Facebook
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 5/2012 [237] Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Andrzej Szumański
 • Spór o metodę wyceny w prawie spółek handlowych na przykładzie wykładni art. 65 § 1 k.s.h.
 • str. 4

  Antoni Witosz
 • Zgromadzenie nabywców lokali mieszkalnych i jego kompetencje w postępowaniu upadłościowym wobec deweloperów
 • str. 11

  Małgorzata Modrzejewska
 • Regulacja ustawowa umowy deweloperskiej
 • str. 16

  Przemysław Drapała
 • Zastosowanie instytucji prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia w prawie spółek
 • str. 24

  Izabela Makowska
 • Uprawnienie do rozporządzania miejscem hipotecznym
 • str. 33

  Grzegorz Materna
 • Prowadzenie postępowań antymonopolowych w sprawach antykonkurencyjnych porozumień dystrybucyjnych przeciwko ich organizatorom
 • str. 42

  Marcin Mazgaj
 • Wieloszczeblowe połączenia down stream merger
 • str. 50

  Marcin Pachucki
 • Raportowanie informacji poufnych
 • str. 54
  Andrzej Szumański
  Spór o metodę wyceny w prawie spółek handlowych na przykładzie wykładni art. 65 § 1 k.s.h.
  Kodeks spółek handlowych nie reguluje metody wyceny wnoszonych do spółki wkładów wspólników, wartości udziału wspólnika w razie jego dobrowolnego albo przymusowego wystąpienia ze spółki osobowej czy kapitałowej, a także wartości majątku spółki podlegającej restrukturyzacji, a więc łączeniu, podziałowi czy przekształceniu. Pozostawia to nauce ekonomii. Jednak ustawodawca daje w kodeksie spółek handlowych podmiotom stosującym przepisy prawa spółek pewne "wskazówki" co do celowości wyboru określonej metody wyceny albo konieczności eliminacji innej metody. Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza systemowa zarysowanych wyżej kwestii na przykładzie art. 65 § 1 k.s.h., który reguluje problem wyceny udziału kapitałowego wspólnika spółki jawnej występującego ze spółki albo udziału kapitałowego spadkobierców zmarłego wspólnika tej spółki. W przepisie tym zostały określone przez ustawodawcę wyżej wspomniane "wskazówki", takie jak oznaczenie udziału "na podstawie osobnego bilansu" oraz potrzeba "uwzględnienia wartości zbywczej majątku spółki". Przepis art. 65 § 1 k.s.h. znajduje też zastosowanie do innych spółek osobowych, tj. spółki partnerskiej (art. 89 k.s.h.), spółki komandytowej (art. 103 k.s.h.) oraz spółki komandytowo-akcyjnej w odniesieniu do osoby komplementariusza (art. 126 § 1 pkt 1 k.s.h.).

  Początek strony


  Antoni Witosz
  Zgromadzenie nabywców lokali mieszkalnych i jego kompetencje w postępowaniu upadłościowym wobec deweloperów
  Ustawodawca wprowadził nowelą do prawa upadłościowego i naprawczego dość powszechnie postulowaną, a praktycznie ważną, upadłość deweloperów. Upadłość ta przyjęła postać odrębnego postępowania upadłościowego. W celu zwiększonej ochrony interesów nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych wprowadził on wiele nowych instytucji, w tym nowego uczestnika tego postępowania, tj. zgromadzenie nabywców. Zakreślone kompetencje tego uczestnika postępowania rodzą jednak bardzo istotne wątpliwości z punktu widzenia ich jasności, precyzji i stosunku do innych uczestników postępowania upadłościowego reprezentujących interesy wierzycieli upadłego.

  Początek strony


  Małgorzata Modrzejewska
  Regulacja ustawowa umowy deweloperskiej
  Umowa deweloperska została uregulowana w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i jest odpowiedzią na wiele wcześniejszych postulatów jej wprowadzenia. Ma ona istotne znaczenie w obrocie prawnym związanym z budownictwem mieszkaniowym, zwłaszcza z uwagi na wysokie ryzyko gospodarcze procesu inwestycyjnego. Powyższa ustawa wprowadza specjalną ochronę nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych oferowanych przez deweloperów. W ten sposób Polska dołączyła do grona państw członkowskich UE posiadających takie rozwiązania.
  Nabywcy lokali mają być lepiej chronieni dzięki zastosowaniu czterech istotnych rozwiązań:

  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  Andrzej Szumański
 • Dispute about valuation method in company law using the example of interpretation of Art. 65 § 1 CCPC
 • str. 4

  Antoni Witosz
 • The assembly for the accommodation vendees and its authority in insolvency proceedings against developers
 • str. 11

  Małgorzata Modrzejewska
 • Statutory law regulation of developer agreements
 • str. 16

  Przemysław Drapała
 • The application of the institution of Managing Another's Affairs without Mandate in Company Law
 • str. 24

  Izabela Makowska
 • The owner's right to decide on the vacant mortgage position
 • str. 33

  Grzegorz Materna
 • Conducting antimonopoly proceedings in the cases of distribution agreements solely against organizers of distribution systems
 • str. 42

  Marcin Mazgaj
 • Multi-level down stream mergers
 • str. 50

  Marcin Pachucki
 • Public disclosure of inside information
 • str. 54
  Andrzej Szumański
  Dispute about valuation method in company law using the example of interpretation of Art. 65 § 1 CCPC
  The Code of Commercial Partnerships and Companies does not regulate the method of valuation of members' (partners') contributions to the company (partnership), the value of share of a member (partner) in case of voluntary of involuntary withdrawal from a company (partnership), as well as the value of assets of company (partnership) which is being restructured, that is, merged, demerged or transformed. This is left to economics. But in CCPC the legislator gives the entities applying the law certain "guidelines" as to the expediency of choosing a certain valuation method or the need to eliminate another method. The subject of this paper is a systemic analysis of the aforementioned issues, using the example of Art. 65 § 1 CCPC, which regulates the problem of valuation of the capital share of a partner in a registered partnership who withdraws from the partnership or the capital share of heirs of a deceased partner in such a partnership. In this provision the legislator determined the above-mentioned "guidelines", such as determining the share "on the basis of a separate balance sheet" or the need to "consider the selling value of partnership assets". The provision of Art. 65 § 1 CCPC applies also to other partnerships, i.e. professional partnership (Art. 89 CCPC), limited partnership (Art. 103 CCPC) and limited joint-stock partnership with respect to the general partner (Art. 126 § 1.1 CCPC).

  Back to top


  Antoni Witosz
  The assembly for the accommodation vendees and its authority in insolvency proceedings against developers
  With the amendment of the Insolvency and Reorganization Law, the legislature introduced the insolvency of developers, quite widely postulated and important in practice. This type of insolvency took the form of distinct proceedings. In the interest of the increased protection of vendees, the legislature introduced a number of legal institutions including a new participant in legal proceedings - the assembly for the accommodation vendees. Nevertheless, the outlined authority of this participant generates fundamental doubts as to the law's clarity, distinctiveness and relation to other participants acting on behalf of an insolvent's creditors.

  Back to top


  Małgorzata Modrzejewska
  Statutory law regulation of developer agreements
  Developer agreements are regulated in the Act on Protection of the Rights of Purchasers of Housing Units or Single-Family Houses and they are a response to many earlier requests to introduce them. They are very important in the legal transactions connected with housing construction, especially due to the high economic risk involved in the investment process. The above Act introduces special protection for purchasers of apartments and houses offered by developers. By doing so, Poland joined the group of EU Member States where such solutions are in place.
  Purchasers of apartments are to be better-protected thanks to four important solutions:

  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty