Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,79 64,79
Cena regularna: 71,99
71,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińOgłoszenie konkursu PPH
str. 4

Wojciech J. Kocot

str. 5

Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak

str. 17


...Ogłoszenie konkursu PPH
str. 4

Wojciech J. Kocot

str. 5

Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak

str. 17

Rafał Skowron

str. 25

Anna Chełkowska

str. 31

Wojciech Jaciubek

str. 40

Bartosz Witkowski

str. 48

Wojciech J. Kocot
Dalsza modernizacja kodeksowej regulacji formy pisemnej czynności prawnej
Ustawą z 10.07.2015 r. nasz ustawodawca dokonał kolejnych, niejednokrotnie kontrowersyjnych zmian księgi pierwszej kodeksu cywilnego. Nowelizacja, która weszła w życie 8.09.2016 r., ma duże znaczenie dla praktyki kontraktowej, szczególnie przedsiębiorców zawierających umowy. Nowelizacja objęła przede wszystkim przepisy tytułu IV działu III "Forma czynności prawnych" istotnie zmodernizowane 13 lat temu. Nowe zjawiska społeczno-ekonomiczne wywołane cyfryzacją, globalizacją i unifikacją prawa powodują, że tradycyjna forma pisemna czynności prawnej przestaje być kojarzona z "pismem", ustępuje miejsca formom uproszczonym, realizowany jest pomysł wprowadzenia, na wzór niemieckiego kodeksu cywilnego, formy tekstowej, ewoluuje forma następczych czynności prawnych, realnego kształtu nabrała propozycja zniesienia zastrzeżenia rygoru ad probationem tylko dla zwykłej formy pisemnej. Do kodeksowego katalogu form szczególnych czynności prawnych dodano m.in. nową formę dokumentową (art. 77(2) k.c.), zmieniono przepisy o zwykłej formie pisemnej, wyodrębniając formę elektroniczną (uchylony art. 78 § 2 k.c., nowy art. 78(1) k.c.), uzupełniono kodeks cywilny o definicję legalną dokumentu (art. 77(3) k.c.), poszerzono listę przypadków uzyskania statusu pisma z datą pewną o znakowanie czasem dokumentu elektronicznego (art. 81 § 2 pkt 3 k.c.). Formą zastrzeżoną dla celów dowodowych przestała być jedynie zwykła forma pisemna (art. 74 k.c.). Na charakter prawny kodeksowej regulacji formy elektronicznej istotny wpływ ma także rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23.07.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE, które weszło w życie 1.07.2016 r.

Początek strony


Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
Roszczenie o naprawienie szkody z tytułu wad przedmiotu leasingu
Kształtując umowę leasingu w przepisach art. 709(1)-709(18) kodeksu cywilnego, ustawodawca przyjął model leasingu pośredniego. Zakłada on istnienie określonej normatywnie zależności pomiędzy dwoma stosunkami prawnymi: leasingu oraz wynikającego z umowy pomiędzy finansującym a zbywcą, na podstawie której finansujący nabywa rzecz. W konsekwencji na korzystającego przechodzą ex lege uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu wobec zbywcy. Powstaje w związku z tym zagadnienie zakresu tej sukcesji i jej skutków dla roszczeń o naprawienie szkody poniesionej przez korzystającego z tytułu wad rzeczy, przy jednoczesnym uwzględnieniu charakteru tych uprawnień.

Początek strony


Rafał Skowron
Postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez likwidacji w odniesieniu do spółek prawa handlowego
Krajowy Rejestr Sądowy (dalej jako rejestr) ewidencjonuje wiele podmiotów, które nie prowadzą działalności i nie posiadają majątku. Rozwiązaniem tego problemu miało być stworzenie skutecznego mechanizmu pozwalającego sądom rejestrowym na wydawanie orzeczeń o rozwiązaniu takich podmiotów bez przeprowadzania postępowań likwidacyjnych i wykreślanie ich z rejestru. Niniejszy artykuł wskazuje na niedostatki regulacji przyjętych przez ustawodawcę w art. 25a-25e ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zarówno w zakresie obowiązków nałożonych na sąd rejestrowy, jak i w zakresie przyznanych temu sądowi uprawnień. Wątpliwości budzi przede wszystkim konieczność badania, czy podmiot będący uczestnikiem postępowania posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność, w szczególności w kontekście nieprzystających do realizacji takiego celu narzędzi, w które wyposażono sąd rejestrowy.

Początek strony


Anna Chełkowska
Regulacja odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu z perspektywy zasad ładu korporacyjnego
Zgodnie z ustabilizowaną już linią orzeczniczą Sądu Najwyższego (dalej jako SN), znajdującą odzwierciedlenie w wyrokach sądów apelacyjnych, członkowie zarządów spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę wyrządzoną spółce przez zachowanie niezgodne z miernikami należytej staranności określonymi w art. 293 § 2 i art. 483 § 2 kodeksu spółek handlowych, jeżeli nie narusza ono przy tym konkretnego przepisu prawa lub postanowień umowy (statutu) spółki. W rezultacie, nawet rażąco nieprofesjonalne, niestaranne zachowania managerów pozostają nieusankcjonowane. Stan ten wpływa niewątpliwie negatywnie na jakość zarządzania w polskich spółkach kapitałowych i czyni celowe rozważenie de lege ferenda rozszerzenia zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej managerów, np. przez wprowadzenie do kodeksu spółek handlowych rozwiązania zbliżonego do wykształconej w amerykańskim orzecznictwie konstrukcji business judgment rule.

Początek strony


Wojciech Jaciubek
Reprezentacja spółki handlowej w postępowaniu w sprawach o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku członkostwa w zarządzie spółki
Na gruncie polskiego porządku prawnego brak odrębnych przepisów regulujących kwestię reprezentacji spółki handlowej w postępowaniu w sprawach o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku członkostwa w zarządzie spółki. Wydaje się zatem, że w tym zakresie zastosowanie powinny znaleźć ogólne reguły reprezentacji, w myśl których spółka handlowa jest reprezentowana przez jej zarząd, a jeśli zarząd jest wieloosobowy, spółka powinna być reprezentowana przez jego członków w sposób określony w umowie spółki lub statucie, względnie w samej ustawie. Powstaje jednak pytanie, czy wspomniane reguły mogą znaleźć zastosowanie w interesującym nas postępowaniu również w odniesieniu do osoby, której członkostwo w zarządzie spółki jest przedmiotem danego powództwa. Jeśli nie, to kto powinien reprezentować spółkę w sytuacji, gdy nie będzie innych osób mogących za nią działać w charakterze członków jej zarządu?

Początek strony


Bartosz Witkowski
Wykonanie i niewykonanie zobowiązania a zwłoka dłużnika - ze szczególnym uwzględnieniem umowy o dzieło
Ustawodawca polski wyróżnia formy naruszenia zobowiązania takie jak niewykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie zobowiązania, zwłoka dłużnika oraz następcza niemożliwość świadczenia. Bliższa analiza pokazuje jednak, jak problematyczne jest ustalenie granic między zakresami tych pojęć, a w konsekwencji stwierdzenie, w jakich sytuacjach możliwe jest skorzystanie z roszczeń przewidzianych dla powyższych form naruszenia zobowiązania. W kontekście widocznych w europejskich systemach prawnych tendencji do ujęcia odpowiedzialności w ramach jednolitej kategorii naruszenia zobowiązania (ang. breach of contract), warto zastanowić się nad zasadnością wyróżniania poszczególnych form.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


PPH contest notice
str. 4

Wojciech J. Kocot
 • The further modernization of the Civil Code concerning the written form of legal acts
 • p. 5

  Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
 • A claim for the redress of damage due to defects of the subject of lease
 • p. 17

  Rafał Skowron
 • Proceedings for Winding-Up of an Entity Registered with the National Court Register Without Liquidation in Respect of Commercial Law Companies
 • p. 25

  Anna Chełkowska
 • Regulation of the civil liability of management board members from the perspective of corporate governance
 • p. 31

  Wojciech Jaciubek
 • Representation of a commercial company in civil proceedings in cases to establish the legal existence or non-existence of membership on the company's management board
 • p. 40

  Bartosz Witkowski
 • Debtor's culpable delay and the performance or failure to perform an obligation with special emphasis on specific work contracts
 • p. 48


  Wojciech J. Kocot
  The further modernization of the Civil Code concerning the written form of legal acts
  By the Act of 10 July 2015 amending the Civil Code, the Code of Civil Procedure and numerous other acts (Official Journal 2015, item 1311) Polish legislator has made many subsequent and arguable amendments of the Book One of the Civil Code (c.c.). The changes that came into force on the 8th of September 2016 are very important for Polish contract practice, especially for the entrepreneurs concluding agreements. The amendment mainly concerns the regulations of the Title IV Division III of the Civil Code (the Form of Legal Acts), which had been essentially modified thirteen years ago. New social and economic phenomena resulted from by digitalization, globalization and harmonization of law brought about many signifi cant changes of traditional written forms of contracts, that are supposed not to be further related with "writing in paper", giving way to less complex and handy forms and promoting the idea of textual form of legal acts derived from the Civil Code of Germany. Moreover, the forms of sequent legal acts (e.g. termination, amendment, avoidance) are evolving. The plan of definite abrogation of ad probationem rigour only for the written form of contract has been pushed forward. Among others, the new documentary (textual) form (art. 772 c.c.) was added to the list of codified categories of particular forms of legal acts. The regulation of written form of legal acts has been doubled by the separation of electronic form (repealed art. 78 § 2 c.c., added art. 78(1) c.c.). The Civil Code has been completed with the statutory defi nition of document; the list of possible ways to get a document with authenticated date was extended by the possibility of marking with authenticated date also electronic documents (art. 81 § 2 pt. 3 c.c.). Written form of legal acts has ceased to be the only form stipulated for evidence purposes (art. 74 c.c.). It cannot be overlooked that the regulation (EU) no 910/2014 of the European Parliament and of the Council of the 23rd of July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC (OJ L 257, 28.08.2014, p. 73-114,"eIDAS regulation") that entered into force on 1 July 2016 has also a considerable impact on the legal character of the above mentioned amendments to the Polish Civil Code.

  Back to top


  Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
  A claim for the redress of damage due to defects of the subject of lease
  The statutory construction of a lease agreement as defined under Art. 709(1) of the (Polish) Civil Code assumes its strict connection with an agreement by which a lessor (financing party) acquires a thing from vendor in order to give it for a specified period to the lessee for use or for use and to derive benefits therefrom. The liability of the vendor for defects is stipulated by the provisions of the agreement whereby ownership of the thing is transferred to the lessor. The type of rights and the rules and time limits for their exercise stem from the provisions related to the agreement whereby the lessor acquires the thing. Besides the liability deriving from statutory warranty and/or any contractual guarantee, the vendor is also liable for damages due to defects of the thing. The rights due to defects of a thing arise on the part of the financing party as the purchaser against the vendor of the thing. However, under Art. 709(8)(2) of the Civil Code, they pass ex lege to the lessee upon the conclusion of the agreement between the financing party and the vendor. The term 'rights due to defects' should be understood to include all rights of the purchaser which aim to protect his interests in the event of an existing defect of the thing. Thus, not only the rights which are directly related to the existing defect, but also those which are related to defects in an indirect way as they aim to compensate for the damage caused by the existence of the defect. Therefore, in the event of damage caused by defects for which the vendor is held liable under the statute, according to Art. 709(8)(2) of the Civil Code, it is the lessee who is entitled to claims for damages referred to in Art. 566 of the Civil Code and should claim redress of damage directly against the vendor. This includes both claims for redressing damage on general terms and claims for redressing damage incurred by the lessee in consequence of the concluded agreement if he had no knowledge of the existence of the defect, limited to the negative contractual interest.

  Back to top


  Rafał Skowron
  Proceedings for Winding-Up of an Entity Registered with the National Court Register Without Liquidation in Respect of Commercial Law Companies
  The National Court Register keeps a register of numerous entities which do not carry on any business activity and have no assets. Creation of an effective mechanism allowing registry courts to issue winding-up orders for such entities without conducting liquidation proceedings and to strike them off the register was to be the solution to this problem. This article points to the defi ciency of regulations adopted by the legislator in Art. 25a-25e of the National Court Register Act, both in respect of the duties imposed on the registry court as well as the rights of this court. Many doubts are raised primarily by the investigation requirement aimed at establishing whether the entity participating in the proceedings owns any salable assets and whether it actually carries on business activity - particularly in the context of inadequate instruments with which the registry court was equipped to fulfill this aim. In the author's opinion the present form of the above quoted provisions will not contribute to any comprehensive resolution of the issue of the so called "dead entities". To improve efficiency of the said proceedings it is necessary to simplify regulations and introduce a presumption that no response on the part of an entity and its creditors to the pending proceedings is tantamount to the assumption that such entity has no assets and indeed does not carry on business activity.

  Back to top


  Anna Chełkowska
  Regulation of the civil liability of management board members from the perspective of corporate governance
  Pursuant to the current line of case law of the Polish Supreme Court, management board members in limited liability and joint stock companies cannot be found liable for their negligent, unprofessional or even inexplicably irrational business decisions resulting in losses incurred by the company they run. Such an approach has to be deemed unsatisfactory from the perspective of corporate governance. Therefore, the article suggests considering, de lege ferenda, the implementation of the business judgment rule, a concept developed in the US case law, into the Polish law. This would, subject to certain restrictions, enable widening the scope of managerial responsibility to include cases of negligent behavior, which would in turn be likely improve the corporate governance in Polish corporations and promote better and more professional management.

  Back to top


  Wojciech Jaciubek
  Representation of a commercial company in civil proceedings in cases to establish the legal existence or non-existence of membership on the company's management board
  An action to determine the legal existence or non-existence of an individual's membership on a company's management board should be deemed admissible under Article 189 of the Code of Civil Procedure. This raises the need to establish the rules for the representation of such a company in civil proceedings initiated by such an action. At first glance, it may seem questionable that the company should be represented by that very person whose membership on the company's management board is the matter in dispute. Substantial attention is given in this paper to how to deal with that problem. In this context it was necessary to explain the significance of the issue of the legal existence or nonexistence of one's membership on a company's management board to the civil case to determine the legal existence or nonexistence of that same membership. Based on this, the paper next outlines the rules of representation of a company in civil proceedings initiated by the action that is of concern to us here, from the rules governing the company's representation by its management board to the rules governing its hypothetical representation by an attorney-in-fact or guardian.

  Back to top


  Bartosz Witkowski
  Debtor's culpable delay and the performance or failure to perform an obligation with special emphasis on specific work contracts
  The study is an attempt to determine in what situations one can apply the provisions on the culpable delay of the debtor. For this purpose, the study addresses the determination of the boundaries between the performance of an obligation, failure to perform and improper performance of an obligation, as well as culpable consequential inability to perform. In particular, in the context of the culpable delay of a debtor, the study examines the rules governing specific work contracts.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty