Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,79 64,79
Cena regularna: 71,99
71,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińRobert Stefanicki

str. 4

Piotr Pinior

str. 9

Krzysztof Oplustil

str. 15

Paweł Zdanikowski

str. 24

Alexander Dolgorukow, Karl Pörnbacher

str. 30

Michał Sochański

str. 40

Radosław Strugała

str. 46

Dominik Horodyski, Maria Kierska

str. 51

Robert Stefanicki
Relacje między ochroną praw ze znaku towarowego a klauzulą naprawy
Zawężenie uprawnień do wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego ma służyć przełamaniu monopolu wytwarzania i sprzedaży części zamiennych produktu złożonego. Sięganie w tym celu do konstrukcji klauzuli napraw powoduje wiele problemów w praktyce jej stosowania, w tym odnoszących się do konstytuowania relacji z prawem właściciela do wyłącznego korzystania ze znaku towarowego. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się w tej kwestii dopiero ostatnio, dokonując wykładni stosownych przepisów aktów wtórnych prawa unijnego na potrzeby postępowania toczącego się przed sądem krajowym. Stąd rozstrzygnięcie wstępne z 6.10.2015 r. zasługuje na uwagę.

Początek strony


Piotr Pinior
Upływ kadencji i otwarcie likwidacji jako przesłanki wygaśnięcia mandatu członków zarządu spółki kapitałowej
Problematyka wygaśnięcia mandatu członka organu spółki kapitałowej była wielokrotnie przedmiotem wypowiedzi doktryny oraz orzeczeń sądowych. Nadal jednak wiele kwestii wywołuje wątpliwości interpretacyjne, w tym problematyka wygaśnięcia mandatu wskutek upływu kadencji czy też otwarcia likwidacji, kiedy kompetencje zarządu spółki przejmują likwidatorzy. Ustalenie zasad wygaśnięcia mandatu jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu, ochrony interesów wspólników i akcjonariuszy w spółce, a także ochrony interesów członków organów spółek, gdyż błędne obliczenie daty wygaśnięcia mandatu może doprowadzić do sytuacji, w której spółka będzie działać bez organu albo poprzez tzw. zarząd kadłubowy, którego członkowie nie mają mandatu, oraz wiązać się z dochodzeniem roszczeń przez członków zarządu w zakresie należnego wynagrodzenia.

Początek strony


Krzysztof Oplustil
Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz odpowiedzialność za jego niezłożenie w świetle znowelizowanego prawa upadłościowego (cz. II)
W drugiej części artykułu przedstawiono nową regulację odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez wierzycieli wskutek niezłożenia lub nieterminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika. Analizie poddano przesłanki tej odpowiedzialności oraz domniemania prawne mające ułatwić wierzycielom jej dochodzenie. Porównano również nowe przepisy art. 21 ust. 3-5 prawa upadłościowego z przewidzianą w art. 299 kodeksu spółek handlowych odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o., w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, na ile zasady i zakres odpowiedzialności wynikającej z tych przepisów są zbieżne.

Początek strony


Paweł Zdanikowski
Ograniczenie lub wyłączenie wstąpienia spadkobiercy wspólnika a zapis windykacyjny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
W wyniku nowelizacji z 18.03.2011 r. do kodeksu cywilnego dodano art. 981(1)-981(6), zawierające unormowanie zapisu windykacyjnego. Ponieważ udział w spółce z o.o. jest prawem majątkowym, a takie prawa mogą być przedmiotem zapisu windykacyjnego, zasadniczo nie ma przeszkód, aby wspólnik zapisał windykacyjnie swoje udziały w spółce. Uregulowanie instytucji zapisu windykacyjnego w kodeksie cywilnym nie wpłynęło na treść kodeksu spółek handlowych, w szczególności niezmieniony pozostał art. 183. Przepis ten pozwala na umowne ograniczenie, a nawet wyłączenie dziedziczności udziałów. Jego dyspozycja literalnie nie obejmuje jednak zapisu windykacyjnego. W związku z tym powstaje problem, czy de lege lata zawarte w umowach spółek z o.o. klauzule wyłączające lub ograniczające wstąpienie do spółki spadkobierców wspólnika mają zastosowanie także do zapisu windykacyjnego.

Początek strony


Alexander Dolgorukow, Karl Pörnbacher
Zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych o zaskarżanie uchwał - perspektywa niemiecka
Rozwój i dyskusja dotycząca zdatności arbitrażowej sporów korporacyjnych o zaskarżanie uchwał w Niemczech zyskały tymczasowe rozstrzygnięcie na podstawie wyroku z 2009 r. niemieckiego Trybunału Federalnego i dzięki wprowadzeniu "Reguł uzupełniających dla sporów korporacyjnych" Niemieckiego Instytutu Sądownictwa Arbitrażowego. Pytania i rozwiązania poddawane pod dyskusję w Niemczech mogą być warte zainteresowania w toczącej się aktualnie w Polsce dyskusji na temat zdatności arbitrażowej sporów dotyczących uchwał wspólników. Dają bowiem przykład udanych zmian w prawie, które doprowadziły z powodzeniem do rozstrzygnięcia wielu teoretycznych i praktycznych problemów niemieckiego prawa arbitrażowego w odniesieniu do tego zagadnienia.

Początek strony


Michał Sochański
Możliwość stwierdzenia nieważności umowy (statutu) spółki kapitałowej na podstawie art. 58 k.c.
Zagadnienie możliwości stwierdzenia nieważności umowy (statutu) spółki kapitałowej ma już swoją historię zarówno w doktrynie prawa spółek, jak i orzecznictwie sądowym. Pojawiające się spory ogniskują się wokół wzajemnych relacji i zakresów zastosowań odpowiednich przepisów kodeksu spółek handlowych (uprzednio również kodeksu handlowego) oraz przepisów kodeksu cywilnego. Funkcjonujące w prawnym obrocie poglądy nie dają jednak ostatecznej i definitywnej odpowiedzi na postawioną kwestię - o ile w ogóle możliwe jest udzielenie takowej - bez odwołania się do konkretnego stanu faktycznego. Niniejszy artykuł ma stanowić głos w prowadzonej w tym temacie dyskusji i przyczynek do rozwiązania tego istotnego problemu.

Początek strony


Radosław Strugała
Umowne terminy zawite - kwalifikacja prawna oraz dopuszczalność ich stosowania
Dostrzegana w orzecznictwie praktyka stosowania tzw. umownych terminów zawitych wymyka się jednoznacznej ocenie prawnej. Wątpliwa jest zarówno sama dopuszczalność, jak i kwalifikacja prawna postanowień umownych zastrzegających takie terminy. Wypowiedzi judykatury są niejednolite. Doktryna rzadko zabiera głos w tej sprawie. Niniejsze opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytanie o dopuszczalność stosowania umownych terminów zawitych, czyli możliwość skutecznego uzależnienia wygaśnięcia poszczególnych uprawnień ustanowionych w umowie od upływu określonego w tej umowie czasu.

Początek strony


Dominik Horodyski, Maria Kierska
Przesłanki orzekania o środkach zabezpieczających w arbitrażu handlowym
Możliwość orzekania o środkach zabezpieczających jest kluczowa dla zapewnienia efektywności i skuteczności każdej formy rozstrzygania sporów. Postępowanie arbitrażowe nie jest w tym aspekcie wyjątkiem. Obecnie wiele systemów prawnych przewiduje zarówno kompetencje sądu powszechnego, jak i trybunału arbitrażowego do orzekania o środkach zabezpieczających. Ponadto, podążając za oczekiwaniami stron, regulaminy stałych sądów polubownych również nadają taką legitymację trybunałowi arbitrażowemu. Analiza prawa stanowionego i regulaminów stałych sądów polubownych wskazuje na szeroki zakres uprawnień trybunału do orzekania o środkach zabezpieczających. Jakkolwiek, oględność i wielość źródeł norm regulujących postępowanie w tym przedmiocie wywołuje w praktyce poważne wątpliwości co do przesłanek i rodzajów możliwych do orzeczenia środków tymczasowych. Celem artykułu jest wskazanie przesłanek, którymi trybunał arbitrażowy powinien się kierować, rozważając zastosowanie środków zabezpieczających.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Robert Stefanicki
 • The relationship between the protection of rights under a trade mark and the repair clause
 • p. 4

  Piotr Pinior
 • End of term and opening of liquidation as reasons for expiration of mandate of company management board members
 • p. 9

  Krzysztof Oplustil
 • Obligation to file for insolvency and liability for not filing the petition in time in the light of the amended Insolvency Law (part II)
 • p. 15

  Paweł Zdanikowski
 • Limiting or excluding beneficiaries from entering the company and specific bequest concerning shares in a limited liability company
 • p. 24

  Alexander Dolgorukow, Karl Pörnbacher
 • Arbitrability of corporate disputes concerning company's resolutions - the German perspective
 • p. 30

  Michał Sochański
 • Possibility of declaring company articles of association invalid on the basis of Art. 58 of the Civil Code
 • p. 40

  Radosław Strugała
 • Terms of expiry established in the contract: admissibility and legal classification
 • p. 46

  Dominik Horodyski, Maria Kierska
 • Criteria for granting interim measures of protection in commercial arbitration
 • p. 51


  Robert Stefanicki
  The relationship between the protection of rights under a trade mark and the repair clause
  Implementation of the idea of internal market through a liberalization of the protection accorded to the rights in intangible goods discussed in the article may take place only if the requirements of reliable trade are respected. Restrictions upon exclusive rights to use an industrial design should serve to overcome the monopolisation of manufacturing and selling spare parts of complex products. If the repair clause is used for this purpose, this causes many problems in the practice of its application, including problems relating to the formation of the relationship with the owner's right to exclusive use of the trade mark. The Court of Justice of the European Union additionally clarifies the correct ratio legis of the repair clause in the domestic systems of certain Member States and the limits of its implementation within the applicable principles and special solutions of the legal order of the EU.

  Back to top


  Piotr Pinior
  End of term and opening of liquidation as reasons for expiration of mandate of company management board members
  The expiration of the mandate of members of companies governing bodies is one of the most controversial problems in practice and has been widely disputed in the literature. The term of a mandate should be counted in full financial years, but taking into account alternative theories it should be recommended to introduce more precise provisions into the Code of Commercial Partnerships and Companies. During the liquidation procedure the management board's powers are taken over by the liquidators, so the liquidation procedure becomes one of the reasons for mandate expiration.

  Back to top


  Krzysztof Oplustil
  Obligation to file for insolvency and liability for not filing the petition in time in the light of the amended Insolvency Law (part II)
  The second part of the article deals with the new Art. 21 paras. 3-5 of the Insolvency Law that regulate civil liability for damage suffered by creditors in case where the debtor did not file for insolvency in time. The regulation was amended in order to strengthen the protection of creditors and to facilitate its application by introducing some legal presumptions to their benefit. The article contains an analysis of the statutory grounds for this liability as well as a comparison of its new legal framework with the regulation of directors' liability for debts of a limited liability company provided for in Art. 299 of the Code of Commercial Partnerships and Companies. The conclusion is that both regulations are similar with regard to the burden of proof and the extent of the creditors' damage to be restored. Therefore, the compared regulations may in practice be in competition with each other.

  Back to top


  Paweł Zdanikowski
  Limiting or excluding beneficiaries from entering the company and specific bequest concerning shares in a limited liability company
  This article is an attempt to answer the question if the clauses excluding or limiting the possibility of beneficiaries entering the company, such clauses contained in articles of association of limited liability companies, apply also to the beneficiary of a specific bequest of shares. The author answers the question in the affirmative. At the same time, the author suggests inserting in the Code of Commercial Partnerships and Companies a regulation giving a member of a limited liability company the right to name, in the testament containing the specific bequest, another beneficiary under the specific bequest in case the person named in the first place cannot enter the company because they do not meet the conditions for entry laid down in the articles of association.

  Back to top


  Alexander Dolgorukow, Karl Pörnbacher
  Arbitrability of corporate disputes concerning company's resolutions - the German perspective
  According to an established approach under German law, which complies with the requirements of practice, disputes concerning validity of company's resolutions are arbitrable. Thanks to the fifty-year long development of BGH case law it has become possible to gradually identify and solve the problems which arise in arbitration concerning challenge of company's resolutions. Rather than whether or not it is more about the conditions which should be fulfilled in order to submit a dispute concerning challenge of company's resolutions to arbitration, ie. what should be done to ensure that the rights of all shareholders are preserved in arbitration. In terms of doctrinal assessment, there are alternative solutions to those provided by the BGH. This is evident from the discussions currently lead in Poland. In practice the invalidity, as found by the BGH, may lead in some cases to unsatisfactory results. De lege ferenda, based on the above considerations, the authors consider that no particular requirements should be made regarding the content of the arbitration clauses referring to disputes on challenges of company's resolutions. However, the validity of the arbitral award should in turn depend on whether in the particular case the right to be informed and participate of all interested parties has been secured. In case of any doubts, it should be pursued in the annulment procedure under § 1059 and § 1060 ZPO. It is claimant's task to make sure that the requirements regarding information and participation as provided by the BGH in the decision "Arbitrability II" are observed.

  Back to top


  Michał Sochański
  Possibility of declaring company articles of association invalid on the basis of Art. 58 of the Civil Code
  This article analyses whether it is possible to apply provisions of the Civil Code to matters not regulated in the Code of Commercial Partnerships and Companies and the manner in which they should be applied. The issue is examined mainly in the context of the permissibility of declaring the articles of association of a company invalid on the basis of Art. 58(1) of the Civil Code. After presentation of the view expressed on this issue, also with regard to the Commercial Code, which is no longer in force, the author presents his own view, providing legal and axiological arguments to support it. In the basic scope, the article discusses also the possibility of applying Art. 58 paras. 2 and 3 of the Civil Code to company articles of association.

  Back to top


  Radosław Strugała
  Terms of expiry established in the contract: admissibility and legal classification
  In the Polish private law, terms of expiry are regulated by statutory provisions. Whether such terms can be modified by a contract is to be answered on a case-by-case basis with reference to the (mandatory or non-mandatory) nature of a given provision that sets out such a term. This paper, however, is not aimed at giving an answer. The goal of this paper is to ascertain whether the parties to a contract are entitled to subject the rights and obligations stemming from the contract to an expiry term, where no term is provided by the law. It thus examines the admissibility and legal classification of contractual clauses that purport to establish a "contractual term of expiry".

  Back to top


  Dominik Horodyski, Maria Kierska
  Criteria for granting interim measures of protection in commercial arbitration
  There is little controversy about the authority of arbitral tribunals to grant interim measures of protection. They are generally given very broad powers to grant any interim measure they consider necessary and/or appropriate. However, such a vague regulation does not directly specify grounds for granting interim measures of protection. In the article, the complexity and variety of sources of relevant regulations (national law, model law, arbitration rules, general practice) are analyzed in order to identify and characterize the relevant criteria for granting interim measures of protection, such as: arguable case on the merits, no pre-judgment of the case, threat of serious or irreparable harm and urgency.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2021 [349]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty