Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 10/2016 [290) Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Ogłoszenie konkursu PPH
str. 4

Wojciech J. Kocot
 • Dalsza modernizacja kodeksowej regulacji formy pisemnej czynności prawnej
 • str. 5

  Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
 • Roszczenie o naprawienie szkody z tytułu wad przedmiotu leasingu
 • str. 17

  Rafał Skowron
 • Postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez likwidacji w odniesieniu do spółek prawa handlowego
 • str. 25

  Anna Chełkowska
 • Regulacja odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu z perspektywy zasad ładu korporacyjnego
 • str. 31

  Wojciech Jaciubek
 • Reprezentacja spółki handlowej w postępowaniu w sprawach o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku członkostwa w zarządzie spółki
 • str. 40

  Bartosz Witkowski
 • Wykonanie i niewykonanie zobowiązania a zwłoka dłużnika - ze szczególnym uwzględnieniem umowy o dzieło
 • str. 48


  Wojciech J. Kocot
  Dalsza modernizacja kodeksowej regulacji formy pisemnej czynności prawnej
  Ustawą z 10.07.2015 r. nasz ustawodawca dokonał kolejnych, niejednokrotnie kontrowersyjnych zmian księgi pierwszej kodeksu cywilnego. Nowelizacja, która weszła w życie 8.09.2016 r., ma duże znaczenie dla praktyki kontraktowej, szczególnie przedsiębiorców zawierających umowy. Nowelizacja objęła przede wszystkim przepisy tytułu IV działu III "Forma czynności prawnych" istotnie zmodernizowane 13 lat temu. Nowe zjawiska społeczno-ekonomiczne wywołane cyfryzacją, globalizacją i unifikacją prawa powodują, że tradycyjna forma pisemna czynności prawnej przestaje być kojarzona z "pismem", ustępuje miejsca formom uproszczonym, realizowany jest pomysł wprowadzenia, na wzór niemieckiego kodeksu cywilnego, formy tekstowej, ewoluuje forma następczych czynności prawnych, realnego kształtu nabrała propozycja zniesienia zastrzeżenia rygoru ad probationem tylko dla zwykłej formy pisemnej. Do kodeksowego katalogu form szczególnych czynności prawnych dodano m.in. nową formę dokumentową (art. 77(2) k.c.), zmieniono przepisy o zwykłej formie pisemnej, wyodrębniając formę elektroniczną (uchylony art. 78 § 2 k.c., nowy art. 78(1) k.c.), uzupełniono kodeks cywilny o definicję legalną dokumentu (art. 77(3) k.c.), poszerzono listę przypadków uzyskania statusu pisma z datą pewną o znakowanie czasem dokumentu elektronicznego (art. 81 § 2 pkt 3 k.c.). Formą zastrzeżoną dla celów dowodowych przestała być jedynie zwykła forma pisemna (art. 74 k.c.). Na charakter prawny kodeksowej regulacji formy elektronicznej istotny wpływ ma także rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23.07.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE, które weszło w życie 1.07.2016 r.

  Początek strony


  Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
  Roszczenie o naprawienie szkody z tytułu wad przedmiotu leasingu
  Kształtując umowę leasingu w przepisach art. 709(1)-709(18) kodeksu cywilnego, ustawodawca przyjął model leasingu pośredniego. Zakłada on istnienie określonej normatywnie zależności pomiędzy dwoma stosunkami prawnymi: leasingu oraz wynikającego z umowy pomiędzy finansującym a zbywcą, na podstawie której finansujący nabywa rzecz. W konsekwencji na korzystającego przechodzą ex lege uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu wobec zbywcy. Powstaje w związku z tym zagadnienie zakresu tej sukcesji i jej skutków dla roszczeń o naprawienie szkody poniesionej przez korzystającego z tytułu wad rzeczy, przy jednoczesnym uwzględnieniu charakteru tych uprawnień.

  Początek strony


  Rafał Skowron
  Postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez likwidacji w odniesieniu do spółek prawa handlowego
  Krajowy Rejestr Sądowy (dalej jako rejestr) ewidencjonuje wiele podmiotów, które nie prowadzą działalności i nie posiadają majątku. Rozwiązaniem tego problemu miało być stworzenie skutecznego mechanizmu pozwalającego sądom rejestrowym na wydawanie orzeczeń o rozwiązaniu takich podmiotów bez przeprowadzania postępowań likwidacyjnych i wykreślanie ich z rejestru. Niniejszy artykuł wskazuje na niedostatki regulacji przyjętych przez ustawodawcę w art. 25a-25e ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zarówno w zakresie obowiązków nałożonych na sąd rejestrowy, jak i w zakresie przyznanych temu sądowi uprawnień. Wątpliwości budzi przede wszystkim konieczność badania, czy podmiot będący uczestnikiem postępowania posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność, w szczególności w kontekście nieprzystających do realizacji takiego celu narzędzi, w które wyposażono sąd rejestrowy.

  Początek strony


  Anna Chełkowska
  Regulacja odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu z perspektywy zasad ładu korporacyjnego
  Zgodnie z ustabilizowaną już linią orzeczniczą Sądu Najwyższego (dalej jako SN), znajdującą odzwierciedlenie w wyrokach sądów apelacyjnych, członkowie zarządów spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę wyrządzoną spółce przez zachowanie niezgodne z miernikami należytej staranności określonymi w art. 293 § 2 i art. 483 § 2 kodeksu spółek handlowych, jeżeli nie narusza ono przy tym konkretnego przepisu prawa lub postanowień umowy (statutu) spółki. W rezultacie, nawet rażąco nieprofesjonalne, niestaranne zachowania managerów pozostają nieusankcjonowane. Stan ten wpływa niewątpliwie negatywnie na jakość zarządzania w polskich spółkach kapitałowych i czyni celowe rozważenie de lege ferenda rozszerzenia zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej managerów, np. przez wprowadzenie do kodeksu spółek handlowych rozwiązania zbliżonego do wykształconej w amerykańskim orzecznictwie konstrukcji business judgment rule.

  Początek strony


  Wojciech Jaciubek
  Reprezentacja spółki handlowej w postępowaniu w sprawach o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku członkostwa w zarządzie spółki
  Na gruncie polskiego porządku prawnego brak odrębnych przepisów regulujących kwestię reprezentacji spółki handlowej w postępowaniu w sprawach o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku członkostwa w zarządzie spółki. Wydaje się zatem, że w tym zakresie zastosowanie powinny znaleźć ogólne reguły reprezentacji, w myśl których spółka handlowa jest reprezentowana przez jej zarząd, a jeśli zarząd jest wieloosobowy, spółka powinna być reprezentowana przez jego członków w sposób określony w umowie spółki lub statucie, względnie w samej ustawie. Powstaje jednak pytanie, czy wspomniane reguły mogą znaleźć zastosowanie w interesującym nas postępowaniu również w odniesieniu do osoby, której członkostwo w zarządzie spółki jest przedmiotem danego powództwa. Jeśli nie, to kto powinien reprezentować spółkę w sytuacji, gdy nie będzie innych osób mogących za nią działać w charakterze członków jej zarządu?

  Początek strony


  Bartosz Witkowski
  Wykonanie i niewykonanie zobowiązania a zwłoka dłużnika - ze szczególnym uwzględnieniem umowy o dzieło
  Ustawodawca polski wyróżnia formy naruszenia zobowiązania takie jak niewykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie zobowiązania, zwłoka dłużnika oraz następcza niemożliwość świadczenia. Bliższa analiza pokazuje jednak, jak problematyczne jest ustalenie granic między zakresami tych pojęć, a w konsekwencji stwierdzenie, w jakich sytuacjach możliwe jest skorzystanie z roszczeń przewidzianych dla powyższych form naruszenia zobowiązania. W kontekście widocznych w europejskich systemach prawnych tendencji do ujęcia odpowiedzialności w ramach jednolitej kategorii naruszenia zobowiązania (ang. breach of contract), warto zastanowić się nad zasadnością wyróżniania poszczególnych form.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty