Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińAntoni Witosz

str. 4

Marcin Dyl, Rafał Stankiewicz

str. 8

Paweł Błaszczyk

str. 18

Dominika Opalska

str. 26

Krzysztof Kosmala

str. 30

Łukasz Wieczorek

str. 40

Tomasz Szanciło

str. 51
Antoni Witosz
Przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową a problem zdolności upadłościowej
Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, pomyślana w swoim założeniu jako odformalizowanie wielu dziedzin aktywności przedsiębiorców, wprowadziła zmiany w wielu ustawach, w tym także w kodeksie spółek handlowych2. Zamysł wart jest poparcia. Wydaje się jednak, że wprowadzona tą ustawą regulacja pozwalająca na przekształcenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową wymaga analizy. Rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę budzą nie tylko wątpliwości, gdy chodzi o ich stosowanie, lecz także trudne, jak się wydaje, do przezwyciężenia trudności interpretacyjne. Wymaga to podjęcia bardzo szerokich rozważań o charakterze teoretycznoprawnym. Niniejsze opracowanie jest jedynie próbą ich zasygnalizowania i wskazania na niektóre praktyczne konsekwencje, jakie niesie ze sobą przedmiotowa regulacja. Wreszcie wydaje się, że przyjęte rozwiązanie jest zmultiplikowaniem formalności zamiast ich zminimalizowania, co może spowodować, iż przepisy te pozostaną martwe, bowiem osiągnięcie celu założonego w ustawie jest możliwe przy wykorzystaniu innych środków prawnych z dużo mniejszymi wydatkami na ten cel w stosunku do tych, jakie muszą być poniesione na podstawie przepisów ustawy z 25.03.2011 r. nowelizującej kodeks spółek handlowych.

Początek strony


Marcin Dyl, Rafał Stankiewicz
Przejęcie wspólnej kontroli nad przedsiębiorcą jako przesłanka zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK
Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako Prezes UOKiK) podlega zamiar nabycia lub objęcia akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części majątku lub w jakikolwiek inny sposób przejęcia bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym lub częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez innego przedsiębiorcę, jednego lub kilku (wspólna kontrola). Niniejszy artykuł zostanie poświęcony określeniu, w jakich okolicznościach dochodzi do powstania stanu wspólnej kontroli w praktyce przeprowadzania przez przedsiębiorców operacji przejęć w obrocie gospodarczym. Wiele kontrowersji wywołuje również porównanie obowiązku zgłoszeniowego stanu wspólnej kontroli z innym przypadkiem obowiązku zgłoszeniowego, regulowanym w art. 13 ust. 2 pkt 3 u.o.k.i.k. Autorzy zwracają też uwagę na brzmienie art. 98 u.o.k.i.k., określającego obowiązek zgłoszeniowy transakcji na rynku kapitałowym.

Początek strony


Paweł Błaszczyk
Przyszłość europejskiego prawa spółek i ładu korporacyjnego w najnowszym Planie działania (Action Plan) Komisji Europejskiej
W grudniu 2012 r. przedstawiciele Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja) ogłosili jej najnowszy Plan działania (ang. Action Plan)1, w którym określono przyszłe inicjatywy ustawodawcy unijnego w zakresie prawa spółek oraz ładu korporacyjnego. Dokument ten stanowi zwieńczenie niemal 2-letnich prac eksperckich i konsultacyjnych nad opracowaniem założeń dla planowanych na szczeblu UE działań modernizacyjnych na rzecz poprawy "otoczenia biznesu". Prace Komisji zyskały poparcie ze strony Parlamentu Europejskiego (dalej jako PE), a ich nadrzędnym celem jest zapewnienie europejskim przedsiębiorstwom możliwości bardziej efektywnego konkurowania i odnoszenia większych sukcesów w wysoce konkurencyjnym otoczeniu globalnym, a jednocześnie zagwarantowanie odpowiedniej ochrony interesów wierzycieli, udziałowców, członków i pracowników. Europejskie prawo spółek jest bowiem uważane za podstawę i swoisty kamień węgielny (ang. cornerstone) jednolitego rynku europejskiego, a efektywne zasady ładu korporacyjnego (ang. corporate governance) znacznie zwiększają konkurencyjność i trwałość podmiotów gospodarczych. Przyjęty przez Komisję Plan działania, który stanowi zarazem odpowiedź organów unijnych na aktualne wyzwania i potrzeby związane z kryzysem gospodarczym, wyznacza w omawianych obszarach tematycznych najważniejsze inicjatywy regulacyjne planowane na okres przyszłych 2 lat.

Początek strony


Dominika Opalska
Podejmowanie uchwał w spółce jawnej
Kodeks spółek handlowych nie zawiera szczegółowej regulacji mechanizmu podejmowania uchwał w spółce jawnej. Podejmowanie uchwał stanowi materię prowadzenia spraw spółki, a więc sferę wewnętrzną spółki, która może zostać ukształtowana przez samych wspólników, wobec dyspozytywnego charakteru przepisów kodeksu spółek handlowych. Ogólność regulacji normatywnej w kodeksie spółek handlowych sprawia, że w praktyce mogą powstać rozmaite wątpliwości, zwłaszcza gdy wspólnicy sami nie uregulowali określonych kwestii. Wątpliwości może wywoływać także zakres autonomii woli wspólników kształtujących wyżej wskazane kwestie w postanowieniach umowy spółki.

Początek strony


Krzysztof Kosmala
Podwyższone koszty czy powództwo wzajemne - wybrane problemy interpretacji i stosowania art. 423 § 2 k.s.h. w praktyce
Ustanowiona w art. 423 § 2 kodeksu spółek handlowych kara cywilna może być interpretowana jako podwyższone koszty procesu, lecz także jako podstawa do wytoczenia odrębnego powództwa. Uznanie pierwszego z poglądów wiąże się z praktycznymi problemami, spośród których najważniejszym jest zbyt niski wymiar kary. Strona pozwana, prócz wynagrodzenia pełnomocnika, nie ponosi z reguły innych kosztów, które można by podwyższyć, a gdy działa bez pełnomocnika, kary tej w ogóle nie da się zastosować. Przyjęcie drugiego z poglądów rodzi m.in. problem podwójnego badania zasadności powództwa i zacierania różnicy pomiędzy badaniem czy powództwo było "oczywiście bezzasadne", a dokonaną wcześniej przez sąd oceną zasadności powództwa o uchylenie uchwały. Autor analizuje również zbliżony rodzajowo i konstrukcyjnie przepis art. 22 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i na tym tle przedstawia propozycję interpretacji art. 423 § 2 k.s.h., sposobu obliczania wysokości kary i przesłanek jej stosowania.

Początek strony


Łukasz Wieczorek
Zarzut przerzucania obciążeń w kontekście prywatnoprawnego wdrażania prawa konkurencji w Unii Europejskiej
Prywatnoprawne wdrażanie prawa konkurencji (ang. private enforcement) to jedno z centralnych zagadnień aktualnej polityki konkurencji Unii Europejskiej. Jedną z kluczowych kwestii analizowanych w kontekście rozwoju unijnego private enforcement jest problem dopuszczalności podnoszenia przez pozwanego naruszyciela prawa konkurencji zarzutu przerzucenia obciążeń (ang. passing-on defence). Dzięki niemu pozwany może się bronić, wskazując, że powód przeniósł nadmierne obciążenia wynikające z naruszenia prawa konkurencji na swoich własnych klientów, tj. w dół łańcucha dystrybucji. Akceptacja bądź odrzucenie możliwości stosowania zarzutu przerzucania obciążeń ma istotne znaczenie dla upowszechniania private enforcement w Unii. Kluczowa jest analiza podejścia Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja) do instytucji passing-on defence z perspektywy jej konstrukcyjnego umiejscowienia w systemie prywatnoprawnego wdrażania prawa konkurencji w UE, mając na uwadze m.in. doświadczenia amerykańskie oraz orzecznictwo sądów krajowych poszczególnych państw członkowskich UE.

Początek strony


Tomasz Szanciło
Forma zawarcia umowy przewozu na tle form zawierania umów
Umowa przewozu należy do najczęściej zawieranych umów cywilnoprawnych, co przesądza o jej masowym charakterze. W praktyce łączy się nierozerwalnie z dokumentami przewozowymi, które są często wystawiane niejako automatycznie, bez głębszego zastanowienia się, czym tak naprawdę są i jakie jest ich znaczenie prawne. Tymczasem z teoretycznoprawnego punktu widzenia są to dokumenty określające formę umowy przewozu, jej treść i warunki. Istotne w związku z tym jest rozważenie zagadnienia istnienia i ważności poszczególnych umów przewozu w kontekście form ich zawarcia, a więc ustalenie, czy dla zawarcia tego typu umowy niezbędne jest zachowanie szczególnej formy, a jeżeli tak, to jakiej i jakie są ewentualne konsekwencje niezachowania przewidzianej formy.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Antoni Witosz
 • Single entrepreneur transformation into one-person company in the context of insolvency capacity
 • p. 4

  Marcin Dyl, Rafał Stankiewicz
 • The acquisition of joint control over a company as a condition for notifying the OCCP President about an intention to concentrate
 • p. 8

  Paweł Błaszczyk
 • The future of European company law and corporate governance in the newest European Commission Action Plan
 • p. 18

  Dominika Opalska
 • Resolutions in the general partnership
 • p. 26

  Krzysztof Kosmala
 • Increased costs of court proceedings or a counter action - selected problems of the interpretation and applying of the Art. 423 § 1 of the Commercial Companies Code in practice
 • p. 30

  Łukasz Wieczorek
 • The passing-on defence in the context of the EU private enforcement
 • p. 40

  Tomasz Szanciło
 • The form of the contract of carriage against the forms of contract
 • p. 51
  Antoni Witosz
  Single entrepreneur transformation into one-person company in the context of insolvency capacity
  The law of reducing administrative barriers for citizenas and entrepreneurs, which is designed to be a deformalization of meny fields of business activity, introduced amendments in many statutes including the Code of Commercial Companies. The general idea is worthencouraging although it seems that provisions implemented that permit a single practitioner into one-person company require further analysis. The solutions adopted by the interpretation that will be difficult to overcome, This requires that broad reflections of the theoretical aspects be undertaken. This particular study is merely an attempt to signal some of the practical consequence that are posed by this new regulation. Finally, it seems that the provisions that were introduced multiply problems instead of minimizing them. The consequence may be that this instrument will remain unused because achieving its objective is possible using other legal means that are less costly than those which must be paid pursuant to the provisions amended to the Code of Commercial Companies.

  Back to top


  Marcin Dyl, Rafał Stankiewicz
  The acquisition of joint control over a company as a condition for notifying the OCCP President about an intention to concentrate
  In accordance with Art. 13 (2)(2) of the of 16th February 2007 Act on Competition and Consumer Protection, an intention to acquire or take over shares, other securities, stocks, the whole or part of property or the gaining of control directly or indirectly by any other method of the whole or part of one or more companies by another company, or more than one (common control) is subject to notification to the President of the Office of Competition and Consumer Protection (hereinafter referred to as OCCP President). This article will be devoted to determining the circumstances leading to the creation of joint control by companies carrying out take-over operations. Comparing the requirement to report joint control with the other reporting requirement regulated in Art. 13 (2)(3) of the Act of 16 February 2007 has evoked a lot of controversy. The authors of this article also focus attention on the wording of Art. 98 of the Act of 16 February 2007, which sets out the reporting requirement for capital market transactions.

  Back to top


  Paweł Błaszczyk
  The future of European company law and corporate governance in the newest European Commission Action Plan
  In December 2012 the European Commission's representatives announced its newest "Action Plan: European company law and corporate governance - a modern legal framework for more engaged shareholders and sustainable companies". This document completes almost two years lasting consultation process and expert works. Commission initiatives were accepted by the European Parlament and their main objective is to enable businesses in Europe to compete more effectively and to achieve greater success in a highly competitive global environment, while ensuring appropriate protection of the interests of creditors, shareholders, members and employees. European company law is a cornerstone of the internal market and effective corporate governance framework is of crucial importance because well-run companies are likely to be more competitive and more sustainable in the long term. Commission's Action Plan outlines the initiatives that the Commission intends to take in order to modernise the company law and corporate governance framework in the next two years.

  Back to top


  Dominika Opalska
  Resolutions in the general partnership
  The Polish Code of Commercial Companies does not contain comprehensive regulatory mechanisms for adopting the resolutions in the general partnership. Adoption of resolutions is a matter of the partnership's internal affairs which can be shaped according to the will of the partners. The subject matter is only scarcely regulated in the Code of Commercial Companies which raises various doubts, in particular if the partners abstain from adopting rules in the partnership's articles of association.

  Back to top


  Krzysztof Kosmala
  Increased costs of court proceedings or a counter action - selected problems of the interpretation and applying of the Art. 423 § 1 of the Commercial Companies Code in practice
  The civil penalty established in the Art. 423 § 1 of the Commercial Companies Code may be interpreted as the increased costs of court proceedings but also as the basis to institute a separate action. Following the first view implicates practical problems, among which the most important is too low degree of penalty. The defendant usually does not bear any costs except for the attorney's fee. Hence that would be the only cost possible to raise. However if the defendant has no attorney the penalty in question cannot be used at all. On the other hand acceptance of the second view results in, inter alia, the problem of double verification if the claim is justified. It may also efface the difference between the verification if the claim was "clearly unfounded" and the estimation of the grounds for the claim for repealing a resolution, done by the court earlier. The author analyses also the Art. 22 of The Suppression of Unfair Competition Act, which nature and construction are similar to the above - mentioned regulation. On that ground the author presents the possible interpretation of the Art. 423 § 2 of the Commercial Companies Code, the method of calculating the amount of the penalty payment and the prerequisites of its application.

  Back to top


  Łukasz Wieczorek
  The passing-on defence in the context of the EU private enforcement
  One of the most critical aspects of the contemporary private enforcement of competition law in the European Union is the problem of so-called passing-on defence. The defendant may escape the liability by showing that the plaintiff has passed on the overcharge resulting from the competition infringement to its own customers, i.e. down the distribution chain. The acceptance or rejection of the passing-on defence is essential in terms of popularity of the EU private enforcement. In this article the Author analyses fundamental issues arising from the application of the concept of passing-on defence. Then he compares the EU system of private enforcement with American model. Finally, the Author comments on recent rulings of the German and French supreme courts, which may become of key interest to potential plaintiffs and defendants.

  Back to top


  Tomasz Szanciło
  The form of the contract of carriage against the forms of contract
  The contract of carriage is one of the most frequently executed civil contracts, what determines its mass nature. In practice, it's inextricably connected with transport documents, which are often issued almost automatically, without further reflection what they really are and what is their legal significance. Meanwhile, those documents specify the form of the contract of carriage, its content and conditions. Therefore, it's important to consider the question of the existence and validity of the transport contracts in the context of their conclusion and thus to determine whether the conclusion of such an agreement is necessary to maintain a specific form, and if so, which one, and what are the possible consequences of failure to provided form.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty