopuszczalność przejęcia dominującej spółki akcyjnej przez jej zależną spółkę z o.o. Problematyka ta będzie stanowić przedmiot poniższych rozważań. Podjęta zostanie też próba znalezienia alternatywnych sposobów osiągnięcia celu omawianego typu przejęcia.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Stanisław Sołtysiński
 • Addressee of company officer's declaration on giving up the function
 • p. 4

  Marcin Dziurda, Cezary Wiśniewski
 • Bilateral Investment Treaties and the State sovereignty
 • p. 12

  Aleksander Jerzy Witosz
 • Single-person partnership (part II)
 • p. 19

  Adam Opalski, Krzysztof Oplustil
 • On the civil liability of company directors - once again
 • p. 26

  Marek Świątkowski
 • Application of MFN clause to dispute resolution provisions of investment treaties
 • p. 30

  Tomasz Szanciło
 • Actio pro socio and legal succession
 • p. 37

  Filip Seredyński, Agnieszka Sobiech, Maciej Sobiech
 • Step-up in companies as a form of tax planning
 • p. 44

  Marcin Łolik
 • New EU rules on credit rating agencies
 • p. 49

  Michał Pyka
 • Acquisition of a dominant joint-stock company by its subsidiary limited liability company
 • p. 52
  Stanisław Sołtysiński
  Addresse of company officer's declaration on giving up the function
  The paper is aimed at giving an answer to whom a resigning member of a company board shall submit his/her statement of renouncement of an office. Numerous answers to this question found in judicial decisions and legal writings are diversified and inconsistent. Members of management and supervisory boards are advised to submit their statements of resignation, inter alia, to a management board member, a procurist, supervisory board members, a special representative of the general meeting of shareholders or a board/person who have the power of appointment of a successor of the departing board member. The author of the paper is of the opinion that the renouncement shall be submitted to a management board member or a procurist, unless a legal provision or the articles of association modify Art. 205 § 2 or, respectively, Art. 373 § 2 of the Code of Commercial Companies. These provisions provide that statement submitted to the company shall be made to a management board member or a procurist. Renouncement is effective once made pursuant to Art. 61 of the Civil Code. The latter provision may be modified by the company's articles of association.

  Back to top


  Marcin Dziurda, Cezary Wiśniewski
  Bilateral Investment Treaties and the State sovereignty
  On the basis of bilateral investment treaties private entities investing abroad may seek redress directly from the host country. Such disputes are referred to ad hoc international arbitration tribunals. Investors are increasingly basing their claims in investment arbitration on allegations relating to legislative changes introduced by the state or the decisions of the independent courts of the host country investment. This raises the question of the impact of investment arbitration system on national sovereignty. It can be said that bilateral investment treaties may impose certain limitations on national sovereignty, which, however, do not affect the very essence of sovereignty.

  Back to top


  Aleksander Jerzy Witosz
  Single-person partnership (part II)
  In the nature of things, the organizational structure of a partnership must include at least two persons who are to jointly implement its business objectives. This approach excludes the concept of a partnership consisting of only one partner. However, certain legal events in the course of business can lead to a situation in which a partnership will continue with only one partner. The problem of determining the consequences of this state of affairs and the proper course of action then arises. This study aims to identify these cases and analyzes the current legal status in the context of the problem of a single-person partnership. In this sequel the analysis covers issues such as the bankruptcy of the second partner, the ability to continue operations under the existing terms of the contract, the particular circumstances of a limited partnership, as well as conclusions de lege lata and proposals de lege ferenda that explain the problem of a single-person partnership.

  Back to top


  Adam Opalski, Krzysztof Oplustil
  On the civil liability of company directors - once again
  This paper is a reply to the essay by J. Jastrzębski on the civil liability of company directors in "Commercial Law Review" ("Przegląd Prawa Handlowego") 2013, Issue 7. In the essay, J. Jastrzębski shared our critical opinion concerning the dominant case law of Polish courts, which makes the civil liability of directors for their breach of due care illusory. However, the author questioned our understanding of the function of standards of care as a prerequisite for directors' liability. In this reply we present the view that the duty of care is essential for establishing both: 1) the proper performance of directors' obligations towards a company and 2) culpability. Moreover, referring to the historical evolution of the provisions on the civil liability of directors under Polish law, Art. 293 § 2 and Art. 483 § 2 of the Polish Commercial Company Code could be interpreted as providing an autonomous basis for directors' liability.

  Back to top


  Marek Świątkowski
  Application of MFN clause to dispute resolution provisions of investment treaties
  In international investment arbitration, an unsolved dispute has been carried on for several years now whether investment treaty provisions on jurisdiction may be modified under the most favoured nation clause (further: the "MFN clause"). I venture to hold that no other issue has previously divided theoreticians and practitioners to such extent as the one covered by this article. The July 2012 edition of the "Commercial Law Review" ("Przegląd Prawa Handlowego") journal contains an interesting publication authored by C. Wiśniewski and O. Górska. The authors indicated a number of both legal and purely logical reasons arguing against the possibility of the MFN clause being applied to jurisdiction provisions of treaties. Eventually, the authors reached the conclusion that this was inadmissible. The purpose of this article is to present additional arguments and highlight the fact that even if an investor manages to take advantage of more favourable jurisdiction provisions of another treaty under the MFN clause, it might turn out that the judgment favourable to him will be unenforceable.

  Back to top


  Tomasz Szanciło
  Actio pro socio and legal succession
  The general rule is that a claim for damage caused to a limited liability company is the company itself that may bring an action in the event of premises liability law the offender. The law gives such a right - in certain circumstances - the shareholders. The problem arises when the cessation of legal existence of the legal entity with a net liquidation proceeds, and so either before the action is brought by a shareholder, or been cited during the court case, the company will finally removed from the National Court Register. We then have to deal with a pathological situation, because, despite going into liquidation and the company was deleted from the registry, it remains the undistributed portion of the property. Such a situation, the legislature has not provided, leaving it without a legislative solution.

  Back to top


  Filip Seredyński, Agnieszka Sobiech, Maciej Sobiech
  Step-up in companies as a form of tax planning
  Current rules governing the tax consequences of the liquidation of commercial companies, especially companies with share capital, encourage to carry out complex operations to reduce tax burden. A manifestation of this type of optimization is a situation in which the shareholders of companies in order to be entitled to make revaluation of fixed assets (step-up) form a parent company and carry out the liquidation of the subsidiary. The purpose of this article is to analyze this issue in commercial law and tax law.

  Back to top


  Marcin Łolik
  New EU rules on credit rating agencies
  New rules on credit rating agencies came into force as of 20 June 2013. The main elements of new regulations are: reduction of overreliance on credit ratings, improving quality of rating of sovereign debt of EU Member States, increasing accountability of credit rating agencies for their actions, reduction of conflicts of interests due to the "issuer pays remuneration" model and encouraging entry of more players on the credit rating market, publication of ratings on European Rating Platform. Moreover new regulations have also introduced new rules regarding civil liability of rating agencies. This article is to provide general background on new regulations.

  Back to top


  Michał Pyka
  Acquisition of a dominant joint-stock company by its subsidiary limited liability company
  Acquisition of a dominant company by its subsidiary company is one of the specific types of the acquisition of companies, also named as down-stream merger or reverse acquisition. It is used by the restructuring of groups of companies and as a tool for tax optimization. It can be used to transfer the foreign company's registered office to Poland, when the newly created Polish subsidiary company acquires its dominant foreign company. There are no substantial differences between the acquisition of a dominant company by its subsidiary company and the other types of the acquisition of companies. Within the acquisition of a dominant company by its subsidiary company, all assets of the dominant company are transferred to the subsidiary company in exchange for shares of the subsidiary company distributed by the subsidiary company among the shareholders of the dominant company - Art. 492 § 1(1) of the Code of Commercial Companies. Acquisition of a dominant limited liability company by its subsidiary joint-stock company should be regarded as fully admissible and lawful. As a result of this acquisition, the subsidiary joint-stock company acquires its own shares previously held by the dominant limited liability company. It cannot exercise voting rights from these shares (Art. 362 § 2 of the Code of Commercial Companies). Such acquisition is admissible on the grounds of Art. 362 § 1(3) of the Code of Commercial Companies that allows for the acquisition of the company's own shares by way of the universal succession. There are several doubts concerning the admissibility of the acquisition of a dominant joint-stock company by its subsidiary limited liability company. Within this article, I will elaborate on this issue and try to find the arguments in favour of the admissibility of this acquisition. Moreover, I will attempt to adopt the alternative ways of achieving the aim of this acquisition.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty