Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińAndrzej Szumański

str. 4

Antoni Witosz

str. 11

Małgorzata Modrzejewska

str. 16

Przemysław Drapała

str. 24

Izabela Makowska

str. 33

Grzegorz Materna

str. 42

Marcin Mazgaj

str. 50

Marcin Pachucki

str. 54
Andrzej Szumański
Spór o metodę wyceny w prawie spółek handlowych na przykładzie wykładni art. 65 § 1 k.s.h.
Kodeks spółek handlowych nie reguluje metody wyceny wnoszonych do spółki wkładów wspólników, wartości udziału wspólnika w razie jego dobrowolnego albo przymusowego wystąpienia ze spółki osobowej czy kapitałowej, a także wartości majątku spółki podlegającej restrukturyzacji, a więc łączeniu, podziałowi czy przekształceniu. Pozostawia to nauce ekonomii. Jednak ustawodawca daje w kodeksie spółek handlowych podmiotom stosującym przepisy prawa spółek pewne "wskazówki" co do celowości wyboru określonej metody wyceny albo konieczności eliminacji innej metody. Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza systemowa zarysowanych wyżej kwestii na przykładzie art. 65 § 1 k.s.h., który reguluje problem wyceny udziału kapitałowego wspólnika spółki jawnej występującego ze spółki albo udziału kapitałowego spadkobierców zmarłego wspólnika tej spółki. W przepisie tym zostały określone przez ustawodawcę wyżej wspomniane "wskazówki", takie jak oznaczenie udziału "na podstawie osobnego bilansu" oraz potrzeba "uwzględnienia wartości zbywczej majątku spółki". Przepis art. 65 § 1 k.s.h. znajduje też zastosowanie do innych spółek osobowych, tj. spółki partnerskiej (art. 89 k.s.h.), spółki komandytowej (art. 103 k.s.h.) oraz spółki komandytowo-akcyjnej w odniesieniu do osoby komplementariusza (art. 126 § 1 pkt 1 k.s.h.).

Początek strony


Antoni Witosz
Zgromadzenie nabywców lokali mieszkalnych i jego kompetencje w postępowaniu upadłościowym wobec deweloperów
Ustawodawca wprowadził nowelą do prawa upadłościowego i naprawczego dość powszechnie postulowaną, a praktycznie ważną, upadłość deweloperów. Upadłość ta przyjęła postać odrębnego postępowania upadłościowego. W celu zwiększonej ochrony interesów nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych wprowadził on wiele nowych instytucji, w tym nowego uczestnika tego postępowania, tj. zgromadzenie nabywców. Zakreślone kompetencje tego uczestnika postępowania rodzą jednak bardzo istotne wątpliwości z punktu widzenia ich jasności, precyzji i stosunku do innych uczestników postępowania upadłościowego reprezentujących interesy wierzycieli upadłego.

Początek strony


Małgorzata Modrzejewska
Regulacja ustawowa umowy deweloperskiej
Umowa deweloperska została uregulowana w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i jest odpowiedzią na wiele wcześniejszych postulatów jej wprowadzenia. Ma ona istotne znaczenie w obrocie prawnym związanym z budownictwem mieszkaniowym, zwłaszcza z uwagi na wysokie ryzyko gospodarcze procesu inwestycyjnego. Powyższa ustawa wprowadza specjalną ochronę nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych oferowanych przez deweloperów. W ten sposób Polska dołączyła do grona państw członkowskich UE posiadających takie rozwiązania.
Nabywcy lokali mają być lepiej chronieni dzięki zastosowaniu czterech istotnych rozwiązań:

 • pieniądze nabywców są gromadzone na rachunkach powierniczych;
 • nabywcy otrzymują pełną informację o nabywanej nieruchomości w formie prospektu informacyjnego;
 • umowa deweloperska zostaje zawarta obligatoryjnie w formie aktu notarialnego;
 • przewidziane są specjalne procedury chroniące środki nabywców w przypadku ogłoszenia upadłości dewelopera.

Po przedstawieniu najistotniejszych kwestii odnoszących się do sposobu regulacji umowy deweloperskiej w nowej ustawie, autorka niniejszego artykułu przedstawi ocenę tej umowy z punktu widzenia rzeczywistych zmian na rynku deweloperskim, ze szczególnym uwzględnieniem lepszej ochrony nabywców.

 

Początek strony


Przemysław Drapała
Zastosowanie instytucji prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia w prawie spółek
Należąca do klasycznego prawa cywilnego instytucja prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia (art. 752-755 kodeksu cywilnego) może znajdować zastosowanie do stanów faktycznych powstających w obszarze prawa spółek handlowych. Wiążą się z tym interesujące problemy dogmatyczne, których rozstrzygnięcie ma doniosłe skutki dla praktyki. Współczesne negotiorum gestio zostało ukształtowane jako uniwersalny instrument prawny, umożliwiający ocenę prawną bardzo różnorodnych sytuacji faktycznych, w których dany podmiot z własnej inicjatywy, nie będąc do tego upoważniony ani zobowiązany, podejmuje działanie w celu ochrony interesów innej osoby lub wkracza w jej sferę prawną w celu uzyskania dla siebie korzyści (łac. negotiorum gestio sui lucra causa). Przedmiotem dalszych rozważań są wybrane przypadki zastosowania negotiorum gestio do działań wspólników i członków organów spółek handlowych.

Początek strony


Izabela Makowska
Uprawnienie do rozporządzania miejscem hipotecznym
W związku z nowelizacją ustawy o księgach wieczystych i hipotece, która weszła w życie 20.02.2011 r., hipoteka została w poważnym stopniu zreformowana i zyskała dużą elastyczność. Niezwykle istotną zmianą wprowadzoną w ramach tej nowelizacji było odejście od zasady posuwania się hipotek naprzód (łac. ius successionis hypothecariae) poprzez przyznanie właścicielowi uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. Uprawnienie to, umożliwiając przeprowadzenie bardziej wyrafinowanych transakcji refinansowania długów hipotecznych, skomplikowało jednocześnie proste transakcje refinansowe.

Początek strony


Grzegorz Materna
Prowadzenie postępowań antymonopolowych w sprawach antykonkurencyjnych porozumień dystrybucyjnych przeciwko ich organizatorom
Ograniczające konkurencję porozumienia dystrybucyjne są statystycznie najczęściej rozpatrywaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako Prezes UOKiK) kategorią porozumień ograniczających konkurencję. Z uwagi na cechującą tę kategorię porozumień wielość uczestników (sieci dystrybutorów mogą liczyć nawet kilkuset przedsiębiorców) pojawia się doniosłe, z praktycznego punktu widzenia, pytanie o możliwość prowadzenia postępowań antymonopolowych tylko przeciwko organizatorom porozumień, nie zaś przeciwko wszystkim ich uczestnikom. W niniejszym artykule rozważam praktyczne i prawne aspekty takiej metody działania organu antymonopolowego.

Początek strony


Marcin Mazgaj
Wieloszczeblowe połączenia down stream merger
Problematyka dopuszczalności przejęcia spółki dominującej przez jej spółkę zależną została szerzej omówiona w artykule opublikowanym w październikowym numerze "Przeglądu Prawa Handlowego" z 2011 r. Jak wówczas wskazano, w kontekście prawa polskiego transakcja taka rodzi problemy zwłaszcza w przypadku gdy spółką przejmującą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, co stanowi konsekwencję przede wszystkim braku odpowiednika art. 362 § 1 pkt 3 kodeksu spółek handlowych (zezwalającego spółkom akcyjnym na nabywanie własnych akcji w drodze sukcesji uniwersalnej) wśród przepisów o spółce z o.o.3 W niniejszym artykule zostanie rozpatrzony kwalifikowany przypadek transakcji down stream merger, w kontekście którego obok problemów związanych ze stosunkiem dominacji (zależności) pomiędzy łączącymi się spółkami rozważenia wymaga dodatkowo zagadnienie przejmowania nie jednej, lecz kilku spółek.

Początek strony


Marcin Pachucki
Raportowanie informacji poufnych
Doświadczenia płynące z polskiego rynku kapitałowego wskazują, że emitenci, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym miewają trudności z realizowaniem obowiązków informacyjnych w zakresie informacji poufnych. Wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie nadwerężają zaufanie inwestorów do danego emitenta, a jeżeli skala podobnych nieprawidłowości jest istotna, to traci na tym cały rynek kapitałowy. Niniejszy artykuł przybliża problematykę związaną z identyfikowaniem i publikowaniem informacji poufnych, wskazując praktyki, które po zaimplementowaniu istotnie wpływają na jakość realizowanej polityki informacyjnej przez emitenta.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Andrzej Szumański
 • Dispute about valuation method in company law using the example of interpretation of Art. 65 § 1 CCPC
 • str. 4

  Antoni Witosz
 • The assembly for the accommodation vendees and its authority in insolvency proceedings against developers
 • str. 11

  Małgorzata Modrzejewska
 • Statutory law regulation of developer agreements
 • str. 16

  Przemysław Drapała
 • The application of the institution of Managing Another's Affairs without Mandate in Company Law
 • str. 24

  Izabela Makowska
 • The owner's right to decide on the vacant mortgage position
 • str. 33

  Grzegorz Materna
 • Conducting antimonopoly proceedings in the cases of distribution agreements solely against organizers of distribution systems
 • str. 42

  Marcin Mazgaj
 • Multi-level down stream mergers
 • str. 50

  Marcin Pachucki
 • Public disclosure of inside information
 • str. 54
  Andrzej Szumański
  Dispute about valuation method in company law using the example of interpretation of Art. 65 § 1 CCPC
  The Code of Commercial Partnerships and Companies does not regulate the method of valuation of members' (partners') contributions to the company (partnership), the value of share of a member (partner) in case of voluntary of involuntary withdrawal from a company (partnership), as well as the value of assets of company (partnership) which is being restructured, that is, merged, demerged or transformed. This is left to economics. But in CCPC the legislator gives the entities applying the law certain "guidelines" as to the expediency of choosing a certain valuation method or the need to eliminate another method. The subject of this paper is a systemic analysis of the aforementioned issues, using the example of Art. 65 § 1 CCPC, which regulates the problem of valuation of the capital share of a partner in a registered partnership who withdraws from the partnership or the capital share of heirs of a deceased partner in such a partnership. In this provision the legislator determined the above-mentioned "guidelines", such as determining the share "on the basis of a separate balance sheet" or the need to "consider the selling value of partnership assets". The provision of Art. 65 § 1 CCPC applies also to other partnerships, i.e. professional partnership (Art. 89 CCPC), limited partnership (Art. 103 CCPC) and limited joint-stock partnership with respect to the general partner (Art. 126 § 1.1 CCPC).

  Back to top


  Antoni Witosz
  The assembly for the accommodation vendees and its authority in insolvency proceedings against developers
  With the amendment of the Insolvency and Reorganization Law, the legislature introduced the insolvency of developers, quite widely postulated and important in practice. This type of insolvency took the form of distinct proceedings. In the interest of the increased protection of vendees, the legislature introduced a number of legal institutions including a new participant in legal proceedings - the assembly for the accommodation vendees. Nevertheless, the outlined authority of this participant generates fundamental doubts as to the law's clarity, distinctiveness and relation to other participants acting on behalf of an insolvent's creditors.

  Back to top


  Małgorzata Modrzejewska
  Statutory law regulation of developer agreements
  Developer agreements are regulated in the Act on Protection of the Rights of Purchasers of Housing Units or Single-Family Houses and they are a response to many earlier requests to introduce them. They are very important in the legal transactions connected with housing construction, especially due to the high economic risk involved in the investment process. The above Act introduces special protection for purchasers of apartments and houses offered by developers. By doing so, Poland joined the group of EU Member States where such solutions are in place.
  Purchasers of apartments are to be better-protected thanks to four important solutions:

  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty