Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
62,10 62,10
Cena regularna: 69,00
69,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińAnna Zbiegień-Turzańska

str. 4

Rafał Filip Szymański

str. 15

Paulina Kimla-Kaczorowska

str. 23

Maciej Pająk, Adrian Rycerski

str. 34

Robert Król

str. 40

Agnieszka P. Regiec

str. 53

Anna Zbiegień-Turzańska
Specjalne zasady reprezentacji spółdzielni
Specjalne zasady reprezentacji spółdzielni obowiązują zarówno w obszarze stosunków prawnych zachodzących między spółdzielnią a członkiem jej zarządu, jak i w sporze dotyczącym ważności uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni, o ile spór taki został zainicjowany przez zarząd. W pierwszym ze wskazanych przypadków kompetencję do reprezentowania spółdzielni przyznano radzie nadzorczej (por. art. 46 § 1 pkt 8 ustawy z 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze). W drugim obszarze stosowne uprawnienie z zakresu reprezentacji przysługuje, co do zasady, pełnomocnikowi ustanowionemu przez radę nadzorczą bądź walne zgromadzenie (por. art. 42 § 5 pr. spółdz.). Uzasadnieniem dla powyższych rozwiązań - polegających na odstąpieniu od ogólnego modelu reprezentacji - jest (potencjalny) konflikt interesów pomiędzy piastunem a reprezentowaną przez niego osobą. Wykonywanie specjalnych zasad reprezentacji spółdzielni przez radę nadzorczą bądź pełnomocnika powołanego przez radę nadzorczą (rzadziej walne zgromadzenie) nastręcza jednak wiele trudności. Wynikają one po części z tego, że podmioty (organy) występujące w ramach reprezentacji szczególnej nie są - z natury rzeczy - przystosowane do składania i przyjmowania oświadczeń woli. W niniejszym artykule przedstawiono najistotniejsze problemy prawne, jakie wiążą się z wykonywaniem szczególnych zasad reprezentacji w prawie spółdzielczym.

Początek strony


Rafał Filip Szymański
Liberalizacja obrotu znacznymi pakietami akcji spółek publicznych w świetle nowelizacji ustawy o ofercie publicznej z 26.01.2017 r.
Jednym z najważniejszych problemów prawa rynku giełdowego jest regulacja obrotu znacznymi pakietami akcji spółek publicznych i przejmowania kontroli nad nimi. Wyjątkową doniosłość tej regulacji dla efektywnie działającego rynku giełdowego potwierdza fakt wielu zmian, które zaszły w jej zakresie na przestrzeni ostatnich lat funkcjonowania tego rynku w Polsce. Każda z tych zmian stanowiła próbę zoptymalizowania kształtu przepisów poświęconych instytucji tzw. wezwań na akcje pod kątem potrzeb praktyki obrotu lub wzorcowych rozwiązań europejskich. Ewolucja regulacji w tym zakresie nie dobiegła jednak końca - ustawodawca w dalszym ciągu poszukuje jej uniwersalnego kształtu. Wyraz temu dała uchwalona ostatnio nowelizacja, której przedmiotem było uchylenie mechanizmu wezwania zapobiegającego tzw. efektowi popytowemu (zniesiony art. 72 ustawy z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych). Celem niniejszego artykułu jest omówienie wprowadzonej zmiany, a zarazem próba sformułowania jej merytorycznej oceny na tle dotychczas obowiązujących unormowań oraz otoczenia ekonomicznego obrotu znacznymi pakietami akcji na polskim rynku giełdowym.

Początek strony


Paulina Kimla-Kaczorowska
Poręczenie jako forma zabezpieczenia obligacji emitowanych przez polskie spółki handlowe (cz. I)
Emisja obligacji jako forma pozyskania finansowania zewnętrznego działalności polskich spółek handlowych zyskuje coraz większą popularność. Ustanowienie zabezpieczenia obligacji poprawia sytuację obligatariuszy i umożliwia obniżenie kosztu pozyskanego w ten sposób finansowania. Niniejszy artykuł stanowi pierwszą część opracowania poświęconego poręczeniu jako formie zabezpieczenia obligacji i obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne dotyczące instytucji poręczenia oraz kwestie istotne z perspektywy procesu zawierania umowy poręczenia.

Początek strony


Maciej Pająk, Adrian Rycerski
(De)penalizacja nadużyć na rynku w kontekście stosowania rozporządzenia MAR i dyrektywy MAD II
Z dniem 3.07.2016 r. rozpoczęło się stosowanie przepisów rozporządzenia w sprawie nadużyć (MAR). Jak dotąd nie dostosowano polskiego porządku prawnego do MAR, jak również nie implementowano dyrektywy w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (MAD II). Wobec tego w dalszym ciągu istnieje niezgodność pomiędzy przepisami rozporządzenia unijnego a przepisami prawa krajowego. Stan ten, z uwagi na zasady pierwszeństwa stosowania prawa unijnego, jasności, pewności i określoności prawa, uniemożliwia stosowanie przepisów karnych polskiej ustawy za czyny popełnione od 3.07.2016 r. do chwili wejścia w życie ustawy dostosowującej polski porządek prawny do standardów unijnych. Zdaniem autorów doszło więc do faktycznej depenalizacji czynów zabronionych przez ustawę o obrocie instrumentami finansowymi.

Początek strony


Robert Król
Dopuszczalność przeprowadzenia transgranicznego podziału spółki
W obliczu ogromnego zainteresowania - zarówno w środowiskach prawniczych, jak i wśród podmiotów gospodarczych - możliwością dokonania transgranicznego podziału wskazane jest nie tylko zbadanie samej dopuszczalności przeprowadzenia takiego podziału, lecz - co szczególnie zajmujące z perspektywy podmiotów zainteresowanych - dokonanie oceny ryzyka zrealizowania takiej operacji w praktyce. Niniejszy artykuł zawiera także próbę znalezienia rozwiązania alternatywnego w stosunku do czystej konstrukcji podziału ponad granicami państwa. W celu znalezienia rozwiązania najbardziej zbliżonego do transgranicznego podziału, analizie zostało poddane: utworzenie jednostki zależnej z następczym przeniesieniem aktywów, dokonanie podziału krajowego, a następnie transgraniczne połączenie oraz podział na szczeblu krajowym z następującym po nim przeniesieniem siedziby przedsiębiorstwa. Została także przeprowadzona analiza najnowszego orzecznictwa krajowego pozwalająca na ocenę stopnia ryzyka prawnego proponowanych operacji. Przedstawiono również wnioski z porównania wszystkich rodzajów operacji umożliwiających doprowadzenie do skutków odpowiadających transgranicznemu podziałowi spółek.

Początek strony


Agnieszka P. Regiec
Hybrydowe rodzaje spółek w prawie amerykańskim
W prawie polskim wciąż aktualny pozostaje tradycyjny podział na spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Niektóre elementy charakterystyczne dla spółek kapitałowych mogą wystąpić w spółkach osobowych, m.in. wyłączenie odpowiedzialności wspólników, możliwość powołania organów, istnienie kapitału zakładowego czy opodatkowanie podatkiem od osób prawnych. Z kolei mimo że w USA w początkowym etapie rozwoju prawa spółek można było założyć albo spółkę typu general partnership, albo spółkę typu corporation, obecnie ten dychotomiczny podział stracił na znaczeniu. Formalizm związany z prowadzeniem spółki corporation oraz niekorzystne przepisy podatkowe negatywnie wpływały na rozwój przedsiębiorczości. W odpowiedzi na potrzeby rynku pojawiły się hybrydowe formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Anna Zbiegień-Turzańska
 • Special rules of representation of cooperatives
 • p. 4

  Rafał Filip Szymański
 • Liberalising trade in large blocks of shares of public companies in the light of amendments to the Act on Public Offering of 26 January 2017
 • p. 15

  Paulina Kimla-Kaczorowska
 • Suretyship granted to secure bonds issued by Polish commercial companies (part I)
 • p. 23

  Maciej Pająk, Adrian Rycerski
 • Decriminalization of market abuse in the context of the Regulation MAR and the Directive MAD II
 • p. 34

  Robert Król
 • Permissibility of cross-border divisions of companies
 • p. 40

  Agnieszka P. Regiec
 • Hybrid business entities in the law of the United States of America
 • p. 53


  Anna Zbiegień-Turzańska
  Special rules of representation of cooperatives
  Special rules of representation apply both (1) to legal acts between the cooperative and a member of its management board and (2) in disputes concerning the annulment or declaration of invalidity of the general meeting's resolution - if such dispute was initiated by the management board or its member. In the former case, the cooperative is represented by the supervisory board; in the latter, by an attorney in fact, appointed by the supervisory board or by the general meeting. When representing the cooperative, the supervisory board is entitled not only to conclude contracts with a member of the management board,but also to perform unilateral legal acts aimed at changing or terminating such contracts and, finally, to receive declarations of intent expressed by a member of the board, in particular a declaration of resignation from the post. It should be noted that - as a rule - the supervisory board discharges its duties collectively. However, a declaration of intent can be expressed - in the name of the cooperative - by two appointed members of the supervisory board. On the other hand, a declaration of intent (including resignation) which is to be made by a member of the management board to the cooperative is deemed made at the time it reaches the chairman of the supervisory board. Moreover, special rules of representation apply also in disputes concerning the annulment or declaration of invalidity of the general meeting's resolution, initiated by the management board or its member. In such case the cooperative is represented by an attorney in fact, appointed by a resolution of the supervisory board or appointed by the general meeting. These (special) rules apply (1) when the management board of the cooperative brings an action for an annulment of the general meeting's resolution and (2) when a member of the board brings an action for such a resolution to be declared invalid. With the exception of proceedings before the Supreme Court, an attorney in fact appointed by the supervisory board and authorized to represent the cooperative in the dispute, does not have to meet the requirements imposed on attorneys by the relevant provisions of the Code of Civil Proceedings.

  Back to top


  Rafał Filip Szymański
  Liberalising trade in large blocks of shares of public companies in the light of amendments to the Act on Public Offering of 26 January 2017
  One of the most important planes of regulation of the capital market is trading in large blocks of shares of public companies. These matters are regulated, first and foremost, but the institution of the so-called tender offer. The origin of the tender offer goes back over twenty years, though the legislator is still searching for its optimum normative form. An expression of this search was the recently passed amendments to the Act on Public Offering, which led to the abolition of the duty to announce a tender offer preventing the so-called demand effect (previously regulated in Art. 72 of the Act). The direction of the amendments seems correct, nevertheless their comprehensive assessment requires a slightly broader analysis. Hence this article aims to exhaustively discuss the amendments, in particular in the context of the normative framework of trading in considerable blocks of shares of public companies and the day-today practical needs in this regard.

  Back to top


  Paulina Kimla-Kaczorowska
  Suretyship granted to secure bonds issued by Polish commercial companies (part I)
  Suretyship is one of the most popular forms of security established in connection with the issuance of bonds traded on the Catalyst market of the Warsaw Stock Exchange. This article is the first part of a study summarizing the legal issues relevant from the perspective of the particular nature of bonds as a source of liabilities and their issuance process. It discusses,inter alia, the permitted scope of the secured liabilities, the problems related to multiple sureties and the relationships between multiple suretyships, the legal structures applied in suretyship agreements, as well as the specific requirements pertaining to the procedure and form of execution of suretyship agreement(s) to secure the liabilities of multiple creditors,in particular by individuals.

  Back to top


  Maciej Pająk, Adrian Rycerski
  Decriminalization of market abuse in the context of the Regulation MAR and the Directive MAD II
  On 3 July 2016, the Market Abuse Regulation (MAR) entered into force. So far the Polish legal order has not been adjusted to MAR. Furthermore, Market Abuse Directive I has not been implemented either. As a result, there has been a discrepancy between the provisions of the EU regulation and the provisions of the national law. The authors argue that the existence of such a state - in view of the legal principles of clarity, certainty and definiteness of the law - makes enforcing criminal provisions of the Polish law impossible. According to the authors,it has resulted in the actual decriminalisation of offences prohibited by the Act on Trading in Financial Instruments;they predict this state of affairs will continue until the Act is harmonized with MAR and MAD II.

  Back to top


  Robert Król
  Permissibility of cross-border divisions of companies
  The objective of this paper is to analyse the practical possibility of cross-border divisions of companies within the existing legal framework for cross-border mobility of companies. The article aims to present alternative and much more risk-free methods of company transformations whose effects are nearly identical to those of a cross-border company division. The article also presents an analysis of the legal risks of the two main conceptions justifying the possibility of cross-border division in the strict sense: either a broad scope of freedom of establishment,explicitly extended to all company transformations by the Court of Justice of the European Union in its rulings, or an argument that it was the intention of the European legislator that the existing legal framework for cross-border transformations should be complete, therefore (especially given that divisions can be characterised as the 'mirror image' of mergers)the scope of the cross-border merger directive (2005/56/EC)extends to all legal forms of cross-border company transformation,including division.

  Back to top


  Agnieszka P. Regiec
  Hybrid business entities in the law of the United States of America
  In the USA hybrid business entities emerged as an answer to the commercial needs of entrepreneurs. The term 'hybrid' refers to the combination of the best features of partnerships and corporations: pass-through taxation and limited liability. The following hybrid forms can be distinguished: limited liability company, limited liability partnership, limited partnership and limited liability limited partnership. As a result of the progressive and flexible legislative amendments in the USA, some of the key corporate characteristics - limited liability, continuity of life, free transferability of ownership interests, and centralized management - could be transferred to the unincorporated business forms. In the continental legal systems, the distinction between the different business organizations is still more visible.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty