Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińArtur Nowacki

str. 4

Marcin Łolik

str. 14

Justyna Rasiewicz, Małgorzata Sieradzka

str. 17

Marcin Smyk

str. 25

Michał Lewandowski

str. 32

Konrad Zacharzewski

str. 40

Maciej Marek

str. 48
Artur Nowacki
Reprezentacja spółki partnerskiej przez partnerów
Celem artykułu jest analiza kodeksowego modelu reprezentacji spółki partnerskiej oraz trybów i zakresu możliwej modyfikacji tego modelu. Zawarte w artykule rozważania w wielu przypadkach znajdą analogiczne zastosowanie do reprezentacji innych spółek osobowych.

Początek strony


Marcin Łolik
Projekt nowych regulacji unijnych dotyczących działalności agencji ratingowych
Doświadczenia ostatnich kilku lat wykazały przemożny wpływ agencji ratingowych na funkcjonowanie systemu ekonomicznego współczesnego świata, a w szczególności - sektora finansowego. Ich działalność jest poddawana ogromnej krytyce, a samym agencjom przypisywane jest przyczynienie się do powstania kryzysu, który z różnym natężeniem trwa już od 2007 r. Powyższe, włączając w to liczne błędy popełnione przez agencje w ciągu ostatnich kilku miesięcy, sprawiło, że organy Unii Europejskiej coraz wnikliwiej analizują zasady funkcjonowania i odpowiedzialności agencji ratingowych. Rezultatem tych prac jest powstanie projektu zmian do ustawodawstwa regulującego ich działanie.

Początek strony


Justyna Rasiewicz, Małgorzata Sieradzka
Trudności w skutecznym dochodzeniu roszczeń w sprawach o zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Przedsiębiorca, którego interes został naruszony lub zagrożony w wyniku dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, może dochodzić określonych w tej ustawie roszczeń. Pomimo precyzyjnego ujęcia katalogu roszczeń przysługujących poszkodowanemu w wyniku stosowania czynu nieuczciwej konkurencji (art. 18 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), przy ich dochodzeniu często pojawiają się praktyczne trudności. Celem publikacji stało się zidentyfikowanie niektórych przeszkód w skutecznym dochodzeniu roszczeń oraz zaproponowanie właściwego rozwiązania. Identyfikując zakres roszczenia z tytułu stosowania czynu nieuczciwej konkurencji zauważamy zależność pomiędzy kwalifikacją czynu a zakresem roszczeń. Uprawniony (poszkodowany przedsiębiorca) względem którego popełniono czyn nieuczciwej konkurencji, może wybrać, jakie roszczenie zamierza podnieść. Dopuszczalna staje się również kumulacja roszczeń przysługujących na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z roszczeniami wynikającymi z innych przepisów, np. z roszczeniami kontraktowymi. Jednak kumulacja wymaga dokonania oceny (w określonym stanie faktycznym sprawy), czy charakter roszczeń pozwala na ich wspólne dochodzenie oraz czy uprawnionemu przysługuje wybór pomiędzy roszczeniami. Warto też zauważyć, że brak szczególnego przepisu regulującego odpowiedzialność cywilnoprawną w razie podjęcia działań grożących popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nakazuje poszukiwanie podstaw prawnych udzielenia ochrony poszkodowanemu przedsiębiorcy w przepisach kodeksu cywilnego.

Początek strony


Marcin Smyk
Skutki działania pozornego piastuna organu reprezentacji osoby prawnej
Rozwój sieci teleinformatycznych, a w szczególności łatwość dostępu za pomocą Internetu do podstawowych informacji o podmiotach podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, skłania do podjęcia próby nowego spojrzenia na problematykę skutków działania osób ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy. W świetle przepisów kodeksu cywilnego czynności prawne dokonane przez takie osoby, bez względu na dobrą wiarę drugiej strony, należałoby uznać, najogólniej mówiąc, za wadliwe. W literaturze słusznie jednak zauważono, że regulacje kodeksowe mogą być uzupełniane, a ich stosowanie ograniczane lub wyłączane przez unormowania innych ustaw. Nasuwa się więc pytanie, czy ustawa o KRS pozwala w określonych przypadkach uznać za ważną i skuteczną czynność prawną dokonaną przez osoby niewchodzące w skład organu właściwego do reprezentacji osoby prawnej.

Początek strony


Michał Lewandowski
Sankcja nieważności w ustawie antymonopolowej - problematyka kompetencji organów w przedmiocie ustalania naruszenia zakazów antymonopolowych
Ustalenie organu władnego orzekać o uznaniu danego zachowania za praktykę ograniczającą konkurencję ma niebagatelne znaczenie w kontekście problematyki stosowania sankcji nieważności wobec czynności prawnych stanowiących przejaw takich praktyk. Należy zatem udzielić odpowiedzi na pytanie, czy jedynymi podmiotami właściwymi są organy antymonopolowe wyznaczone ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów (Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów), czy też rolę tę mogą pełnić również sądy cywilne (gospodarcze). Zarówno w literaturze, jak i judykaturze spotyka się tezy obstające za pierwszym bądź za drugim z przedstawionych wariantów.

Początek strony


Konrad Zacharzewski
Domy składowe i dowody składowe de lege derogata
W czerwcowym numerze "Przeglądu Prawa Handlowego" z 1999 r. został ogłoszony debiutancki przyczynek mojego autorstwa pt. "Prawne ujęcie dowodów składowych de lege ferenda". Niniejszy zaś, pod wymownym tytułem, stanowi próbę podsumowania instytucji domów składowych i dowodów składowych w prawie polskim, ponieważ przeszły one właśnie do historii. Ustawa o domach składowych została uchylona. Stało się to za sprawą przepisu art. 104 ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Długo dyskutowana, oczekiwana, przyjmowana i witana z entuzjazmem ustawa o domach składowych obowiązywała prawie dziesięć i pół roku, ale dzisiaj można o niej mówić już tylko w czasie przeszłym.

Początek strony


Maciej Marek
Opłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży
Artykuł stanowi próbę dokonania wykładni i oceny art. 15. ust. 1 pkt 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , który zakazuje pobierania opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Przedmiotem analizy są rynkowe skutki pobierania opłat półkowych, argumenty zwolenników i przeciwników zakazania tej praktyki, a także jej ocena w świetle przepisów prawa Unii Europejskiej. Powyższe rozważania prowadzą autora do wniosku, że wskazane jest usunięcie przepisu art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. z polskiego porządku prawnego.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Artur Nowacki
 • Representation of a professional partnership by partners
 • p. 4

  Marcin Łolik
 • New EU regulations envisaged for the activities of rating agencies
 • p. 14

  Justyna Rasiewicz, Małgorzata Sieradzka
 • Problems in effective enforcement of unfair competition claims
 • p. 17

  Marcin Smyk
 • Results of acts by ostensible members of representative bodies of legal persons
 • p. 25

  Michał Lewandowski
 • Invalidity sanction in antitrust law - analyzing competences of managing organs in verifying violations of antitrust ban
 • p. 32

  Konrad Zacharzewski
 • Warehouses and warrants de lege derogata
 • p. 40

  Maciej Marek
 • Slotting allowances
 • p. 48
  Artur Nowacki
  Representation of a professional partnership by partners
  The article discusses both the statutory rules of representation of a professional partnership by partners and the terms and conditions of introduction by the partners of different rules (by way of amendment of the articles, by way of shareholders' resolution, by way of a court judgment). Amendments introduced by partners may become effective towards third persons if they concern identity of partners authorised to represent the partnership or the manner of representation, but not in relation to scope of representation.

  Back to top


  Marcin Łolik
  New EU regulations envisaged for the activities of rating agencies
  The experience of recent years has confirmed the tremendous impact of rating agencies on the functioning of the modern global economy, and in particular on the finance sector. The activities of the agencies have been subject to profound criticism, and the agencies themselves have been blamed for contributing to the crisis which, to a greater or lesser extent, has been ongoing since 2007. In view of this situation, and considering the numerous mistakes made by rating agencies in recent months, the bodies of the European Union undertook a closer analysis of the rules governing the functioning and responsibility of rating agencies. This work has led to proposals for changes in legislation regulating their functioning.

  Back to top


  Justyna Rasiewicz, Małgorzata Sieradzka
  Problems in effective enforcement of unfair competition claims
  An entrepreneur, whose interest has been infringed or threatened through an act of unfair competition, may pursue claims as defined in this Act. Despite a precise catalogue of claims on the grounds of an unfair competition act, that may be requested by the injured party (Art. 18 of the Act of 16 April 1993 on Combating Unfair Competition), practical problems often appear when seeking redress for damages. The aim of the paper is to identify some obstacles in pursuing claims effectively, and to propose some solutions. Identifying a scope of unfair competition claims, one can notice a connection between a legal qualifycation of an act and a scope of claims. The injured entrepreneur, against whom an act of unfair competition has been committed, may choose a claim to be raised. Also, a cumulation of claims under the act on combating unfair competition and those under other regulations (e.g. contractual claims) is admissible. However, such cumulation requires assessment of factual circumstances; whether the nature of the claims allows for cumulative claim assertion and whether the injured is entitled to choose among the claims. It should be noticed that a lack of a specific rule (in the act on combating unfair competition) providing for civil liability in cases of actions that may result in an unfair competition act, demands a search for legal grounds for protection of the injured entrepreneur in the provisions of the civil code.

  Back to top


  Marcin Smyk
  Results of acts by ostensible members of representative bodies of legal persons
  The development of data communications networks, and in particular the easy access via the Internet to basic information about the entities which are subject to the duty of entry in the register of entrepreneurs, makes it necessary to assume a new perspective on the effects of acts by persons whose names are stated in the National Court Register, inconsistently with the actual state of affairs. In the light of the Civil Code, acts in law performed by these persons, regardless of the good faith of the other party, should be regarded generally speaking as deficient. But it has been rightly pointed out in the literature that the Code's regulations can be supplemented, while their application can be limited or excluded by the provisions of other laws. Thus, a question arises whether the National Court Register Act permits, in specific cases, an act in law performed by a person who is not a member of a body authorized to represent a legal person to be considered as valid and effective.

  Back to top


  Michał Lewandowski
  Invalidity sanction in antitrust law - analyzing competences of managing organs in verifying violations of antitrust ban
  Verifying an organ in power to declare certain behavior as a practice minimizing competition is the essential issue that needs to be addressed when dealing with the use of sanction of invalidity in the context of antitrust practices. Therefore, a question should be asked whether the antitrust organ should be the only institution that can decide if particular behavior is breaching the antitrust law, or can it also be done by the Economic Courts. However, it should be emphasized that literature and case-law present arguments both in favor of the former as well as the latter option.

  Back to top


  Konrad Zacharzewski
  Warehouses and warrants de lege derogata
  In the June 1999 issue of "Review of Commercial Law" my debut contribution: ,,Legal aspects of warrants - de lege ferenda remarks" was published. The present document, whereas, under a meaningful title, is an attempt to summarize the legal institutions of warehouses and warrants as regulated under the Polish law, since both of them have just gone down in history. The Warehouses Act was repealed by the Art. 104 of the Act on reducing administrative barriers for citizens and businesses. The long-awaited, long-discussed, and enthusiastically welcomed Warehouses Act had been in force for almost 10 years, but currently, can only be a subject of discussion in the past tense.

  Back to top


  Maciej Marek
  Slotting allowances
  This paper is an attempt at interpretation and appraisal of Art. 15 section 4 of Act of 16 April 1993 on combating unfair competition, which prohibits collecting slotting fees. The subject matter of the analysis are the market effects of collecting slotting allowances, the arguments of supporters and opponents of banning this practice and its evaluation in the light of the provisions of European Union law. Above considerations bring the author to the conclusion that it is advisable to eliminate Art. 15 section 4 of Act of 16 April 1993 on combating unfair competition from the Polish legal system.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty