Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,80 64,80
Cena regularna: 72,00
72,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Katarzyna Grzybczyk

str. 4

Ewa Wojtaszek-Mik

str. 12

Rafał Adamus

str. 25

Lavinia Brancusi

str. 29

Bartłomiej Ostrzechowski

str. 34

Marcin Kłoda

str. 42

Marcin Rojszczak

str. 51

 
Katarzyna Grzybczyk
Body Image Advertising w świetle obcych i polskich regulacji prawnych
Wizerunek ciała ludzkiego był wykorzystywany w działalności reklamowej od zawsze, trudno zresztą wyobrazić sobie przekazy perswazyjne bez pokazywania usatysfakcjonowanych, zadowolonych nabywców reklamowanych towarów czy klientów, którzy skorzystali z usługi. Przez długi czas ludzie pojawiąjący się w przekazach reklamowych (plakatach, ulotkach, ogłoszeniach) byli zwykli i reprezentatywni dla danej grupy społecznej. Wkrótce jednak okazało się, że wizerunkiem w reklamie można manipulować i on sam wpływa na odbiorców reklamy. Media i reklamodawcy zaczęli tworzyć własne kanony piękna, które na przestrzeni lat stały się osiągalne jedynie dla garstki konsumentów. Natomiast pojawiły się niepożądane skutki uboczne takiej działalności reklamowej w postaci zaburzeń odżywiania, obniżenia samooceny u młodych odbiorców, frustracji i niezadowolenia u starszych czy też zjawisk takich jak seksualizacja. W odpowiedzi na zaniepokojenie psychologów i lekarzy zaczęły się pojawiać w różnych środowiskach postulaty uregulowania problemu pokazywania zniekształconego lub nienaturalnego ciała w przekazach reklamowych. Dotychczas dwa państwa uregulowały kwestię określaną mianem Body Image Advertising. W innych państwach posłużono się samoregulacją.

Początek strony


Ewa Wojtaszek-Mik
Charakter prawny wzorów formularzy informacyjnych w obrocie konsumenckim
Informacja przedumowna w obrocie konsumenckim podlega daleko idącej standaryzacji (zwłaszcza informacja o prawie odstąpienia od umowy). Często przedsiębiorcy mają obowiązek posługiwania się wzorami formularzy informacyjnych, których unormowanie ustawowe ma źródło w dyrektywach unijnych (np. kredyt konsumencki i hipoteczny, timeshare, usługi turystyczne). Niekiedy formularze wprowadza też z własnej inicjatywy polski ustawodawca (odwrócony kredyt hipoteczny, umowy deweloperskie). Poniższa analiza dowodzi zróżnicowania tych regulacji i odnosi się do takich kwestii ogólnych jak: obligatoryjne stosowanie formularzy, formularz a inne formy informacji przedkontraktowej, formularz a oferta, formularz a umowa, wzór formularza a wzorzec umowy, skutki niewykonania obowiązków związanych ze stosowaniem formularza.

Początek strony


Rafał Adamus
Umorzenie zobowiązań upadłego a zabezpieczenie rzeczowe na mieniu osób trzecich
W niniejszym opracowaniu przedstawiona została koncepcja, zgodnie z którą oddłużenie nie narusza praw wierzycieli wynikających z zabezpieczenia rzeczowego ustanowionego na mieniu osoby trzeciej. Przedstawiono argumenty dotyczące istoty zabezpieczenia rzeczowego (w tym braku absolutnego charakteru zasady akcesoryjności zabezpieczenia), wyjątkowego charakteru prawnego oddłużenia i braku wyraźnej normy prawnej znoszącej odpowiedzialność rzeczową osoby trzeciej, potrzeby zachowania jednolitych skutków zabezpieczenia rzeczowego na mieniu osoby trzeciej, bez względu na model prowadzonego postępowania (likwidacja masy czy wyjątkowy układ w upadłości) i bez względu na osobę upadłego (osoba fizyczna, osoba prawna, osoba ustawowa).

Początek strony


Lavinia Brancusi
Graficzny interfejs użytkownika (GUI) jako wzór przemysłowy
W prawie polskim i europejskim ochrona graficznego interfejsu użytkownika (GUI) jako wzór przemysłowy jest ułatwiona przez przyjęcie otwartej definicji normatywnej cech wzoru i produktu. Dzięki temu przedmiot takiego wzoru może składać się wyłącznie z wyglądu symbolu graficznego lub kombinacji kilku elementów. W praktyce mogą pojawić się pewne trudności wynikające z niejasnego lub nieprecyzyjnego określenia przedmiotu oraz potrzeby przedstawienia dokładnej reprezentacji graficznej wzoru, zwłaszcza, gdy weźmie się pod uwagę nieobowiązkowy charakter opisu. W przypadku zgłoszenia odmian wzoru do polskiej rejestracji, jak również zgłoszenia wzoru wspólnotowego zawierającego animację, istnieje wymóg, aby załączone różne widoki wykazywały cechy wspólne. Każda niespójność lub wątpliwość dotycząca przedmiotu wzoru GUI spowoduje problemy z ustaleniem jego zakresu ochrony, tj. ogólnego wrażenia wzoru, na dalszym etapie dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia takiego prawa lub w przypadku postępowania o jego unieważnienie.

Początek strony


Bartłomiej Ostrzechowski
Naruszenie czci w wyniku nieudzielenia absolutorium w spółce kapitałowej
Absolutorium udzielane członkom organów spółek kapitałowych stanowi zatwierdzenie sposobu sprawowania przez nich swoich funkcji. Nieudzielenie skwitowania przez wspólników (akcjonariuszy) może narazić menedżera na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu oraz naruszyć jego poczucie własnej wartości. Jeżeli taka decyzja pozbawiona jest merytorycznych podstaw, stanowi ona bezprawne naruszenie dobra osobistego. Z tego względu może stanowić podstawę do zaskarżenia uchwały o nieudzieleniu absolutorium i – przede wszystkim – powództwa o ochronę dóbr osobistych wytoczonego przez członka organu przeciwko spółce. W ramach tego ostatniego menedżer może domagać się złożenia odpowiedniego oświadczenia, ustalenia naruszenia dobra osobistego, zasądzenia zadośćuczynienia lub zapłaty odpowiedniej sumy na wskazany przez niego cel społeczny.

Początek strony


Marcin Kłoda
Problematyka międzyczasowa zmiany przepisów o przedawnieniu z 2018 r.
Niniejszy artykuł dotyczy zagadnień międzyczasowych ustawy z 2018 r., która istotnie zmienia przepisy Kodeksu cywilnego o przedawnieniu. Jeżeli nowela wydłuża termin przedawnienia, taki termin, który rozpoczął bieg i nie upłynął przed jej wejściem w życie, ulega odpowiedniemu wydłużeniu. Gdy nowela skraca termin przedawniania, taki termin, który rozpoczął bieg i nie upłynął przed datą jej wejścia w życie, zaczyna biec na nowo w tej dacie, lecz nie może upłynąć później, niż gdyby obliczać go według ustawy dawnej. Jednakże termin przedawnienia niektórych roszczeń konsumenta, które powstały przed tą datą, nadal podlega ustawie dawnej, niezależnie od tego, czy nowela wydłuża czy skraca ten termin, i niezależnie od tego, czy ten termin rozpoczął bieg przed tą datą. Wreszcie nowelę stosuje się do skutków przedawnienia roszczenia wobec k onsumenta, jeżeli przed datą jej wejścia w życie roszczenie uległo przedawnieniu, lecz nie zgłoszono zarzutu przedawnienia; nowela działa zatem wstecz.

Początek strony


Marcin Rojszczak
Międzynarodowa współpraca organów podatkowych a dopuszczalny zakres ingerencji w prawa podstawowe – uwagi krytyczne po dwóch latach obowiązywania umowy FATCA
W artykule przedstawiono rozważania na temat zgodności umowy FATCA z konstytucyjnymi i międzynarodowymi standardami ochrony danych osobowych. W tym celu analizie poddano dopuszczalność i kryteria warunkujące transgraniczne przekazywanie danych w ramach współpracy dotyczącej poprawy wypełniania obowiązków podatkowych. Bazując na stanie prawnym obowiązującym w momencie zawarcia umowy, jak również aktualnych regulacjach – wynikających z rozporządzenia 2016/679, wskazano najpoważniejsze problemy mogące wskazywać na niezgodność umowy FATCA z europejskim modelem ochrony danych osobowych. Rozważania wzbogacono o informacje na temat praktyki ponad dwuletniego stosowania umowy, co pozwoliło na sformułowanie tezy o jednostronności regulacji FATCA oraz ich niedopasowaniu do modelu współpracy w dziedzinie automatycznej wymiany informacji o podatnikach wdrażanego w UE.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń

Katarzyna Grzybczyk

p. 4

Ewa Wojtaszek-Mik

p. 12

Rafał Adamus

p. 25

Lavinia Brancusi

p. 29

Bartłomiej Ostrzechowski

p. 34

Marcin Kłoda

p. 42

Marcin Rojszczak

p. 51

 
Katarzyna Grzybczyk
Body Image Advertising in the light of foreign and Polish legal regulations
The image of the human body has always been used in advertising activity; one can hardly imagine persuasive messages without showing satisfi ed and happy purchasers of the advertised goods or users of the services. For a long time, the people who appeared in advertising messages (posters, leafl ets, ads) were ordinary and representative of the given social group. But it soon turned out that the image in advertising could be manipulated and that the image itself infl uenced the ad recipients. The media and advertisers started to create their own canons of beauty, which – over the years – became achievable only for a small group of consumers. The downside was that such advertising activity led to eating disorders, lower self-worth among the young recipients, frustration and dissatisfaction among the older ones, or such phenomena as sexualisation. In response to the concerns voiced by psychologists and doctors, various groups started to demand regulations to solve the problem of showing distorted or unnatural bodies in advertising messages. So far, two countries have regulated the issue referred to as body image advertising. Other countries rely on self-regulation.

Back to top


Ewa Wojtaszek-Mik
The legal nature of information sheet templates in transactions with consumers
Pre-contractual information in consumer transactions is heavily standardised (particularly information about the right to withdraw from contract). Entrepreneurs are often required to use information sheet templates whose statutory regulation stems from EU directives (e.g. consumer credit, mortgages, timeshare, tourist services). Sometimes these templates are also introduced on the initiative of the Polish legislator (reverse mortgage, developer contracts). The analysis presented below demonstrates that these regulations differ and refers to such general issues as: mandatory application of the sheets, the sheet and other forms of pre-contractual information, the sheet vs the offer, the sheet vs the contract template, consequences of failure to discharge duties relating to using the information sheet.

Back to top


Rafał Adamus
Security established on third-party assets in the context of remission of liabilities of a bankrupt
This paper presents a conception whereby debt relief does not affect creditors’ rights resulting from security established on third-party assets. It presents arguments concerning the essence of security established on assets (including lack of absolute nature of the principle that security is accessory); the exceptional legal nature of debt relief and lack of a clear legal norm lifting the liability secured on third-party asset; the needs to maintain identical effects of security established on thirdparty assets, regardless of the model of proceedings (liquidation of the estate or exceptional arrangement in bankruptcy) and regardless of the kind of bankrupt entity (natural person, legal person, statutory person).

Back to top


Lavinia Brancusi
Graphical User Interface (GUI) as an industrial design
Protecting GUI as an industrial design in Polish and European law is facilitated by the adoption of an open legal defi nition of design features and product. This enables the subject matter of such a design to consist of the very appearance of a graphical symbol or a combination of several elements. In practice certain diffi culties may arise from the possibly unclear or nonspecifi c subject matter and the need to submit an accurate graphical representation, especially taking into account the non-compulsory character of a description. In case of a multiple application for a Polish registration or for a Community design containing an animation, there is a requirement for the attached images to have common features. Any inconsistency or doubt concerning the subject matter of a GUI design is bound to create problems in establishing its scope of protection i.e. the design’s overall impression, at a further stage of enforcing such a right in infringement or invalidity proceedings.

Back to top


Bartłomiej Ostrzechowski
Defamation as a result of refusal to grant discharge in a company
The discharge granted to members of the governing bodies in companies represents approval of the way in which they exercise their functions. Shareholders’ refusal to grant discharge may mean for a manager the loss of trust necessary for practicing his/ her profession and may lower his/her self-esteem. If such a decision lacks factual grounds, it constitutes an unlawful violation of a personal interest. For this reason, it can be the basis for challenging the resolution refusing to grant discharge and – above all – an action for protection of personal interests brought by the member of the body against the company. As a part of the latter, the manager is entitled to demand the relevant statement, determining of the violation of the personal interest, granting pecuniary compensation or awarding an appropriate sum of money to a community purpose indicated by him/her.

Back to top


Marcin Kłoda
Transitional issues of the 2018 amendments to provisions on limitation
This paper is dedicated to the transitional issues of the 2018 statute that introduced signifi cant amendments to the provisions on limitation in the Polish Civil Code. If the amending statute extends the limitation period, such a period that has commenced and has not expired prior to the amending statute’s entry into force, is extended accordingly. Where the amending statute reduces a limitation period, such a period that has commenced and has not expired prior to the amending statute’s entry into force, starts anew on that date, but cannot elapse later than it would if it were calculated according to the previously applicable statute. However, the limitation period applicable to certain consumer claims that have arisen before that date, continues to be governed by the previous statute regardless of whether that period is extended or reduced by the amending statute and whether or not it has commenced prior to that date. Finally, the amending statute applies to the effects of the lapse of the limitation period of a claim against a consumer where, prior to the amending statute’s entry into force, the claim has become time-barred, but no defence of limitation has been raised; the amending statute is thus retroactive.

Back to top


Marcin Rojszczak
International cooperation of tax administrations and the permissible scope of interference with fundamental rights: Critical remarks two years after ratifi cation of the FATCA agreement
The article presents considerations about the compliance of the FATCA agreement with constitutional and international standards for the protection of personal data. To achieve this goal, the admissibility and criteria for cross-border data transfers in the framework of cooperation on improving tax compliance are analysed. Based on the laws in force at the time the agreement was concluded, as well as current regulations – related with Regulation 2016/679 – the most serious problems that could indicate the non-compliance of the FATCA agreement with the European model for personal data protection are indicated. The analysis is supplemented with information on the practice of more than two years of application of the agreement, which allows the author to formulate the thesis about the unilaterality of FATCA regulations and their inadequacy for the cooperation model in the area of automatic exchange of information about taxpayers, which is being implemented in the EU.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
sekretarz redakcji – Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (1)

Alina
24-12-2017
Ocena: 5/5
Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty