Facebook

Baner_Pazdziernik_Dzien_Nauczyciela_1920x60.jpg [40.07 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,80 64,80
Cena regularna: 72,00
72,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak

str. 4

Marcin Krajewski

str. 12

Olga M. Piaskowska

str. 22

Robert Obrzud

str. 30

Dawid Marciniak

str. 34

Agata Krajewska

str. 39

Karolina Pietrzykowska

str. 45

Patrycja Dolniak

str. 53
Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
Status prawny zarządcy sukcesyjnego
Ustawą z 5.07.2018 r. wprowadzona została do porządku prawnego nowa instytucja z zakresu prawa prywatnego w postaci zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ma ona zastosowanie wobec przedsiębiorców jednoosobowych będących osobami fizycznymi, które we własnym imieniu wykonują działalność gospodarczą, a jej celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa w razie śmierci takiego przedsiębiorcy i zapewnienie sukcesji działającego przedsiębiorstwa. Zadania w tym zakresie powierzone zostały zarządcy sukcesyjnemu o określonym ustawowo statusie. Przede wszystkim wyznaczają go wymagania o charakterze podmiotowym, składające się na legitymację bierną do pełnienia tej funkcji. Istotnym kryterium jest też przyjęta w ustawie konstrukcja zastępstwa stanowiąca podstawę działania zarządcy sukcesyjnego, której ocena wymaga uwzględnienia cech zastępstwa bezpośredniego i pośredniego. Na jego status składa się również przyznany mu jako zarządcy wyodrębnionej masy majątkowej zakres kompetencji realizowanych w ramach prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz zasady odpowiedzialności ponoszonej z tego tytułu.

Początek strony


Marcin Krajewski
Zmiany regulacji przedawnienia roszczeń
Celem opracowania jest wstępna analiza zmiany regulacji przedawnienia roszczeń w Kodeksie cywilnym, która weszła w życie 9.07.2018 r. Przedstawione zostały przede wszystkim skutki wprowadzenia obowiązku uwzględniania z urzędu upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, gdyż konsekwencje tej zmiany mogą potencjalnie wywoływać najwięcej wątpliwości w praktyce. Mniej kontrowersyjne, choć również doniosłe, jest skrócenie ogólnego terminu przedawnienia do sześciu lat oraz wprowadzenie zasady, zgodnie z którą termin przedawnienia upływa z końcem roku kalendarzowego.

Początek strony


Olga M. Piaskowska
Zarys odpowiedzialności kontraktowej mediatora
Mediacja staje się coraz bardziej powszechna. Możliwość jej przeprowadzenia przewidują w chwili obecnej zarówno procedura cywilna, jak i karna oraz administracyjna. I choć cel mediacji na gruncie każdej z nich jest inny, samą instytucję należy traktować jako jednolitą. Z tego też względu w artykule odwołano się do rozwiązań funkcjonujących w każdej z tych procedur. Niezależnie jednak od celu, w każdym przypadku w postępowaniu mediacyjnym bierze udział osoba trzecia (mediator), a pomiędzy uczestnikami mediacji i mediatorem powstaje więź obligacyjna. Z tego też względu kwestią istotną, także z praktycznego punktu widzenia, pozostaje problematyka odpowiedzialności cywilnej (umownej) mediatora oraz jej podstaw. Rozważenie tej kwestii wymagało omówienia sposobu powstania więzi obligacyjnej, która powstaje w związku ze skierowaniem sprawy do postępowania mediacyjnego. Omówiono także charakter prawny umowy o mediację oraz problematykę obowiązków mediatora, mając jednocześnie na względzie kwalifikacje, jakich od osób prowadzących mediację wymaga się na gruncie każdej z procedur. Wszystkie te zagadnienia pozwalają na zakreślenie problematyki odpowiedzialności kontraktowej mediatora, jej źródeł oraz scharakteryzowania należytej staranności, jaką podczas mediacji powinien się on wykazać.

Początek strony


Robert Obrzud
Upadłość koncernu w świetle nowej regulacji niemieckiego prawa insolwencyjnego
Niemiecki parlament uchwalił nowelizację w zakresie upadłości koncernu, która weszła w życie 21.04.2018 r. Nowelizacja wprowadziła szereg rozwiązań prawnych umożliwiających usprawnienie postępowań upadłościowych dotyczących podmiotów wchodzących w skład koncernu. Dotychczasowe przepisy prawa insolwencyjnego w Niemczech nie przewidywały jednego postępowania dla takiej grupy spółek tworzących koncern, co powodowało utrudnienia w koordynacji każdorazowego postępowania upadłościowego dotyczącego jednego z podmiotów. Istotną zmianą umożliwiającą efektywną koordynację postępowań upadłościowych jest m.in. wprowadzenie jurysdykcji jednego sądu upadłościowego dla każdego z postępowań upadłościowych dotyczących danego podmiotu wchodzącego w skład koncernu. Dodatkowo przewidziano możliwość przekazania już wszczętego postępowania upadłościowego na rzecz sądu właściwego dla wszystkich postępowań. Wzmocniono także rozwiązania dotyczące koordynacji działań sądów upadłościowych, zarządców masy upadłości, jak również zgromadzeń wierzycieli.

Początek strony


Dawid Marciniak
Moment podwyższenia kapitału zakładowego w konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne
Przedmiotem artykułu jest wskazanie, de lege lata, chwili, w której dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej w konwersji wierzytelności na kapitał, prowadzonej w oparciu o przepisy ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, co ma znaczenie nie tylko czysto teoretyczne, ale także wiąże się z istotnymi konsekwencjami praktycznymi w zakresie obrotu prawami udziałowymi oraz obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych zarówno będących dłużnikami, jak i wierzycielami w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Autor omawia powoływane w doktrynie argumenty przemawiające zarówno za konstytutywnym, jak i deklaratoryjnym charakterem wpisu ww. podwyższenia kapitału zakładowego do KRS, poddając je krytycznej analizie, odwołując się zarówno do argumentów jurydycznych, jak i wskazania praktycznych konsekwencji opowiedzenia się za poszczególnymi koncepcjami.

Początek strony


Agata Krajewska
Problematyka dopuszczalności weksla w stosunkach pracy
Obecne przepisy prawa pracy w sposób niewystarczający regulują obszar ochrony pracodawcy. Zabezpieczenie wekslowe w ramach stosunku pracy gwarantuje najbardziej efektywne zabezpieczenie interesu zatrudniającego. W przypadku naruszenia mienia pracodawca powinien mieć takie narzędzia ochrony, które pozwolą mu na jak najbardziej efektywną realizację swoich roszczeń. Obecnie w przypadkach, w których zabezpieczenie wekslowe jest stosowane pomimo braku regulacji, nie zapewnia to jednoznacznej ochrony żadnej ze stron stosunku pracy.

Początek strony


Karolina Pietrzykowska
Leasing w lotnictwie w ujęciu międzynarodowym
W artykule w szczegółowy sposób omówiono tematykę leasingu w lotnictwie w zakresie regulacji międzynarodowych. Poruszono w nim kwestie zarówno teoretycznej, jak i praktycznej strony leasingu. Opisano historyczne ujęcie leasingu oraz jego aktualne oblicze. Zasadniczą kwestią jest natomiast indywidualna charakterystyka poszczególnych rodzajów leasingów, a praktycznym aspektem – analiza wzrastającego znaczenia tych umów dla rozwoju lotnictwa. Podkreślić należy, ż e podstawowym źródłem niniejszego opracowania są akty międzynarodowe.

Początek strony


Patrycja Dolniak
Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych jako mechanizm przeciwdziałania opóźnieniom w zapłacie
Celem ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych jest stworzenie mechanizmów przeciwdziałających opóźnieniom w zapłacie. Jednym z narzędzi, które mają gwarantować osiągnięcie powyższego założenia, są odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Kształt obowiązujących przepisów, mimo nowelizacji z 9.10.2015 r., rodzi szereg problemów interpretacyjnych. Niejednoznaczny jest przede wszystkim zakres roszczeń, które uprawniają wierzyciela do powiększenia dochodzonych roszczeń o odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Jak wynika z praktyki, odsetki te są niejednokrotnie naliczane od roszczeń związanych z nieprawidłowym wykonaniem umowy bądź od kar umownych, co, w świetle przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, jawi się jako niedopuszczalne. Mimo nowelizacji ustawy nadal niejednoznaczny pozostaje również stosunek odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych do odsetek ustawowych za opóźnienie przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Wątpliwości budzi również możliwość zastrzeżenia przez strony transakcji handlowej odsetek umownych przekraczających wysokość odsetek umownych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń

Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak

p. 4

Marcin Krajewski

p. 12

Olga M. Piaskowska

p. 22

Robert Obrzud

p. 30

Dawid Marciniak

p. 34

Agata Krajewska

p. 39

Karolina Pietrzykowska

p. 45

Patrycja Dolniak

p. 53
Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
The legal status of a successor manager
The law of 5 July 2018 introduced into the legal order a new private law institution: successor management of a natural person’s enterprise. It applies to sole traders (natural persons) who pursue business activity in their own name. It aims to ensure smooth functioning of the enterprise in case of death of such an entrepreneur and to ensure succession of an operating enterprise. The tasks in this fi eld were entrusted to a successor manager, whose status is determined by statutory law. First of all, it is determined by the requirements pertaining to this person, which requirements constitute the locus standi to discharge this function. Another important criterion is the statutory construction which is the basis for actions of the successor manager. In order to assess it, one should take into account the features of direct and indirect agency. The status of such a manager comprises also the scope of powers granted to him/her as the manager of a separated estate, which powers he/she exercises as part of running the enterprise in succession, and the principles of liability incurred in so doing.

Back to top


Marcin Krajewski
Amendments to the regulations on limitation of claims
The aim of this paper is to provide a preliminary analysis of the amendments to the regulation of limitation of claims in the Civil Code, which amendments entered into force on 9 July 2018. The paper presents mainly the consequences of the new duty that the lapse of the limitation period in case of claims against consumers has to be considered ex offi cio. It is the consequences of this change that can potentially cause the greatest number of doubts in practice. Less controversial – though also important – changes involve shortening the general period of limitation to six years and a new principle that the period of limitation lapses at the end of a calendar year.

Back to top


Olga M. Piaskowska
Basic information about the mediator’s contractual liability
Mediation is becoming more and more common. The possibility of mediation is currently provided for in civil, criminal and administrative procedures. Moreover, although the purpose of mediation in each of these procedures is different, the mechanism itself should be treated as homogenous. For this reason, the article refers to solutions used in each of these procedures. However, regardless of the purpose, in each case, a third person (mediator) takes part in mediation proceedings, and a relationship of obligation is formed between the mediation participants and the mediator. For this reason, the issue of the civil (contractual) liability of the mediator and its basis is also an important issue, including from a practical point of view. In order to consider this issue, one has to discuss the manner in which the relationship of obligation is created. This relationship arises in connection with the case being referred for mediation. The legal character of the mediation agreement and the issues relating to the mediator’s duties are also discussed. At the same time attention is paid to the qualifi cations required of a mediator in each procedure. All these issues allow for determining the contractual liability of the mediator, indicating its sources, and characterising the due diligence that a mediator should demonstrate during mediation.

Back to top


Robert Obrzud
A company’s bankruptcy in the light of new regulation of German insolvency law
The German parliament passed an amendment concerning the bankruptcy of a concern, which came into force on 21 April 2018. The amendment introduced a number of legal solutions enabling the streamlining of bankruptcy proceedings regarding entities included in the concern. Previously, the insolvency law in Germany did not provide a single proceedings for such a group of companies forming a concern, which caused diffi culties in coordinating each bankruptcy proceeding concerning one of the entities. Another signifi cant change enabling effective coordination of bankruptcy proceedings is the introduction of jurisdiction of one bankruptcy court for all of the bankruptcy proceedings, each regarding one the entities within the concern. Additionally, it is now possible to transfer a bankruptcy proceeding already initiated to the court competent for all proceedings. Moreover, the arrangements in the area of coordination of bankruptcy courts, insolvency administrators, as well as creditor meetings have also been improved.

Back to top


Dawid Marciniak
The moment of share capital increase in case of conversion of loans into equity in the Restructuring Law
The subject of this article is indicating, on the basis of laws currently in force, the moment when share capital of a company is increased in case of conversion of loans into equity, effected on the basis of the Restructuring Law. This moment is important not only from a purely theoretical point of view, but it has signifi cant practical consequences in the area of trade in equity interests and results disclosure obligations for public companies, as both debtors and creditors in restructuring proceedings. The author discussed the arguments made in the literature, supporting both the constitutive character of entry of the aforementioned increase in the National Court Register, and its declaratory character. He critically analyses these arguments, referring to jurisprudence and indicating the practical consequences of support for either conception.

Back to top


Agata Krajewska
Problems of admissibility of promissory notes in employment relationships
The current labour law provisions insuffi ciently regulate the area of employer’s protection. The use of a promissory note within the framework of employment relationships guarantees the most effective protection of the employer’s interest. In case of damage to property, the employer should possess such legal instruments of protection as would allow for the most effi cient realisation of legal claims. At present, in the cases in which a promissory note is applied, despite lack of proper regulations, it does not unequivocally ensure protection for either party of the employment relationship.

Back to top


Karolina Pietrzykowska
Leases in aviation in an international perspective
The publication discusses in detail the subject of leases in aviation in the fi eld of international regulations. In addition, it addresses both the theoretical and practical aspects of leases. The work mentions both the historical approach to leases and the current status. On the other hand, the individual characteristics of individual types of lease are the key issue, and the practical aspect includes an analysis of the growing importance of these contracts for the development of aviation. It should be emphasised that the main sources for this study were international instruments.

Back to top


Patrycja Dolniak
Default interest in commercial transactions as a mechanism to counteract late payments
The objective of the Act on Payment Periods in Commercial Transactions is to create mechanisms to counteract late payments. One of the tools guaranteeing that the above objective will be achieved is default interest in commercial transactions. The applicable provisions, despite having been amended on 9 October 2015, give rise to a number of interpretation problems. What is unclear is, fi rst of all, the range of claims that give the creditor the right to add default interest in commercial transactions to the claims pursued. Practice shows that the interest is often charged on claims relating to improper performance of the contract or on contractual penalties [liquidated damages], which does not seem permissible under the Act on Payment Periods in Commercial Transactions. Despite the amendments, it is still unclear what the relationship is between default interest in commercial transactions and default interest provided for in the Civil Code. It is also doubtful whether the parties of a commercial transaction can stipulate a higher rate of default interest than the rate provided for in the Civil Code.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
sekretarz redakcji – Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (1)

Alina
24-12-2017
Ocena: 5/5
Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2021 [349]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty