Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 12/2013 [256] Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Stanisław Sołtysiński
 • Adresat oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji piastuna spółki kapitałowej
 • str. 4

  Marcin Dziurda, Cezary Wiśniewski
 • Wpływ umów BIT na suwerenność państw
 • str. 12

  Aleksander Jerzy Witosz
 • Jednoosobowa spółka osobowa (cz. II)
 • str. 19

  Adam Opalski, Krzysztof Oplustil
 • Jeszcze w sprawie odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych
 • str. 26

  Marek Świątkowski
 • Modyfikacja przepisów jurysdykcyjnych traktatu inwestycyjnego na podstawie klauzuli MFN
 • str. 30

  Tomasz Szanciło
 • Actio pro socio a następstwo prawne
 • str. 37

  Filip Seredyński, Agnieszka Sobiech, Maciej Sobiech
 • Step-up w spółkach kapitałowych jako forma planowania podatkowego
 • str. 44

  Marcin Łolik
 • Nowe zasady funkcjonowania agencji ratingowych w ramach Unii Europejskiej
 • str. 49

  Michał Pyka
 • Przejęcie dominującej spółki akcyjnej przez jej zależną spółkę z o.o.
 • str. 52
  Stanisław Sołtysiński
  Adresat oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji piastuna spółki kapitałowej
  Artykuł stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie kto powinien być adresatem oświadczenia o rezygnacji składanej przez piastunów spółki. Liczne odpowiedzi udzielane na to pytanie przez judykaturę i piśmiennictwo prawnicze są różnorakie i sprzeczne. Jako adresatów oświadczeń o rezygnacji członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej wymienia się członków zarządu, prokurentów, radę nadzorczą, specjalnych pełnomocników walnego zgromadzenia lub organ, któremu służy prawo powołania następcy osoby rezygnującej. Autor jest zdania, że bierne prawo reprezentacji spółki przysługuje zarządowi, chyba iż przepis szczególny lub statut modyfikują postanowienia art. 205 § 2 i art. 373 § 2 kodeksu spółek handlowych1, które stanowią, że oświadczenia składane spółce mogą być składane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą dojścia do adresata, zgodnie z wymogami art. 61 kodeksu cywilnego. Przepis ten może być również zmodyfikowany przez statut (umowę założycielską).

  Początek strony


  Marcin Dziurda, Cezary Wiśniewski
  Wpływ umów BIT na suwerenność państw
  Dwustronne umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji dokonały prawdziwej rewolucji w prawie międzynarodowym. Na ich podstawie podmioty prywatne - inwestorzy pochodzący z określonego państwa - mogą dochodzić roszczeń bezpośrednio od państwa będącego drugą stroną traktatu międzynarodowego. Co istotne, spory w tym zakresie rozstrzygane są przez powoływane ad hoc międzynarodowe trybunały arbitrażowe. Coraz częściej roszczenia inwestorów dotyczą skutków wykonywania przez państwo jego suwerennych uprawnień, a w szczególności wprowadzanych zmian legislacyjnych. Nierzadko podstawy swoich roszczeń inwestorzy upatrują także w orzeczeniach wydawanych przez sądy państwa goszczącego. Nasuwa się zatem pytanie, jaki wpływ na suwerenność państw ma gwałtownie rozwijający się system arbitrażu inwestycyjnego.

  Początek strony


  Aleksander Jerzy Witosz
  Jednoosobowa spółka osobowa (cz. II)
  W pierwszej części opracowania przedstawiono problematykę jednoosobowej spółki osobowej prawa handlowego oraz omówiono regulację dotyczącą spółki partnerskiej, a także zagadnienie skutków śmierci przedostatniego wspólnika oraz wypowiedzenia umowy spółki prowadzącej do pozostania w składzie jednostki organizacyjnej jednej tylko osoby. W kontynuacji analiza obejmie takie kwestie, jak: upadłość wspólnika, możliwość kontynuowania działalności na podstawie dotychczasowych postanowień umowy, szczególną sytuację spółki komandytowej, a także wnioski de lege lata i de lege ferenda, które mają wyjaśnić problem jednoosobowej spółki osobowej.

  Początek strony


  Adam Opalski, Krzysztof Oplustil
  Jeszcze w sprawie odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych
  W numerze lipcowym "Przeglądu Prawa Handlowego" z 2013 r. ukazał się artykuł J. Jastrzębskiego poświęcony problematyce odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów spółek kapitałowych. Autor podzielił wyrażone przez nas stanowisko krytyczne wobec dominującej linii orzeczniczej, która de facto czyni iluzoryczną odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej za niedochowanie standardów starannego prowadzenia spraw spółki. J. Jastrzębski polemicznie ustosunkował się natomiast do przyjętego przez nas rozumienia pojęcia należytej staranności oraz funkcji, jaką ma ona spełniać w modelu odpowiedzialności.

  Początek strony


  Marek Świątkowski
  Modyfikacja przepisów jurysdykcyjnych traktatu inwestycyjnego na podstawie klauzuli MFN
  W dziedzinie międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego toczy się od kilku lat, nierozstrzygnięta do dnia dzisiejszego, dyskusja na temat tego, czy przepisy jurysdykcyjne traktatu inwestycyjnego mogą być modyfikowane na podstawie klauzuli MFN. Można wręcz zaryzykować twierdzenie, że żadne zagadnienie tak bardzo nie podzieliło wcześniej teoretyków i praktyków, jak to będące przedmiotem niniejszego artykułu. W lipcowym numerze "Przeglądu Prawa Handlowego" z 2012 r. ukazała się interesująca publikacja na powyższy temat autorstwa C. Wiśniewskiego i O. Górskiej. Autorzy wskazali na wiele powodów, zarówno prawnych, jak i czysto logicznych, przemawiających przeciwko możliwości stosowania klauzuli MFN do przepisów jurysdykcyjnych traktatów. Ostatecznie autorzy doszli do wniosku, że jest to niedopuszczalne. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie dodatkowych argumentów oraz zwrócenie uwagi, że nawet jeżeli inwestorowi uda się skorzystać z dogodniejszych przepisów jurysdykcyjnych innego traktatu na podstawie klauzuli MFN, to może się okazać, iż korzystny dla niego wyrok będzie niemożliwy do wyegzekwowania.

  Początek strony


  Tomasz Szanciło
  Actio pro socio a następstwo prawne
  Generalną zasadą jest, że roszczenie z tytułu szkód wyrządzonych spółce z o.o. przysługuje samej spółce, która może wytoczyć powództwo w przypadku zaistnienia ustawowych przesłanek odpowiedzialności sprawcy szkody. Przepisy prawa nadają takie uprawnienie - w określonej sytuacji - również wspólnikom. Problem powstaje, gdy ustanie byt prawny tej osoby prawnej z majątkiem polikwidacyjnym, a więc albo przed wytoczeniem powództwa przez wspólnika, albo już w czasie trwania sprawy sądowej spółka zostanie prawomocnie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako KRS). Mamy wówczas do czynienia z patologiczną sytuacją, gdyż mimo przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślenia spółki z rejestru pozostaje po niej nierozdysponowana część majątku. Takiej sytuacji ustawodawca nie przewidział, pozostawiając ją bez normatywnego rozwiązania.

  Początek strony


  Filip Seredyński, Agnieszka Sobiech, Maciej Sobiech
  Step-up w spółkach kapitałowych jako forma planowania podatkowego
  Obowiązujące przepisy regulujące skutki podatkowe likwidacji spółek handlowych, zwłaszcza spółek kapitałowych, zachęcają do dokonywania złożonych operacji mających na celu zmniejszenie ciężaru podatkowego. Przejawem tego typu optymalizacji jest sytuacja, w której wspólnicy spółek kapitałowych w celu uzyskania możliwości przeszacowania środków trwałych (step-up) ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości tworzą spółkę celową (spółkę matkę) i dokonują likwidacji spółki córki. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza tego zagadnienia w prawie handlowym oraz podatkowym.

  Początek strony


  Marcin Łolik
  Nowe zasady funkcjonowania agencji ratingowych w ramach Unii Europejskiej
  Agencje ratingowe stały się nieodłącznym elementem współczesnych rynków finansowych, posiadając jednocześnie ogromny wpływ na ich funkcjonowanie poprzez m.in. oddziaływanie na decyzje inwestycyjne oraz wizerunek i atrakcyjność finansową emitentów. Niestety w ostatnich kilku latach ocena ich działalności jest dość negatywna, szczególnie że często ich decyzje przekładały się wprost na losy nie tylko korporacji czy państw, ale nawet całej światowej gospodarki. Wiązało się to m.in. z faktem, że zasady ich funkcjonowania nie były do tej pory wystarczająco uregulowane i w zasadzie działały one, korzystając z ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Wpływ ratingów wydawanych przez agencje jest często nieproporcjonalnie wielki do roli, jaką odgrywają same agencje we współczesnej gospodarce. W związku z powyższym ich niezależność oraz uczciwość są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i stabilności rynku. Dotychczas agencje prowadziły swoją działalność głównie na zasadzie swobody gospodarczej. Jednak z powodu ich rosnącej roli coraz częściej widać, że regulacje, którym podlegają, nie są wystarczające. Z powyższych powodów w ramach Unii Europejskiej narasta coraz większa presja na uregulowanie zasad działalności agencji ratingowych. Stąd nowe regulacje dotyczące działalności agencji ratingowych, które weszły w życie 20.06.2013 r. Niniejszy artykuł ma przedstawić zarys wprowadzonych regulacji.

  Początek strony


  Michał Pyka
  Przejęcie dominującej spółki akcyjnej przez jej zależną spółkę z o.o.
  Jednym ze szczególnych typów łączenia spółek poprzez przejęcie jest przejęcie spółki dominującej przez jej spółkę zależną, określane również jako down stream merger albo połączenie odwrotne. Znajduje ono zastosowanie w ramach restrukturyzacji grup kapitałowych, a także jako narzędzie optymalizacji podatkowej pozwalające wykorzystać podatkowo stratę wykazaną przez spółkę zależną. Ponadto, może zostać wykorzystane do osiągnięcia efektu przeniesienia siedziby statutowej zagranicznej spółki do Polski - poprzez utworzenie w Polsce spółki zależnej, która przejęłaby następnie swoją zagraniczną spółkę matkę. Przejęcie spółki dominującej przez jej spółkę zależną nie różni się od pozostałych typów łączenia spółek przez przejęcie. Polega ono na przeniesieniu całego majątku przejmowanej spółki dominującej na przejmującą spółkę zależną w zamian za udziały, które przejmująca spółka zależna wydaje akcjonariuszom bądź udziałowcom przejmowanej spółki dominującej (art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych). Za w pełni dopuszczalne należy uznać przejęcie dominującej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez jej zależną spółkę akcyjną. W rezultacie takiego przejęcia zależna spółka akcyjna nabywa własne akcje (posiadane dotychczas przez dominującą spółkę z o.o.), z których to akcji nie może wykonywać prawa głosu (art. 364 § 2 k.s.h.). Nabycie takie jest jednak w pełni dopuszczalne ze względu na treść art. 362 § 1 pkt 3 k.s.h., który zezwala na nabycie przez spółkę własnych akcji w drodze sukcesji uniwersalnej. Istotne wątpliwości budzi natomiast dopuszczalność przejęcia dominującej spółki akcyjnej przez jej zależną spółkę z o.o. Problematyka ta będzie stanowić przedmiot poniższych rozważań. Podjęta zostanie też próba znalezienia alternatywnych sposobów osiągnięcia celu omawianego typu przejęcia.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty