Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
56,70 56,70
Cena regularna: 63,00
63,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińMateusz Rodzynkiewicz

str. 4

Igor B. Nestoruk

str. 10

Piotr Kukuryk

str. 18

Bartłomiej Gliniecki

str. 26

Beata Kozłowska-Chyła

str. 34

Karolina Pasko

str. 39

Joanna Róg

str. 46

Krzysztof Oplustil

str. 53
Mateusz Rodzynkiewicz
Kilka uwag o rezygnacji piastuna spółki kapitałowej z zajmowanego stanowiska
Przypomniany ostatnio przez S. Sołtysińskiego spór o to, jakie są prawne warunki skuteczności złożenia przez piastuna spółki kapitałowej oświadczenia woli o jego rezygnacji, tzn. o ustąpieniu z zajmowanego stanowiska menedżerskiego (zarząd), czy też nadzorczego (rada nadzorcza) albo kontrolnego (komisja rewizyjna w spółce z o.o.), musi budzić zdumienie przynajmniej z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, jeżeli istotnie miałoby być tak, że ani doktryna, ani judykatura nie są w stanie dać menedżerom i innym praktykom obrotu gospodarczego jednoznacznej odpowiedzi na proste pytanie: co mam zrobić, aby zrezygnować z zajmowanego stanowiska? - to przydatność prawników w profesjonalnym obrocie gospodarczym jawić by się musiała jako co najmniej wysoce wątpliwa. Po drugie natomiast, staranniejsza analiza zagadnienia pokazuje, że z merytorycznego punktu widzenia i na tle obecnej regulacji prawnej problem chyba w ogóle nie istnieje, tzn. wynika jedynie z pojawienia się wykładni contra legem. Jednak ponieważ - co trzeba stwierdzić z ubolewaniem - wykładnię taką można spotkać w orzecznictwie Sądu Najwyższego (dalej jako SN), zagadnienie staje się poważne, a sytuacja dojrzała do zaapelowania o wypracowanie konsensusu opartego o rozsądną, nie zaś prowadzącą do absurdów, interpretację. Poniżej zaprezentowane wywody służyć będą uzasadnieniu tezy, że w świetle obowiązującego prawa pytanie o adresata oświadczenia woli piastuna spółki kapitałowej stanowiącego akt jego rezygnacji z zajmowanego stanowiska znajduje całkiem jednoznaczną, a nie wieloznaczną odpowiedź.

Początek strony


Igor B. Nestoruk
Nazwy rodzajowe na rynku usług leczniczych oraz farmaceutycznych - z problematyki ochrony oznaczeń przedsiębiorstwa
W warunkach konkurencji rynkowej oznaczenia stosowane przez przedsiębiorców stanowią jedno z podstawowych narzędzi służących indywidualizacji oraz wyróżnieniu samego podmiotu i jego oferty w obrocie gospodarczym. Mają one istotne znaczenie informacyjne. Pełnią bowiem rolę komunikacyjną, wskazując potencjalnym klientom na konkretnego przedsiębiorcę lub jego produkty. Bogactwo narzędzi, po które przedsiębiorcy sięgają w praktyce, by zaznaczyć swoją obecność na rynku, jest przeogromne. Wspiera ich przy tym niejednokrotnie ustawodawca. Specyficzną grupę oznaczeń zasługującą na odrębne potraktowanie stanowią nazwy rodzajowe chronione w postaci szczególnych zastrzeżeń nazewniczych. Przykładem są przepisy odnoszące się do nazw "apteka" oraz "klinika".

Początek strony


Piotr Kukuryk
Definicje konsumenta w kodeksie cywilnym (obecnym i przyszłym) w kontekście najnowszych unijnych dyrektyw konsumenckich
Przyjęcie w październiku 2011 r. nowej dyrektywy w sprawie praw konsumentów nałożyło na państwa członkowskie UE obowiązek podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do wdrożenia jej postanowień do krajowych porządków prawnych. Materia dyrektywy 2011/83/UE nie jest nowa - uprzednio stanowiła ona przedmiot dyrektyw 85/577/EWG i 97/7/WE (obecnie uchylonych) implementowanych do prawa polskiego ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Pojawia się zatem pytanie o wpływ nowo przyjętych rozwiązań na dotychczas obowiązujące w tym zakresie pojęcia i konstrukcje prawne. Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym opracowaniu jest analiza pojęcia "konsument". Punkt wyjścia stanowi zwięzła charakterystyka aktualnie obowiązującej definicji legalnej tego terminu, sformułowanej w art. 221 kodeksu cywilnego. Z przedłożonego 17.01.2014 r. projektu nowej ustawy o prawach konsumenta wynika jednak, że definicja ta ma w zamierzeniach projektodawców ulec zmianie, co uzasadniane jest koniecznością jej dostosowania do wzorca normatywnego określonego w powołanej już dyrektywie 2011/83/UE. Oceny wymaga zatem, czy zaproponowana nowelizacja w sposób prawidłowy wdroży odpowiednie postanowienia tej dyrektywy. Dokonując charakterystyki tego pojęcia, nie można abstrahować także od prowadzonych równolegle przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego działająca przy Ministrze Sprawiedliwości prac koncepcyjnych nad przygotowaniem nowego kodeksu cywilnego. Ich efektem było m.in. opracowanie w 2008 r. projektu Księgi pierwszej kodeksu cywilnego kreującego w art. 55 własną definicję konsumenta. Warto spojrzeć na nią przez pryzmat zarówno aktualnej, jak i przyszłej jej treści.

Początek strony


Bartłomiej Gliniecki
Efektywność powództwa actio pro socio w kontekście free rider problem
Artykuł przedstawia analizę konstrukcji prawnej powództwa actio pro socio przez pryzmat ekonomicznych uwarunkowań jego zastosowania. Dochodzeniu odszkodowania na rzecz spółki przez jej wspólnika lub akcjonariusza towarzyszy występowanie tzw. efektu gapowicza, który istotnie deprecjonuje zaangażowanie i ryzyko powoda. Pomimo ponoszenia kosztów prowadzenia sporu i narażania się na jego przegranie konstrukcja normatywna tego powództwa nie przewiduje dla powoda żadnego wynagrodzenia za ewentualne przyczynienie się do uzyskania przez spółkę korzyści z odszkodowania. Zdecydowanie bardziej koncentruje się na ograniczaniu jego nadużywania, co szczególnie negatywnie może wpływać na postawę wspólników i akcjonariuszy mniejszościowych, osłabiając efektywność tej instytucji nadzoru korporacyjnego.

Początek strony


Beata Kozłowska-Chyła
Reprezentacja łączna mieszana w spółce kapitałowej a problem prokury łącznej mieszanej
Problematyka reprezentacji łącznej mieszanej w spółce kapitałowej oraz prokury łącznej mieszanej (niewłaściwej) stanowiła przedmiot licznych opracowań i analiz, podejmujących próbę ustalenia relacji obu tych pojęć dla oceny dopuszczalności udzielania prokury łącznej mieszanej. Poglądy wyrażane w piśmiennictwie oraz praktyka stosowania prawa wskazują jednak na istotne rozbieżności w rozumieniu zależności pomiędzy tymi instytucjami, częstokroć są obarczone trudnymi do zaakceptowania założeniami i wynikającymi z nich wnioskami. Również pogląd Sądu Najwyższego (dalej jako SN) sformułowany w orzeczeniu z 27.04.2001 r. w odniesieniu do problemu dopuszczalności udzielania prokury łącznej mieszanej trudno uznać za satysfakcjonujący.

Początek strony


Karolina Pasko
Charakter prawny klauzul kasatoryjnych
Zamieszczanie przez strony w treści zawieranych umów klauzul przewidujących uprawnienie jednej ze stron do odstąpienia od umowy na wypadek wystąpienia określonego naruszenia zobowiązania jest zjawiskiem powszechnie spotykanym. W obrocie można się spotkać z rozbudowanymi postanowieniami umownymi, które wymieniają konkretne okoliczności uprawniające jedną bądź drugą stronę do odstąpienia od umowy. W związku z tego typu praktyką pojawia się zasadnicze pytanie o charakter prawny takich zastrzeżeń, które w doktrynie są już wyodrębniane terminologicznie jako tzw. klauzule kasatoryjne. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza natury prawnej klauzul kasatoryjnych, zwłaszcza w aspekcie stosowania przepisów o umownym albo ustawowym prawie odstąpienia, dla określenia reżimu prawnego takich klauzul.

Początek strony


Joanna Róg
Dostęp posłów i senatorów do informacji o spółce z udziałem Skarbu Państwa
Przepisy ustawy o wykonywaniu mandatu przyznają posłom i senatorom wiele uprawnień i możliwości uzyskiwania informacji o działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa. W związku ze stosowaniem wskazanej ustawy wyłaniają się problemy dotyczące wynikających z przepisów o tajemnicy prawnie chronionej ograniczeń w zakresie realizacji praw posłów i senatorów, oraz wzajemnych relacji pomiędzy obowiązkiem udostępnienia informacji i dokumentów uprawnionym posłom i senatorom a obowiązkiem ochrony informacji. W niniejszym artykule są prezentowane praktyczne aspekty tego zagadnienia, uwzględniające problemy mogące się pojawić wobec obowiązków nałożonych na spółki z udziałem Skarbu Państwa przez przepisy szczególne.

Początek strony


Krzysztof Oplustil
Ustalenie i weryfikacja parytetu wymiany akcji w procesie łączenia się spółek akcyjnych - polemika
W numerze 1/2014 "Przeglądu Prawa Handlowego" ukazał się artykuł M. Mackiewicz poświęcony treści i znaczeniu norm prawnych zawartych w przepisach art. 499 § 2 pkt 3 i pkt 4 kodeksu spółek handlowych, w związku z zakresem uprawnień informacyjnych akcjonariuszy w toku procedury łączeniowej spółek akcyjnych oraz z możliwością efektywnego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych akcjonariuszy wobec spółki z tytułu nieprawidłowo ustalonego parytetu wymiany akcji. Tło dla rozważań autorki stanowi wyrok z 7.12.2012 r., w którym SN m.in. dokonał celowościowej, rozszerzającej wykładni art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. Tezy sformułowane przez M. Mackiewicz skłaniają do polemiki.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Mateusz Rodzynkiewicz
 • A few remarks on the resignation of the holder of a position in a company
 • p. 4

  Igor B. Nestoruk
 • Generic trade names in the medical and pharmaceutical sectors - remarks on the legal protection of business names
 • p. 10

  Piotr Kukuryk
 • Definitions of consumer in the (existing and future) Civil Code in the context of the newest European Union consumer directives
 • p. 18

  Bartłomiej Gliniecki
 • The effectiveness of a derivative suit in the context of free rider problem
 • p. 26

  Beata Kozłowska-Chyła
 • Joint mixed representation in a company and the problem of joint mixed commercial proxy
 • p. 34

  Karolina Pasko
 • The legal nature of cancellation clauses
 • p. 39

  Joanna Róg
 • Access of Sejm Deputies and Senators to information about companies with State Treasury shareholding
 • p. 46

  Krzysztof Oplustil
 • Determination and verification of share exchange ratio in mergers of listed companies - a polemic
 • p. 53
  Mateusz Rodzynkiewicz
  A few remarks on the resignation of the holder of a position in a company
  The dispute, recently recalled by S. Sołtysiński, about the legal conditions for the effectiveness of the declaration of intent of a holder of a position in a company on his resignation i.e. resignation from an executive position (management board) or a supervisory position (supervisory board) or a control position (audit committee in a limited liability company) is astonishing for at least two main reasons. Firstly, if indeed neither the literature nor the case law are able to give the managers and other practitioners taking part in economic relations an answer to a simple question: what should I do in order to resign from the position I hold? - the usefulness of the professional lawyers in the professional economic relations would seem at least highly questionable. Secondly, a more careful analysis of the matter shows that from the substantive point of view and on the basis of the current legal regulation the problem probably does not exist i.e. it only arises because a contra legem interpretation has emerged. However, because - and this must be stated with regret - such interpretation may be found in the jurisprudence of the Supreme Court, this matter becomes serious, and the situation calls for developing a consensus based on a reasonable interpretation, rather than on an interpretation leading to absurdity. The arguments presented in the article are meant to justify the thesis that in the light of the applicable laws the question of the recipient of the declaration of intent of the holder of the position in a company (which is an act of his resignation from the position) has quite an unambiguous answer, not an ambiguous one.

  Back to top


  Igor B. Nestoruk
  Generic trade names in the medical and pharmaceutical sectors - remarks on the legal protection of business names
  On competitive markets, the designations used by undertakings may be seen as one of the essential instruments to be applied in order to individualize and distinguish the product and its seller. Due to their informative function, business symbols are important means of market communication, indicating a specific business entity or its goods/services to the consumer. There are numerous methods of "highlighting" one's market presence. Some are even facilitated by the legislator. One of the unique types of business designations protected in the Polish law are generic (descriptive) names. The paper presents just one example of such a regulation covering the closely related pharmaceutical and medical sectors, including the statutory provisions concerning the names "apteka" (pharmacy, drugstore) and "klinika" (clinic).

  Back to top


  Piotr Kukuryk
  Definitions of consumer in the (existing and future) Civil Code in the context of the newest European Union consumer directives
  In October 2011, a new directive on consumer rights was adopted and it obliged European Union Member States to take legislative action that would result in the implementation of its provisions into their domestic legal orders. The contents of Directive 2011/83/EU are not new, previously they were the subject-matter of Directives 85/577/EEC and 97/7/EC, which have been repealed recently and which were implemented into the Polish law through the Act on the Protection of Some Consumer Rights and the Liability for Damage Done by Dangerous Products. One may wonder what kind of influence the new solutions had on the notions and legal constructions which were in use in this field so far. This paper aims at analyzing the notion of consumer. The starting point for this analysis is the current legal definition of this notion, which was formulated in Art. 221 of the Civil Code. From the newly proposed bill on consumer rights, which was put forward on 17 January 2014, one can infer that the definition of consumer has to change and has to be adjusted to the prescriptive model defined by Directive 2011/83/EU. Thus we should assess if the proposed amendment will appropriately implement the provisions of this Directive. When defining this term, one cannot ignore the conceptual work on the new Civil Code that is being simultaneously carried out by the Civil Law Codification Committee. The result of this work was, for example, the 2008 draft of the first book of the Civil Code, which contained its own definition of consumer in Art. 55. It may be worthwhile to look at the definition of consumer from the point of view of its current and future contents.

  Back to top


  Bartłomiej Gliniecki
  The effectiveness of a derivative suit in the context of free rider problem
  The paper focuses on the legal framework of derivative suit analysed together with the economic conditions of its application. Compensation claims lodged by shareholders on behalf of a company are accompanied by the so-called free rider problem, which severely depreciates their engagement and the risk taken. Although shareholders bear the trial costs and the risk of losing if, provisions regulating the derivative suit do not provide for any remuneration for the possible profits gained by a company if the litigation is successful. They focus on counteracting abuses of the derivative suit instead, which may have a negative effect, especially for minority shareholders, and weaken the impact of this instrument of corporate governance.

  Back to top


  Beata Kozłowska-Chyła
  Joint mixed representation in a company and the problem of joint mixed commercial proxy
  The distinction made by the management board of a company between joint mixed representation and joint mixed commercial proxy (prokura) is justified from the point of view of legal terminology, but not from that of substantive law. The permissibility of a company granting joint mixed commercial proxy should be examined in connection with the model of company representation by its management board. Only if, in case of a given company, joint mixed representation by the management board is permissible (i.e. a management board member may act jointly with a commercial proxy (prokurent)), will it be admissible to grant a joint mixed commercial proxy, understood as a functional limitation of the commercial proxy's authorisation, imposing on him/her an obligation to act jointly with a management board member. Otherwise, in view of the lack of authorisation on the part of the management board member to act jointly with the commercial proxy within the scope of the right vested in a management board member to represent the company, an act in law performed by the management board member jointly with a commercial proxy would exceed the scope of authorisation granted to a member of a corporate body.

  Back to top


  Karolina Pasko
  The legal nature of cancellation clauses
  Clauses giving one or either of the parties the right to terminate a contract in case of a certain breach of terms by the other party are commonly adopted in commercial contracts. This practice leads to the question about the character of such provisions. The aim of the article is to analyze the legal nature of such 'cancellation clauses', which may be problematic given the specific provisions of the Polish Civil code on termination, especially Art. 395 and Art. 491, and to determine their legal regime.

  Back to top


  Joanna Róg
  Access of Sejm Deputies and Senators to information about companies with State Treasury shareholding
  Provisions of the Act on the exercising the mandate grant Sejm (Polish Parliament's lower house) Deputies and Senators many rights and possibilities to gain information regarding the business of companies with the State Treasury shareholding. In connection with applying the abovementioned Act, there appear some problems concerning the regulations on secrets protected by law and the resulting restrictions upon the exercise of rights by Sejm Deputies and Senators, in relation with their obligation to disclose information and documents to authorized Sejm Deputies and Senators and in relation with the obligation to protect information.

  Back to top


  Krzysztof Oplustil
  Determination and verification of share exchange ratio in mergers of listed companies - a polemic
  The paper analyses the function of Art. 499(2)(3) and Art. 505(1)(3) of the Code of Commercial Partnerships and Companies that provide for shareholders' information right concerning the evaluation of the companies participating in the merger process. In the author's opinion (which is concurrent with that of the Polish Supreme Court), the information right concerns the very evaluation that constitutes the basis for determination of the share exchange ratio. Such evaluation must be attached to the merger plan outlining a proposal for this ratio, which plan is submitted for shareholders' approval. According to the opposite view, which is criticized in the article, such an attachment to the merger plan should only contain evaluation of company's assets resulting from its balance sheet that does not necessarily have to be the basis for determination of the share exchange ratio. The article addresses also the function of an independent expert's opinion on the share exchange ratio proposed in the merger plan, as well as some aspects of the company's liability for loss incurred by shareholders as a result of a faulty establishment of the ratio. The author also formulates some proposals as to what the law should be, aiming at strengthening the protection of shareholders during the process of company's restructuring.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty