Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 5/2014 [261] Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Mateusz Rodzynkiewicz
 • Kilka uwag o rezygnacji piastuna spółki kapitałowej z zajmowanego stanowiska
 • str. 4

  Igor B. Nestoruk
 • Nazwy rodzajowe na rynku usług leczniczych oraz farmaceutycznych - z problematyki ochrony oznaczeń przedsiębiorstwa
 • str. 10

  Piotr Kukuryk
 • Definicje konsumenta w kodeksie cywilnym (obecnym i przyszłym) w kontekście najnowszych unijnych dyrektyw konsumenckich
 • str. 18

  Bartłomiej Gliniecki
 • Efektywność powództwa actio pro socio w kontekście free rider problem
 • str. 26

  Beata Kozłowska-Chyła
 • Reprezentacja łączna mieszana w spółce kapitałowej a problem prokury łącznej mieszanej
 • str. 34

  Karolina Pasko
 • Charakter prawny klauzul kasatoryjnych
 • str. 39

  Joanna Róg
 • Dostęp posłów i senatorów do informacji o spółce z udziałem Skarbu Państwa
 • str. 46

  Krzysztof Oplustil
 • Ustalenie i weryfikacja parytetu wymiany akcji w procesie łączenia się spółek akcyjnych - polemika
 • str. 53
  Mateusz Rodzynkiewicz
  Kilka uwag o rezygnacji piastuna spółki kapitałowej z zajmowanego stanowiska
  Przypomniany ostatnio przez S. Sołtysińskiego spór o to, jakie są prawne warunki skuteczności złożenia przez piastuna spółki kapitałowej oświadczenia woli o jego rezygnacji, tzn. o ustąpieniu z zajmowanego stanowiska menedżerskiego (zarząd), czy też nadzorczego (rada nadzorcza) albo kontrolnego (komisja rewizyjna w spółce z o.o.), musi budzić zdumienie przynajmniej z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, jeżeli istotnie miałoby być tak, że ani doktryna, ani judykatura nie są w stanie dać menedżerom i innym praktykom obrotu gospodarczego jednoznacznej odpowiedzi na proste pytanie: co mam zrobić, aby zrezygnować z zajmowanego stanowiska? - to przydatność prawników w profesjonalnym obrocie gospodarczym jawić by się musiała jako co najmniej wysoce wątpliwa. Po drugie natomiast, staranniejsza analiza zagadnienia pokazuje, że z merytorycznego punktu widzenia i na tle obecnej regulacji prawnej problem chyba w ogóle nie istnieje, tzn. wynika jedynie z pojawienia się wykładni contra legem. Jednak ponieważ - co trzeba stwierdzić z ubolewaniem - wykładnię taką można spotkać w orzecznictwie Sądu Najwyższego (dalej jako SN), zagadnienie staje się poważne, a sytuacja dojrzała do zaapelowania o wypracowanie konsensusu opartego o rozsądną, nie zaś prowadzącą do absurdów, interpretację. Poniżej zaprezentowane wywody służyć będą uzasadnieniu tezy, że w świetle obowiązującego prawa pytanie o adresata oświadczenia woli piastuna spółki kapitałowej stanowiącego akt jego rezygnacji z zajmowanego stanowiska znajduje całkiem jednoznaczną, a nie wieloznaczną odpowiedź.

  Początek strony


  Igor B. Nestoruk
  Nazwy rodzajowe na rynku usług leczniczych oraz farmaceutycznych - z problematyki ochrony oznaczeń przedsiębiorstwa
  W warunkach konkurencji rynkowej oznaczenia stosowane przez przedsiębiorców stanowią jedno z podstawowych narzędzi służących indywidualizacji oraz wyróżnieniu samego podmiotu i jego oferty w obrocie gospodarczym. Mają one istotne znaczenie informacyjne. Pełnią bowiem rolę komunikacyjną, wskazując potencjalnym klientom na konkretnego przedsiębiorcę lub jego produkty. Bogactwo narzędzi, po które przedsiębiorcy sięgają w praktyce, by zaznaczyć swoją obecność na rynku, jest przeogromne. Wspiera ich przy tym niejednokrotnie ustawodawca. Specyficzną grupę oznaczeń zasługującą na odrębne potraktowanie stanowią nazwy rodzajowe chronione w postaci szczególnych zastrzeżeń nazewniczych. Przykładem są przepisy odnoszące się do nazw "apteka" oraz "klinika".

  Początek strony


  Piotr Kukuryk
  Definicje konsumenta w kodeksie cywilnym (obecnym i przyszłym) w kontekście najnowszych unijnych dyrektyw konsumenckich
  Przyjęcie w październiku 2011 r. nowej dyrektywy w sprawie praw konsumentów nałożyło na państwa członkowskie UE obowiązek podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do wdrożenia jej postanowień do krajowych porządków prawnych. Materia dyrektywy 2011/83/UE nie jest nowa - uprzednio stanowiła ona przedmiot dyrektyw 85/577/EWG i 97/7/WE (obecnie uchylonych) implementowanych do prawa polskiego ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Pojawia się zatem pytanie o wpływ nowo przyjętych rozwiązań na dotychczas obowiązujące w tym zakresie pojęcia i konstrukcje prawne. Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym opracowaniu jest analiza pojęcia "konsument". Punkt wyjścia stanowi zwięzła charakterystyka aktualnie obowiązującej definicji legalnej tego terminu, sformułowanej w art. 221 kodeksu cywilnego. Z przedłożonego 17.01.2014 r. projektu nowej ustawy o prawach konsumenta wynika jednak, że definicja ta ma w zamierzeniach projektodawców ulec zmianie, co uzasadniane jest koniecznością jej dostosowania do wzorca normatywnego określonego w powołanej już dyrektywie 2011/83/UE. Oceny wymaga zatem, czy zaproponowana nowelizacja w sposób prawidłowy wdroży odpowiednie postanowienia tej dyrektywy. Dokonując charakterystyki tego pojęcia, nie można abstrahować także od prowadzonych równolegle przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego działająca przy Ministrze Sprawiedliwości prac koncepcyjnych nad przygotowaniem nowego kodeksu cywilnego. Ich efektem było m.in. opracowanie w 2008 r. projektu Księgi pierwszej kodeksu cywilnego kreującego w art. 55 własną definicję konsumenta. Warto spojrzeć na nią przez pryzmat zarówno aktualnej, jak i przyszłej jej treści.

  Początek strony


  Bartłomiej Gliniecki
  Efektywność powództwa actio pro socio w kontekście free rider problem
  Artykuł przedstawia analizę konstrukcji prawnej powództwa actio pro socio przez pryzmat ekonomicznych uwarunkowań jego zastosowania. Dochodzeniu odszkodowania na rzecz spółki przez jej wspólnika lub akcjonariusza towarzyszy występowanie tzw. efektu gapowicza, który istotnie deprecjonuje zaangażowanie i ryzyko powoda. Pomimo ponoszenia kosztów prowadzenia sporu i narażania się na jego przegranie konstrukcja normatywna tego powództwa nie przewiduje dla powoda żadnego wynagrodzenia za ewentualne przyczynienie się do uzyskania przez spółkę korzyści z odszkodowania. Zdecydowanie bardziej koncentruje się na ograniczaniu jego nadużywania, co szczególnie negatywnie może wpływać na postawę wspólników i akcjonariuszy mniejszościowych, osłabiając efektywność tej instytucji nadzoru korporacyjnego.

  Początek strony


  Beata Kozłowska-Chyła
  Reprezentacja łączna mieszana w spółce kapitałowej a problem prokury łącznej mieszanej
  Problematyka reprezentacji łącznej mieszanej w spółce kapitałowej oraz prokury łącznej mieszanej (niewłaściwej) stanowiła przedmiot licznych opracowań i analiz, podejmujących próbę ustalenia relacji obu tych pojęć dla oceny dopuszczalności udzielania prokury łącznej mieszanej. Poglądy wyrażane w piśmiennictwie oraz praktyka stosowania prawa wskazują jednak na istotne rozbieżności w rozumieniu zależności pomiędzy tymi instytucjami, częstokroć są obarczone trudnymi do zaakceptowania założeniami i wynikającymi z nich wnioskami. Również pogląd Sądu Najwyższego (dalej jako SN) sformułowany w orzeczeniu z 27.04.2001 r. w odniesieniu do problemu dopuszczalności udzielania prokury łącznej mieszanej trudno uznać za satysfakcjonujący.

  Początek strony


  Karolina Pasko
  Charakter prawny klauzul kasatoryjnych
  Zamieszczanie przez strony w treści zawieranych umów klauzul przewidujących uprawnienie jednej ze stron do odstąpienia od umowy na wypadek wystąpienia określonego naruszenia zobowiązania jest zjawiskiem powszechnie spotykanym. W obrocie można się spotkać z rozbudowanymi postanowieniami umownymi, które wymieniają konkretne okoliczności uprawniające jedną bądź drugą stronę do odstąpienia od umowy. W związku z tego typu praktyką pojawia się zasadnicze pytanie o charakter prawny takich zastrzeżeń, które w doktrynie są już wyodrębniane terminologicznie jako tzw. klauzule kasatoryjne. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza natury prawnej klauzul kasatoryjnych, zwłaszcza w aspekcie stosowania przepisów o umownym albo ustawowym prawie odstąpienia, dla określenia reżimu prawnego takich klauzul.

  Początek strony


  Joanna Róg
  Dostęp posłów i senatorów do informacji o spółce z udziałem Skarbu Państwa
  Przepisy ustawy o wykonywaniu mandatu przyznają posłom i senatorom wiele uprawnień i możliwości uzyskiwania informacji o działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa. W związku ze stosowaniem wskazanej ustawy wyłaniają się problemy dotyczące wynikających z przepisów o tajemnicy prawnie chronionej ograniczeń w zakresie realizacji praw posłów i senatorów, oraz wzajemnych relacji pomiędzy obowiązkiem udostępnienia informacji i dokumentów uprawnionym posłom i senatorom a obowiązkiem ochrony informacji. W niniejszym artykule są prezentowane praktyczne aspekty tego zagadnienia, uwzględniające problemy mogące się pojawić wobec obowiązków nałożonych na spółki z udziałem Skarbu Państwa przez przepisy szczególne.

  Początek strony


  Krzysztof Oplustil
  Ustalenie i weryfikacja parytetu wymiany akcji w procesie łączenia się spółek akcyjnych - polemika
  W numerze 1/2014 "Przeglądu Prawa Handlowego" ukazał się artykuł M. Mackiewicz poświęcony treści i znaczeniu norm prawnych zawartych w przepisach art. 499 § 2 pkt 3 i pkt 4 kodeksu spółek handlowych, w związku z zakresem uprawnień informacyjnych akcjonariuszy w toku procedury łączeniowej spółek akcyjnych oraz z możliwością efektywnego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych akcjonariuszy wobec spółki z tytułu nieprawidłowo ustalonego parytetu wymiany akcji. Tło dla rozważań autorki stanowi wyrok z 7.12.2012 r., w którym SN m.in. dokonał celowościowej, rozszerzającej wykładni art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. Tezy sformułowane przez M. Mackiewicz skłaniają do polemiki.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty