Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińJakub Janeta, Jowita Gajownik-Zienkiewicz
Sprawozdanie z konferencji "II Forum Prawa Spółek", 18.05.2012 r.
str. 4

Urszula Promińska

str. 10

Józef FrąckowiakJakub Janeta, Jowita Gajownik-Zienkiewicz
Sprawozdanie z konferencji "II Forum Prawa Spółek", 18.05.2012 r.
str. 4

Urszula Promińska

str. 10

Józef Frąckowiak

str. 14

Andrzej Kidyba

str. 21

Andrzej W. Wiśniewski

str. 26

Antoni Witosz

str. 31

Monika Tarska

str. 33

Jan Lic

str. 36

Marek Leśniak

str. 41

Piotr Pinior

str. 45

Aleksander Jerzy Witosz

str. 49

Jakub Janeta, Wiktor P. Matysiak

str. 53
Urszula Promińska
W sprawie modelowej konstrukcji handlowych spółek osobowych
Koncepcja normatywna spółek osobowych jest od dawna przedmiotem dyskusji. Wydaje się bowiem, że nie została ona dostatecznie przemyślana przez twórców kodeksu spółek handlowych. Podstawowe wątpliwości budzą dwie kwestie: unormowanie spółki jawnej, które w istocie polega na "ulepszeniu" przyjętej a priori regulacji spółki jawnej z kodeksu handlowego oraz wyraźna "kapitalizacja" spółek osobowych i jej konsekwencje. Istotne jest też pytanie, czy kodeks spółek handlowych daje podstawę do wyodrębnienia konglomeratu cech wspólnych, charakterystycznych dla handlowych spółek osobowych?

Początek strony


Józef Frąckowiak
O niektórycOh zagrożeniach dla handlowych spółek osobowych - szczególnie spółki jawnej
Nowelizacja kodeksu spółek handlowych z 2008 r. oraz zapowiedziana nowelizacja spółki z ograniczona odpowiedzialnością, a także projekt I księgi kodeksu cywilnego mogą negatywnie wpłynąć na korzystanie z handlowych spółek osobowych, szczególnie spółki jawnej. Spółka cywilna, która może być aktualnie wykorzystywana na równi w innymi spółkami handlowymi, może wypierać z obrotu spółkę jawną, chociaż nie jest przystosowana do prowadzenia działalności gospodarczej w większym rozmiarze. Spółka z o.o., w której zostanie zachowana zasada nieodpowiedzialności wspólników za jej zobowiązania, a jednocześnie umożliwi się wspólnikom wycofywanie wniesionego kapitału bez wiedzy jej wierzycieli, może się także stać konkurentem spółki jawnej, w której wspólnicy odpowiadają swoim majątkiem za jej zobowiązania. Nie ma też powodu, co przewiduje projekt I księgi kodeksu cywilnego, aby rezygnować z konstrukcji handlowych spółek osobowych jako jednostek organizacyjnych, które nie są osobami prawnymi, lecz osobami ustawowymi.

Początek strony


Andrzej Kidyba
Kilka uwag o potrzebie zmian przepisów regulujących spółki osobowe
Przy przyjętych rozwiązaniach dla spółek osobowych i kierunku zmian w spółkach kapitałowych, istnieje niebezpieczeństwo wyhamowania zainteresowania spółkami osobowymi. Droga upodmiotowienia spółek osobowych i "odmajątkowienia" spółek kapitałowych prowadzi do zatarcia koniecznych różnic między poszczególnymi typami spółek handlowych, a nie kreuje nowych form prowadzenia działalności. Jest to zatem odpowiedni moment, aby zastanowić się nad kształtem jurydycznym spółek osobowych i możliwością jego modyfikacji. Artykuł ten ma również na celu wskazanie propozycji zmian dotychczasowych przepisów dotyczących spółek osobowych, czy to z powodu ich niedoskonałości, czy też potrzeby ulepszenia.

Początek strony


Andrzej W. Wiśniewski
Kilka uwag w sprawie reformy prawa osobowych spółek handlowych
Prawo spółek osobowych wymaga głębokiej reformy. Reforma taka powinna uporządkować zagadnienia powstające zarówno na styku handlowych spółek osobowych ze spółka cywilną, jak i w obszarze potencjalnej konkurencji handlowych spółek osobowych i kapitałowych. Zmiany wymaga zakres obowiązującej spółki osobowe jawności danych i regulacja wkładów (należy znieść zakaz spółki bezwkładowej) oraz związane z tymi kwestiami wymagania rejestrowe. Potrzebne jest też wypełnienie luki, jaką stanowi brak szczególnych zasad reprezentacji spółki w stosunku wewnętrznym (między wspólnikami). Najkrócej rzecz ujmując, handlowe spółki osobowe są przeregulowane - potrzebna jest im racjonalna, ale zdecydowana liberalizacja.

Początek strony


Antoni Witosz
Zdolność restrukturyzacyjna spółek osobowych
W obecnej regulacji kodeksu spółek handlowych spółki osobowe nie mogą być spółkami przejmującymi lub nowo zawiązanymi w procesie łączenia się lub podziału spółek. Tych założeń ustawodawcy zdaje się nie akceptować praktyka gospodarcza, jednak czyni to wykorzystując inne instytucje prawne, co nie zawsze zasługuje na aprobatę. Głos w tym artykule wskazuje i uzasadnia potrzebę unormowania w kodeksie spółek handlowych łączenia się i podziału spółek osobowych, w których to procesach restrukturyzacyjnych spółki te mogą występować w każdej z możliwych ról.

Początek strony


Monika Tarska
Zakres swobody kontraktowej w spółce jawnej
Regulacja kodeksu spółek handlowych dotycząca spółki jawnej pozostawia wspólnikom szeroki margines swobody w umownym ukształtowaniu ustroju spółki, zwłaszcza w zakresie stosunków wewnętrznych spółki. Ze względu jednak na to, że wiele zagadnień uregulowanych w przepisach dyspozytywnych może potencjalnie wpływać na interesy poszczególnych wspólników, samej spółki, a niekiedy także osób trzecich - powstają wątpliwości co do prawidłowości dotychczasowej regulacji prawnej odnośnie do zakresu swobody normowania tych kwestii przez strony umowy spółki.

Początek strony


Jan Lic
Status spółki cywilnej i wybrane zagadnienia osobowych spółek handlowych
Na kontrowersje związane ze statusem spółki cywilnej składają się dwa powody. Uchylony w 2008 r. obowiązek przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną oraz coraz bardziej nabrzmiały problem podmiotowości prawnej tej spółki. Zniesienie obowiązkowego przekształcenia spółki cywilnej zostało zgodnie potępione w doktrynie. Argumentami było naruszenie spójności systemowej i zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu. Kontrpropozycją dla spójności systemowej jest wypróbowany w okresie transformacji liberalizm gospodarczy i prawny. Przymus przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną jest sprzeczny z doktryną liberalizmu. Bezpieczeństwo obrotu można podnieść nie przywracając obowiązkowego przekształcenia. Drugiego problemu - podmiotowości spółki cywilnej nie da się rozwiązać w sytuacji rozdwojenia statusu spółki cywilnej. Obecnie jest to status jednopodmiotowy w prawie publicznym, w prawie pracy i w prawie rolnym oraz wielopodmiotowy w prawie prywatnym. Rozwiązaniem jest podział na dwa typy spółki cywilnej: tradycyjny, bez zdolności prawnej, oparty na współwłasności łącznej, przeznaczony dla spółek niepodejmujących działalności gospodarczej, oraz nowy, obejmujący spółki mające zdolność prawną, status przedsiębiorcy i własność majątku.

Początek strony


Marek Leśniak
Internetowe wzorce umów handlowych spółek osobowych - konieczność czasów społeczeństwa informacyjnego
Zmiany wynikające z postępu technicznego wpływają dynamicznie na otaczającą rzeczywistość, a możliwości Internetu, które usprawniają wymianę informacji, wykorzystywane są w regulacjach poszczególnych gałęzi prawa. Dokonywanie czynności prawnych odbywa się coraz częściej poprzez wymianę danych w postaci elektronicznej za pomocą systemów teleinformatycznych. Regulacje polskiego prawa spółek również nie oparły się wpływowi nowych technologii. Niniejszy artykuł przedstawia koncepcję zmian legislacyjnych dającą możliwość zakładania handlowych spółek osobowych za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem normatywnych wzorców umów poszczególnych form prawnych spółek. W artykule podjęto również próbę ukazania wybranych zagrożeń związanych z zakładaniem spółek w systemie teleinformatycznym.

Początek strony


Piotr Pinior
O potrzebie zmian prawa spółek handlowych w zakresie regulacji spółek osobowych
Po raz kolejny mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w "II Forum Prawa Spółek" organizowanym przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego pod kierownictwem prof. zw. dra hab. Wojciecha J. Katnera, które poświęcone zostało tym razem zagadnieniom dotyczącym spółek osobowych. W niniejszym artykule chciałbym przedstawić kilka uwag odnośnie do konieczności utrzymania spółek osobowych jako atrakcyjnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, a przede wszystkim propozycje zmian ustawy - Kodeks spółek handlowych w zakresie przepisów dotyczących odpowiedzialności wspólników, a także zmian umowy spółki osobowej.

Początek strony


Aleksander Jerzy Witosz
O potrzebie zmian w prawie spółek osobowych
Potrzeba nowelizacji polskiego prawa spółek osobowych nie ulega wątpliwości. Praktyka obrotu wykazała słabość wielu instytucji w kształcie przyjętym w kodeksie spółek handlowych. Ujawniła zarówno wymagające uwagi ustawodawcy istotne luki w obowiązującej regulacji, jak i - dla kontrastu - zbędność niektórych przyjętych konstrukcji. Poniższe zwięzłe rozważania nie wyczerpują oczywiście wszystkich kwestii, lecz stanowią wskazanie na te szczególnie istotne w opinii autora lub nie dość silnie akcentowane przez innych uczestników dyskusji "II Forum Prawa Spółek".

Początek strony


Jakub Janeta, Wiktor P. Matysiak
O potrzebie reformy prawa spółek w zakresie regulacji spółek osobowych
Podjęte przez działającą przy Ministrze Sprawiedliwości Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego (dalej jako KKPC) prace dotyczące zmiany kodeksu spółek handlowych w zakresie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością skłaniają do postawienia pytania, czy obecnie obowiązująca regulacja prawa spółek wymaga interwencji ustawodawcy tylko w analizowanym przez KKPC zakresie. Powyższa wątpliwość dotyczy w szczególności spółek osobowych, których regulacja na przestrzeni ponad 10 lat obowiązywania kodeksu spółek handlowych była poddana stosunkowo nielicznym modyfikacjom, przy jednocześnie częstym występowaniu spółek osobowych w obrocie gospodarczym. Warto zatem rozważyć, czy pominięcie w pracach nowelizacyjnych problematyki spółek osobowych jest naturalnym następstem dobrej jakości rozwiązań przyjętych w kodeksie spółek handlowych i ich dostosowaniem do potrzeb uczestników obrotu. Zorganizowane w maju 2012 r. przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego "II Forum Prawa Spółek" wykazało, że regulacja spółek osobowych po 10 latach stosowania kodeksu spółek handlowych ujawnia wiele problemów praktycznych i teoretycznych uzasadniających interwencję ustawodawcy. Dotyczą one zagadnień mających istotne znaczenie z punktu widzenia interesów zarówno samych spółek i ich wspólników, jak i innych uczestników obrotu, w szczególności wierzycieli. Warto zwłaszcza zwrócić uwagę na budzącą wątpliwości regulację pozwalającą na zmianę umowy spółki osobowej większością głosów wspólników (art. 9 k.s.h.), czy rodzącą potencjalne niebezpieczeństwo dla wierzycieli instytucję zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce (art. 10 k.s.h.). Niniejszy artykuł stanowi rozwinięcie tez formułowanych przez autorów w ramach "II Forum Prawa Spółek".

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Jakub Janeta, Jowita Gajownik-Zienkiewicz
Report on conference "II Company Law Forum" 18 May 2012
p. 4

Urszula Promińska
 • On the model construction of commercial partnerships
 • p. 10

  Józef Frąckowiak
 • About some threats for commercial partnerships - particularly for general partnership
 • p. 14

  Andrzej Kidyba
 • Few remarks on the need for amendments of partnerships' regulations
 • p. 21

  Andrzej W. Wiśniewski
 • Some remarks concerning the reform of the law of commercial partnerships
 • p. 26

  Antoni Witosz
 • Partnership's capacity to restructuring
 • p. 31

  Monika Tarska
 • The scope of freedom of contract in a registered partnership
 • p. 33

  Jan Lic
 • Civil partnership status and selected issues of personal commercial companies
 • p. 36

  Marek Leśniak
 • Internet templates of articles of partnerships - the necessity of the information society times
 • p. 41

  Piotr Pinior
 • About the need of changes in commercial company law with regard to the partnerships
 • p. 45

  Aleksander Jerzy Witosz
 • About the need of revision in partnership law
 • p. 49

  Jakub Janeta, Wiktor P. Matysiak
 • Code of Commercial Companies needs some amendments to partnership regulations
 • p. 53
  Urszula Promińska
  On the model construction of commercial partnerships
  The normative conception of partnerships has long been a subject under discussion. It seems that the authors of the Code of Commercial Companies and Partnerships did not think it through sufficiently. Fundamental doubts arise concerning two issues: the regulation of registered partnership, which is in fact an "improvement" of the regulation of registered partnership from the old Commercial Code, adopted a priori, and the evident "capitalization" of partnerships with its consequences. There is also an important question whether the Code of Commercial Companies and Partnerships gives any grounds for identifying a set of common features characteristic of all commercial partnerships.

  Back to top


  Józef Frąckowiak
  About some threats for commercial partnerships - particularly for general partnership
  Amendments of Commercial Companies Code from 2008 and the draft of the reform on financial structure of limited liability company, as well as draft of Chapter One of new Civil Code can limited use of commercial partnerships. Partnerships of civil law, which can by actually use to carry on any size economic activities, shall displace general partnerships and other commercial partnerships. Limited liability company, which is responsible for its debts only the property of company and in the other hand not obligated their members to made the contributions, can be more attractive than general partnership. Many doubts arise concerning the positions of the drafters of Chapter One of the new Civil Code who propose to eliminate the category the organizational units with granted by statute legal capacity (statute persons). This category is special useful for commercial partnerships

  Back to top


  Andrzej Kidyba
  Few remarks on the need for amendments of partnerships' regulations
  Given the binding partnerships' regulations and the course of the changes in the provisions referring to companies, there is a risk of losing interest in partnerships. The way of granting legal capacity to partnerships, on the one hand, and "undercapitalization" of companies, on the other hand, results in blurring distinctions among different types of partnerships and companies, without creating new forms of conducting economic activity. The time is right to reconsider the legal shape of partnerships and the possibility of its modification. The aim of the article is also to indicate possible amendments to the imperfect provisions of the Code of Commercial Partnerships and Companies referring to partnerships.

  Back to top


  Andrzej W. Wiśniewski
  Some remarks concerning the reform of the law of commercial partnerships
  Law of commercial partnerships stands in need of a deep reform. Such reform should bring a clear order to the questions raising at the borderland between commercial partnerships and civil partnership as well as in the area of potential competition between commercial partnership and company forms. The scope of transparency imposed on partnerships must be revised, along with the regulation of partners' contributions (including the abolition of the ban on "no-contribution partnerships") and the respective registry requirements. It is also necessary to fill the gap created by the absence of specific rules of partnership's representation in its relationships with individual partners. Briefly, commercial partnerships are overregulated - they need a rational but decisive liberalization.

  Back to top


  Antoni Witosz
  Partnership's capacity to restructuring
  In the current legal regulations of the Code Commercial Companies partnerships cannot be an acquiring entity or a newly established one in the process of merger or split of companies and/or partnerships. It seems that the business practice doesn't accept these guidelines of legislator, but does it by the use of other legal institutions, what not always deserves acceptance. This study indicates and substantiates the need to regulate the matter of merger and split of partnerships in the Code of Commercial Companies, where partnerships could appear in every possible role.

  Back to top


  Monika Tarska
  The scope of freedom of contract in a registered partnership
  The Commercial Companies Code regulations connecting a registered partnership leaves partners a large range of freedom to form a partnership's system in articles of association, especially in internal affaires of the partnership. However due to the fact that many issues regulated in rules iuris dispositivi could potentially affect the interests of individual partners, the partnership itself, and sometimes even third party - there are doubts about correctness of existing legal regulations concerning the scope of freedom of regulations these issues by the partners.

  Back to top


  Jan Lic
  Civil partnership status and selected issues of personal commercial companies
  Two reasons make up the controversy over the status of civil partnership. Repealed in 2008 compulsion of the transformation of a civil partnership in a general partnership, and increasingly swelled the problem of legal subjectivity of the civil partnership. The abolition of compulsory conversion of a partnership has been condemned in the literature. It was argued that this could breach the system consistency and pose a threat to the security of legal transactions. Counterproposal for the consistency of the system is economic and legal liberalism tested with success in a period of political transition. Compulsory conversion of civil partnership in a general partnership is contrary to the doctrine of liberalism. The safety of legal transactions can be raised not restoring the mandatory conversion. Second problem - this of subjectivity of a civil partnership, can not be solved in a situation of duality of a civil partnership status. It is now one legal subject status in public law, labor law, agricultural law and a multi-subject status in private law. The solution is the split into two types of civil partnership: the traditional, without legal capacity, based on the joint property, designed for companies that do not take the business and new, covering companies with legal capacity, the status of entrepreneurs and ownership of assets.

  Back to top


  Marek Leśniak
  Internet templates of articles of partnerships - the necessity of the information society times
  Dynamic technical progress influences the current reality so possibilities given by the Internet, which improve data exchange, have been used also in regulations of various branches of law. Legal actions are conducted more frequently through the exchange of data in electronic form using ICT (information and communication technology) systems. Polish company law regulations also have not resisted the impact of new technologies. The article presents the proposal of company law amendment which will make establishing partnerships by document templates available Internet online possible. The article discusses also the main risks of using ICT (information and communication technology) systems to set up partnerships.

  Back to top


  Piotr Pinior
  About the need of changes in commercial company law with regard to the partnerships
  For the second time we had an honor to participate in the Forum of Company Law, organized by the Department of Commercial Law in the University of Lodz under the leadership of prof. dr hab. Wojciech J. Katner, concerning partnerships this time. In the article I would like to present some remarks about the necessity of maintaining partnerships as an attractive form of running an enterprise, but first of all, the proposal for changes in the Commercial Companies Code concerning some regulations with regard to the partners' responsibility and changes of a partnership's contract.

  Back to top


  Aleksander Jerzy Witosz
  About the need of revision in partnership law
  The need for amendments to Polish partnership law is beyond doubt. Business practice has revealed the weak points of many institutions in their form as accepted in the Code of Commercial Companies. It has disclosed both essential gaps in current regulation that require attention from the legislature, and - in contrast - the redundancy of some of established constructions. The following concise reflections do not cover all matters of interest, but point out the particular ones that are especially important in the author's opinion or that have not been emphasized strongly enough by other disputants during The Second Forum of Companies Law.

  Back to top


  Jakub Janeta, Wiktor P. Matysiak
  Code of Commercial Companies needs some amendments to partnership regulations
  Works on the revision of the Code of Commercial Companies with regard to limited liability companies - conducted by the Civil Law Codification Commission - tend to question current regulations of the partnership law. Do these regulations require the intervention of the legislator only analyzed by the Commission in respect? The question applies in particular to the partnerships which have undergone relatively few modifications for over ten years ever since the Code was in effect. Discussions at The Second Company Law Forum (organized at Lodz University, May 2012) were mainly focused on a number of practical and theoretical issues which justify the intervention of the legislature to the Code of Commercial Companies. The article presents theses formulated by the authors who participated at The Forum.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty