Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
56,70 56,70
Cena regularna: 63,00
63,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińRobert Stefanicki

str. 4

Małgorzata Modrzejewska

str. 10

Łukasz Węgrzynowski

str. 25

Sandra Rybak

str. 32

Mirosław Szulc

str. 36

Rafał Woźniak

str. 50

Adam Opalski

str. 55
Robert Stefanicki
Interes ubezpieczeniowy i zakres jego stosowania
Interes ubezpieczeniowy jest materialną przesłanką zawarcia umowy ubezpieczenia majątkowego. Występuje rzeczywista potrzeba przejrzystości prawa w tym zakresie. O spełnieniu przesłanki interesu w umowie ubezpieczenia przesądzić już może istnienie więzi faktycznej, a niekoniecznie prawnej do zagrożonego dobra. Konstrukcja ta wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego obrotu i złożoności zagrożeń, uzasadniających ochronę ubezpieczeniową i skuteczne zarządzanie ryzykiem.

Początek strony


Małgorzata Modrzejewska
Pojęcie przekazu handlowego w prawie polskim po implementacji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych
10.03.2010 r. została wydana dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych. W preambule do tej dyrektywy zwrócono uwagę, że audiowizualne usługi medialne są usługami o charakterze zarówno kulturalnym, jak i gospodarczym. Ich rosnące znaczenie polega w szczególności na zapewnieniu wolności informacji, różnorodności opinii i pluralizmu mediów (pkt 5 preambuły dyrektywy 2010/13/UE). Są one świadczone za pomocą różnych technologii i muszą gwarantować warunki uczciwej konkurencji. W celu uniknięcia zakłóceń konkurencji, zwiększenia pewności prawnej i uproszczenia tworzenia jednolitej przestrzeni informacyjnej konieczne jest stosowanie do wszystkich audiowizualnych usług medialnych zarówno rozpowszechniania telewizyjnego (tzw. linearnych audiowizualnych usług medialnych), jak i na żądanie (tzw. nielinearnych audiowizualnych usług medialnych) przepisów co najmniej w podstawowym stopniu skoordynowanych (pkt 11 preambuły dyrektywy 2010/13/UE). Wskazano, że definicja audiowizualnych usług medialnych powinna obejmować tylko takie usługi (niezależnie od tego, czy jest to przekaz telewizyjny, czy na żądanie), które są usługami masowego przekazu, tzn. przeznaczonymi do odbioru przez znaczną część ogółu odbiorców i mającymi na nich wyraźny wpływ. Jej zakres powinien obejmować każdy rodzaj działalności gospodarczej, w tym działalność przedsiębiorców świadczących usługi publiczne. Nie powinien natomiast obejmować działalności zasadniczo niekomercyjnej i niestanowiącej konkurencji dla rozpowszechniania telewizyjnego, takiej jak prywatne witryny internetowe oraz usługi polegające na dostarczaniu lub dystrybucji treści audiowizualnej wytworzonej przez prywatnych użytkowników w celu jej udostępniania lub wymiany w ramach grup zainteresowań (pkt 21 preambuły dyrektywy 2010/13/UE).

Początek strony


Łukasz Węgrzynowski
Skutki prawne wykreślenia spółki kapitałowej z rejestru przedsiębiorców (cz. I)
Problem przedstawiony w publikacji ma charakter złożony, gdyż skupiają się tu różne zagadnienia, które warto rozważyć. Najpierw poddano szczegółowej analizie dopuszczalność wykreślenia spółki kapitałowej z rejestru mimo niezaspokojenia długów spółki bądź nierozdysponowania majątku spółki. Przedstawiono stanowiska prezentowane w orzecznictwie sądowym oraz doktrynie, następnie wskazano własną ocenę prawną. Przy analizie zagadnienia wykreślenia spółki kapitałowej należy ocenić status prawny mienia polikwidacyjnego oraz dlugów polikwidacyjnych spółki kapitałowej. Rozważenia wymaga zwłaszcza dopuszczalność posługiwania się tymi pojęciami z uwagi na przepisy prawa cywilnego, jak i odróżnienie mienia polikwidacyjnego i mienia niczyjego.

Początek strony


Sandra Rybak
Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna na tle obecnych regulacji podatkowych
Zalety spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej dostrzegło wielu przedsiębiorców. Świadczy o tym lawinowy wzrost liczby tych spółek w ciągu ostatnich lat. W 2012 r. osiągnęły szczyt popularności, o czym świadczy rekordowy przyrost spółek komandytowo-akcyjnych (86,1%) i spółek komandytowych (26,8%). Z końcem 2012 r. spółka komandytowa stała się trzecim najpopularniejszym typem spółek prawa handlowego, ustępując liczebnością jedynie spółkom z o.o. oraz spółkom jawnym. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego 30.06.2013 r. było w Polsce zarejestrowanych aż 11.860 spółek komandytowych i 3349 spółek komandytowo-akcyjnych. Niniejsze opracowanie ma na celu omówienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek komandytowej i komandytowo-akcyjnej. Autorka spróbuje odpowiedzieć na pytanie, na czym polega atrakcyjność tych spółek i jaki wpływ na ich popularność będzie miała nowelizacja ustawy podatkowej obejmująca podatkiem dochodowych od osób prawnych spółkę komandytowo-akcyjną? Zastanowi się również nad tym, czy taka zmiana będzie korzystna dla polskiej gospodarki?

Początek strony


Mirosław Szulc
Komercyjne wykorzystanie oznaczeń indywidualizujących osobę w znaku towarowym
Współczesny obrót gospodarczy, nacechowany wysokim poziomem konkurencji, wymaga od przedsiębiorcy podjęcia działań mających na celu wyróżnienie jego produktów lub usług. Z tego powodu stosuje się specyficzne oznaczenia swoich produktów, dla których może zostać przyznana ochrona - znaki towarowe. By w świadomości konsumentów połączyć istnienie danego produktu z działalnością konkretnego przedsiębiorstwa, towary są często oznaczane znakami towarowymi zawierającymi substrat nazwy lub firmy danego przedsiębiorcy. Wykorzystuje się także nazwiska i imiona (lub pseudonimy) znanych osób, które przyciągają uwagę potencjalnych klientów. Rodzi to interesującą sytuację, w której dochodzi do zderzenia ze sobą dwóch reżimów ochrony. Okoliczność ta jest szczególnie skomplikowana, gdy dany przedsiębiorca wykorzysta jedno z wymienionych powyżej dóbr osobistych, które do niego nie należy. Wskazanym zagadnieniom poświęcony jest niniejszy artykuł. Z uwagi na praktyczne różnice w zastosowaniu oznaczeń wykorzystujących różne dobra osobiste w pierwszej kolejności zostaną omówione regulacje odnoszące się do znaków towarowych w ogóle. Następnie analizie zostaną poddane zostaną regulacje nazwy i firmy. Ich łączne rozpatrywanie uzasadnione jest tym, że często się zdarza, iż wykorzystanie jednego z tych dóbr łączy się z posłużeniem się także drugim z nich w tym samym celu. Firma osoby prawnej będzie często zawierała właśnie nazwę osoby prawnej, która prowadzi dane przedsiębiorstwo. Refleksje poświęcone nazwisku (a także imieniu i pseudonimowi) nie muszą koniecznie pociągać za sobą takiego połączenia. Obok wykorzystywania nazwiska i firmy w znaku towarowym częstym przypadkiem jest bowiem wykorzystanie nazwiska osoby znanej, lecz całkowicie niezwiązanej z produkcją danego towaru czy wykonaniem usługi. Z tego też powodu analiza takich przypadków powinna zostać przeprowadzona oddzielnie.

Początek strony


Rafał Woźniak
Zasady ustalania ceny w przymusowym wykupie w przypadku spółki publicznej
Przymusowy wykup budzi kontrowersje w przypadku zarówno spółek niepublicznych, jak i spółek publicznych. Można zatem stwierdzić, że jednym z głównych problemów z nim związanych jest ustalenie odpowiedniej ceny wykupu, jaka powinna być zaproponowana akcjonariuszom mniejszościowym. Celowe wydaje się więc rozstrzygnięcie istniejących wątpliwości. Celem niniejszego artykułu jest analiza instytucji przymusowego wykupu w kontekście ustalania ceny wykupu proponowanej akcjonariuszom mniejszościowym w przypadku spółek publicznych. Jest to na tyle ważne, że analogiczne przepisy istnieją w odniesieniu do przymusowego odkupu uregulowanego art. 83 ustawy o ofercie publicznej.

Początek strony


Adam Opalski
W sprawie dopuszczalności sfinansowania spłaty umorzeniowej z agio - polemika
W styczniowym numerze "Przeglądu Prawa Handlowego" ukazał się artykuł Jarosława Grykiela broniący tezy o dopuszczalności przeznaczenia agio na sfinansowanie spłaty z tytułu umorzenia praw udziałowych w spółkach kapitałowych. Powołane argumenty są dyskusyjne, zaś autor pominął wypowiedzi piśmiennictwa kwestionujące podstawy rozporządzenia agio na rzecz udziałowców. Problem ma istotne znaczenie dla praktyki funkcjonowania spółek kapitałowych, ponieważ nierzadko dysponują one znacznymi funduszami powstałymi z nadwyżek. Wypłata środków spółki objętych ustawowymi zakazami rodzi surowe sankcje nie tylko dla udziałowców jako recypientów świadczeń, lecz także dla członków władz spółek (art. 198 i art. 350 k.s.h.), co nakazuje ostrożność w formułowaniu wniosków.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Robert Stefanicki
 • Insurance interest and the scope of its application
 • p. 4

  Małgorzata Modrzejewska
 • The notion of commercial communication in the Polish law after implementation of the Audiovisual Media Services Directive
 • p. 10

  Łukasz Węgrzynowski
 • Legal consequences of deregistration of a company from the commercial register (part I)
 • p. 25

  Sandra Rybak
 • Limited and limited joint stock partnerships against the background of existing tax regulations
 • p. 32

  Mirosław Szulc
 • Commercial use of individualizing signs in a trademark
 • p. 36

  Rafał Woźniak
 • The principles of determining the price offered in a squeeze-out in a public company
 • p. 50

  Adam Opalski
 • On the admissibility of financing redemption payment out of share premium - polemic
 • p. 55
  Robert Stefanicki
  Insurance interest and the scope of its application
  Insurance interest is a material condition for the conclusion of a property insurance contract. There is a real need for clarity in the law. The meeting of the condition of there being interest in the insurance contract can be inferred from the very existence of an actual, not necessarily, legal relationship with the good which is at risk. The construction of insurance interest meets the needs of the modern market and the complexity of risks that warrant insurance cover and effective risk management.

  Back to top


  Małgorzata Modrzejewska
  The notion of commercial communication in the Polish law after implementation of the Audiovisual Media Services Directive
  On 10 March 2010, Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the Council on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services was adopted. In the Directive's recitals it is pointed out that audiovisual media services are both cultural and economic in character. Their growing importance consists in particular in ensuring freedom of information, diversity of opinion and media pluralism (recital 5, Directive 2010/13/EU). They are provided using various technologies and have to guarantee conditions of fair competition. It is necessary, in order to avoid distortions of competition, improve legal certainty, help complete the internal market and facilitate the emergence of a single information area it is necessary that at least a basic tier of coordinated rules apply to all audiovisual media services, both television broadcasting (i.e. linear audiovisual media services) and on-demand audiovisual media services (i.e. non-linear audiovisual media services) (recital 11, Directive 2010/13/EU). It was indicated that the definition of audiovisual media services should cover not only such services (whether television broadcasting, or on-demand), which are mass-media, i.e. are intended for reception by, and which could have a clear impact on, a significant proportion of the general public. Its scope should cover any form of economic activity, including that of public service enterprises, but should not cover activities which are primarily non- economic and which are not in competition with television broadcasting, such as private websites and services consisting of the provision or distribution of audiovisual content generated by private users for the purposes of sharing and exchange within communities of interest (recital 21, Directive 2010/13/EU).

  Back to top


  Łukasz Węgrzynowski
  Legal consequences of deregistration of a company from the commercial register (part I)
  The issue presented in this article is of a complex nature, as it comprises many matters which are worth considering. At the beginning, the author considers the admissibility of deregistration of a company in a situation where the company's debts have not been repaid or the company's assets has not been distributed. The author presents the opinions of jurisprudencefrom case law and legal doctrine literature, as well as his own opinion on the issue in question. Whenile considering the issue of deregistration of a company, the legal nature of post-liquidation company's assets and post-liquidation company's debts should be taken into account. In particular, it should be taken into consideration whether the above terms can be used because of civil law provisions and what are the differences between the post-liquidation assets and no-one's assets.

  Back to top


  Sandra Rybak
  Limited and limited joint stock partnerships against the background of existing tax regulations
  The advantages of limited partnerships and limited joint stock partnerships have been perceived by a lot of entrepreneurs. It has been proved by an increasing number of such partnerships in recent years. They reached the peak of their popularity in 2012, which was evidenced by the record growth in the number of limited joint stock partnerships (86.1%) and limited partnerships (26.8%). Limited partnership became the third most popular type of commercial partnerships or companies at the end of 2012, being less numerous only than limited-liability companies and general partnerships. According to the Central Statistical Office figures from 30 June 2013, there were even 11,860 registered limited partnerships and 3,349 registered limited joint stock partnerships in Poland. This study aims to discuss the issues concerning the functioning of limited partnerships and limited joint stock partnerships. The author tries to answer the following questions: why are these partnerships so popular and what influence on their popularity will the amendments to the Tax Ordinance Act, introducing corporate income tax for limited joint stock partnerships, have. She also considers whether this change is going to be beneficial for the Polish economy.

  Back to top


  Mirosław Szulc
  Commercial use of individualizing signs in a trademark
  Contemporary economic exchange, characterized by a high level of competition, requires the trader to take measures to distinguish their products or services. For this reason, sellers apply specific designations of their products, for which protection may be granted in the form of trademarks. In order to connect, in the consumers' awareness, the existence of the product with the activities of individual companies, goods are often labeled with substrate trademarks containing the name or business name of the entrepreneur. The surnames and forenames (or aliases) of celebrities who attract the attention of potential customers are also used. This creates an interesting situation of collision between two regimes of protection. This collision is particularly complex when a trader uses one of the abovementioned personal interests that does not belong to him. These type of issues are analyzed in this article. Due to the practical differences in the use of signs based on different personal interests, regulations relating to trade marks in general are discussed first. Then, regulations and company names are analyzed. Considering them jointly is justified by the fact that the use of one of these assets is often combined with the use of a second one for the same purpose. The business name of a legal person will often contain precisely the name of the legal person that runs the given enterprise. A separate analysis should be devoted to the use of the surname (as well forename and nickname) in a trademark. Besides the use of the surname and business name, it is often the case that the name of a famous person, who is completely unrelated to the production of the goods or performance of services, is used in the trademark. For this reason, such cases should be analyzed separately.

  Back to top


  Rafał Woźniak
  The principles of determining the price offered in a squeeze-out in a public company
  The squeeze-out mechanism is a source of controversy in both public and private companies. One of the main problems is the method of determining an appropriate price that should be offered to the minority shareholders in the event of a squeeze-out. It seems appropriate to resolve the existing doubts. The aim of this article is to analyze the squeeze-out mechanism and the method of determining the price offered to minority shareholders in public companies. This is crucial because a similar mechanism is provided for in Art. 83 of the Act on Public Offerings, which addresses the issue of reverse squeeze-outs.

  Back to top


  Adam Opalski
  On the admissibility of financing redemption payment out of share premium - polemic
  The January issue of "Commercial Law Review" contains an article by Jarosław Grykiel, in which he argues that is admissible to use the share premium for the purpose of financing the redemption payment in both a limited liability company [Polish: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością] and a joint stock company [Polish: spółka akcyjna]. However, this line of reasoning is debatable. The problem has significant practical ramifications for companies as they often accumulate substantial funds arising from share prekium. The distribution of funds subject to statutory prohibitions triggers severe sanctions not only for shareholders as the recipients of payments, but also for members of a company's bodies (Art. 198 and Art. 350 of the Code of Commercial Partnerships and Companies). Therefore, one should be cautious in formulating conclusions.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2021 [349]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty