Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 3/2016 [283) Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Robert Stefanicki
 • Relacje między ochroną praw ze znaku towarowego a klauzulą naprawy
 • str. 4

  Piotr Pinior
 • Upływ kadencji i otwarcie likwidacji jako przesłanki wygaśnięcia mandatu członków zarządu spółki kapitałowej
 • str. 9

  Krzysztof Oplustil
 • Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz odpowiedzialność za jego niezłożenie w świetle znowelizowanego prawa upadłościowego (cz. II)
 • str. 15

  Paweł Zdanikowski
 • Ograniczenie lub wyłączenie wstąpienia spadkobiercy wspólnika a zapis windykacyjny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • str. 24

  Alexander Dolgorukow, Karl Pörnbacher
 • Zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych o zaskarżanie uchwał - perspektywa niemiecka
 • str. 30

  Michał Sochański
 • Możliwość stwierdzenia nieważności umowy (statutu) spółki kapitałowej na podstawie art. 58 k.c.
 • str. 40

  Radosław Strugała
 • Umowne terminy zawite - kwalifikacja prawna oraz dopuszczalność ich stosowania
 • str. 46

  Dominik Horodyski, Maria Kierska
 • Przesłanki orzekania o środkach zabezpieczających w arbitrażu handlowym
 • str. 51


  Robert Stefanicki
  Relacje między ochroną praw ze znaku towarowego a klauzulą naprawy
  Zawężenie uprawnień do wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego ma służyć przełamaniu monopolu wytwarzania i sprzedaży części zamiennych produktu złożonego. Sięganie w tym celu do konstrukcji klauzuli napraw powoduje wiele problemów w praktyce jej stosowania, w tym odnoszących się do konstytuowania relacji z prawem właściciela do wyłącznego korzystania ze znaku towarowego. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się w tej kwestii dopiero ostatnio, dokonując wykładni stosownych przepisów aktów wtórnych prawa unijnego na potrzeby postępowania toczącego się przed sądem krajowym. Stąd rozstrzygnięcie wstępne z 6.10.2015 r. zasługuje na uwagę.

  Początek strony


  Piotr Pinior
  Upływ kadencji i otwarcie likwidacji jako przesłanki wygaśnięcia mandatu członków zarządu spółki kapitałowej
  Problematyka wygaśnięcia mandatu członka organu spółki kapitałowej była wielokrotnie przedmiotem wypowiedzi doktryny oraz orzeczeń sądowych. Nadal jednak wiele kwestii wywołuje wątpliwości interpretacyjne, w tym problematyka wygaśnięcia mandatu wskutek upływu kadencji czy też otwarcia likwidacji, kiedy kompetencje zarządu spółki przejmują likwidatorzy. Ustalenie zasad wygaśnięcia mandatu jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu, ochrony interesów wspólników i akcjonariuszy w spółce, a także ochrony interesów członków organów spółek, gdyż błędne obliczenie daty wygaśnięcia mandatu może doprowadzić do sytuacji, w której spółka będzie działać bez organu albo poprzez tzw. zarząd kadłubowy, którego członkowie nie mają mandatu, oraz wiązać się z dochodzeniem roszczeń przez członków zarządu w zakresie należnego wynagrodzenia.

  Początek strony


  Krzysztof Oplustil
  Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz odpowiedzialność za jego niezłożenie w świetle znowelizowanego prawa upadłościowego (cz. II)
  W drugiej części artykułu przedstawiono nową regulację odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez wierzycieli wskutek niezłożenia lub nieterminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika. Analizie poddano przesłanki tej odpowiedzialności oraz domniemania prawne mające ułatwić wierzycielom jej dochodzenie. Porównano również nowe przepisy art. 21 ust. 3-5 prawa upadłościowego z przewidzianą w art. 299 kodeksu spółek handlowych odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o., w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, na ile zasady i zakres odpowiedzialności wynikającej z tych przepisów są zbieżne.

  Początek strony


  Paweł Zdanikowski
  Ograniczenie lub wyłączenie wstąpienia spadkobiercy wspólnika a zapis windykacyjny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
  W wyniku nowelizacji z 18.03.2011 r. do kodeksu cywilnego dodano art. 981(1)-981(6), zawierające unormowanie zapisu windykacyjnego. Ponieważ udział w spółce z o.o. jest prawem majątkowym, a takie prawa mogą być przedmiotem zapisu windykacyjnego, zasadniczo nie ma przeszkód, aby wspólnik zapisał windykacyjnie swoje udziały w spółce. Uregulowanie instytucji zapisu windykacyjnego w kodeksie cywilnym nie wpłynęło na treść kodeksu spółek handlowych, w szczególności niezmieniony pozostał art. 183. Przepis ten pozwala na umowne ograniczenie, a nawet wyłączenie dziedziczności udziałów. Jego dyspozycja literalnie nie obejmuje jednak zapisu windykacyjnego. W związku z tym powstaje problem, czy de lege lata zawarte w umowach spółek z o.o. klauzule wyłączające lub ograniczające wstąpienie do spółki spadkobierców wspólnika mają zastosowanie także do zapisu windykacyjnego.

  Początek strony


  Alexander Dolgorukow, Karl Pörnbacher
  Zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych o zaskarżanie uchwał - perspektywa niemiecka
  Rozwój i dyskusja dotycząca zdatności arbitrażowej sporów korporacyjnych o zaskarżanie uchwał w Niemczech zyskały tymczasowe rozstrzygnięcie na podstawie wyroku z 2009 r. niemieckiego Trybunału Federalnego i dzięki wprowadzeniu "Reguł uzupełniających dla sporów korporacyjnych" Niemieckiego Instytutu Sądownictwa Arbitrażowego. Pytania i rozwiązania poddawane pod dyskusję w Niemczech mogą być warte zainteresowania w toczącej się aktualnie w Polsce dyskusji na temat zdatności arbitrażowej sporów dotyczących uchwał wspólników. Dają bowiem przykład udanych zmian w prawie, które doprowadziły z powodzeniem do rozstrzygnięcia wielu teoretycznych i praktycznych problemów niemieckiego prawa arbitrażowego w odniesieniu do tego zagadnienia.

  Początek strony


  Michał Sochański
  Możliwość stwierdzenia nieważności umowy (statutu) spółki kapitałowej na podstawie art. 58 k.c.
  Zagadnienie możliwości stwierdzenia nieważności umowy (statutu) spółki kapitałowej ma już swoją historię zarówno w doktrynie prawa spółek, jak i orzecznictwie sądowym. Pojawiające się spory ogniskują się wokół wzajemnych relacji i zakresów zastosowań odpowiednich przepisów kodeksu spółek handlowych (uprzednio również kodeksu handlowego) oraz przepisów kodeksu cywilnego. Funkcjonujące w prawnym obrocie poglądy nie dają jednak ostatecznej i definitywnej odpowiedzi na postawioną kwestię - o ile w ogóle możliwe jest udzielenie takowej - bez odwołania się do konkretnego stanu faktycznego. Niniejszy artykuł ma stanowić głos w prowadzonej w tym temacie dyskusji i przyczynek do rozwiązania tego istotnego problemu.

  Początek strony


  Radosław Strugała
  Umowne terminy zawite - kwalifikacja prawna oraz dopuszczalność ich stosowania
  Dostrzegana w orzecznictwie praktyka stosowania tzw. umownych terminów zawitych wymyka się jednoznacznej ocenie prawnej. Wątpliwa jest zarówno sama dopuszczalność, jak i kwalifikacja prawna postanowień umownych zastrzegających takie terminy. Wypowiedzi judykatury są niejednolite. Doktryna rzadko zabiera głos w tej sprawie. Niniejsze opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytanie o dopuszczalność stosowania umownych terminów zawitych, czyli możliwość skutecznego uzależnienia wygaśnięcia poszczególnych uprawnień ustanowionych w umowie od upływu określonego w tej umowie czasu.

  Początek strony


  Dominik Horodyski, Maria Kierska
  Przesłanki orzekania o środkach zabezpieczających w arbitrażu handlowym
  Możliwość orzekania o środkach zabezpieczających jest kluczowa dla zapewnienia efektywności i skuteczności każdej formy rozstrzygania sporów. Postępowanie arbitrażowe nie jest w tym aspekcie wyjątkiem. Obecnie wiele systemów prawnych przewiduje zarówno kompetencje sądu powszechnego, jak i trybunału arbitrażowego do orzekania o środkach zabezpieczających. Ponadto, podążając za oczekiwaniami stron, regulaminy stałych sądów polubownych również nadają taką legitymację trybunałowi arbitrażowemu. Analiza prawa stanowionego i regulaminów stałych sądów polubownych wskazuje na szeroki zakres uprawnień trybunału do orzekania o środkach zabezpieczających. Jakkolwiek, oględność i wielość źródeł norm regulujących postępowanie w tym przedmiocie wywołuje w praktyce poważne wątpliwości co do przesłanek i rodzajów możliwych do orzeczenia środków tymczasowych. Celem artykułu jest wskazanie przesłanek, którymi trybunał arbitrażowy powinien się kierować, rozważając zastosowanie środków zabezpieczających.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty