Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
62,93 62,93
Cena regularna: 69,93
69,93
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińŁukasz Żelechowski

str. 4

Krzysztof Oplustil, Małgorzata Sas

str. 14

Marcin Łolik

str. 25

Beata Kozłowska-Chyła

str. 30

Kinga Ziemnicka

str. 34

Piotr Walas

str. 41

80 LAT KODYFIKACJI POLSKIEGO PRAWA HANDLOWEGO

Robert Jastrzębski

str. 50
Łukasz Żelechowski
Funkcje znaku towarowego a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy (cz. I)
Artykuł 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich UE odnoszących się do znaków towarowych ustanawia unijny standard dotyczący jednego z zasadniczych zagadnień konstrukcyjnych w prawie znaków towarowych, tj. zakresu wyłącznego i bezwzględnego prawa podmiotowego do zarejestrowanego znaku towarowego. Wykładnia zawartych w art. 5 dyrektywy 2008/95/WE norm dotyczących poszczególnych postaci naruszenia prawa do znaku towarowego od lat jest jednym z najczęściej podejmowanych wątków w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) w odniesieniu do prawa znaków towarowych. W orzecznictwie tym ukształtował się test negatywnego wpływu lub możliwości powstania negatywnego wpływu na funkcje znaku towarowego, będący jedną z przesłanek naruszenia prawa do znaku towarowego o kluczowym jednak znaczeniu. Koncepcja ta jest przedmiotem ożywionej dyskusji w doktrynie, a także źródłem wielu dylematów w toku trwających prac nad reformą prawa znaków towarowych w Unii Europejskiej. W pierwszej części niniejszego artykułu zostanie przeprowadzona analiza ewolucji, która doprowadziła do wykształcenia się w orzecznictwie TS tej koncepcji. Będzie to stanowić niezbędną podstawę jej oceny w drugiej części artykułu.

Początek strony


Krzysztof Oplustil, Małgorzata Sas
Działanie w porozumieniu (acting in concert) a wykonywanie praw korporacyjnych w spółkach publicznych
Regulacja tzw. działania w porozumieniu (ang. acting in concert) zawarta w art. 87 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych rozszerza zakres podmiotowy przewidzianych w rozdziale 4 tej ustawy obowiązków związanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji spółki publicznej. Ekstensywna wykładnia tej regulacji może jednak utrudnić akcjonariuszom mniejszościowym spółek publicznych wykonywanie ich praw korporacyjnych, co pozostaje w pewnym napięciu z postulatami nowoczesnego ładu korporacyjnego. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie niektórych wątpliwości, jakie pojawiają się na tle przepisów polskiego prawa, dotyczących działania w porozumieniu.

Początek strony


Marcin Łolik
Przekształcenia właścicielskie w spółce jako podstawa zmiany bądź rozwiązania kontraktu
We współczesnym obrocie gospodarczym od dawna obserwowane jest zjawisko przejawiające się w tym, że istotnym kryterium przy wyborze kontrahenta są nie tylko okoliczności, które bezpośrednio go dotyczą, lecz także to, kto "stoi" za takim kontrahentem, tzn. kto jest z nim powiązany właścicielsko. Relacja ekonomiczna "rozszerza" zatem swój zakres również na udziałowców bądź akcjonariuszy, którzy w takich przypadkach odgrywają istotną rolę. Jest to związane z wieloma czynnikami składającymi się na swoistą gwarancję bezpieczeństwa, którą stwarzają - chociażby pośrednio - właściciele danego podmiotu. Praktyka kontraktowa oparta na swobodzie umów wykształciła w tym zakresie już pewne instrumenty mające zabezpieczyć tak wyartykułowany interes kontrahentów.

Początek strony


Beata Kozłowska-Chyła
Status prawny członka zarządu spółki akcyjnej zawieszonego w czynnościach oraz wpływ zawieszenia na strukturę organizacyjną zarządu
Instytucja zawieszenia w czynnościach członka zarządu spółki akcyjnej stanowi ważny instrument wewnątrzkorporacyjnego oddziaływania na funkcjonowanie organu zarządczego spółki. Obok powoływania i odwoływania członków zarządu jest mechanizmem zapewniającym uprawnionym organom (osobom) wpływ na aktywne kształtowanie kręgu podmiotowego osób wchodzących w skład zarządu, którym przysługuje mandat do pełnienia funkcji członka zarządu spółki akcyjnej. Kształt normatywny regulacji prawnych dotyczących zawieszenia w czynnościach członka (członków) zarządu budzi jednak istotne wątpliwości interpretacyjne, których rozstrzygnięcie ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania spółki akcyjnej w obrocie gospodarczym.

Początek strony


Kinga Ziemnicka
Dopuszczalność finansowania wynagrodzenia umorzeniowego ze środków pochodzących z kapitału zapasowego obejmującego agio
W lipcowym numerze "Przeglądu Prawa Handlowego" z 2014 r. ukazał się artykuł A. Opalskiego, stanowiący polemikę z artykułem J. Grykiela, w sprawie dopuszczalności przeznaczenia agio na sfinansowanie spłaty z tytułu umorzenia praw udziałowych w spółkach kapitałowych. Omawiane zagadnienie prawne ma istotne znaczenie dla praktyki funkcjonowania spółek, w których finansowanie przez wspólników często jest połączone z wniesieniem środków nie tylko z przeznaczeniem na kapitał zakładowy, lecz także na kapitał zapasowy, jako nadwyżki ponad wartość nominalną udziałów albo akcji (agio), co wiąże się często z korzyściami natury podatkowej. Problematyka finansowania wynagrodzenia wspólników za umorzone udziały ze środków pochodzących z agio jest przedmiotem dyskusji w doktrynie, w szczególności przeciwko takiemu finansowaniu de lege lata opowiedział się A. Opalski. W niniejszym artykule zostaną przedstawione argumenty przemawiające za dopuszczalnością finansowania wynagrodzenia umorzeniowego ze środków pochodzących z agio.

Początek strony


Piotr Walas
Odpowiedzialność cywilna zarządcy spółki kapitałowej za niezgłoszenie wniosku o upadłość w prawie francuskim
Inspiracją dla prezentowanych rozważań były przede wszystkim krytyczne opinie doktryny na temat ochrony wierzycieli spółek kapitałowych w prawie polskim na tle standardów innych państw. Jednym z elementów tej ochrony jest odpowiedzialność cywilna zarządców za niezgłoszenie w terminie wniosku o upadłość. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie w tytułowym zakresie rozwiązań prawa francuskiego oraz porównanie wybranych zagadnień z rozwiązaniami przewidzianymi w polskim prawie upadłościowym. Ze względu na ograniczone ramy niniejszego opracowania przedmiotem zainteresowania nie będzie natomiast art. 299 kodeksu spółek handlowych, pominięte zostaną także kwestie proceduralne występujące w prawie francuskim.

Początek strony


Robert Jastrzębski
Prawo handlowe in statu nascendi II RP - pojęcie i zagadnienia kodyfikacyjne
Poniższe opracowanie dotyczy historii prawa handlowego, w szczególności prawa obowiązującego na ziemiach polskich. Na wstępie omówiono pojęcie prawa handlowego, a także nową dziedzinę nauki - prawo gospodarcze. Zwrócono uwagę na genezę, systemy oraz zasady prawa handlowego. W studium scharakteryzowano polskie regulacje handlowe z okresu II RP, które początkowo były związane z przeprowadzoną reformą walutową, a także z działalnością Komisji Kodyfikacyjnej. Istotną rolę, wśród aktów prawnych unifikujących prawo handlowe, zajmował kodeks handlowy, obowiązujący od 1.07.1934 r. Kodeks nie stanowił zupełnej regulacji prawa handlowego, jednak obowiązywał w polskim systemie prawnym jeszcze na początku XXI w.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Łukasz Żelechowski
 • Trade mark functions and infringements of trade mark protective rights (part I)
 • str. 4

  Krzysztof Oplustil, Małgorzata Sas
 • Acting in concert and the exercise of corporate rights in public companies
 • str. 14

  Marcin Łolik
 • Changes in company shareholding structure as reason for contract modification or termination
 • str. 25

  Beata Kozłowska-Chyła
 • Legal status of a suspended member of management board of a joint stock company and impact of the suspension on organizational structure of the management board
 • str. 30

  Kinga Ziemnicka
 • Admissibility of financing remuneration for redeemed shares from supplementary capital funds, including share premium
 • str. 34

  Piotr Walas
 • Civil liability of companies' managers for failing to file an insolvency petition on time according to the French law
 • str. 41

  80 YEARS OF CODIFICATION OF THE POLISH COMMERCIAL LAW

  Robert Jastrzębski
 • Commercial law in statu nascendi in the Second Republic of Poland. The notion and issues relating to codification
 • str. 50
  Łukasz Żelechowski
  Trade mark functions and infringements of trade mark protective rights (part I)
  Article 5 of Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks sets out the EU standard regarding the scope of exclusive rights in registered trade marks. Interpretation of this provision has been the subject of numerous judgments of the Court of Justice (CoJ) and the development of CoJ case law resulted in the creation of the concept referred to by the legal scholars as the 'function theory' or 'functional approach'. This concept serves the purpose of determining the scope of exclusive trade mark rights and it has been applied by the CoJ mainly to the so-called 'double identity' cases (cases in which the compared marks and goods are identical). The first part of the paper examines the development of the CoJ case law, which led to the creation of the function theory, whereas the second part contains a critical examination of this theory.

  Back to top


  Krzysztof Oplustil, Małgorzata Sas
  Acting in concert and the exercise of corporate rights in public companies
  The article discusses matters related to the acting in concert, i.e. shareholders' cooperation in order to acquire and/or exercise voting rights in order to implement a common policy or strategy in relation to a listed company. Acting in concert triggers obligations provided for in the European and national capital market laws, i.e. information duties and obligation to make a mandatory bid. From the practical point of view it is important to distinguish acting in concert from other shareholders' activities in listed companies. The paper critically analyses statutory criteria of acting in concert provided for in the Polish law and points out that an extensive interpretation of the current regulation may make it difficult for institutional investors and minority shareholders to exercise their corporate rights and to cooperate with each other on corporate governance issues, but without seeking to acquire or exercise control of a listed company. This paper aims to clarify some doubts that arise in connection with application of the Polish law taking into regard ESMA guidelines on shareholder cooperation and acting in concert under the Takeover Bids Directive. The article concludes with de lege ferenda proposals of reform of existing regulation the on acting in concert.

  Back to top


  Marcin Łolik
  Changes in company shareholding structure as reason for contract modification or termination
  The article aims at analyzing the legal nature of change of control clauses. Such clauses are problematic under the Polish law since the provisions of the Polish Civil Code on termination are not clear enough in that respect, in particular due to the requirement of setting up a deadline for exercise of the rights provided in such clauses. The discussion leads to a conclusion that under the Polish law there are grounds to accept the structure of such clauses without the obligation to determine a deadline for exercis ing the right to terminate a contract.

  Back to top


  Beata Kozłowska-Chyła
  Legal status of a suspended member of management board of a joint stock company and impact of the suspension on organizational structure of the management board
  Suspension of a member of the management board is a legal instrument strongly affecting the functioning of a joint stock company, however, it still raises important interpretative doubts. The fundamental question is to make clear the legal consequences of suspension of a member of the management board, namely whether this action has the consequences for the company only or whether it is effective against third parties as well. Suspension of a member of the management board of a joint stock company should be understood as a temporary suspension of the mandate to perform his/her function introduced by the relevant authority person). It must be acknowledged that the legal effect of suspension consists in depriving a member of the management board of his/her right to manage the affairs of the company and to represent the company, and does not have purely internal character. Suspension of a member of the management board, i.e. depriving him/her of the right to manage the affairs of the company and to represent it, is also effective against third parties performing legal transaction with the joint stock company. As a result of the suspension, the person does not cease to be a member of the management board, which, in turn, implies serious consequences from the point of view of the organization and operation of the company's management board.

  Back to top


  Kinga Ziemnicka
  Admissibility of financing remuneration for redeemed shares from supplementary capital funds, including share premium
  Addressing the academic polemic about the possibility of distributing remuneration derived from supplementary capital, including share premiums, to company shareholders in exchange for redeemed shares, this article presents the arguments supporting the admissibility of such a solution. Provisions of law concerning compulsory and automatic redemption of shares which determine the amount of repayment due to shareholders whose shares are redeemed refer to the concept of net assets, and thus to the company's equity per share. In addition, legislation prohibiting repaying capital to shareholders authorizes exceptions to this rule, as provided for in the regulations. This issue should certainly be clarified by the legislator, because it has great practical importance for the functioning of companies, as many of them have high supplementary capital levels created from share premium funds. Consequently, limiting remuneration for redeemed shares only to profit and the nominal value of shares might in certain situations be detrimental to s hareholders whose shares are being redeemed.

  Back to top


  Piotr Walas
  Civil liability of companies' managers for failing to file an insolvency petition on time according to the French law
  The inspiration for the article was vast criticism of the Polish solutions concerning protection of companies' creditors. The paper covers one of the elements of this protection - the obligation of companies' managers to file an insolvency petition on time and their civil liability for failing to do so in one of the EU countries. The core of the article is a discussion of the prerequisites necessary for civil liability of companies' managers to apply. Then certain constructions are compared with the solutions adopted in the Polish law. The main conclusion is that French solutions lead to unpredictable results due to wide judicial discretion. At the same time the French law contains certain concepts, such as de facto management (gestion de fait), that could prove useful in the Polish law.

  Back to top


  Robert Jastrzębski
  Commercial law in statu nascendi in the Second Republic of Poland. The notion and issues relating to codification
  The present paper concerns the history of the Polish commercial law, in particular the law in force on the Polish land in the period of partitions. By way of introduction, the notion of commercial law is discussed, as well as the new academic domain: economic law. Attention is drawn to the origins, systems and principles of commercial law. The study presents the characteristics of Polish commercial law regulations from the period of the Second Republic of Poland (1918-1939), which were initially connected with the currency reform carried out at that time, as well as the activities of the Codification Commission. Among the legal instruments which unified commercial law, an important role was played by the Commercial Code, which was in force since 1 July 1934. The Code was not a complete regulation of commercial law, however, it remained in force in the Polish legal system until early 21st cent.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty