Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 4/2012 [236] Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Konrad Osajda
 • Pozorność czynności prawnej a ważność czynności prawnej ukrytej
 • str. 4

  Marcin Łolik
 • Charakter prawny terminów umownych do dochodzenia roszczeń
 • str. 14

  Katarzyna Babiarz-Mikulska
 • Rozszerzona kognicja sądów gospodarczych - zmiany w kodeksie postępowania cywilnego
 • str. 18

  Magdalena Wilejczyk
 • Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego do wadliwych uchwał zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych
 • str. 22

  Agata Wróbel
 • Systemy zapewniania jakości - projekt zmian w europejskim systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych
 • str. 28

  Marta Blok
 • Zagrożenie niewypłacalnością jako jedna z podstaw wszczęcia postępowania naprawczego
 • str. 36

  Michał Romanowski
 • Działanie na szkodę spółki - uwagi po uchyleniu art. 585 k.s.h.
 • str. 43

  Johan Stern
 • O różnicach pomiędzy planowanymi nowelizacjami polskiej spółki z o.o. i holenderskiej spółki BV
 • str. 52
  Konrad Osajda
  Pozorność czynności prawnej a ważność czynności prawnej ukrytej
  Sąd Najwyższy (dalej jako SN) uchwałą z 9.12.2011 r. ostatecznie przypieczętował tezę, zgodnie z którą w razie dokonania czynności prawnej pozornej nieważna jest czynność prawna ukryta, jeżeli dla jej dokonania zastrzeżono formę szczególną ad solemnitatem, choćby czynność jawna (pozorna) została dokonana w takiej, lub nawet bardziej solennej formie. Innymi słowy, czynność jawna nie "użycza" swojej formy czynności ukrytej. Rozstrzygnięcie tej treści nie zaskakuje, gdy się zważy, że najnowsze orzecznictwo SN przyjmuje taki właśnie kierunek. Choć jego utrwalenie jest ważne z perspektywy stabilności prawa i bezpieczeństwa obrotu, to niesie ze sobą istotne konsekwencje, wśród których należy przede wszystkim wymienić marginalizację pozorności czynności prawnych (radykalne ograniczenie przypadków, gdy czynność prawna ukryta będzie mogła zostać uznana za ważną). Wydaje się zatem zasadne dokonanie rekapitulacji argumentów przemawiających na rzecz poglądu SN oraz im przeciwnych, co powinno pozwolić na ocenę trafności obranego przez SN kierunku orzecznictwa.

  Początek strony


  Marcin Łolik
  Charakter prawny terminów umownych do dochodzenia roszczeń
  Coraz częściej w praktyce kontraktowej mamy do czynienia z klauzulami umownymi, które ograniczają - bądź to czasowo, bądź też poprzez wprowadzenie określonych procedur - możliwość dochodzenia roszczeń wynikających z konkretnej umowy. Zazwyczaj postanowienia te dość istotnie limitują uprawnienia strony przyznane jej na mocy ogólnych przepisów prawa. Tego typu klauzule są zapożyczeniem z obcych systemów prawnych, i z tego też powodu ich charakter prawny nie jest jednoznaczny w ramach prawa polskiego.

  Początek strony


  Katarzyna Babiarz-Mikulska
  Rozszerzona kognicja sądów gospodarczych - zmiany w kodeksie postępowania cywilnego
  Dokładne wskazanie desygnatu sprawy gospodarczej ma istotne znaczenie dla charakteru sprawy, a co za tym idzie - ustalenia właściwego sądu do jej rozpoznania. Po wejściu w życie ustawy z 16.09.2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (co nastąpi 3.05.2012 r.) zniknie z kodeksu postępowania cywilnego dział IVa tytułu VII księgi pierwszej, który stanowi o podstawach stosowania przepisów odrębnych do postępowań w sprawach gospodarczych. Ustawodawca nie zrezygnował jednak z zachowania sądów gospodarczych jako odrębnych wydziałów sądów powszechnych, uznając, że "na obecnym etapie celowe jest wykorzystanie dotychczasowej specjalizacji sędziów sądów gospodarczych przy rozpoznawaniu tych spraw". Tym samym zasadne jest przybliżenie problematyki kognicji sądów gospodarczych po wejściu w życie wyżej wymienionej ustawy nowelizacyjnej.

  Początek strony


  Magdalena Wilejczyk
  Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego do wadliwych uchwał zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych
  Sformułowana w art. 2 zd. 2 kodeksu spółek handlowych zasada ograniczonej autonomii prawa spółek handlowych oznacza, że odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu cywilnego, prowadzące ewentualnie do wyłączenia tego stosowania jest możliwe jedynie wtedy, gdy wymaga tego natura stosunku prawnego spółki handlowej. Właściwym przedmiotem artykułu jest szczegółowe zagadnienie zakresu stosowania przepisów kodeksu cywilnego do sprzecznych z prawem i z dobrymi obyczajami uchwał zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych. Prowadzone rozważania doprowadzają mnie do wniosku, że wszystkie przepisy zawarte w art. 58 k.c. będą miały do wadliwych uchwał spółek kapitałowych zastosowanie i żaden z nich nie ulegnie wyłączeniu.

  Początek strony


  Agata Wróbel
  Systemy zapewniania jakości projekt zmian w europejskim systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych
  Zgodnie z zapowiedziami Komisji Europejskiej (dale jako Komisja) rok 2012 będzie rokiem zmian w kwestii ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych. Mimo że system rejestracji chronionych nazw pochodzenia (dalej jako ChNP), chronionych oznaczeń geograficznych (dalej jako ChOG) i gwarantowanych tradycyjnych specjalności (dalej jako GTS) istnieje od 1992 r. i obejmuje ponad 1000 wyrobów, wciąż aktualne pozostaje pytanie o jego efektywność. W grudniu 2010 r., Komisja po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, przedstawiła projekt możliwych zmian - Pakiet Jakościowy 2010. Czy będzie to krok przełomowy dla ochrony produktów tradycyjnych, czy może doprowadzi do niepotrzebnego zamieszania?

  Początek strony


  Marta Blok
  Zagrożenie niewypłacalnością jako jedna z podstaw wszczęcia postępowania naprawczego
  Zagrożenie niewypłacalnością zostało zdefiniowane w art. 492 ust. 2 prawa upadłościowego i naprawczego: "Przedsiębiorca jest zagrożony niewypłacalnością, jeżeli pomimo wykonywania swoich zobowiązań, według rozsądnej oceny jego sytuacji ekonomicznej jest oczywistym, że w niedługim czasie stanie się niewypłacalny". Definicja ta jest bardzo ogólna i niejasna, zawiera niedookreślone zwroty, w związku z czym interpretacja jej nie jest sprawą łatwą, przysparza w praktyce wiele kłopotów, które prowadzą do umarzania postępowań naprawczych. Wynika to zapewne z tego, że żadna nauka nie zajmowała się jak do tej pory zagadnieniem "zagrożenia niewypłacalnością". Tam gdzie się kończy "wypłacalność", ale jeszcze nie zaczyna "niewypłacalność" - logicznie - powinno być miejsce na "zagrożenie niewypłacalnością".

  Początek strony


  Michał Romanowski
  Działanie na szkodę spółki - uwagi po uchyleniu art. 585 k.s.h.
  Przepis art. 585 kodeksu spółek handlowych był niejednokrotnie narzędziem wywierania presji w rozwiązywaniu konfliktów w spółce. Przesłanką odpowiedzialności karnej nie było bowiem wyrządzenie spółce szkody, ale spekulatywne kryterium narażenia spółki na wyrządzenie szkody. Z punktu widzenia odpowiedzialności karnej w świetle art. 585 k.s.h., fakt wyrządzenia szkody lub jej naprawienia nie miał żadnego znaczenia. W konsekwencji każda decyzja gospodarcza zarządu spółki mogła być przedmiotem oceny prokuratury z punktu widzenia potencjalnego narażenia spółki na szkodę. Nie ulega zatem wątpliwości zasadność ingerencji ustawodawcy w odniesieniu do art. 585 k.s.h. Już bowiem jego powierzchowna analiza uzasadniała wniosek, że ustanowione w nim przesłanki odpowiedzialności karnej miały charakter wręcz "drakoński" w porównaniu do rozwiązania przyjętego w art. 296 kodeksu karnego. Uchwalona przez Sejm RP 9.06.2011 r. nowelizacja kodeksu spółek handlowych i kodeksu karnego - mimo jej pewnych zalet - nie rozwiązuje problemu. Utrzymano bowiem model odpowiedzialności karnej w oderwaniu od wyrządzenia szkody (art. 296 § 1a k.k.) oraz rozszerzono skutki działania art. 585 k.s.h., ujętego w zmodyfikowanej formie w nowym art. 296 § 1a k.k. na wszystkie spółki osobowe. Prowadzi to do zatarcia różnicy między spółkami osobowymi a kapitałowymi. Przesunięcie art. 585 k.s.h. z modyfikacjami do art. 296 § 1a k.k. zamiast "ulżenia" przedsiębiorcom rozciąga skutki jego stosowania na spółki osobowe.

  Początek strony


  Johan Stern
  O różnicach pomiędzy planowanymi nowelizacjami polskiej spółki z o.o. i holenderskiej spółki BV
  W dotychczasowej dyskusji toczącej się wokół projektu reformy struktury majątkowej polskiej spółki z o.o. ważnym wsparciem dla zwolenników reformy są obserwowane zmiany zachodzące "za miedzą". Mowa tu przede wszystkim o zmianach w systemach prawnych innych państw członkowskich UE. W ramach tego argumentu powołano się już kilkukrotnie na planowaną nowelizację regulacji prawnej holenderskiej spółki Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (dalej jako BV), odpowiednika polskiej spółki z o.o. W opracowaniu dokonano analizy kilku wybranych założeń tej - mającej się stać wkrótce obowiązującym w Holandii prawem - nowelizacji, które z punktu widzenia planowanej reformy polskiej spółki z o.o. wydają się być interesujące. Są to: rezygnacja z obligatoryjnej minimalnej wysokości kapitału zakładowego, zachowanie przez ustawodawcę holenderskiego reżimu udziałów o wartości nominalnej oraz dalsza liberalizacja konstrukcji opóźnionego pokrycia wartości nominalnej udziałów.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty