Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 4/2013 [248] Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Antoni Witosz
 • Przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową a problem zdolności upadłościowej
 • str. 4

  Marcin Dyl, Rafał Stankiewicz
 • Przejęcie wspólnej kontroli nad przedsiębiorcą jako przesłanka zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK
 • str. 8

  Paweł Błaszczyk
 • Przyszłość europejskiego prawa spółek i ładu korporacyjnego w najnowszym Planie działania (Action Plan) Komisji Europejskiej
 • str. 18

  Dominika Opalska
 • Podejmowanie uchwał w spółce jawnej
 • str. 26

  Krzysztof Kosmala
 • Podwyższone koszty czy powództwo wzajemne - wybrane problemy interpretacji i stosowania art. 423 § 2 k.s.h. w praktyce
 • str. 30

  Łukasz Wieczorek
 • Zarzut przerzucania obciążeń w kontekście prywatnoprawnego wdrażania prawa konkurencji w Unii Europejskiej
 • str. 40

  Tomasz Szanciło
 • Forma zawarcia umowy przewozu na tle form zawierania umów
 • str. 51
  Antoni Witosz
  Przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową a problem zdolności upadłościowej
  Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, pomyślana w swoim założeniu jako odformalizowanie wielu dziedzin aktywności przedsiębiorców, wprowadziła zmiany w wielu ustawach, w tym także w kodeksie spółek handlowych2. Zamysł wart jest poparcia. Wydaje się jednak, że wprowadzona tą ustawą regulacja pozwalająca na przekształcenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową wymaga analizy. Rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę budzą nie tylko wątpliwości, gdy chodzi o ich stosowanie, lecz także trudne, jak się wydaje, do przezwyciężenia trudności interpretacyjne. Wymaga to podjęcia bardzo szerokich rozważań o charakterze teoretycznoprawnym. Niniejsze opracowanie jest jedynie próbą ich zasygnalizowania i wskazania na niektóre praktyczne konsekwencje, jakie niesie ze sobą przedmiotowa regulacja. Wreszcie wydaje się, że przyjęte rozwiązanie jest zmultiplikowaniem formalności zamiast ich zminimalizowania, co może spowodować, iż przepisy te pozostaną martwe, bowiem osiągnięcie celu założonego w ustawie jest możliwe przy wykorzystaniu innych środków prawnych z dużo mniejszymi wydatkami na ten cel w stosunku do tych, jakie muszą być poniesione na podstawie przepisów ustawy z 25.03.2011 r. nowelizującej kodeks spółek handlowych.

  Początek strony


  Marcin Dyl, Rafał Stankiewicz
  Przejęcie wspólnej kontroli nad przedsiębiorcą jako przesłanka zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK
  Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako Prezes UOKiK) podlega zamiar nabycia lub objęcia akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części majątku lub w jakikolwiek inny sposób przejęcia bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym lub częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez innego przedsiębiorcę, jednego lub kilku (wspólna kontrola). Niniejszy artykuł zostanie poświęcony określeniu, w jakich okolicznościach dochodzi do powstania stanu wspólnej kontroli w praktyce przeprowadzania przez przedsiębiorców operacji przejęć w obrocie gospodarczym. Wiele kontrowersji wywołuje również porównanie obowiązku zgłoszeniowego stanu wspólnej kontroli z innym przypadkiem obowiązku zgłoszeniowego, regulowanym w art. 13 ust. 2 pkt 3 u.o.k.i.k. Autorzy zwracają też uwagę na brzmienie art. 98 u.o.k.i.k., określającego obowiązek zgłoszeniowy transakcji na rynku kapitałowym.

  Początek strony


  Paweł Błaszczyk
  Przyszłość europejskiego prawa spółek i ładu korporacyjnego w najnowszym Planie działania (Action Plan) Komisji Europejskiej
  W grudniu 2012 r. przedstawiciele Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja) ogłosili jej najnowszy Plan działania (ang. Action Plan)1, w którym określono przyszłe inicjatywy ustawodawcy unijnego w zakresie prawa spółek oraz ładu korporacyjnego. Dokument ten stanowi zwieńczenie niemal 2-letnich prac eksperckich i konsultacyjnych nad opracowaniem założeń dla planowanych na szczeblu UE działań modernizacyjnych na rzecz poprawy "otoczenia biznesu". Prace Komisji zyskały poparcie ze strony Parlamentu Europejskiego (dalej jako PE), a ich nadrzędnym celem jest zapewnienie europejskim przedsiębiorstwom możliwości bardziej efektywnego konkurowania i odnoszenia większych sukcesów w wysoce konkurencyjnym otoczeniu globalnym, a jednocześnie zagwarantowanie odpowiedniej ochrony interesów wierzycieli, udziałowców, członków i pracowników. Europejskie prawo spółek jest bowiem uważane za podstawę i swoisty kamień węgielny (ang. cornerstone) jednolitego rynku europejskiego, a efektywne zasady ładu korporacyjnego (ang. corporate governance) znacznie zwiększają konkurencyjność i trwałość podmiotów gospodarczych. Przyjęty przez Komisję Plan działania, który stanowi zarazem odpowiedź organów unijnych na aktualne wyzwania i potrzeby związane z kryzysem gospodarczym, wyznacza w omawianych obszarach tematycznych najważniejsze inicjatywy regulacyjne planowane na okres przyszłych 2 lat.

  Początek strony


  Dominika Opalska
  Podejmowanie uchwał w spółce jawnej
  Kodeks spółek handlowych nie zawiera szczegółowej regulacji mechanizmu podejmowania uchwał w spółce jawnej. Podejmowanie uchwał stanowi materię prowadzenia spraw spółki, a więc sferę wewnętrzną spółki, która może zostać ukształtowana przez samych wspólników, wobec dyspozytywnego charakteru przepisów kodeksu spółek handlowych. Ogólność regulacji normatywnej w kodeksie spółek handlowych sprawia, że w praktyce mogą powstać rozmaite wątpliwości, zwłaszcza gdy wspólnicy sami nie uregulowali określonych kwestii. Wątpliwości może wywoływać także zakres autonomii woli wspólników kształtujących wyżej wskazane kwestie w postanowieniach umowy spółki.

  Początek strony


  Krzysztof Kosmala
  Podwyższone koszty czy powództwo wzajemne - wybrane problemy interpretacji i stosowania art. 423 § 2 k.s.h. w praktyce
  Ustanowiona w art. 423 § 2 kodeksu spółek handlowych kara cywilna może być interpretowana jako podwyższone koszty procesu, lecz także jako podstawa do wytoczenia odrębnego powództwa. Uznanie pierwszego z poglądów wiąże się z praktycznymi problemami, spośród których najważniejszym jest zbyt niski wymiar kary. Strona pozwana, prócz wynagrodzenia pełnomocnika, nie ponosi z reguły innych kosztów, które można by podwyższyć, a gdy działa bez pełnomocnika, kary tej w ogóle nie da się zastosować. Przyjęcie drugiego z poglądów rodzi m.in. problem podwójnego badania zasadności powództwa i zacierania różnicy pomiędzy badaniem czy powództwo było "oczywiście bezzasadne", a dokonaną wcześniej przez sąd oceną zasadności powództwa o uchylenie uchwały. Autor analizuje również zbliżony rodzajowo i konstrukcyjnie przepis art. 22 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i na tym tle przedstawia propozycję interpretacji art. 423 § 2 k.s.h., sposobu obliczania wysokości kary i przesłanek jej stosowania.

  Początek strony


  Łukasz Wieczorek
  Zarzut przerzucania obciążeń w kontekście prywatnoprawnego wdrażania prawa konkurencji w Unii Europejskiej
  Prywatnoprawne wdrażanie prawa konkurencji (ang. private enforcement) to jedno z centralnych zagadnień aktualnej polityki konkurencji Unii Europejskiej. Jedną z kluczowych kwestii analizowanych w kontekście rozwoju unijnego private enforcement jest problem dopuszczalności podnoszenia przez pozwanego naruszyciela prawa konkurencji zarzutu przerzucenia obciążeń (ang. passing-on defence). Dzięki niemu pozwany może się bronić, wskazując, że powód przeniósł nadmierne obciążenia wynikające z naruszenia prawa konkurencji na swoich własnych klientów, tj. w dół łańcucha dystrybucji. Akceptacja bądź odrzucenie możliwości stosowania zarzutu przerzucania obciążeń ma istotne znaczenie dla upowszechniania private enforcement w Unii. Kluczowa jest analiza podejścia Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja) do instytucji passing-on defence z perspektywy jej konstrukcyjnego umiejscowienia w systemie prywatnoprawnego wdrażania prawa konkurencji w UE, mając na uwadze m.in. doświadczenia amerykańskie oraz orzecznictwo sądów krajowych poszczególnych państw członkowskich UE.

  Początek strony


  Tomasz Szanciło
  Forma zawarcia umowy przewozu na tle form zawierania umów
  Umowa przewozu należy do najczęściej zawieranych umów cywilnoprawnych, co przesądza o jej masowym charakterze. W praktyce łączy się nierozerwalnie z dokumentami przewozowymi, które są często wystawiane niejako automatycznie, bez głębszego zastanowienia się, czym tak naprawdę są i jakie jest ich znaczenie prawne. Tymczasem z teoretycznoprawnego punktu widzenia są to dokumenty określające formę umowy przewozu, jej treść i warunki. Istotne w związku z tym jest rozważenie zagadnienia istnienia i ważności poszczególnych umów przewozu w kontekście form ich zawarcia, a więc ustalenie, czy dla zawarcia tego typu umowy niezbędne jest zachowanie szczególnej formy, a jeżeli tak, to jakiej i jakie są ewentualne konsekwencje niezachowania przewidzianej formy.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty