Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 1/2015 [269) Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Jacek Jatrzębski, Karolina Pasko
 • Odstąpienie od umowy a dochodzenie kar umownych
 • str. 4

  Konrad Osajda
 • Sposób uproszczonego podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.
 • str. 19

  Maciej Mataczyński, Maksymilian Saczywko
 • Transgraniczne przeniesienie siedziby zagranicznej spółki handlowej do Polski
 • str. 24

  Rafał Woźniak
 • Charakter prawny wkładu obligatariusza obligacji zamiennej - postulaty de lege ferenda w związku z projektem nowej ustawy o obligacjach
 • str. 34

  Szymon Gołębiowski
 • Nowe instrumenty zwalczania opóźnień płatności w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
 • str. 38

  Adam Puchalski
 • Polska regulacja przymusowego wykupu akcji w spółkach publicznych na tle prawa unijnego
 • str. 45

  Michał Ziółkowski
 • Rodzaje znaków towarowych ze względu na ich percepcję zmysłami oraz przedstawialność w rejestrze
 • str. 54
  Jacek Jastrzębski, Karolina Pasko
  Odstąpienie od umowy a dochodzenie kar umownych
  Celem niniejszego artykułu jest analiza zasad rządzących zastrzeganiem i dochodzeniem kar umownych w razie odstąpienia od umowy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kwestia ta od dłuższego czasu jest przedmiotem zainteresowania judykatury i piśmiennictwa, których poglądy przechodzą tu zauważalną ewolucję. Niewątpliwym osiągnięciem doktryny jest - po pierwsze - ustalenie, że kara zastrzeżona na wypadek odstąpienia od umowy to w istocie kara umowna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, od którego odstąpiono, a po drugie - dopuszczenie dochodzenia takiej kary umownej mimo odstąpienia od umowy, w której karę tę zastrzeżono. Druga z kwestii została trafnie przesądzona, co do zasady, mimo że uzasadnienia przyjętego rozwiązania mogą się różnić w szczegółach konstrukcyjnych. Nadal liczne pytania związane z karami umownymi dochodzonymi w razie odstąpienia od umowy pozostają otwarte - zarówno w płaszczyźnie konstrukcji teoretycznej, jak i konsekwencji praktycznych.

  Początek strony


  Konrad Osajda
  Sposób uproszczonego podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.
  Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie uproszczonym jest dopuszczalne tylko w spółce z o.o. Mimo szczególnego charakteru tego rodzaju podwyższenia kapitału zakładowego jego prawne uregulowanie ogranicza się do art. 257 kodeksu spółek handlowych. W konsekwencji w praktyce powstało wiele wątpliwości interpretacyjnych na tle tego przepisu. Celem niniejszego artykułu jest rozważenie jednej z nich - sposobu podwyższenia kapitału zakładowego w trybie uproszczonym. Co do zasady, kapitał zakładowy można podwyższyć przez emisję nowych udziałów, podwyższenie wartości już istniejących albo zastosowanie jednocześnie obu tych metod. Lektura art. 257 k.s.h. pozostawia wątpliwość co do tego, czy wszystkie wymienione właśnie sposoby podwyższenia kapitału zakładowego można zastosować, dokonując podwyższenia kapitału zakładowego w trybie uproszczonym. Na potrzeby praktyki wskazany problem prawny rozstrzygnęła uchwała Sądu Najwyższego (dalej jako SN) z 17.01.2013 r. Uznano w niej, że podwyższenie kapitału zakładowego w sposób uproszczony może nastąpić zarówno przez podwyższenie wartości już istniejących udziałów, jak i przez emisję nowych udziałów, z tym iż nowe udziały mogą objąć wyłącznie dotychczasowi wspólnicy proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich udziałów przed podwyższeniem. Zajęte przez SN stanowisko na pewno nie zakończy dyskusji w doktrynie, niemniej podjęta uchwała i pierwsze dotyczące niej komentarze skłaniają do uczynienia tego zagadnienia przedmiotem analizy i uporządkowania dotychczasowej dyskusji.

  Początek strony


  Maciej Mataczyński, Maksymilian Saczywko
  Transgraniczne przeniesienie siedziby zagranicznej spółki handlowej do Polski
  Mobilność spółek handlowych stanowi od lat przedmiot zainteresowania doktryny i orzecznictwa. Ponowne podjęcie tematu jest uzasadnione przede wszystkim uchwaleniem i wejściem w życie nowego prawa prywatnego międzynarodowego oraz będącą tego następstwem zmianą stanowiska doktryny w zakresie łącznika statutu personalnego osób prawnych. Na treść ustaleń może wpłynąć również rozwój orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS), zwłaszcza wyrok w sprawie C-378/10. Przedmiotem rozważań będą w niniejszym artykule polskie regulacje kolizyjne i materialnoprawne ujmowane z perspektywy imigracji zagranicznej spółki handlowej do Polski. Dokonywana przez TS wykładnia prawa unijnego, a w szczególności swobody przedsiębiorczości, nie będzie przedmiotem osobnej analizy. W tym zakresie będziemy się opierać na ustaleniach jednego ze współautorów poczynionych w innym miejscu.

  Początek strony


  Rafał Woźniak
  Charakter prawny wkładu obligatariusza obligacji zamiennej - postulaty de lege ferenda w związku z projektem nowej ustawy o obligacjach
  W Sejmie toczą się obecnie prace nad nową ustawą o obligacjach, która ma zastąpić obowiązujący od 1995 r. akt. Głównym ich celem jest zwiększenie atrakcyjności tych papierów wartościowych. Pomimo wielu nowych instytucji jakie ma wprowadzić nowy akt, żadna z proponowanych zmian nie dotyczy charakteru prawnego wkładu obligatariusza obligacji zamiennych. Kwestia ta jednak budzi wątpliwości doktryny właściwie od 1995 r. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie obecnego stanu prawnego w tym zakresie oraz zaproponowanie kierunku zmian.

  Początek strony


  Szymon Gołębiowski
  Nowe instrumenty zwalczania opóźnień płatności w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
  Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych weszła w życie 28.04.2013 r., uchylając wcześniej obowiązujące przepisy. Potrzeba nowelizacji wynikała z odpowiedniej zmiany prawa Unii Europejskiej - dyrektywa 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w transakcjach handlowych zastąpiła dyrektywę 2000/35/WE. Nowe przepisy wprowadziły do polskiego porządku prawnego instrumenty zwalczania opóźnień w płatnościach w obrocie gospodarczym nieznane ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z 2003 r. Ustanowione zostały maksymalne terminy zapłaty, których zasadniczo nie można wydłużyć nawet za zgodą wierzyciela. Swego rodzaju eksperymentem prawnym jest przyznanie wierzycielowi roszczenia o zryczałtowaną minimalną kwotę kosztów dochodzenia należności. Ze względu na brak wypowiedzi judykatury w tym zakresie pożądane jest wskazanie możliwych kierunków wykładni nowych przepisów i ich krytyczna ocena w świetle obowiązującego prawa.

  Początek strony


  Adam Puchalski
  Polska regulacja przymusowego wykupu akcji w spółkach publicznych na tle prawa unijnego
  Przymusowy wykup akcji (ang. squeeze-out) jest instytucją prawa handlowego, w ramach której przyznano większościowemu akcjonariuszowi jednostronne uprawnienie do żądania sprzedaży akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych niezależnie od ich woli oraz przyczyn zastosowania powyższej procedury. W prawie polskim występuje dualistyczna regulacja squeeze-out. W art. 418 kodeksu spółek handlowych zostały zamieszczone przepisy dotyczące przymusowego wykupu akcji w spółkach akcyjnych niemających statusu spółek publicznych. Artykuł 82 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiera osobną regulację squeeze-out, która dotyczy wyłącznie spółek publicznych. Przepis ten stanowi implementację art. 15 dyrektywy 2004/25/WE w sprawie ofert przejęcia. Każda z powyższych regulacji ma autonomiczny charakter. Nie jest poprawny pogląd, zgodnie z którym art. 82 u.o.p. jest wyjątkiem od przepisów zawartych w art. 418 k.s.h. Skoro z zakresu stosowania kodeksu spółek handlowych wyłączono przymusowy wykup akcji w spółkach publicznych (art. 418 § 4 k.s.h.), to uznać należy, że intencją ustawodawcy było stworzenie odrębnej i niezależnej instytucji prawnej odnoszącej się do tego typu emitentów. Dotychczas przedmiotem zainteresowania w polskim piśmiennictwie był głównie przymusowy wykup akcji w spółkach, których akcje nie są zdematerializowane. Mniej uwagi poświęcono regulacjom zawartym w art. 82 u.o.p. W niniejszym artykule zostanie omówiona tylko instytucja squeeze-out w spółkach publicznych. Z uwagi na ramy opracowania, zostaną przybliżone kluczowe elementy omawianej regulacji. Pominięte będą zagadnienia związane z przepisami proceduralnymi, zawartymi przede wszystkim w rozporządzeniu w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu.

  Początek strony


  Michał Ziółkowski
  Rodzaje znaków towarowych ze względu na ich percepcję zmysłami oraz przedstawialność w rejestrze
  Przy założeniu, że przedmiotem prawa ochronnego może być każde postrzegalne zmysłowo oznaczenie nadające się do odróżniania towarów lub usług danego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw, pod warunkiem spełnienia kryterium graficznej przedstawialności, dokonywano wielu rozróżnień form, jakie mogły przybierać znaki towarowe w obrocie gospodarczym. Celem niniejszego artykułu jest kategoryzacja obecnie rozpoznawanych form znaków towarowych oraz ich charakterystyka.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty