Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
62,93 62,93
Cena regularna: 69,93
69,93
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińJacek Jatrzębski, Karolina Pasko

str. 4

Konrad Osajda

str. 19

Maciej Mataczyński, Maksymilian Saczywko


...Jacek Jatrzębski, Karolina Pasko

str. 4

Konrad Osajda

str. 19

Maciej Mataczyński, Maksymilian Saczywko

str. 24

Rafał Woźniak

str. 34

Szymon Gołębiowski

str. 38

Adam Puchalski

str. 45

Michał Ziółkowski

str. 54
Jacek Jastrzębski, Karolina Pasko
Odstąpienie od umowy a dochodzenie kar umownych
Celem niniejszego artykułu jest analiza zasad rządzących zastrzeganiem i dochodzeniem kar umownych w razie odstąpienia od umowy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kwestia ta od dłuższego czasu jest przedmiotem zainteresowania judykatury i piśmiennictwa, których poglądy przechodzą tu zauważalną ewolucję. Niewątpliwym osiągnięciem doktryny jest - po pierwsze - ustalenie, że kara zastrzeżona na wypadek odstąpienia od umowy to w istocie kara umowna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, od którego odstąpiono, a po drugie - dopuszczenie dochodzenia takiej kary umownej mimo odstąpienia od umowy, w której karę tę zastrzeżono. Druga z kwestii została trafnie przesądzona, co do zasady, mimo że uzasadnienia przyjętego rozwiązania mogą się różnić w szczegółach konstrukcyjnych. Nadal liczne pytania związane z karami umownymi dochodzonymi w razie odstąpienia od umowy pozostają otwarte - zarówno w płaszczyźnie konstrukcji teoretycznej, jak i konsekwencji praktycznych.

Początek strony


Konrad Osajda
Sposób uproszczonego podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.
Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie uproszczonym jest dopuszczalne tylko w spółce z o.o. Mimo szczególnego charakteru tego rodzaju podwyższenia kapitału zakładowego jego prawne uregulowanie ogranicza się do art. 257 kodeksu spółek handlowych. W konsekwencji w praktyce powstało wiele wątpliwości interpretacyjnych na tle tego przepisu. Celem niniejszego artykułu jest rozważenie jednej z nich - sposobu podwyższenia kapitału zakładowego w trybie uproszczonym. Co do zasady, kapitał zakładowy można podwyższyć przez emisję nowych udziałów, podwyższenie wartości już istniejących albo zastosowanie jednocześnie obu tych metod. Lektura art. 257 k.s.h. pozostawia wątpliwość co do tego, czy wszystkie wymienione właśnie sposoby podwyższenia kapitału zakładowego można zastosować, dokonując podwyższenia kapitału zakładowego w trybie uproszczonym. Na potrzeby praktyki wskazany problem prawny rozstrzygnęła uchwała Sądu Najwyższego (dalej jako SN) z 17.01.2013 r. Uznano w niej, że podwyższenie kapitału zakładowego w sposób uproszczony może nastąpić zarówno przez podwyższenie wartości już istniejących udziałów, jak i przez emisję nowych udziałów, z tym iż nowe udziały mogą objąć wyłącznie dotychczasowi wspólnicy proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich udziałów przed podwyższeniem. Zajęte przez SN stanowisko na pewno nie zakończy dyskusji w doktrynie, niemniej podjęta uchwała i pierwsze dotyczące niej komentarze skłaniają do uczynienia tego zagadnienia przedmiotem analizy i uporządkowania dotychczasowej dyskusji.

Początek strony


Maciej Mataczyński, Maksymilian Saczywko
Transgraniczne przeniesienie siedziby zagranicznej spółki handlowej do Polski
Mobilność spółek handlowych stanowi od lat przedmiot zainteresowania doktryny i orzecznictwa. Ponowne podjęcie tematu jest uzasadnione przede wszystkim uchwaleniem i wejściem w życie nowego prawa prywatnego międzynarodowego oraz będącą tego następstwem zmianą stanowiska doktryny w zakresie łącznika statutu personalnego osób prawnych. Na treść ustaleń może wpłynąć również rozwój orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS), zwłaszcza wyrok w sprawie C-378/10. Przedmiotem rozważań będą w niniejszym artykule polskie regulacje kolizyjne i materialnoprawne ujmowane z perspektywy imigracji zagranicznej spółki handlowej do Polski. Dokonywana przez TS wykładnia prawa unijnego, a w szczególności swobody przedsiębiorczości, nie będzie przedmiotem osobnej analizy. W tym zakresie będziemy się opierać na ustaleniach jednego ze współautorów poczynionych w innym miejscu.

Początek strony


Rafał Woźniak
Charakter prawny wkładu obligatariusza obligacji zamiennej - postulaty de lege ferenda w związku z projektem nowej ustawy o obligacjach
W Sejmie toczą się obecnie prace nad nową ustawą o obligacjach, która ma zastąpić obowiązujący od 1995 r. akt. Głównym ich celem jest zwiększenie atrakcyjności tych papierów wartościowych. Pomimo wielu nowych instytucji jakie ma wprowadzić nowy akt, żadna z proponowanych zmian nie dotyczy charakteru prawnego wkładu obligatariusza obligacji zamiennych. Kwestia ta jednak budzi wątpliwości doktryny właściwie od 1995 r. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie obecnego stanu prawnego w tym zakresie oraz zaproponowanie kierunku zmian.

Początek strony


Szymon Gołębiowski
Nowe instrumenty zwalczania opóźnień płatności w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych weszła w życie 28.04.2013 r., uchylając wcześniej obowiązujące przepisy. Potrzeba nowelizacji wynikała z odpowiedniej zmiany prawa Unii Europejskiej - dyrektywa 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w transakcjach handlowych zastąpiła dyrektywę 2000/35/WE. Nowe przepisy wprowadziły do polskiego porządku prawnego instrumenty zwalczania opóźnień w płatnościach w obrocie gospodarczym nieznane ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z 2003 r. Ustanowione zostały maksymalne terminy zapłaty, których zasadniczo nie można wydłużyć nawet za zgodą wierzyciela. Swego rodzaju eksperymentem prawnym jest przyznanie wierzycielowi roszczenia o zryczałtowaną minimalną kwotę kosztów dochodzenia należności. Ze względu na brak wypowiedzi judykatury w tym zakresie pożądane jest wskazanie możliwych kierunków wykładni nowych przepisów i ich krytyczna ocena w świetle obowiązującego prawa.

Początek strony


Adam Puchalski
Polska regulacja przymusowego wykupu akcji w spółkach publicznych na tle prawa unijnego
Przymusowy wykup akcji (ang. squeeze-out) jest instytucją prawa handlowego, w ramach której przyznano większościowemu akcjonariuszowi jednostronne uprawnienie do żądania sprzedaży akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych niezależnie od ich woli oraz przyczyn zastosowania powyższej procedury. W prawie polskim występuje dualistyczna regulacja squeeze-out. W art. 418 kodeksu spółek handlowych zostały zamieszczone przepisy dotyczące przymusowego wykupu akcji w spółkach akcyjnych niemających statusu spółek publicznych. Artykuł 82 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiera osobną regulację squeeze-out, która dotyczy wyłącznie spółek publicznych. Przepis ten stanowi implementację art. 15 dyrektywy 2004/25/WE w sprawie ofert przejęcia. Każda z powyższych regulacji ma autonomiczny charakter. Nie jest poprawny pogląd, zgodnie z którym art. 82 u.o.p. jest wyjątkiem od przepisów zawartych w art. 418 k.s.h. Skoro z zakresu stosowania kodeksu spółek handlowych wyłączono przymusowy wykup akcji w spółkach publicznych (art. 418 § 4 k.s.h.), to uznać należy, że intencją ustawodawcy było stworzenie odrębnej i niezależnej instytucji prawnej odnoszącej się do tego typu emitentów. Dotychczas przedmiotem zainteresowania w polskim piśmiennictwie był głównie przymusowy wykup akcji w spółkach, których akcje nie są zdematerializowane. Mniej uwagi poświęcono regulacjom zawartym w art. 82 u.o.p. W niniejszym artykule zostanie omówiona tylko instytucja squeeze-out w spółkach publicznych. Z uwagi na ramy opracowania, zostaną przybliżone kluczowe elementy omawianej regulacji. Pominięte będą zagadnienia związane z przepisami proceduralnymi, zawartymi przede wszystkim w rozporządzeniu w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu.

Początek strony


Michał Ziółkowski
Rodzaje znaków towarowych ze względu na ich percepcję zmysłami oraz przedstawialność w rejestrze
Przy założeniu, że przedmiotem prawa ochronnego może być każde postrzegalne zmysłowo oznaczenie nadające się do odróżniania towarów lub usług danego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw, pod warunkiem spełnienia kryterium graficznej przedstawialności, dokonywano wielu rozróżnień form, jakie mogły przybierać znaki towarowe w obrocie gospodarczym. Celem niniejszego artykułu jest kategoryzacja obecnie rozpoznawanych form znaków towarowych oraz ich charakterystyka.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Jacek Jatrzębski, Karolina Pasko
 • Claiming liquidated damages after termination of contract
 • p. 4

  Konrad Osajda
 • Ways to increase share capital under existing provisions of the articles of association
 • p. 19

  Maciej Mataczyński, Maksymilian Saczywko
 • Cross-border transfer of a foreign company's registered office to Poland
 • p. 24

  Rafał Woźniak
 • Legal nature of the contribution of the convertible bondholders - de lege ferenda proposals in light of new Act on Bonds
 • p. 34

  Szymon Gołębiowski
 • New remedies for combatting late payments in the Act on Terms of Payment in Commercial Transactions
 • p. 38

  Adam Puchalski
 • Polish regulations governing squeeze-out in public companies in light of EU legislation
 • p. 45

  Michał Ziółkowski
 • Typology of trademarks based on their sensory perception and graphical representation in the register
 • p. 54
  Jacek Jastrzębski, Karolina Pasko
  Claiming liquidated damages after termination of contract
  The article discusses matters related to claiming liquidated damages (in Polish referred to, literally, as contractual penalties) following termination of a contract due to a breach. This covers in particular the question whether liquidated damages stipulated for various forms of breach can be cumulated and claimed jointly by the creditor who terminated the contract due to non-performance by the debtor. The basic thesis is that rules related to claiming liquidated damages following such a termination shall be the same as those applicable in general to contractual damages. Accordingly, they shall be established by reference to general rules on liability for breach of contract rather than to the retroactive or non-retroactive effect of termination for non-performance, the latter issue still remaining controversial under Polish law. The discussion leads to a conclusion that a contract may allow the creditor who terminated the contract to claim cumulatively multiple liquidated damages stipulated for various forms of breach by the debtor.

  Back to top


  Konrad Osajda
  Ways to increase share capital under existing provisions of the articles of association
  An increase of the share capital under existing provisions of the articles of association is permissible only in a limited liability company. Although this is then a special procedure to increase the share capital, its legal regulation is very limited: only Art. 257 of the Code of Commercial Partnerships and Companies (CCPC). As a consequence, there are many doubts concerning the interpretation of this rule. This paper is aimed at discussing one of such issues: permissible ways to increase the share capital. Generally speaking, share capital shall be increased through an increase of the nominal value of the existing shares or creation of new shares. It is not clear from the wording of Art. 257 CCPC if these both ways are permissible if the share capital is increased according to the existing provisions of the articles of association. The above-mentioned problem was dealt with by the Supreme Court in its resolution released on 17 January 2013. The Supreme Court accepted the use of the two possible ways to increase the share capital, however excluded the possibility of new shares being offered to nonshareholders: new shares (an increase of the nominal value of the existing shares) must be issued to the shareholders in proportion to their existing shares. Although the case law of the Supreme Court is supposed to be followed by other courts and, as a result, to end releasing contradictory judgments, it definitely will not finish the discussion on this issue. Even more, the first commentaries to this resolution strongly encourage this writer to deal with this issue thoroughly in this paper.

  Back to top


  Maciej Mataczyński, Maksymilian Saczywko
  Cross-border transfer of a foreign company's registered office to Poland
  The mobility of commercial companies has been a subject of interest for legal science and jurisprudence for years. Revisiting this topic is justified primarily by the adoption and entry into force of the new Polish Private International Law Act of 2011 and a change in the views of the legal scholars regarding the connecting factor of the personal status of legal entities as a consequence of adoption of the abovementioned act. We should also consider the development of the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union, in particular the judgment in case C-378/10 VALE. The subject of this article is Polish private international law norms, as well as norms of company law, which have to be presented from the perspective of immigration of a foreign commercial company to Poland. The interpretation of European Union law, in particular the freedom of establishment, made by the Court of Justice is not the subject of this article.

  Back to top


  Rafał Woźniak
  Legal nature of the contribution of the convertible bondholders - de lege ferenda proposals in light of new Act on Bonds
  Legislative work is currently being conducted in the Polish parliament on the new Act on Bonds that should replace the Act on Bonds passed in 1995. The main aim is to increase the attractiveness of this kind of securities. However, except for the new mechanisms that are to be introduced, none of the proposed changes relate to the legal nature of the contribution of convertible bondholders. The controversies relating to this matter have existed since 1995. The aim of this article is to analyze the current legal status and to propose relevant amendments.

  Back to top


  Szymon Gołębiowski
  New remedies for combatting late payments in the Act on Terms of Payment in Commercial Transactions
  The Act on Terms of Payment in Commercial Transactions entered into force on 28 April 2013 repealing earlier legislation. The necessity of an amendment was caused by the corresponding amendment in EU legislation - directive 2011/7/EU on combating late payment in commercial transactions replacing directive 2000/35/EC. The new regulations have introduced new remedies for combatting late payments in commercial relations into Polish legislation which did not exist under the previous Act of 2003 such as: the introduction of maximum payment terms prevent the prolongation of said terms even if agreed by the creditor; and the creditor's right to claim a lump sum as being the equivalent of vindication costs constituting a sui generis legal experiment. Because of the lack of case-law in this respect, it is desirable to indicate possible ways for the interpretation of new regulations and to critically assess them in the light of current legislation.

  Back to top


  Adam Puchalski
  Polish regulations governing squeeze-out in public companies in light of EU legislation
  The squeeze-out is an institution of commercial law in which a majority shareholder receives a unilateral right to demand that minority shareholders sell the shares they hold, regardless of their intention and of the reasons for employing this procedure. There is a dual squeeze-out regulation in the Polish law. Art. 418 of the Code of Commercial Partnerships and Companies (CCPC) contains provisions dealing with squeezeout in companies which do not have the status of public companies. Art. 82 of the Act on Public Offering and Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to an Organized Trading System and on Public Companies (the Offering Act) contains a separate squeeze-out regulation which applies only to public companies. This provision implements Art. 15 of Directive 2004/25/EC on takeover bids. Each of the aforementioned regulations is autonomous. The view that Art. 82 of the Offering Act constitutes an exception from the regulations laid down in Art. 418 of the CCC is incorrect. As the squeeze-out in public companies was excluded from the application of the Code (Article 418 § 4 of the CCPC), it should be accepted that it was the lawmakers' intention to create a separate and independent legal institution relating to such issuers. So far Polish legal commentators have focused chiefly on squeeze-outs in companies whose shares have not been dematerialized. There has been less emphasis on the regulations contained in Art. 82 of the Offering Act. This analysis concerns only squeeze-out in public companies. Due to space constraints, matters related to procedural provisions, which are contained mainly in an Regulaiton on the acquisition of shares in a public company by way of a squeeze-out, are left out.

  Back to top


  Michał Ziółkowski
  Typology of trademarks based on their sensory perception and graphical representation in the register
  Assuming that the subject of trademark protection can be any perceptible sensory indication, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, provided that it meets the graphical representation criterion, many differentiations were made of various forms of trademarks on the market. The purpose of this article is to categorize the currently recognized forms of trademarks and describe their characteristics.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2021 [349]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty