Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińKonrad Osajda

str. 4

Marcin Łolik

str. 14

Katarzyna Babiarz-Mikulska

str. 18

Magdalena Wilejczyk

str. 22

Agata Wróbel

str. 28

Marta Blok

str. 36

Michał Romanowski

str. 43

Johan Stern

str. 52
Konrad Osajda
Pozorność czynności prawnej a ważność czynności prawnej ukrytej
Sąd Najwyższy (dalej jako SN) uchwałą z 9.12.2011 r. ostatecznie przypieczętował tezę, zgodnie z którą w razie dokonania czynności prawnej pozornej nieważna jest czynność prawna ukryta, jeżeli dla jej dokonania zastrzeżono formę szczególną ad solemnitatem, choćby czynność jawna (pozorna) została dokonana w takiej, lub nawet bardziej solennej formie. Innymi słowy, czynność jawna nie "użycza" swojej formy czynności ukrytej. Rozstrzygnięcie tej treści nie zaskakuje, gdy się zważy, że najnowsze orzecznictwo SN przyjmuje taki właśnie kierunek. Choć jego utrwalenie jest ważne z perspektywy stabilności prawa i bezpieczeństwa obrotu, to niesie ze sobą istotne konsekwencje, wśród których należy przede wszystkim wymienić marginalizację pozorności czynności prawnych (radykalne ograniczenie przypadków, gdy czynność prawna ukryta będzie mogła zostać uznana za ważną). Wydaje się zatem zasadne dokonanie rekapitulacji argumentów przemawiających na rzecz poglądu SN oraz im przeciwnych, co powinno pozwolić na ocenę trafności obranego przez SN kierunku orzecznictwa.

Początek strony


Marcin Łolik
Charakter prawny terminów umownych do dochodzenia roszczeń
Coraz częściej w praktyce kontraktowej mamy do czynienia z klauzulami umownymi, które ograniczają - bądź to czasowo, bądź też poprzez wprowadzenie określonych procedur - możliwość dochodzenia roszczeń wynikających z konkretnej umowy. Zazwyczaj postanowienia te dość istotnie limitują uprawnienia strony przyznane jej na mocy ogólnych przepisów prawa. Tego typu klauzule są zapożyczeniem z obcych systemów prawnych, i z tego też powodu ich charakter prawny nie jest jednoznaczny w ramach prawa polskiego.

Początek strony


Katarzyna Babiarz-Mikulska
Rozszerzona kognicja sądów gospodarczych - zmiany w kodeksie postępowania cywilnego
Dokładne wskazanie desygnatu sprawy gospodarczej ma istotne znaczenie dla charakteru sprawy, a co za tym idzie - ustalenia właściwego sądu do jej rozpoznania. Po wejściu w życie ustawy z 16.09.2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (co nastąpi 3.05.2012 r.) zniknie z kodeksu postępowania cywilnego dział IVa tytułu VII księgi pierwszej, który stanowi o podstawach stosowania przepisów odrębnych do postępowań w sprawach gospodarczych. Ustawodawca nie zrezygnował jednak z zachowania sądów gospodarczych jako odrębnych wydziałów sądów powszechnych, uznając, że "na obecnym etapie celowe jest wykorzystanie dotychczasowej specjalizacji sędziów sądów gospodarczych przy rozpoznawaniu tych spraw". Tym samym zasadne jest przybliżenie problematyki kognicji sądów gospodarczych po wejściu w życie wyżej wymienionej ustawy nowelizacyjnej.

Początek strony


Magdalena Wilejczyk
Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego do wadliwych uchwał zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych
Sformułowana w art. 2 zd. 2 kodeksu spółek handlowych zasada ograniczonej autonomii prawa spółek handlowych oznacza, że odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu cywilnego, prowadzące ewentualnie do wyłączenia tego stosowania jest możliwe jedynie wtedy, gdy wymaga tego natura stosunku prawnego spółki handlowej. Właściwym przedmiotem artykułu jest szczegółowe zagadnienie zakresu stosowania przepisów kodeksu cywilnego do sprzecznych z prawem i z dobrymi obyczajami uchwał zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych. Prowadzone rozważania doprowadzają mnie do wniosku, że wszystkie przepisy zawarte w art. 58 k.c. będą miały do wadliwych uchwał spółek kapitałowych zastosowanie i żaden z nich nie ulegnie wyłączeniu.

Początek strony


Agata Wróbel
Systemy zapewniania jakości projekt zmian w europejskim systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych
Zgodnie z zapowiedziami Komisji Europejskiej (dale jako Komisja) rok 2012 będzie rokiem zmian w kwestii ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych. Mimo że system rejestracji chronionych nazw pochodzenia (dalej jako ChNP), chronionych oznaczeń geograficznych (dalej jako ChOG) i gwarantowanych tradycyjnych specjalności (dalej jako GTS) istnieje od 1992 r. i obejmuje ponad 1000 wyrobów, wciąż aktualne pozostaje pytanie o jego efektywność. W grudniu 2010 r., Komisja po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, przedstawiła projekt możliwych zmian - Pakiet Jakościowy 2010. Czy będzie to krok przełomowy dla ochrony produktów tradycyjnych, czy może doprowadzi do niepotrzebnego zamieszania?

Początek strony


Marta Blok
Zagrożenie niewypłacalnością jako jedna z podstaw wszczęcia postępowania naprawczego
Zagrożenie niewypłacalnością zostało zdefiniowane w art. 492 ust. 2 prawa upadłościowego i naprawczego: "Przedsiębiorca jest zagrożony niewypłacalnością, jeżeli pomimo wykonywania swoich zobowiązań, według rozsądnej oceny jego sytuacji ekonomicznej jest oczywistym, że w niedługim czasie stanie się niewypłacalny". Definicja ta jest bardzo ogólna i niejasna, zawiera niedookreślone zwroty, w związku z czym interpretacja jej nie jest sprawą łatwą, przysparza w praktyce wiele kłopotów, które prowadzą do umarzania postępowań naprawczych. Wynika to zapewne z tego, że żadna nauka nie zajmowała się jak do tej pory zagadnieniem "zagrożenia niewypłacalnością". Tam gdzie się kończy "wypłacalność", ale jeszcze nie zaczyna "niewypłacalność" - logicznie - powinno być miejsce na "zagrożenie niewypłacalnością".

Początek strony


Michał Romanowski
Działanie na szkodę spółki - uwagi po uchyleniu art. 585 k.s.h.
Przepis art. 585 kodeksu spółek handlowych był niejednokrotnie narzędziem wywierania presji w rozwiązywaniu konfliktów w spółce. Przesłanką odpowiedzialności karnej nie było bowiem wyrządzenie spółce szkody, ale spekulatywne kryterium narażenia spółki na wyrządzenie szkody. Z punktu widzenia odpowiedzialności karnej w świetle art. 585 k.s.h., fakt wyrządzenia szkody lub jej naprawienia nie miał żadnego znaczenia. W konsekwencji każda decyzja gospodarcza zarządu spółki mogła być przedmiotem oceny prokuratury z punktu widzenia potencjalnego narażenia spółki na szkodę. Nie ulega zatem wątpliwości zasadność ingerencji ustawodawcy w odniesieniu do art. 585 k.s.h. Już bowiem jego powierzchowna analiza uzasadniała wniosek, że ustanowione w nim przesłanki odpowiedzialności karnej miały charakter wręcz "drakoński" w porównaniu do rozwiązania przyjętego w art. 296 kodeksu karnego. Uchwalona przez Sejm RP 9.06.2011 r. nowelizacja kodeksu spółek handlowych i kodeksu karnego - mimo jej pewnych zalet - nie rozwiązuje problemu. Utrzymano bowiem model odpowiedzialności karnej w oderwaniu od wyrządzenia szkody (art. 296 § 1a k.k.) oraz rozszerzono skutki działania art. 585 k.s.h., ujętego w zmodyfikowanej formie w nowym art. 296 § 1a k.k. na wszystkie spółki osobowe. Prowadzi to do zatarcia różnicy między spółkami osobowymi a kapitałowymi. Przesunięcie art. 585 k.s.h. z modyfikacjami do art. 296 § 1a k.k. zamiast "ulżenia" przedsiębiorcom rozciąga skutki jego stosowania na spółki osobowe.

Początek strony


Johan Stern
O różnicach pomiędzy planowanymi nowelizacjami polskiej spółki z o.o. i holenderskiej spółki BV
W dotychczasowej dyskusji toczącej się wokół projektu reformy struktury majątkowej polskiej spółki z o.o. ważnym wsparciem dla zwolenników reformy są obserwowane zmiany zachodzące "za miedzą". Mowa tu przede wszystkim o zmianach w systemach prawnych innych państw członkowskich UE. W ramach tego argumentu powołano się już kilkukrotnie na planowaną nowelizację regulacji prawnej holenderskiej spółki Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (dalej jako BV), odpowiednika polskiej spółki z o.o. W opracowaniu dokonano analizy kilku wybranych założeń tej - mającej się stać wkrótce obowiązującym w Holandii prawem - nowelizacji, które z punktu widzenia planowanej reformy polskiej spółki z o.o. wydają się być interesujące. Są to: rezygnacja z obligatoryjnej minimalnej wysokości kapitału zakładowego, zachowanie przez ustawodawcę holenderskiego reżimu udziałów o wartości nominalnej oraz dalsza liberalizacja konstrukcji opóźnionego pokrycia wartości nominalnej udziałów.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Konrad Osajda
 • The validity of apparent and veiled juridical acts
 • p. 4

  Marcin Łolik
 • Legal charakter of contractual limitations for filing claims pursuant to Polish law
 • p. 14

  Katarzyna Babiarz-Mikulska
 • The widen property of the commercial courts - changes in the Code of Civil Proceedings
 • p. 18

  Magdalena Wilejczyk
 • The applied scope of provisions of the Civil Code in contrary to unlawful actions or good practice of shareholders' meetings resolutions in corporations
 • p. 22

  Agata Wróbel
 • Product quality schemes - changes in the European regional and traditional products' protection system
 • p. 28

  Marta Blok
 • The threat of the insolvency, as one of bases of starting the recovery proceedings
 • p. 36

  Michał Romanowski
 • Acting to the detriment of a company - remarks after waiving Art. 585 of the Polish Commercial Companies Code
 • p. 43

  Johan Stern
 • On differences of planned amendments of the legislation concerning the Polish private company limited by shares and the Dutch BV company
 • p. 52
  Konrad Osajda
  The validity of apparent and veiled juridical acts
  The Supreme Court in its resolution from 9 December 2011 (III CZP 79/11) confirmed its previous case law that if juridical act is required to be conducted in a special form (e.g. a notarial deed), such juridical act may not be executed as a veiled juridical act (a juridical act is veiled if parties decide to execute other juridical act only to hide their real intent). It does not matter in which form the apparent juridical act is done. Confirmation of the previous case law is important in terms of legal certainty and predictability, however as a result it denies the rule on apparent and veiled juridical act (Art. 83 of the Civil Code) any practical significance. The purpose of this paper is to review and critically assess arguments supporting and opposing the Supreme Court's thesis that should lead to conclusion on accuracy of the Court's position.

  Back to top


  Marcin Łolik
  Legal character of contractual limitations for filing claims pursuant to Polish law
  Practice shows that contractual provisions which limit the possibility of filing claims, either by introducing deadlines or by stipulating specific procedures to be followed, are becoming more and more popular. These provisions limit the rights of the parties quite substantially as compared with general provisions of contract law. It is the legal nature of such provisions under Polish law that forms the subject of this article.

  Back to top


  Katarzyna Babiarz-Mikulska
  The widen property of the commercial courts - changes in the Code of Civil Proceedings
  It is very important for the character of the case to indicate the commercial attributes of it - to determine the correct court for examine it. After comming into force the changes in the Code of Civil Proceedings (it will follow on 3 May 2012), the legal regulations of the character of the commercial case will not be estabilished in the Code. But the legislator will not suppress the commercial courts and even will expand the property of them. And this is the reason to designate the proper and correct definition of the commercial case after the mentioned changes in the law.

  Back to top


  Magdalena Wilejczyk
  The applied scope of provisions of the Civil Code in contrary to unlawful actions or good practice of shareholders' meetings resolutions in corporations
  The principle of confined autonomy law of commercial companies formulated in Art. 2 sentence 2 the Commercial Companies Code means that relevant applying provisions of the Civil Code possibly leading to exclusion there is available solely when it is required by the law status of commercial company. The proper subject of herein article is particular issue of applied scope of provisions of the Civil Code in contrary to unlawful actions or good practice of shareholders' meetings resolutions in corporations. Comprehensive speculations bring me to the conclusion that all provisions included in Art. 58 the Civil Code should be directly applied to incorrect resolutions of corporations and not respectively. If this provision would be applied to respectively (and consequently would be excluded in any scope) then there would be necessary to indicate the direct applying to Art. 58 paragraph 1, 2 or 3 the Civil Code and shall infringe the law status of commercial company and then makes the created statutory model incorrect. Nevertheless I don't think that positive response on this question should be proved accurately if the legislator himself in provisions of commercial companies tries to guarantee the legitimacy of shareholders' meetings resolutions in corporations and also in accordance with the fundamental moral norms.

  Back to top


  Agata Wróbel
  Product quality schemes, changes in the European regional and traditional products' protection system
  According to European Commission, 2012 will be a year of changes in the field of traditional and regional products' protection. Although the system of protected designation of origin (PDO), protected geographical indication (PGI) and traditional specialty guaranteed (TSG), exists since 1992 and covers over a 1000 of products, the question of its effectiveness is still valid. The European Commission in December 2010, following public consultation, presented a draft of possible changes - Quality Package 2010. Will it be a crucial step in the protection of traditional products or rather will lead to unnecessary confusion?

  Back to top


  Marta Blok
  The threat of the insolvency, as one of bases of starting the recovery proceedings
  The threat of insolvency is defined in Art. 492(2) of the Bankruptcy and Recovery Act: "An entrepreneur shall be deemed to be threatened with insolvency even if it duly performs its obligations, when based on a rational estimate of its economic condition, it is evident that the entrepreneur will become insolvent shortly". This definition is very general and vague and contains ambiguous terms, therefore its interpretation is not easy and causes many practical difficulties which lead to discontinuing rehabilitation proceedings. It results probably from the fact that no jurisprudence dealt so far with the issue of the "threat of insolvency". Where a "solvency" is about to end, while there is no "insolvency" yet, logically the place of the "threat of insolvency" should be.

  Back to top


  Michał Romanowski
  Acting to the detriment of a company - remarks after waiving Art. 585 of the Polish Commercial Companies Code
  Article 585 of the Polish Commercial Companies Code ("CCC") was often used to put pressure on board members in case of a conflict in a company. This was because the criteria of criminal liability was not causing damages to a company, but a purely speculative criteria of exposing it to a damage. In case of the Article 585 of the CCC the fact if a loss had actually occurred or it had been already repaired was irrelevant for the criminal liability. Therefore, every business decision made by company's management board could have been assessed by the district attorney office (prokuratura) whether it exposes such company to a damage or not. Consequently, it was unquestionable that legislative actions should have been taken in respect to the Article 585 of the CCC. Even a superficial analysis of the spoken Article showed that criteria of criminal liability set in it had almost a draconian character comparing to the Article 296 of the Polish Criminal Code. The CCC and Criminal Code novel enacted by the Polish Parliament on 9 June 2011 - although it shows some good points - does not resolve the problem. It preserves the criminal liability model which is unconnected with causing a damage (Article 296 § 1a of the Polish Criminal Code) and extends this model (based on the Article 585 of the CCC - however, slightly amended) to all commercial companies and partnerships. This action blurs differences between the commercial companies and partnerships. Moving the Article 585 of the CCC (as amended) to the Article 296 § 1a of the Polish Criminal Code brings no relief to entrepreneurs. On the contrary, it expands its applicability to commercial partnerships.

  Back to top


  Johan Stern
  On differences of planned amendments of the legislation concerning the Polish private company limited by shares and the Dutch BV company
  During the existent discussion revolving around the project of a reform of an assets and liabilities structure of the Polish private company limited by shares, opinion of those in favour of the reform is aided and supported by changes occuring "around the corner". Such changes mainly include those emergent in other EU Member states legal systems. In the vein of that argument, planned amendment of the legislation on the Dutch Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (hereinafter "BV"), a type of private company analogous to the Polish private company limited by shares, has been pointed out several times as being for the reform. In the paper herein, several selected features of the amendment currently pending adoption that - from the point of view of the Polish reform - appear interesting are analysed. Such features include abolition of compulsory minimum share capital requirement, maintenance of the regime of nominal value shares and further liberalisation of the concept of delayed paying up of the nominal value of the shares

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty