Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
62,10 62,10
Cena regularna: 69,00
69,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińWojciech Gierszewski, Marcin Trzebiatowski

str. 4

Paulina Kimla-Kaczorowska

str. 11

Marek Maciąg, Barbara Sobowska


  ...Wojciech Gierszewski, Marcin Trzebiatowski

str. 4

Paulina Kimla-Kaczorowska

str. 11

Marek Maciąg, Barbara Sobowska

str. 20

Bartosz Skorek

str. 29

Michał Pełczyński

str. 41

Agnieszka P. Regiec

str. 50

Wojciech Gierszewski, Marcin Trzebiatowski
Ochrona prawa do prywatności "osoby zamożnej"
W dzisiejszym świecie prywatność osoby fizycznej jest sferą ulegającą systematycznemu ograniczaniu. Sprzyja temu rewolucja technologiczna, łatwość dostępu do informacji, a także pogoń za atrakcyjnym materiałem prasowym. Na walkę o ochronę swojej prywatności narażone są nie tylko osoby znane, które obecne są w życiu publicznym i budzą zainteresowanie swoim zachowaniem czy pozycją społeczną, lecz także osoby, które do tego życia próbuje się wciągnąć, często wbrew ich woli. Taką kategorią osób są m.in. osoby zamożne, zwłaszcza przedsiębiorcy, udziałowcy czy członkowie zarządu spółek, w szczególności giełdowych. Osoby te budzą zainteresowanie dziennikarzy głównie z powodu swoich majątków będących pochodną osiągniętego sukcesu rynkowego. Walka o zachowanie prywatności w przypadku tych osób jest szczególnie trudna. Publikacje dotyczące majątków tych osób pojawiają się bowiem bez względu na zgodę, a często przy wyraźnym sprzeciwie zainteresowanego. Niniejszy artykuł przedstawia problematykę ochrony prywatności osób zamożnych w kontekście publikacji dotyczących ich majątku. Poruszona tematyka nie znalazła dotychczas szerszego głosu w doktrynie, a ma ogromne znaczenie dla oceny granic dopuszczalnej ingerencji prasy w prywatność jednostki.

Początek strony


Paulina Kimla-Kaczorowska
Poręczenie jako forma zabezpieczenia obligacji emitowanych przez polskie spółki handlowe (cz. II)
Artykuł stanowi drugą część opracowania poświęconego poręczeniu jako formie zabezpieczenia obligacji. W pierwszej części omówione zostały zagadnienia ogólne dotyczące instytucji poręczenia oraz kwestie istotne z perspektywy procesu zawierania umowy poręczenia. Druga część opracowania koncentruje się na aspektach wstąpienia poręczyciela w prawa zaspokojonego wierzyciela oraz możliwości zastosowania do polskich spółek handlowych ustawowej konwersji nieważnego poręczenia.

Początek strony


Marek Maciąg, Barbara Sobowska
Natura prawna akcji niemych
Problematyka natury prawnej akcji niemych nie należy do obszarów dogłębnie zbadanych w polskiej doktrynie prawa spółek. Próżno również w tym obszarze szukać znaczących wypowiedzi judykatury. Jednocześnie, jak postaramy się wykazać w niniejszym artykule, odpowiedź na pytanie o charakter prawny akcji niemych może mieć istotne znaczenie praktyczne. W szczególności zamierzamy odnieść się do pytania, czy nabycie akcji niemych prowadzi lub może prowadzić do powstania obowiązków wynikających z przepisów rozdziału 4 ustawy z 29.07.2015 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Początek strony


Bartosz Skorek
Odpowiedzialność za szkodę pośrednią wyrządzoną wspólnikowi (akcjonariuszowi)
Możliwość dochodzenia przez wspólnika (akcjonariusza) naprawienia szkody poniesionej wskutek szkody wyrządzonej spółce kapitałowej jest jednym z istotnych problemów mających znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Rozważania w niniejszym artykule poświęcone będą temu zagadnieniu.

Początek strony


Michał Pełczyński
Sytuacja prawna podwykonawcy robót budowlanych (art. 647(1) k.c.) - uwagi de lege ferenda
Przepis art. 647(1) Kodeksu cywilnego, wprowadzający solidarną odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy robót budowlanych, jest zarówno źródłem problemów interpretacyjnych, jak i przedmiotem krytyki oraz inicjatyw zmierzających do zmiany treści tego przepisu. Poniższe uwagi przypominają ratio legis omawianej regulacji, opisują problemy, które powstały wokół aktualnego brzmienia komentowanego przepisu, omawiają znajdującą się w toku procesu legislacyjnego propozycję jego nowelizacji oraz przedstawiają, oparte na założeniu wyważenia słusznych interesów stron oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i szybkości obrotu, uwagi de lege ferenda zmierzające do przejrzystego, kompleksowego uregulowania kwestii odpowiedzialności inwestora wobec (dalszego) podwykonawcy.

Początek strony


Agnieszka P. Regiec
Amerykańska spółka general partnership - z uwzględnieniem podmiotowości, opodatkowania oraz obowiązku niedziałania na szkodę spółki
W Stanach Zjednoczonych, w początkowej fazie rozwoju prawa spółek, istniały dwie formy prawne pozwalające na prowadzenie działalności gospodarczej przez więcej niż jednego uczestnika obrotu - były to general partnerships i corporations. Następnie pojawiły się hybrydowe formy organizacyjne.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Wojciech Gierszewski, Marcin Trzebiatowski
 • Protection of high net worth individuals' right to privacy
 • p. 4

  Paulina Kimla-Kaczorowska
 • Suretyship granted to secure bonds issued by Polish commercial companies (part II)
 • p. 11

  Marek Maciąg, Barbara Sobowska
 • Legal nature of non-voting stock
 • p. 20

  Bartosz Skorek
 • Liability for indirect loss inficted on a shareholder
 • p. 29

  Michał Pełczyński
 • Legal position of construction works' subcontractors (Art. 647(1) CC)- de lege ferenda remarks
 • p. 41

  Agnieszka P. Regiec
 • US general partnership: legal capacity, taxation, fiduciary duties
 • p. 50


  Wojciech Gierszewski, Marcin Trzebiatowski
  Protection of high net worth individuals' right to privacy
  The present article discusses the high net worth individuals' right to privacy in terms of publications concerning their fortune. The authors focuses on the merits of the right to privacy and the limitations that can be imposed in that sphere. They indicate the substantive nature of limitations to the extent concerning publishing information about one's assets and lack of possibility to deprive a person of that right only because of his/her connections to a certain commercial law company. They emphasize that it is only the need of public debate following from one's activity or public position that may constitute grounds for general public justified interest of one's economic information. Neither freedom of the press nor the right to disseminate information can justify encroaching upon that sphere if the main purpose is to satisfy readers' curiosity or look for attractive press material.

  Back to top


  Paulina Kimla-Kaczorowska
  Suretyship granted to secure bonds issued by Polish commercial companies (part II)
  This article constitutes the second part of a study summarizing the legal issues relating to establishing suretyships in the context of bond issues effected by Polish commercial companies. It discusses the legal and formal aspects of the surety acquiring the rights of the satisfied creditor (bondholder), both in respect of documentary and non-documentary bonds and further actions necessary for the acquisition of ancillary rights (such as security interests). The second part of the article focuses on analysing the potential application of the statutory conversion of a void suretyship in the case of bonds issued by Polish commercial companies.

  Back to top


  Marek Maciąg, Barbara Sobowska
  Legal nature of non-voting stock
  The subject matter of the article is an analysis of the legal nature of non-voting stock in the Polish law. Despite its theoretical character, this issue has an impact on the practical level,i.e. on defining the obligations related to acquisition and possession of significant blocks of shares in listed companies. In the authors' opinion the non-voting shares are fully deprived of the voting rights and as such cannot be taken into account while counting the number of shares triggering the publication obligations or the obligation to announce the mandatory takeover bid. This is in opposition to a theory according to which voting rights are attached to the non-voting shares, but execution of such rights is limited to very few instances.

  Back to top


  Bartosz Skorek
  Liability for indirect loss inficted on a shareholder
  The problems of compensating for a shareholder's loss being a consequence (reflection) of the loss sustained by the company are causing disputes among legal scholars. This issue is especially interesting from the point of view of dogmatics,because it is the focal point of the basic problems of liability in damages, which should be analysed while bearing in mind the particularities of the legal relationship of a limited liability company or a joint-stock company. But the entity that sustained an indirect loss cannot be reused the possibility of seeking redress only because the loss does not directly affect their legal interests, but is a consequence of infringement of another person's interests. If the person who caused the loss acted intentionally and unlawfully, then anyone who sustained a loss - both direct and indirect - has a claim whose substance boils down to restoring the situation from before tha action. It should be stresses that it is also an issue of great practical importance for the shareholders, because a shareholder's ability to seek redress in case of a loss sustained as a result of a loss caused to the company is one of the crucial problems of both theoretical and practical importance. The reflections presented in this article concern the above issue.

  Back to top


  Michał Pełczyński
  Legal position of construction works' subcontractors (Art. 647(1) CC) - de lege ferenda remarks
  This paper refers to the issue of legal protection of construction works' subcontractor stipulated in Art. 647(1) of the Polish Civil Code [CC], which grants the subcontractor a claim for remuneration directly against the investor. The regulation in force constitutes both the source of interpretational controversies and criticism in literature, as well as is subject to legislative initiative aimed at amendment of its contents. The paper reminds the ratio legis of the discussed regulation, lists the problems that arose in the course of its application, discusses the amendment proposal currently undergoing the legislative process and presents a proposal for an amendment based on the need to balance justified interests of the parties and the guarantee safe and smooth trade. These de lege ferenda remarks aim at clear and complex regulation of the issue of investor's liability towards (further) subcontractors.

  Back to top


  Agnieszka P. Regiec
  US general partnership: legal capacity, taxation,fiduciary duties
  Initially, two types of business organizations in the USA could have been distinguished - general partnerships and corporations. Hybrid business entities subsequently emerged in need for a business entity which combines pass-through taxation and limited liability. General partnership is equivalent to the Polish spółka jawna. General partnership is an entity distinct from its partners. Partners are general agents of the partnership. Therefore, they may bind the partnership through their actions. Furthermore, each partner has equal rights in the management and conduct of the partnership business. Partners owe the following fiduciary duties: duty of loyalty, duty of care and duty of good faith and fair dealing.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty