Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
56,70 56,70
Cena regularna: 63,00
63,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińWojciech Popiołek, Łukasz Rolnik

str. 4

Adam Opalski

str. 12

Wiktor P. Matysiak

str. 22

Michał Ziółkowski

str. 29

Janusz Molis

str. 34

Stephan Balthasar

str. 41

Maksymilian Saczywko

str. 45

Iga Bałos

str. 51

Bartłomiej Gliniecki

str. 55
Wojciech Popiołek, Łukasz Rolnik
Wymagalność wierzytelności o wypłatę dywidendy w przypadku zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia określającej dzień dywidendy
Często się zdarza, że uchwała zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia o podziale zysku (również w zakresie "przesunięcia" dywidendy) zostaje zaskarżona, a sąd zabezpiecza powództwo poprzez ustanowienie zakazu wypłaty dywidendy. Rodzi to pytanie o wpływ takiego zabezpieczenia na wymagalność roszczeń o wypłatę dywidendy. Z jednej strony, bowiem istnieje materialnoprawny obowiązek wypłaty kwoty wynikającej z takiej uchwały w określonym w niej co do zasady terminie, z drugiej natomiast strony, wypłacie sprzeciwia się zakaz o charakterze procesowym. Tak więc powstaje wątpliwość, jak tę "kolizję" rozstrzygnąć oraz czy ma ona jakikolwiek wpływ na wymagalność roszczeń o wypłatę dywidendy.

Początek strony


Adam Opalski
Zakres obowiązku głosowania oddzielnymi grupami w spółce akcyjnej (art. 419 k.s.h.)
Przepis art. 419 § 1-2 kodeksu spółek handlowych wprowadza istotne odstępstwo od ogólnego trybu podejmowania uchwał walnego zgromadzenia, zaostrzając wymagania proceduralne i relatywizując zasadę rządów większości kapitałowej. W przypadku istnienia w spółce akcji o różnych uprawnieniach (różnych rodzajów) głosowanie powinno być przeprowadzone w oddzielnych grupach skupiających posiadaczy akcji jednorodzajowych. W każdej grupie konieczne jest wówczas uzyskanie takiej większości głosów, jaka jest wymagana do powzięcia danego rodzaju uchwały na forum zgromadzenia. Wątpliwości rodzi jednak wskazanie zakresu spraw poddanych trybowi głosowania zgodnie z art. 419 § 1-2 k.s.h. Ilustracją problemu są kontrowersje dotyczące objęcia surową regułą przepisu uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego przez emisję akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych). Kwestia ta może stanowić punkt wyjścia dla sformułowania wniosków natury ogólnej. Zarysowane zagadnienie było dotąd przedmiotem jedynie śladowych wypowiedzi w doktrynie. Brakuje również utrwalonych poglądów judykatury.

Początek strony


Wiktor P. Matysiak
Dopuszczalność przyjęcia nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki partnerskiej przez wszystkich partnerów
Cechą charakterystyczną spółki partnerskiej jest uregulowana w treści art. 95 § 2 kodeksu spółek handlowych możliwość przyjęcia przez partnera nieograniczonej odpowiedzialności za jej zobowiązania. Kwestią budzącą wątpliwości w doktrynie jest dopuszczalność przyjęcie takiej odpowiedzialności przez wszystkich partnerów. Celem niniejszego artykułu jest rozstrzygnięcie przedstawionego problemu oraz określenie, jakie skutki dla ważności umowy spółki partnerskiej będzie miało zamieszczenie w jej treści postanowienia przewidującego przyjęcie przez wszystkich wspólników odpowiedzialności opisanej w art. 95 § 2 k.s.h.

Początek strony


Michał Ziółkowski
Kumulatywna ochrona wzorów przemysłowych
W polskim systemie prawnym dochodzi do zbiegu podstaw ochrony wzornictwa przemysłowego. Przyjęta została bowiem tzw. kumulatywna ochrona wzorów przemysłowych, oparta co najmniej na dwóch różnych reżimach prawnych. Ochrona kumulatywna może wystąpić m.in. przy zbiegu norm zawartych w dwóch ustawach, przy czym chodzi o tzw. rzeczywisty zbieg norm, czyli taki, który powoduje, że ocena tego samego stanu faktycznego w świetle przepisów obu ustaw da nieco inną ochronę i przyniesie różne rezultaty. Zatem w braku wyraźnej wskazówki ustawowej, którą normę należy zastosować, sam uprawniony zadecyduje o tym, jakie przepisy wybranej ustawy będą podstawą dochodzonych przez niego roszczeń. Kumulacja ochrony może również wystąpić, gdy jedno dobro prawnie chronione uzyska ochronę na podstawie różnych przepisów jednej ustawy, lecz przyznana ochrona będzie dotyczyć innych cech lub właściwości. Taka sytuacja może zaistnieć np. wtedy, gdy przedmiot chroniony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego uzyska ochronę jako znak towarowy lub wzór użytkowy.

Początek strony


Janusz Molis
Niektóre zobowiązania bankowej spółki akcyjnej wobec jej funkcjonariuszy
W gospodarce rynkowej dopuszczalność traktowania przez bank niektórych klientów w sposób preferencyjny nie jest kwestionowana (np. klientów stałych, z dużymi oszczędnościami powierzonymi bankowi), a tego rodzaju praktyki należą do przejawów wolnej konkurencji. Uprzywilejowania w bankach nie mogą być jednak realizowane w sposób niekontrolowany, gdyż dowolność w tym względzie mogłaby doprowadzić do rezultatów aksjologicznie niepożądanych. Tego rodzaju obawa aktualizuje się szczególnie wtedy, gdy beneficjentami odnośnych preferencji okazują się podmioty pozostające z bankiem w bliskiej relacji organizacyjnej, jak członkowie władz banku, dyrektorzy departamentów, szefowie oddziałów czy inne osoby, które, z uwagi na tę bliskość, zwykło się nazywać funkcjonariuszami banku. Wówczas bowiem rośnie ryzyko nadużycia swobody kontraktowej zarówno wobec interesów banku, jak i wobec interesów ogólnych, zwłaszcza interesów posiadaczy rachunków depozytowych, co w wymiarze zwielokrotnionym mogłoby zagrozić stabilności finansowej banku. Aby temu zapobiec, ustawodawca wprowadził ograniczenia, poza które praktyki preferencyjne banków wykraczać nie powinny. Stosownych ograniczeń dostarcza przede wszystkim ugruntowany w międzynarodowych normach nadzorczych art. 79 prawa bankowego. Ponadto, w pokrewnym związku z tym przepisem pozostają art. 79a-79c pr. bank., a także nawiązujące do tej problematyki przepisy innych ustaw, w szczególności art. 15 kodeksu spółek handlowych. Wszystkie te uregulowania obrazują reguły ostrożnościowe, na podstawie których powinno następować zawieranie określonych czynności prawnych przez bank z jego funkcjonariuszami. Chociaż każdy z tych przepisów eksponuje zabezpieczenie interesów innych grup podmiotów (deponenci, akcjonariusze), to skutkiem ich obowiązywania jest ochrona interesów wszystkich tych osób, i to nie tylko dlatego, że może niekiedy dochodzić do interferencji w obrębie samych tych grup (np. akcjonariusz może być zarazem deponentem), lecz także dlatego, iż bezpośrednie zabezpieczenie interesów deponentów na zasadzie art. 79 oraz art. 79a ust. 2 i ust. 3 pr. bank. chroni w sposób pośredni interesy akcjonariuszy, natomiast art. 15 k.s.h., bezpośrednio zabezpieczając interesy akcjonariuszy, chroni w sposób pośredni też interesy deponentów. Niniejszy tekst stanowi ilustrację tych reguł oraz poddaje propozycje rozwiązania aktualnych i potencjalnych problemów mogących występować na tle ich wzajemnych relacji.

Początek strony


Stephan Balthasar
Spory o przyszłość arbitrażu inwestycyjnego w Unii Europejskiej
Kwestia legalności i możliwości dalszego obowiązywania umów o popieraniu i ochronie inwestycji zawartych pomiędzy państwami członkowskimi UE budzi coraz większe kontrowersje. Z jednej strony, Komisja Europejska (dalej jako Komisja) kwestionuje legalność arbitraży inwestycyjnych pomiędzy unijnymi inwestorami a państwami członkowskimi, z drugiej strony, same trybunały arbitrażowe uznają w tego rodzaju sprawach swoją jurysdykcję. Ich stanowisko zyskało ostatnio wsparcie w postaci orzeczenia Wyższego Sądu Krajowego (niem. Oberlandesgericht) we Frankfurcie nad Menem z 10.05.2012 r. Wbrew oczekiwaniom, rozstrzygnięcia nie przyniosło orzeczenie niemieckiego Trybunału Federalnego (niem. Bundesgerichtshof).

Początek strony


Maksymilian Saczywko
Reprezentacja spółki partnerskiej w umowach i sporach z członkami zarządu
Spółka partnerska jest jedynym typem handlowej spółki osobowej, w którym ustawodawca dopuścił możliwość powierzenia prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania zarządowi. Kompetencja zarządu w sferze reprezentacji nie jest jednak kompetencją wyłączną, czemu dowodzi odesłanie do odpowiedniego stosowania art. 210 kodeksu spółek handlowych, wynikające bezpośrednio z art. 97 § 2 k.s.h. Norma oparta na przepisie art. 210 § 1 k.s.h. wyłącza czynności wskazane w jej hipotezie spod kompetencji reprezentacyjnej zarządu spółki z o.o. Odpowiednie zastosowanie przepisu art. 210 § 1 k.s.h. do spółki partnerskiej pozwala na odtworzenie podobnej normy odnoszącej się do zarządu spółki tego typu. Celem niniejszego artykułu jest w szczególności odpowiedź na pytanie o sposób udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania spółki partnerskiej w umowach i sporach z członkami zarządu.

Początek strony


Iga Bałos
O potrzebie utworzenia stałego sądu polubownego do spraw własności przemysłowej
Jak wynika ze statystyk sporządzanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, do polskich sądów cywilnych wpływa rocznie mniej niż 50 spraw dotyczących naruszeń praw własności przemysłowej. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Czy propagowanie polubownego rozstrzygania sporów może spowodować wzrost zainteresowania efektywnym dochodzeniem swoich praw?

Początek strony


Bartłomiej Gliniecki
Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Handlowego Sopot, 26-28.09.2013 r.
Organizowane co 2 lata zjazdy katedr prawa handlowego zdążyły się już wpisać w kalendarz regularnych spotkań przedstawicieli środowiska akademickiego oraz praktyków poświęconych aktualnym problemom i dostrzegalnym trendom rozwojowym w prawie handlowym, w szczególności w prawie spółek. Każdorazowo odmienna tematyka zjazdów próbuje zogniskować w danym czasie kluczową problematykę wpływającą na kształt ustawodawstwa i praktyki stosowania prawa. Owocami zjazdu, prócz nieocenionych, acz ulotnych dyskusji, są publikacje artykułowe mające szanse stać się przyczynkiem do dalszych badań albo prac legislacyjnych.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Wojciech Popiołek, Łukasz Rolnik
 • Payability of the claim for dividend in case resolution of the general meeting that sets the date of payment of the dividend is contested
 • p. 4

  Adam Opalski
 • The scope of the duty to vote in separate groups in a joint-stock company (Art. 419 CCC)
 • p. 12

  Wiktor P. Matysiak
 • Partner liability for professional partnership debts under the provisions of Art. 95 of the CCC
 • p. 22

  Michał Ziółkowski
 • Cumulative protection of industrial designs
 • p. 29

  Janusz Molis
 • Certain obligations of bank joint-stock company to its officers
 • p. 34

  Stephan Balthasar
 • Investment Treaty Arbitration in the EU: What will the future bring?
 • p. 41

  Maksymilian Saczywko
 • Representation of the professional partnership in contracts and disputes with members of its management board
 • p. 45

  Iga Bałos
 • On the need for establishing a permanent court of arbitration for industrial property
 • p. 51

  Bartłomiej Gliniecki
 • Report on 9th Summit of Polish academic commercial law departments' lawyers, Sopot, 26-28 September 2013
 • p. 55
  Wojciech Popiołek, Łukasz Rolnik
  Payability of the claim for dividend in case resolution of the general meeting that sets the date of payment of the dividend is contested
  In practice, more often than not, it occurs that the resolution of the general meeting/shareholder meeting as how to divide the profits is contested (also with respect to the date of dividend), and the court grants a temporary relief by freezing the payment of the dividend. A question arises as to whether such an injunction has any effect on the payability of the claim for dividend. On one hand, there exist a substantive obligation to pay the amount indicated in the resolution within the time set (usually) therein. On the other, the payment seems precluded by the court order. The issue is how to resolve this "conflict" and whether it has any impact on the payability of the claim for dividend.

  Back to top


  Adam Opalski
  The scope of the duty to vote in separate groups in a joint-stock company (Art. 419 CCC)
  Article 419 § 1-2 of the Polish Commercial Companies Code (CCC) departs in a significant way from the general manner of adopting resolutions by a general meeting of shareholders. Where there are several classes of shares in the company, the voting should be arranged in separate groups consisting of owners of particular classes of shares. In each group the same majority should be achieved which is required for the adoption of a resolution the meeting's plenum. However, a controversy arises as to which matters fall under the scope of the voting rule of Art. 419 § 1-2 CCC. The problem is illustrated by the decision on the increase of the share capital and issue of common (non-preferred) shares. Doubts related to the increase of share capital can give rise to general conclusions on the application of Art. 419 CCC. The matter has been the subject of just a handful of opinions of legal commentators and the record of court rulings so far does not much help either.

  Back to top


  Wiktor P. Matysiak
  Partner liability for professional partnership debts under the provisions of Art. 95 of the CCC
  A professional partnership is one of the new types of partnerships introduced into the Polish legal system by the Commercial Companies Code (CCC). One of its key features are regulations concerning the liability of partners for partnership debts which vary from the standard principles of liability applied to general partnership. According to the provisions of Art. 95 of the CCC, a partner shall not be personally liable for the partnership's debts arising in connection with the practicing of a freelance profession within the partnership by the remaining partners or for debts of the partnership arising from actions or omissions of persons employed by the partnership under an employment contract or on the basis of a different legal relationship, if those persons reported to another partner when performing services related to the objects of the partnership. The deed of partnership may provide that one or more partners agree to bear the liability according to the same principles as in a general partnership. Partners may agree in the partnership agreement to waive the statutory liability shield as to all debts. The purpose of the article is to establish a framework for evaluating and interpreting the CCC provisions related to this kind of liability.

  Back to top


  Michał Ziółkowski
  Cumulative protection of industrial designs
  In the Polish legal system, there is a concurrence of the bases for protection of industrial design, as the so-called cumulative protection of industrial designs has been adopted, based on at least two different legal regimes. Cumulative protection can occur, among other things, upon the concurrence of the norms included in two acts. However, the real concurrence of the norms is important, namely the one that causes a situation whereby an assessment of the same factual status in light of both acts would give slightly different protection and would have different results. Therefore, due to the lack of clear statutory guidelines indicating which norm must be applied, the rightholder itself will decide which provisions of the selected act will constitute grounds for the claims pursued thereby. The accumulation of protection can also occur when one legally protected right receives protection under different regulations of the same act, but the protection granted will refer to other attributes or features. Such situation can occur for example when an entity legally protected with the right arising from registration of an industrial design obtains protection as a trademark or a utility model.

  Back to top


  Janusz Molis
  Certain obligations of bank joint-stock company to its officers
  In market economy, the permissibility of a bank treating certain customers in a preferential manner is not questioned (e.g. regular customers, with high savings entrusted to the bank) and practices of this kind are a sign of free competition. But privileges in banks cannot remain uncontrolled, because complete discretion in this respect might lead to axiologically undesirable results. Such a concern materializes particularly when the beneficiaries of the respective preferences are entities being in a close organizational relationship with the bank, such as members of the bank's management, department directors, branch managers or other persons usually referred to - due to this close relationship - as bank officers. Then, the risk of abuse of contractual freedom increases, both with respect to the bank's interests and to interests of the public at large, especially those of deposit account owners, which, if the phenomenon intensifies, might threaten the bank's financial stability. In order to prevent it, the legislator introduced limitations beyond which banks' preferential practices should not go. The relevant limitations result mainly from Art. 79 of the Banking Law (BL), grounded in international supervisory standards. In addition, there is a close relationship between this provision and Art. 79a-79c BL, as well as provisions of other laws relating to this problem, in particular Art. 15 of the Code of Commercial Partnerships and Companies (CCPC). All these regulations represent prudential rules which should be the basis for specific acts in law concluded by the bank with its officers. Although each of these provisions focuses on securing the interests of different groups of entities (depositors, shareholders), the result of their validity is protection of interest of all these persons and not only because there may sometimes be interferences within the groups as such (e.g. a shareholder can be a depositor at the same time), but also because direct protection of depositors' interests pursuant to Art. 79 and Art. 79a(2) (3) BL indirectly safeguards shareholders' interests, while Art. 15 CCPC, directly protecting shareholders' interests, indirectly safeguards also the interests of depositors. This test illustrates these rules and proposes solutions to existing and potential problems that might arise with respect to their mutual relationships.

  Back to top


  Stephan Balthasar
  Investment Treaty Arbitration in the EU: What will the future bring?
  The controversy over the legality of intra-EU BITs - bilateral investment treaties between Member States of the European Union - is growing. The major concern is the possibility of referring disputes between EU investors and EU member states hosting their investments to investment arbitration. The European Commission is of the opinion that investment arbitration is in conflict with EU law. The opposite view is taken by arbitration tribunals that recognize their jurisdiction over such disputes. Recently, the latter position has been accepted by Higher Regional Court in Frankfurt.

  Back to top


  Maksymilian Saczywko
  Representation of the professional partnership in contracts and disputes with members of its management board
  The professional partnership is the only one type of partnership whose management of the affairs and the representation may be entrusted to the management board. The competence of the management board in the field of representation cannot be regarded as the exclusive competence, since Art. 97 § 2 of the Code of Commercial Companies (CCC) refers to mutatis mutandis application of Art. 210 of the CCC. The norm which is based on provision of Art. 210 § 1 CCC excludes the acts indicated in its hypothesis from the competence of the management board of the limited liability company in the field of its representation. Application of that norm mutatis mutandis to the professional partnership enables to interpret a similar norm which referring to this type of partnership. The aim of this article is, in particular, to answer the question of how to grant the power of attorney which grants a competence to represent the professional partnership in contracts and disputes with members of its management board.

  Back to top


  Iga Bałos
  On the need for establishing a permanent court of arbitration for industrial property
  According to statistics reported by the Ministry of Justice, there are less than 50 industrial property lawsuits filed in Polish courts each year. Several factors affecting the total number of such proceedings may be distinguished. Will promoting methods of amicable dispute settlement intensify parties' interest in effective execution of their rights?

  Back to top


  Bartłomiej Gliniecki
  Report on 9th Summit of Polish academic commercial law departments' lawyers Sopot, 26-28 September 2013
  On 26-28 September 2013 in Sopot, Poland took place the 9th Summit of Polish academic commercial law departments' lawyers. This time the honours of the host of the meeting belonged to the Department of Commercial Law and International Private Law of the Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk. Round 180 guests took part in the summit, the majority of which were academics of all Polish state universities' departments of commercial law, civil law and business law, as well as academics of several private universities and professional lawyers. The main theme of the 9th summit was the influence of EU law on commercial law in Poland. The summit was divided into 7 discussion panels, some of which took place simultaneously. The majority of papers presented during the summit has been published in a study titled Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego edited by J. Kruczalak-Jankowska and published by LexisNexis Polska.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty