Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Promocja!
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 9/2012 [241] Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Jakub Janeta, Jowita Gajownik-Zienkiewicz
Sprawozdanie z konferencji "II Forum Prawa Spółek", 18.05.2012 r.
str. 4

Urszula Promińska
 • W sprawie modelowej konstrukcji handlowych spółek osobowych
 • str. 10

  Józef Frąckowiak
 • O niektórych zagrożeniach dla handlowych spółek osobowych - szczególnie spółki jawnej
 • str. 14

  Andrzej Kidyba
 • Kilka uwag o potrzebie zmian przepisów regulujących spółki osobowe
 • str. 21

  Andrzej W. Wiśniewski
 • Kilka uwag w sprawie reformy prawa osobowych spółek handlowych
 • str. 26

  Antoni Witosz
 • Zdolność restrukturyzacyjna spółek osobowych
 • str. 31

  Monika Tarska
 • Zakres swobody kontraktowej w spółce jawnej
 • str. 33

  Jan Lic
 • Status spółki cywilnej i wybrane zagadnienia osobowych spółek handlowych
 • str. 36

  Marek Leśniak
 • Internetowe wzorce umów handlowych spółek osobowych - konieczność czasów społeczeństwa informacyjnego
 • str. 41

  Piotr Pinior
 • O potrzebie zmian prawa spółek handlowych w zakresie regulacji spółek osobowych
 • str. 45

  Aleksander Jerzy Witosz
 • O potrzebie zmian w prawie spółek osobowych
 • str. 49

  Jakub Janeta, Wiktor P. Matysiak
 • O potrzebie reformy prawa spółek w zakresie regulacji spółek osobowych
 • str. 53
  Urszula Promińska
  W sprawie modelowej konstrukcji handlowych spółek osobowych
  Koncepcja normatywna spółek osobowych jest od dawna przedmiotem dyskusji. Wydaje się bowiem, że nie została ona dostatecznie przemyślana przez twórców kodeksu spółek handlowych. Podstawowe wątpliwości budzą dwie kwestie: unormowanie spółki jawnej, które w istocie polega na "ulepszeniu" przyjętej a priori regulacji spółki jawnej z kodeksu handlowego oraz wyraźna "kapitalizacja" spółek osobowych i jej konsekwencje. Istotne jest też pytanie, czy kodeks spółek handlowych daje podstawę do wyodrębnienia konglomeratu cech wspólnych, charakterystycznych dla handlowych spółek osobowych?

  Początek strony


  Józef Frąckowiak
  O niektórycOh zagrożeniach dla handlowych spółek osobowych - szczególnie spółki jawnej
  Nowelizacja kodeksu spółek handlowych z 2008 r. oraz zapowiedziana nowelizacja spółki z ograniczona odpowiedzialnością, a także projekt I księgi kodeksu cywilnego mogą negatywnie wpłynąć na korzystanie z handlowych spółek osobowych, szczególnie spółki jawnej. Spółka cywilna, która może być aktualnie wykorzystywana na równi w innymi spółkami handlowymi, może wypierać z obrotu spółkę jawną, chociaż nie jest przystosowana do prowadzenia działalności gospodarczej w większym rozmiarze. Spółka z o.o., w której zostanie zachowana zasada nieodpowiedzialności wspólników za jej zobowiązania, a jednocześnie umożliwi się wspólnikom wycofywanie wniesionego kapitału bez wiedzy jej wierzycieli, może się także stać konkurentem spółki jawnej, w której wspólnicy odpowiadają swoim majątkiem za jej zobowiązania. Nie ma też powodu, co przewiduje projekt I księgi kodeksu cywilnego, aby rezygnować z konstrukcji handlowych spółek osobowych jako jednostek organizacyjnych, które nie są osobami prawnymi, lecz osobami ustawowymi.

  Początek strony


  Andrzej Kidyba
  Kilka uwag o potrzebie zmian przepisów regulujących spółki osobowe
  Przy przyjętych rozwiązaniach dla spółek osobowych i kierunku zmian w spółkach kapitałowych, istnieje niebezpieczeństwo wyhamowania zainteresowania spółkami osobowymi. Droga upodmiotowienia spółek osobowych i "odmajątkowienia" spółek kapitałowych prowadzi do zatarcia koniecznych różnic między poszczególnymi typami spółek handlowych, a nie kreuje nowych form prowadzenia działalności. Jest to zatem odpowiedni moment, aby zastanowić się nad kształtem jurydycznym spółek osobowych i możliwością jego modyfikacji. Artykuł ten ma również na celu wskazanie propozycji zmian dotychczasowych przepisów dotyczących spółek osobowych, czy to z powodu ich niedoskonałości, czy też potrzeby ulepszenia.

  Początek strony


  Andrzej W. Wiśniewski
  Kilka uwag w sprawie reformy prawa osobowych spółek handlowych
  Prawo spółek osobowych wymaga głębokiej reformy. Reforma taka powinna uporządkować zagadnienia powstające zarówno na styku handlowych spółek osobowych ze spółka cywilną, jak i w obszarze potencjalnej konkurencji handlowych spółek osobowych i kapitałowych. Zmiany wymaga zakres obowiązującej spółki osobowe jawności danych i regulacja wkładów (należy znieść zakaz spółki bezwkładowej) oraz związane z tymi kwestiami wymagania rejestrowe. Potrzebne jest też wypełnienie luki, jaką stanowi brak szczególnych zasad reprezentacji spółki w stosunku wewnętrznym (między wspólnikami). Najkrócej rzecz ujmując, handlowe spółki osobowe są przeregulowane - potrzebna jest im racjonalna, ale zdecydowana liberalizacja.

  Początek strony


  Antoni Witosz
  Zdolność restrukturyzacyjna spółek osobowych
  W obecnej regulacji kodeksu spółek handlowych spółki osobowe nie mogą być spółkami przejmującymi lub nowo zawiązanymi w procesie łączenia się lub podziału spółek. Tych założeń ustawodawcy zdaje się nie akceptować praktyka gospodarcza, jednak czyni to wykorzystując inne instytucje prawne, co nie zawsze zasługuje na aprobatę. Głos w tym artykule wskazuje i uzasadnia potrzebę unormowania w kodeksie spółek handlowych łączenia się i podziału spółek osobowych, w których to procesach restrukturyzacyjnych spółki te mogą występować w każdej z możliwych ról.

  Początek strony


  Monika Tarska
  Zakres swobody kontraktowej w spółce jawnej
  Regulacja kodeksu spółek handlowych dotycząca spółki jawnej pozostawia wspólnikom szeroki margines swobody w umownym ukształtowaniu ustroju spółki, zwłaszcza w zakresie stosunków wewnętrznych spółki. Ze względu jednak na to, że wiele zagadnień uregulowanych w przepisach dyspozytywnych może potencjalnie wpływać na interesy poszczególnych wspólników, samej spółki, a niekiedy także osób trzecich - powstają wątpliwości co do prawidłowości dotychczasowej regulacji prawnej odnośnie do zakresu swobody normowania tych kwestii przez strony umowy spółki.

  Początek strony


  Jan Lic
  Status spółki cywilnej i wybrane zagadnienia osobowych spółek handlowych
  Na kontrowersje związane ze statusem spółki cywilnej składają się dwa powody. Uchylony w 2008 r. obowiązek przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną oraz coraz bardziej nabrzmiały problem podmiotowości prawnej tej spółki. Zniesienie obowiązkowego przekształcenia spółki cywilnej zostało zgodnie potępione w doktrynie. Argumentami było naruszenie spójności systemowej i zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu. Kontrpropozycją dla spójności systemowej jest wypróbowany w okresie transformacji liberalizm gospodarczy i prawny. Przymus przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną jest sprzeczny z doktryną liberalizmu. Bezpieczeństwo obrotu można podnieść nie przywracając obowiązkowego przekształcenia. Drugiego problemu - podmiotowości spółki cywilnej nie da się rozwiązać w sytuacji rozdwojenia statusu spółki cywilnej. Obecnie jest to status jednopodmiotowy w prawie publicznym, w prawie pracy i w prawie rolnym oraz wielopodmiotowy w prawie prywatnym. Rozwiązaniem jest podział na dwa typy spółki cywilnej: tradycyjny, bez zdolności prawnej, oparty na współwłasności łącznej, przeznaczony dla spółek niepodejmujących działalności gospodarczej, oraz nowy, obejmujący spółki mające zdolność prawną, status przedsiębiorcy i własność majątku.

  Początek strony


  Marek Leśniak
  Internetowe wzorce umów handlowych spółek osobowych - konieczność czasów społeczeństwa informacyjnego
  Zmiany wynikające z postępu technicznego wpływają dynamicznie na otaczającą rzeczywistość, a możliwości Internetu, które usprawniają wymianę informacji, wykorzystywane są w regulacjach poszczególnych gałęzi prawa. Dokonywanie czynności prawnych odbywa się coraz częściej poprzez wymianę danych w postaci elektronicznej za pomocą systemów teleinformatycznych. Regulacje polskiego prawa spółek również nie oparły się wpływowi nowych technologii. Niniejszy artykuł przedstawia koncepcję zmian legislacyjnych dającą możliwość zakładania handlowych spółek osobowych za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem normatywnych wzorców umów poszczególnych form prawnych spółek. W artykule podjęto również próbę ukazania wybranych zagrożeń związanych z zakładaniem spółek w systemie teleinformatycznym.

  Początek strony


  Piotr Pinior
  O potrzebie zmian prawa spółek handlowych w zakresie regulacji spółek osobowych
  Po raz kolejny mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w "II Forum Prawa Spółek" organizowanym przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego pod kierownictwem prof. zw. dra hab. Wojciecha J. Katnera, które poświęcone zostało tym razem zagadnieniom dotyczącym spółek osobowych. W niniejszym artykule chciałbym przedstawić kilka uwag odnośnie do konieczności utrzymania spółek osobowych jako atrakcyjnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, a przede wszystkim propozycje zmian ustawy - Kodeks spółek handlowych w zakresie przepisów dotyczących odpowiedzialności wspólników, a także zmian umowy spółki osobowej.

  Początek strony


  Aleksander Jerzy Witosz
  O potrzebie zmian w prawie spółek osobowych
  Potrzeba nowelizacji polskiego prawa spółek osobowych nie ulega wątpliwości. Praktyka obrotu wykazała słabość wielu instytucji w kształcie przyjętym w kodeksie spółek handlowych. Ujawniła zarówno wymagające uwagi ustawodawcy istotne luki w obowiązującej regulacji, jak i - dla kontrastu - zbędność niektórych przyjętych konstrukcji. Poniższe zwięzłe rozważania nie wyczerpują oczywiście wszystkich kwestii, lecz stanowią wskazanie na te szczególnie istotne w opinii autora lub nie dość silnie akcentowane przez innych uczestników dyskusji "II Forum Prawa Spółek".

  Początek strony


  Jakub Janeta, Wiktor P. Matysiak
  O potrzebie reformy prawa spółek w zakresie regulacji spółek osobowych
  Podjęte przez działającą przy Ministrze Sprawiedliwości Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego (dalej jako KKPC) prace dotyczące zmiany kodeksu spółek handlowych w zakresie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością skłaniają do postawienia pytania, czy obecnie obowiązująca regulacja prawa spółek wymaga interwencji ustawodawcy tylko w analizowanym przez KKPC zakresie. Powyższa wątpliwość dotyczy w szczególności spółek osobowych, których regulacja na przestrzeni ponad 10 lat obowiązywania kodeksu spółek handlowych była poddana stosunkowo nielicznym modyfikacjom, przy jednocześnie częstym występowaniu spółek osobowych w obrocie gospodarczym. Warto zatem rozważyć, czy pominięcie w pracach nowelizacyjnych problematyki spółek osobowych jest naturalnym następstem dobrej jakości rozwiązań przyjętych w kodeksie spółek handlowych i ich dostosowaniem do potrzeb uczestników obrotu. Zorganizowane w maju 2012 r. przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego "II Forum Prawa Spółek" wykazało, że regulacja spółek osobowych po 10 latach stosowania kodeksu spółek handlowych ujawnia wiele problemów praktycznych i teoretycznych uzasadniających interwencję ustawodawcy. Dotyczą one zagadnień mających istotne znaczenie z punktu widzenia interesów zarówno samych spółek i ich wspólników, jak i innych uczestników obrotu, w szczególności wierzycieli. Warto zwłaszcza zwrócić uwagę na budzącą wątpliwości regulację pozwalającą na zmianę umowy spółki osobowej większością głosów wspólników (art. 9 k.s.h.), czy rodzącą potencjalne niebezpieczeństwo dla wierzycieli instytucję zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce (art. 10 k.s.h.). Niniejszy artykuł stanowi rozwinięcie tez formułowanych przez autorów w ramach "II Forum Prawa Spółek".

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty