Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
62,10 62,10
Cena regularna: 69,00
69,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińWojciech J. Kocot, Dawid Buszmak

str. 4

Piotr Pinior

str. 12

Marek Krzysztof Kolasiński

str. 17

Eligiusz Jerzy Krześniak

str. 23

Dominik Horodyski

str. 34

Dariusz Kiełb

str. 41

Grzegorz Pawłowski

str. 47

Maria Dunajska-Buniak

str. 53
Wojciech J. Kocot, Dawid Buszmak
Przekształcenie spółki handlowej będącej właścicielem nieruchomości rolnej
Przepisy ustawy z 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, znowelizowane na mocy art. 7 ustawy z 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, z uwagi na poważne słabości techniki prawodawczej oraz zasad logiki prawniczej nie poddają się jednoznacznej i racjonalnej wykładni językowej. Przy ich interpretacji niezbędne jest zatem stosowanie przede wszystkim reguł wykładni funkcjonalnej, a w mniejszym zakresie także wykładni teleologicznej. W przypadku korporacyjnego przekształcenia spółki handlowej, będącej właścicielem nieruchomości rolnej, zasadnicze wątpliwości budzi w pierwszej kolejności istnienie bezwzględnego obowiązku uzyskania na takie przekształcenie zgody (dalej Zgoda) prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych (dalej Agencja, ANR), stosownie do procedury opisanej w art. 2a ust. 4 u.k.u.r., oraz uprzedniego zaoferowania nieruchomości rolnej rolnikom indywidualnym. W razie odpowiedzi negatywnej należałoby dalej rozważyć, czy w sytuacji, o której wyżej mowa, ANR przysługiwałoby "jedynie" prawo nabycia takiej nieruchomości, o którym mowa w art. 4 ust. 1 u.k.u.r. (dalej prawo wykupu). Odpowiedź na tak postawione pytania wymaga wstępnego ustalenia wzajemnych zakresów regulacji art. 2a i 4 u.k.u.r., a także interpretacji - istotnego dla stosowania całej ustawy - pojęcia "nabycia nieruchomości rolnej", którego legalna definicja w art. 2 pkt 7 u.k.u.r. jest następnie, w sposób wadliwy, "rozpraszana" w kolejnych (oddalonych od siebie) przepisach. Z uwagi na ograniczenie stosowania prawa pierwokupu tylko do umów sprzedaży nieruchomości rolnej, regulację tego prawa podmiotowego pozostawiono poza zakresem rozważań (zob. m.in. art. 3 i 3a u.k.u.r.). Odrębnego opracowania wymagałyby także samo ratio legis uchwalenia ustawy nowelizującej oraz jej zgodność z Konstytucją RP i naszymi zobowiązaniami międzynarodowymi (prawem unijnym). Te istotne kwestie zostaną poniżej jedynie zasygnalizowane, służąc szerszej refleksji nad jakością prawa stanowionego obecnie w naszym kraju.

Początek strony


Piotr Pinior
Wygaśnięcie mandatu członków organu spółki kapitałowej w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego
Wygaśnięcie mandatu członka organu spółki kapitałowej stanowiło w ostatnim czasie przedmiot licznych wypowiedzi przedstawicieli doktryny i stało się przedmiotem orzeczeń sądowych. Wyjątkowo problematyczna okazała się kwestia ustalenia momentu wygaśnięcia mandatu w związku upływem kadencji czy też kwestia ustalenia skutecznego sposobu złożenia rezygnacji prowadzącej do wygaśnięcia mandatów. Określenie zasad wygaśnięcia mandatu jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu oraz ochrony interesów samej spółki i jej funkcjonariuszy, dlatego przesądzenie tych kwestii ma ogromne znaczenie dla praktyki obrotu gospodarczego. Wobec powyższego najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego (dalej SN) odnoszące się do tych kwestii wychodzi naprzeciw potrzebom praktyki i powinno doprowadzić do ujednolicenia spornych dotychczas kwestii.

Początek strony


Marek Krzysztof Kolasiński
Ugody patentowe o odwróconej płatności jako porozumienia o antykonkurencyjnym celu
Ugody patentowe o odwróconej płatności to umowy, na podstawie których potencjalny konkurent uprawnionego z patentu zobowiązuje się nie kwestionować patentu i nie wprowadzać na rynek produktów konkurencyjnych wobec dóbr nim chronionych w zamian za wynagrodzenie (Reverse Payment Settlements - dalej RPS). Kwestia zakwalifikowania przedmiotowych ugód jako porozumień, których celem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji wewnątrz rynku wewnętrznego ma bardzo duże znaczenie praktyczne. Uznanie, że dla oceny legalności przedmiotowych porozumień zbędne jest określenie ich skutków, prowadzi do zakwestionowania niezbędności dokonywania bezpośredniej oceny siły patentu w sprawach antymonopolowych. Przyjęcie odmiennego rozwiązania mogłoby skutkować powstaniem konieczności ustalania, czy w razie niezawarcia RPS podmioty chcące wprowadzić na rynek leki generyczne mogłyby to uczynić bez naruszania patentów. Postawienie przed podmiotami egzekwującymi prawo antymonopolowe wymagania przeprowadzenia dowodu w tym względzie doprowadziłoby do ogromnego skomplikowania przedmiotowych spraw antymonopolowych, co najczęściej skutecznie zniechęcałoby je do kwestionowania legalności wskazanej praktyki. Warto zatem zbadać stanowisko organów unijnych w tym zakresie. Kwestia ta ma ogromne znaczenie gospodarcze i jest interesująca z teoretycznego punktu widzenia. Zauważyć należy, że wyrok Sądu w sprawie Lundbeck idzie w kierunku odmiennym niż przewidywania doktrynalne formułowane przed jego wydaniem.

Początek strony


Eligiusz Jerzy Krześniak
Specyfika arbitrażu sportowego i przydatność stosowanych w nim reguł przy konstruowaniu regulaminów innych sądów polubownych
W niniejszym tekście omówiono specyfikę arbitrażu sportowego w ujęciu systemowym, analizując poszczególne rozwiązania prawne na tle zasad arbitrażu handlowego oraz roli sądów powszechnych. Tekst stanowi uzupełnienie rozważań dotyczących niezależności i bezstronności arbitra w arbitrażu handlowym oraz w arbitrażu sportowym, opublikowanych w nr 3/2017 "Przeglądu Prawa Handlowego", i stanowi razem z nimi jedną całość. W niniejszym tekście reguły dotyczące arbitrażu sportowego zestawiono z art. 26 ustawy o Prokuratorii Generalnej Rze czypospolitej Polskiej (który wszedł w życie 1.07.2017 r.). Na mocy tego przepisu przy Prokuratorii Generalnej został powołany sąd polubowny rozpatrujący spory podmiotów z udziałem Skarbu Państwa. Jak można przypuszczać, sąd polubowny przy Prokuratorii Generalnej - ze względu na prawdopodobny faktyczny przymus korzystania z jego usług przez liczne podmioty pozostające w jego "jurysdykcji" - może spowodować, że stanie się on jednym z dominujących sądów polubownych w Polsce. Analiza stosownych przepisów oraz praktyki funkcjonowania sądów polubownych w sporcie wskazują jednocześnie na to, że "zapożyczają" one w praktyce elementy z publicznoprawnego i sformalizowanego modelu rozwiązywania sporów przez sądy powszechne w większym stopniu niż sądy polubowne rozpatrujące spory handlowe. Dlatego też niektóre doświadczenia wyniesione z arbitrażu sportowego mogą zostać wykorzystane przy tworzeniu regulaminu sądu polubownego przy Prokuratorii Generalnej, w większym jak się wydaje stopniu niż doświadczenia wyniesione z arbitrażu handlowego, z natury swojej opartym na restrykcyjnie przestrzeganej zasadzie dobrowolności.

Początek strony


Dominik Horodyski
Rola amicus curiae w arbitrażu inwestycyjnym
Udział amicus curiae, czyli podmiotu niebędącego stroną postępowania w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym, pomimo kontrowersji, wydaje się obecnie ugruntowany. Z uwagi na istotne problemy związane z tą instytucją, doktryna międzynarodowego prawa inwestycyjnego poświęciła wiele miejsca przede wszystkim na uzasadnienie występowania amicus curiae w postępowaniu arbitrażowym w świetle wzmocnienia transparentności tego postępowania, procedurę związaną z możliwością przyjęcia stanowiska przez trybunał arbitrażowy czy też przesłanki, którymi trybunał kieruje się przy decydowaniu o dopuszczeniu amicus curiae do postępowania. Stosunkowo niewiele uwagi poświęcono jednak analizie konsekwencji udziału osoby trzeciej w postępowaniu oraz faktycznemu wpływowi stanowiska osoby trzeciej na ostateczny wyrok trybunału arbitrażowego oraz na zagrożenia, szczególnie w postaci wzrostu kosztów postępowania, związane z udziałem osoby trzeciej. Celem artykułu jest przedstawienie amicus curiae jako instytucji występującej w różnych systemach prawnych, a zatem ważnej systemowo, lecz, równocześnie, instytucji, której doniosłość praktyczna, przejawiająca się w postaci wpływu osób trzecich na rozstrzygnięcie sporu, nie jest znaczna w porównaniu do obciążenia spowodowanego generowanymi kosztami dla stron postępowania.

Początek strony


Dariusz Kiełb
Podniesienie wynagrodzenia twórcy na podstawie art. 44 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Jedną z naczelnych zasad prawa autorskiego stanowi zasada ochrony twórcy. Twórca, który przeniósł prawa autorskie majątkowe (udzielił licencji) odpłatnie, może, w razie powstania rażącej dysproporcji między jego wynagrodzeniem a korzyściami nabywcy (licencjobiorcy), żądać podniesienia jego wynagrodzenia. Rozważenia wymaga jednak kwestia, czy twórcy, który otrzymał wynagrodzenie w postaci świadczenia niepieniężnego, będzie przysługiwało takie roszczenie.

Początek strony


Grzegorz Pawłowski
Zawieranie infrastrukturalnych umów inwestycyjnych z wykorzystaniem warunków kontraktowych FIDIC
Na gruncie obecnie obowiązującego porządku prawnego infrastrukturalna umowa inwestycyjna nie została wprost objęta regulacją normatywną. Jej funkcjonowanie w obrocie kształtowane jest przez budowlaną praktykę inwestycyjną współtworzoną dostępnymi ogólnymi warunkami umów. W rozmaity sposób wkomponowywane są one do kreowanych stosunków zobowiązaniowych, rzutując na ostateczną treść dokonanej czynności prawnej, zaś płynące stąd skutki mogą, ale nie zawsze muszą, być dla stron odmienne.

Początek strony


Maria Dunajska-Buniak
Klauzula nettingu upadłościowego w świetle regulacji krajowych i tendencji europejskich
W ostatnim czasie netting upadłościowy stał się po raz kolejny przedmiotem zabiegów legislacyjnych ze względu na wejście w życie z dniem 1.01.2016 r. ustawy z 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne. Instytucja nettingu upadłościowego jest także omawiana szeroko na forum międzynarodowym, do czego przyczynek dał wyrok niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości z 9.06.2016 r., w którym część klauzul nettingowych uznano za bezskuteczne. Celem niniejszego artykułu jest analiza charakteru prawnego klauzuli nettingu upadłościowego jako formy zabezpieczenia przed niewypłacalnością kontrahenta w świetle art. 85 ustawy z 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe i art. 250 pr. restr., a także przegląd te ndencji europejskich na przykładzie nowelizacji niemieckiego prawa upadłościowego z grudnia 2016 r.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Wojciech J. Kocot, Dawid Buszmak
 • Transformation of a commercial company being the owner of agricultural real property
 • p. 4

  Piotr Pinior
 • Expiration of the mandate of a company governing body in the light of recent case law of the Supreme Court
 • p. 12

  Marek Krzysztof Kolasiński
 • Reverse-payment patent settlements as agreements constituting restriction of competition by object
 • p. 17

  Eligiusz Jerzy Krześniak
 • Particularities of sports arbitration and usefulness of its rules in preparing rules of other conciliatory courts
 • p. 23

  Dominik Horodyski
 • The role of amicus curiae in investment arbitration
 • p. 34

  Dariusz Kiełb
 • Increasing author's remuneration on the basis of Art. 44 of the Act on Copyright and Neighbouring Rights
 • p. 41

  Grzegorz Pawłowski
 • Execution of infrastructural investment contracts based on FIDIC
 • p. 47

  Maria Dunajska-Buniak
 • Close-out netting clause in the light of domestic regulations and European trends
 • p. 53


  Wojciech J. Kocot, Dawid Buszmak
  Transformation of a commercial company being the owner of agricultural real property
  The Act of 11 April 2003 on the Formation of Agricultural System (the 'Act'), as amended by Art. 7 of the Act of 14 April 2016 on Suspending the Sale of Real Property of the Agricultural Property Stock of the State Treasury and on Amendments to Certain Other Acts, cannot be interpreted literally,because it leads to unacceptable results, predominantly caused by improper legislative technique. It is then inevitable that one should apply instead the functional and teleological methods of interpretation. As far as the conversion of a commercial company owning agricultural real property is concerned, the main problem consists in the existence of a duty to obtain consent for acquisition of property from the president of the Agricultural Property Agency (the 'Agency'). At the same time,the right of the Agency to purchase the agricultural real property which is to be acquired has to be considered. The answer mainly depends on the prior determination of the relationship between the scopes of the legal norms regulating both rights,as well as on the interpretation of the concept of 'acquisition of agricultural real property', which seems to be crucial for applying the Act in the case of the transformation procedure. The main part of the definition of the above concept is found in Art. 2(7) of the Act, but some elements of this definition are incorrectly dispersed in several subsequent (but not consecutive)provisions of the Act. The right of preemption is beyond the scope of this essay, because it refers only to the contract of sale and not to the transformation of companies. The questions of the Act's ratio legis, and the serious problem of the Act's inconformity with the Constitution of the Republic of Poland and with EU law, which should be dealt with in separate essays, have been only mentioned. They call for a reflection on insuffi cient quality of recent legislation in Poland.

  Back to top


  Piotr Pinior
  Expiration of the mandate of a company governing body in the light of recent case law of the Supreme Court
  The mandate of a company's management or supervisory board member expires - as a rule - when the term of office ends, but also if the person resigns or is revoked. In practice, many of doubts have arisen with regard to the manner how to calculate the expiration date. In one of the latest Supreme Court's judgment, the Court opted for calculating terms of office in full financial years, which may lead to unification of practice. Moreover, the manner of resignation was adopted: it should be a statement submitted to one member of the management board or the holder of a commercial power of attorney.

  Back to top


  Marek Krzysztof Kolasiński
  Reverse-payment patent settlements as agreements constituting restriction of competition by object
  This article discusses the issue of permissibility of treating reverse-payment patent settlements as agreements constituting restriction of competition by object. The author explains the notion of agreements constituting restriction of competition by object and outlines the current line of EU case law on this issue. Later, the article presents the standpoint of the European Commission and the General Court on the correctness of classifying reverse-payment patent settlements as agreements constituting restriction of competition by object. The author attempts to compare and evaluate the standpoints on the issue expressed by the EU courts and the US Supreme Court. He also points out that the evolving practice of economic transactions led to the emergence of such forms of reverse-payment patent settlements which are not successfully analysed using methods developed by EU and US case law.

  Back to top


  Eligiusz Jerzy Krześniak
  Particularities of sports arbitration and usefulness of its rules in preparing rules of other conciliatory courts
  This text discusses the particularities of sports arbitration in a systemic approach. Individual solutions are analysed against the background of rules of commercial arbitration and the role of general courts. It supplements the considerations about the independence and impartiality of arbitrators in commercial and sports arbitration, published in No. 3/2017 of "Przegląd Prawa Handlowego" and forms a whole together with it. In this text, the rules of sports arbitration are juxtaposed with the new Art. 26 of the Act on the General Counsel to the Republic of Poland (which entered into force on 1 July 2017), pursuant to which an arbitration court was set up at the office of the General Counsel to the Republic of Poland to examine disputes concerning entities in which the State Treasury holds shares. The Court of Arbitration for Sport at the Polish Olympic Committee is one of Poland's major arbitration courts. An analysis of the relevant provisions and the practice of operation of arbitration courts in sport show clearly that they 'borrow' in practice elements of the public-law formalised model of dispute resolution in general courts to a much greater extent than arbitration courts examining commercial disputes. This is why it seems that certain experiences of sports arbitration can be of assistance in developing the rules of the arbitration court of the General Counsel to the Republic of Poland to a much greater extent than the experiences from the field of commercial arbitration,whose voluntary character is, by definition, strictly respected.

  Back to top


  Dominik Horodyski
  The role of amicus curiae in investment arbitration
  This article deals with the issue of third party participation (amicus curiae) in treaty-based investor-state dispute settlement (ISDS). The objective of the article is to conduct a multilevel analysis of the role of amicus curiae in the arbitration proceedings on the basis of awards of arbitral tribunals, which should enable an assessment of the impact of amici curiae's submissions on the final arbitral awards. In addition, the article deals with the perceived benefits and drawbacks of third party participation, as well as tries to formulate practical instructions for entities potentially interested in taking part in investment arbitration proceedings as an amicus curiae.

  Back to top


  Dariusz Kiełb
  Increasing author's remuneration on the basis of Art. 44 of the Act on Copyright and Neighbouring Rights
  Pursuant to Art. 44 of the Act on Copyright and Neighbouring Rights, an author who transferred author's economic rights or granted a licence for the work to be used for remuneration may,if the remuneration is grossly disproportionate to the benefits of the acquirer of author's economic rights or licensee, demand a relevant increase of the remuneration by a court. A question arises whether a non-cash performance may be regarded as remuneration pursuant to the above article, consequently also the question whether the author who stipulated a non-cash performance can make a claim for the remuneration to be increased. The notion of remuneration is analysed on the basis of Art. 44 of the Act on Copyright and Neighbouring Rights and the influence of its interpretation on the scope of application of the aforementioned provision. The need to protect the author is stressed and two options of granting such protection are indicated. The first one, involving a literal interpretation of Art. 44 of the Act on Copyright and Neighbouring Rights,leads to the assumption that 'remuneration' includes also a non-cash performance. The other one indicates the need for a functional interpretation of the provision and assumes that,despite the exclusively financial character of remuneration defi ned in Art. 44 of the Act on Copyright and Neighbouring Rights, the author should be allowed to increase the non-cash performance by an adequate cash payment.

  Back to top


  Grzegorz Pawłowski
  Execution of infrastructural investment contracts based on FIDIC
  In recent years, we have seen an increase in infrastructural investment processes implemented using standard contracts for construction projects prepared by FIDIC. With respect to complex infrastructural projects, which require increased certainty as to the final amount of the contractor's remuneration,prepared according to the model which assumes that one party to the contract assumes full responsibility for all measures of which the given investment project consists, FIDIC terms of contracts for EPC/Turnkey Projects, referred to as the Silver Book, are of fundamental importance. In this context, proper placement of FIDIC terms of contracts in the Polish legal order acquires greater importance, because the arrangements made will actualise certain legal effects for parties to such contracts.

  Back to top


  Maria Dunajska-Buniak
  Close-out netting clause in the light of domestic regulations and European trends
  Close-out netting is a kind of clause which terminates the agreement and regulates the way claims resulting from the transactions contemplated in it are settled. It aims to minimise the right that might arise for the counterparty of an entity threatened by insolvency. The regulation of close-out netting is contained in Art. 85 of the Insolvency Law Act and Art. 250 of the Restructuring Law Act. It refers to a framework agreement whose object is financial futures contracts or financial instruments lending, or their sale with a repurchase obligation. In contemporary European legislations we can spot a trend characterised by full approval of close-out netting mechanism as one of the key elements of risk management in the financial sector, as demonstrated by amendments to the German Insolvency Law of December 2016.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty