Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,80 64,80
Cena regularna: 72,00
72,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińArtur Nowacki

str. 4 

Janusz A. Strzępka, Mateusz Żaba

str. 9

Jacek Jastrzębski

str. 19

Michał Wołangiewicz

str. 27

Jarosław Brzeziński

str. 32

Mariusz Lutkowski

str. 41

Monika Ryszczyk

str. 48

 
Artur Nowacki
Uzależnienie dopuszczalności podwyższenia od opłacenia dotychczasowego kapitału zakładowego
Celem artykułu jest analiza art. 431 § 3 ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane dopiero po całkowitym wpłaceniu co najmniej dziewięciu dziesiątych dotychczasowego kapitału zakładowego. Przepisu nie stosuje się w przypadku łączenia się spółek (art. 431 § 3 zd. 2 k.s.h.).

Początek strony


Janusz A. Strzępka, Mateusz Żaba
Sukcesja administracyjnoprawna i procesowa przy podziale przez wydzielenie
W niniejszym opracowaniu podjęto analizę rozwiązań dotyczących sukcesji administracyjnoprawnej oraz następstwa procesowego w przypadku podziału spółki przez wydzielenie. Stanowiąca konsekwencję podziału tzw. sukcesja uniwersalna częściowa wywołuje w tych sferach szereg wątpliwości podnoszonych nierzadko w doktrynie oraz orzecznictwie sądowym. Próba wyjaśnienia powyższej tematyki z punktu widzenia skutków podziału przez wydzielenie wydaje się być istotna.

Początek strony


Jacek Jastrzębski
O klauzulach indemnifikacyjnych i pojęciu umowy gwarancyjnej
Tematyka umów gwarancyjnych cieszy się sporym zainteresowaniem aktualnego piśmiennictwa. W nurt ten wpisuje się niedawna wypowiedź Profesora Andrzeja Szlęzaka dotycząca klauzul indemnifikacyjnych, stanowiąca z kolei polemikę z moją wcześniejszą publikacją. W tym tekście chciałbym się krótko odnieść do podniesionej w polemice kwestii rozróżnienia między klauzulami indemnifikacyjnymi a zapewnieniami gwarancyjnymi w umowach podlegających prawu polskiemu. Wątek ten poprzedzony jest refleksją na temat ogólnego pojęcia umów gwarancyjnych, do których zaliczają się zarówno klauzule indemnifikacyjne, jak i zapewnienia.

Początek strony


Michał Wołangiewicz
Typologia przejęć spółek publicznych
Niniejsze opracowanie stanowi wprowadzenie do problematyki akwizycji spółek publicznych oraz dotyka najważniejszych dla omawianego tematu kwestii terminologicznych. W pierwszej części pracy wskazano, co w doktrynie prawa handlowego określa się (jak również co powinno, zdaniem autora, określać się) mianem – poddanej szczególnemu reżimowi prawnemu przez jej specyficzne relacje z uczestnikami obrotu – przedmiotowej spółki publicznej. W dalszej kolejności przedstawiono typologię przejęć, a przede wszystkim wyjaśniono, czym jest tzw. wrogie przejęcie i jakimi cechami różni się ono od przejęcia zwanego potocznie „przyjaznym”. W podsumowaniu stwierdzono, że omawiany dychotomiczny podział przejęć nie jest sztywny, a ocena charakteru dokonywanej akwizycji może się zmienić podczas jej dokonywania (tj. trwania wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji).

Początek strony


Jarosław Brzeziński
Transnarodowe aspekty dochodzenia roszczeń inwestycyjnych
W niniejszym artykule przedstawiona została specyfika dochodzenia roszczeń przez korporacje globalne w związku z naruszeniem przez państwa przyjmujące norm prawa międzynarodowego. Omówiono zarówno sporne koncepcje doktrynalne, jak i dominujące tendencje orzecznicze. Swoistość rozwiązań prawnych stosowanych przez trybunały arbitrażowe prowadzi do rozważań o transnarodowym charakterze dochodzenia roszczeń inwestycyjnych.

Początek strony


Mariusz Lutkowski
Charakter prawny odpowiedzialności zapisobierców windykacyjnych za długi spadkowe
W artykule omówiono istotę odpowiedzialności zapisobierców windykacyjnych za długi spadkowe. W doktrynie kwestią sporną jest charakter prawny tej odpowiedzialności. Zgodnie z dominującym poglądem zapisobierca windykacyjny ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe, nie będąc zarazem dłużnikiem. Jednakże według autora, trafnym poglądem jest ten, zgodnie z którym osoba ta ponosząc odpowiedzialność za cudze długi, ma status dłużniczy.

Początek strony


Monika Ryszczyk
Bankowość elektroniczna jako trwały nośnik informacji
Od jakiegoś czasu toczy się ożywiona dyskusja, czy systemy bankowości elektronicznej wykorzystywane przez banki do komunikacji z klientami spełniają znamiona trwałego nośnika informacji. Dyskusja ta nabiera szczególnego znaczenia m.in. wobec tego, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), począwszy od 2015 r., wszczął kilkanaście postępowań przeciwko bankom, zarzucając, że obecne systemy bankowości elektronicznej (tzw. e-banking) nie stanowią trwałego nośnika informacji, o którym mowa w ustawie z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie problematyki trwałego nośnika informacji w kontekście toczącego się dyskursu dotyczącego krajowych systemów bankowości elektronicznej, począwszy od przypomnienia genezy samego pojęcia i jego rozumienia w obliczu definicji zawartych w prawie unijnym i polskim, poprzez prezentację orzecznictwa unijnego, stanowiska polskiego rządu oraz czołowych polskich urzędów i instytucji, a skończywszy na odpowiedzi na pytanie, czy system bankowości elektronicznej jest trwałym nośnikiem informacji oraz, w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, czy jest on innym trwałym nośnikiem informacji niż poczta elektroniczna.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińArtur Nowacki

p. 4 

Janusz A. Strzępka, Mateusz Żaba

p. 9

Jacek Jastrzębski

p. 19

Michał Wołangiewicz

p. 27

Jarosław Brzeziński

p. 32

Mariusz Lutkowski

p. 41

Monika Ryszczyk

p. 48

 
Artur Nowacki
Making increase conditional upon paying up the existing share capital
The article is concerned with an analysis of Art. 431(3) of the Polish Code of Commercial Partnerships and Companies, which makes any increase of share capital conditional on paying up at least nine-tenths of the existing share capital. According to the article, this means a requirement to fully cover nine-tenths of the existing shares rather than nine-tenths of the share capital. The purpose of this restriction is to prevent a situation where certain shares would remain permanently not fully paid up even though the company needs equity. The article questions also the worse treatment of shares that have not been fully paid up.

Back to top


Janusz A. Strzępka, Mateusz Żaba
Administrative succession and procedural succession in spin-offs
This article deals with the issues of administrative succession and procedural succession in the case of a spin-off. The main subject is the problem of partial universal succession in the civil proceedure and in the administrative law as well. It should be emphasised that selected judicial decisions of Polish courts concerning this matter are also referred to in this article. First and foremost, this article discusses the actual possibility of acquisition of rights and incurring obligations that result from administrative acts by the aqcuirng company or the newly formed company in the case of a spin-off. Moreover, the author presents questions relating to the liability of the company being divided for obligations of the acquiring company

Back to top


Jacek Jastrzębski
On indemnification clauses and the concept of guaranty agreement
TMy recent publication concerning the operation of indemnifi - cation clauses under Polish law has led to a polemic by Professor Andrzej Szlęzak. In connection with that polemic, in this paper I discuss the distinction between indemnifi cation clauses and contractual warranties. This matter is presented against the broader background of contracts giving rise to guarantytype liability; in particular I outline an approach to defi ning the general concept of „guaranty agreement” under Polish law.

Back to top


Michał Wołangiewicz
Typology of acquisitions of public companies
This paper provides an introduction into the problems relating to acquisitions of public companies. It touches upon terminological issues of key importance for the subject. The fi rst part of the work shows that in commercial law literature is referred to (or also what according to this author should be referred to) as a public company, which company is subject to a particular legal regime due to its specifi c relations with other participants in legal transactions. As the next stem, a typology of notions is presented. First and foremost, the so-called hostile takeover is explained and the differences between such takeovers and the ones commonly described as ‘friendly’ are discussed. In conclusion it is found that the dychotomous division of notions is not a fi xed one, while the assessment of the character of a given acquisition may change during its course (i.e. during the offer to shareholders to tender their shares for sale or exchange).

Back to top


Jarosław Brzeziński
Transnational aspects of pursuing investment claims
Transnational aspects of investment arbitration are a challenge for the jurisprudential approach to international law. Specifi c arbitration proceedings in accordance with ICSID rules provide the most palpable expression of this challenge. The roots are to be traced back to the doctrinal and adjudicatory recognition that state contracts are entitled to treaty protection elevating them to the rank of public international law. One canno t fail to take n ote of the ex traordinary scope of property protection in investment arbitration or the recognition of changing the corporate nationality (forum shopping) in order to benefi t from a more advantageous investment treaty. Obviously, it is a legitimate objective of transnational corporations to secure their interests by all possible means as long it is based on incontestable legal theories and pursued with respect for the clearly expressed home state’s will.

Back to top


Mariusz Lutkowski
Legal character of liability of beneficiaries under specifi c bequests for inherited debts
The article discussed the essence of liability of beneficiaries under specifi c bequests for inherited debts. For legal scholars the legal character of such liability is a disputed issue. In line with the dominant view, a benefi ciary under a specifi c bequest is liable for the inherited debts, without becoming the debtor. However, this author believes that the correct view is that such a person, being liable for another person’s debts, has the status of a debtor.

Back to top


Monika Ryszczyk
Electronic banking as a durable medium
The article touches upon a burning issue of whether an electronic banking system can be recognized as a durable medium. When the question is approached from a wider perspective, on the one hand, it explains the notion of a durable medium in terms of EU and national law. On the other hand, it presents the ongoing discussion on the Polish banks’ systems, with the leading offi ces and institutions taking part. The government has pronounced its position on e-banking. At present the UOKIK (the Polish anti-monopoly offi ce) is taking legal action against several banks alleging that their systems are not a durable medium.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
sekretarz redakcji – Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (1)

Alina
24-12-2017
Ocena: 5/5
Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty