Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 8/2016 [288) Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Andrzej Szlęzak


Andrzej Szlęzak
 • Opis pewnego standardu kontraktowego
 • str. 4

  Artur Nowacki
 • Procedura przymusowego wykupu w spółce niepublicznej
 • str. 8

  Barbara Denisiuk
 • Projekt dyrektywy w sprawie jednoosobowych spółek z o.o.
 • str. 20

  Karolina Sztobryn
 • (Nie tylko) krytyczne spojrzenie na nowe przepisy ustawy prawo własności przemysłowej dotyczące sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego
 • str. 26

  Rafał Woźniak
 • Ograniczenia w rozporządzaniu obligacjami
 • str. 32

  Grzegorz Marek Piasecki
 • Pozorna kapitalizacja rezerw
 • str. 37

  Kazimierz D. Karasiński
 • Online Dispute Resolution
 • str. 41

  Izabela Jackowska
 • Dobrowolne poddanie się karze w polskim postępowaniu antymonopolowym
 • str. 47

  Stanisław Strejmer
 • Odpowiedzialność agencji reklamowej za czyn nieuczciwej konkurencji na podstawie art. 17 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • str. 54


  Andrzej Szlęzak
  Opis pewnego standardu kontraktowego
  W transakcyjnej praktyce kontraktowej typu M&A (mergers & acquisitions) wytworzył się standard, który należy przemyśleć i - jak sądzę - skorygować, bo wydaje się on być wynikiem niezbyt fortunnej transpozycji anglo-amerykańskiej konstrukcji representations and warranties na grunt polskiego prawa. Jego stosowanie może prowadzić do rozczarowań, gdy w związku z transakcją dojdzie do sporu sądowego, zaś strony prezentować będą różne stanowiska co do tego, jak ów standard rozumieć. Chodzi w szczególności o kluczową dla tej problematyki kwestię, mianowicie o odpowiedzialność stron za naruszenie zapewnień (representations and warranties) udzielonych w umowie. Warto się temu bliżej przyjrzeć.

  Początek strony


  Artur Nowacki
  Procedura przymusowego wykupu w spółce niepublicznej
  Przedmiotem artykułu jest analiza procedury przymusowego wykupu (tzw. squeeze-out) w spółce niepublicznej. Celem artykułu jest w szczególności obrona stanowiska, zgodnie z którym odmiennie niż w przypadku istotnej zmiany przedmiotu działalności, zarząd dokonując wykupu, działa w imieniu spółki, lecz na rachunek akcjonariuszy mniejszościowych, przenosząc wykupywane akcje na akcjonariuszy wykupujących z przełamaniem zasady nemo plus iuris. Akcje te należą bowiem w tym momencie dalej do akcjonariuszy mniejszościowych.

  Początek strony


  Barbara Denisiuk
  Projekt dyrektywy w sprawie jednoosobowych spółek z o.o.
  Od pewnego czasu zarówno w prawie krajowym, jak i europejskim istnieje tendencja do upraszczania regulacji prawnych dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wynikiem zainteresowania ustawodawcy unijnego rozwojem przedsiębiorczości, zwłaszcza w kontekście małych i średnich przedsiębiorstw, jest m.in. projekt dyrektywy w sprawie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawiony przez Komisję Europejską (dalej jako Komisja) w 2014 r.

  Początek strony


  Karolina Sztobryn
  (Nie tylko) krytyczne spojrzenie na nowe przepisy ustawy prawo własności przemysłowej dotyczące sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego
  Od 15.04.2016 r. radykalnej zmianie uległy zasady udzielania praw ochronnych na znaki towarowe w Polsce. Przyjęty na wzór regulacji odnoszącej się do znaków towarowych Unii Europejskiej system sprzeciwowy zakłada, że Urząd Patentowy RP (dalej jako UPRP) po zgłoszeniu znaku towarowego bada wyłącznie bezwzględne przesłanki odmowy udzielenia prawa. Ocena wystąpienia przesłanek względnych pozostawiona jest natomiast właścicielom wcześniejszych praw, którzy po ogłoszeniu o zgłoszeniu znaku mogą wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego. Większość komentarzy doktryny przedmiotu odnosi się negatywnie do przyjętej zmiany. Bezwzględnie krytyczna opinia na temat systemu sprzeciwowego nie jest jednak moim zdaniem zasadna, a jego korzyści, ale także wady, oraz konsekwencje dla właścicieli znaków towarowych i konsumentów, zostaną przedstawione w niniejszym artykule.

  Początek strony


  Rafał Woźniak
  Ograniczenia w rozporządzaniu obligacjami
  Możliwość obrotu obligacjami stanowi jedno z podstawowych praw obligatariusza. Nie ma ono jednak charakteru bezwzględnego. Przepisy ustawy o obligacjach przewidują bowiem przypadki, w których możliwe jest wyłączenie bądź ograniczenie tego prawa. Celem niniejszego artykułu jest analiza przepisów ustawy o obligacjach oraz omówienie możliwości ograniczenia obrotu obligacjami przez obligatariuszy. W szczególności analizie poddano możliwość ograniczenia rozporządzania obligacjami na podstawie ustawy o obligacjach, kwestie umownego ograniczenia tego uprawnienia, a także problematykę dotyczącą rozporządzania obligacjami przed wydaniem dokumentu obligacji.

  Początek strony


  Grzegorz Marek Piasecki
  Pozorna kapitalizacja rezerw
  Artykuł 443 kodeksu spółek handlowych zawiera mechanizm, zgodnie z którym - w przypadku nieobjęcia przez akcjonariuszy ułamkowych części akcji w procesie kapitalizacji rezerw - dopuszczalne jest dokonanie stosownych wypłat na ich rzecz. Zdaje się, że przy odpowiednim układzie sił w spółce akcyjnej mechanizm ten może służyć pozornej kapitalizacji rezerw, skutkującej uszczupleniem rezerw na korzyść akcjonariuszy z pominięciem ograniczeń w wypłacie dywidendy i bez naruszenia kapitału zakładowego.

  Początek strony


  Kazimierz D. Karasiński
  Online Dispute Resolution
  W 2006 r. polscy przedstawiciele doktryny pisali, że pojęcie międzynarodowego prawa handlowego jest w Polsce nowe i niedookreślone. Wydaje się, że przez ostatnie 10 lat świadomość ta została nieco pogłębiona w związku ze wzrostem znaczenia handlu międzynarodowego w polskiej gospodarce. Jednak sama UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) jest ciągle znana w Polsce niemal wyłącznie z arbitrażu handlowego. Pojawia się kolejna okazja, aby poszerzyć wiedzę na temat działalności UNCITRAL i międzynarodowego prawa handlowego, którego częścią staje się Online Dispute Resolution (ODR, tzw. internetowe rozstrzyganie sporów lub rozstrzyganie sporów online).

  Początek strony


  Izabela Jackowska
  Dobrowolne poddanie się karze w polskim postępowaniu antymonopolowym
  W polskim modelu postępowania antymonopolowego instytucja dobrowolnego poddania się karze, stanowiąca odpowiednik unijnego settlement, jest nowością, mimo że nie jest to pierwszy konsensualny tryb postępowania znany jego praktyce - obowiązująca do 2007 r. ustawa z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przewidywała możliwość zawarcia ugody administracyjnej, która jednak, ze względu na swoją nieefektywność, zniknęła z regulacji postępowania antymonopolowego. Nowo wprowadzona instytucja dobrowolnego poddania się karze w postępowaniu antymonopolowym, choć wydaje się nieco przeregulowana i nie do końca przemyślana, przez co może się okazać kolejną martwą instytucją procesową, ma mimo to szansę stać się niezwykle użytecznym narzędziem, jeżeli ukształtowana zostanie odpowiednia praktyka jej wykorzystywania, inspirowana doświadczeniami nie tylko innych systemów prawnych, lecz również odpowiednimi regulacjami polskiego postępowania karnego.

  Początek strony


  Stanisław Strejmer
  Odpowiedzialność agencji reklamowej za czyn nieuczciwej konkurencji na podstawie art. 17 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  Elementem działalności niemal każdego przedsiębiorcy jest reklama oferowanych przez niego towarów i usług. Twórczy i coraz bardziej wyspecjalizowany charakter działalności reklamowej powoduje, że przedsiębiorcy powierzają opracowanie przekazu reklamowego profesjonalistom. Specyfika prawa reklamy, polegająca z jednej strony na dążeniu do zapewnienia konsumentowi możliwości podjęcia świadomej decyzji co do nabycia reklamowanego produktu, z drugiej strony zaś na zapewnieniu przedsiębiorcom ochrony przed nieuczciwymi działaniami reklamowymi konkurentów powoduje, że ustawodawca rozszerzył odpowiedzialność za czyn nieuczciwej konkurencji na podmiot, który opracował reklamę.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty