Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,79 64,79
Cena regularna: 71,99
71,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińAndrzej Szlęzak

str. 4

Artur Nowacki

str. 8

Barbara Denisiuk

str. 20

Karolina Sztobryn

str. 26

Rafał Woźniak

str. 32

Grzegorz Marek Piasecki

str. 37

Kazimierz D. Karasiński

str. 41

Izabela Jackowska

str. 47

Stanisław Strejmer

str. 54

Andrzej Szlęzak
Opis pewnego standardu kontraktowego
W transakcyjnej praktyce kontraktowej typu M&A (mergers & acquisitions) wytworzył się standard, który należy przemyśleć i - jak sądzę - skorygować, bo wydaje się on być wynikiem niezbyt fortunnej transpozycji anglo-amerykańskiej konstrukcji representations and warranties na grunt polskiego prawa. Jego stosowanie może prowadzić do rozczarowań, gdy w związku z transakcją dojdzie do sporu sądowego, zaś strony prezentować będą różne stanowiska co do tego, jak ów standard rozumieć. Chodzi w szczególności o kluczową dla tej problematyki kwestię, mianowicie o odpowiedzialność stron za naruszenie zapewnień (representations and warranties) udzielonych w umowie. Warto się temu bliżej przyjrzeć.

Początek strony


Artur Nowacki
Procedura przymusowego wykupu w spółce niepublicznej
Przedmiotem artykułu jest analiza procedury przymusowego wykupu (tzw. squeeze-out) w spółce niepublicznej. Celem artykułu jest w szczególności obrona stanowiska, zgodnie z którym odmiennie niż w przypadku istotnej zmiany przedmiotu działalności, zarząd dokonując wykupu, działa w imieniu spółki, lecz na rachunek akcjonariuszy mniejszościowych, przenosząc wykupywane akcje na akcjonariuszy wykupujących z przełamaniem zasady nemo plus iuris. Akcje te należą bowiem w tym momencie dalej do akcjonariuszy mniejszościowych.

Początek strony


Barbara Denisiuk
Projekt dyrektywy w sprawie jednoosobowych spółek z o.o.
Od pewnego czasu zarówno w prawie krajowym, jak i europejskim istnieje tendencja do upraszczania regulacji prawnych dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wynikiem zainteresowania ustawodawcy unijnego rozwojem przedsiębiorczości, zwłaszcza w kontekście małych i średnich przedsiębiorstw, jest m.in. projekt dyrektywy w sprawie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawiony przez Komisję Europejską (dalej jako Komisja) w 2014 r.

Początek strony


Karolina Sztobryn
(Nie tylko) krytyczne spojrzenie na nowe przepisy ustawy prawo własności przemysłowej dotyczące sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego
Od 15.04.2016 r. radykalnej zmianie uległy zasady udzielania praw ochronnych na znaki towarowe w Polsce. Przyjęty na wzór regulacji odnoszącej się do znaków towarowych Unii Europejskiej system sprzeciwowy zakłada, że Urząd Patentowy RP (dalej jako UPRP) po zgłoszeniu znaku towarowego bada wyłącznie bezwzględne przesłanki odmowy udzielenia prawa. Ocena wystąpienia przesłanek względnych pozostawiona jest natomiast właścicielom wcześniejszych praw, którzy po ogłoszeniu o zgłoszeniu znaku mogą wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego. Większość komentarzy doktryny przedmiotu odnosi się negatywnie do przyjętej zmiany. Bezwzględnie krytyczna opinia na temat systemu sprzeciwowego nie jest jednak moim zdaniem zasadna, a jego korzyści, ale także wady, oraz konsekwencje dla właścicieli znaków towarowych i konsumentów, zostaną przedstawione w niniejszym artykule.

Początek strony


Rafał Woźniak
Ograniczenia w rozporządzaniu obligacjami
Możliwość obrotu obligacjami stanowi jedno z podstawowych praw obligatariusza. Nie ma ono jednak charakteru bezwzględnego. Przepisy ustawy o obligacjach przewidują bowiem przypadki, w których możliwe jest wyłączenie bądź ograniczenie tego prawa. Celem niniejszego artykułu jest analiza przepisów ustawy o obligacjach oraz omówienie możliwości ograniczenia obrotu obligacjami przez obligatariuszy. W szczególności analizie poddano możliwość ograniczenia rozporządzania obligacjami na podstawie ustawy o obligacjach, kwestie umownego ograniczenia tego uprawnienia, a także problematykę dotyczącą rozporządzania obligacjami przed wydaniem dokumentu obligacji.

Początek strony


Grzegorz Marek Piasecki
Pozorna kapitalizacja rezerw
Artykuł 443 kodeksu spółek handlowych zawiera mechanizm, zgodnie z którym - w przypadku nieobjęcia przez akcjonariuszy ułamkowych części akcji w procesie kapitalizacji rezerw - dopuszczalne jest dokonanie stosownych wypłat na ich rzecz. Zdaje się, że przy odpowiednim układzie sił w spółce akcyjnej mechanizm ten może służyć pozornej kapitalizacji rezerw, skutkującej uszczupleniem rezerw na korzyść akcjonariuszy z pominięciem ograniczeń w wypłacie dywidendy i bez naruszenia kapitału zakładowego.

Początek strony


Kazimierz D. Karasiński
Online Dispute Resolution
W 2006 r. polscy przedstawiciele doktryny pisali, że pojęcie międzynarodowego prawa handlowego jest w Polsce nowe i niedookreślone. Wydaje się, że przez ostatnie 10 lat świadomość ta została nieco pogłębiona w związku ze wzrostem znaczenia handlu międzynarodowego w polskiej gospodarce. Jednak sama UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) jest ciągle znana w Polsce niemal wyłącznie z arbitrażu handlowego. Pojawia się kolejna okazja, aby poszerzyć wiedzę na temat działalności UNCITRAL i międzynarodowego prawa handlowego, którego częścią staje się Online Dispute Resolution (ODR, tzw. internetowe rozstrzyganie sporów lub rozstrzyganie sporów online).

Początek strony


Izabela Jackowska
Dobrowolne poddanie się karze w polskim postępowaniu antymonopolowym
W polskim modelu postępowania antymonopolowego instytucja dobrowolnego poddania się karze, stanowiąca odpowiednik unijnego settlement, jest nowością, mimo że nie jest to pierwszy konsensualny tryb postępowania znany jego praktyce - obowiązująca do 2007 r. ustawa z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przewidywała możliwość zawarcia ugody administracyjnej, która jednak, ze względu na swoją nieefektywność, zniknęła z regulacji postępowania antymonopolowego. Nowo wprowadzona instytucja dobrowolnego poddania się karze w postępowaniu antymonopolowym, choć wydaje się nieco przeregulowana i nie do końca przemyślana, przez co może się okazać kolejną martwą instytucją procesową, ma mimo to szansę stać się niezwykle użytecznym narzędziem, jeżeli ukształtowana zostanie odpowiednia praktyka jej wykorzystywania, inspirowana doświadczeniami nie tylko innych systemów prawnych, lecz również odpowiednimi regulacjami polskiego postępowania karnego.

Początek strony


Stanisław Strejmer
Odpowiedzialność agencji reklamowej za czyn nieuczciwej konkurencji na podstawie art. 17 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Elementem działalności niemal każdego przedsiębiorcy jest reklama oferowanych przez niego towarów i usług. Twórczy i coraz bardziej wyspecjalizowany charakter działalności reklamowej powoduje, że przedsiębiorcy powierzają opracowanie przekazu reklamowego profesjonalistom. Specyfika prawa reklamy, polegająca z jednej strony na dążeniu do zapewnienia konsumentowi możliwości podjęcia świadomej decyzji co do nabycia reklamowanego produktu, z drugiej strony zaś na zapewnieniu przedsiębiorcom ochrony przed nieuczciwymi działaniami reklamowymi konkurentów powoduje, że ustawodawca rozszerzył odpowiedzialność za czyn nieuczciwej konkurencji na podmiot, który opracował reklamę.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Andrzej Szlęzak
 • Description of a certain contractual standard
 • p. 4

  Artur Nowacki
 • The squeeze-out procedure in a non-listed company
 • p. 8

  Barbara Denisiuk
 • Draft directive on single-member private limited liability companies
 • p. 20

  Karolina Sztobryn
 • A (not only) critical look at the new provisions of the Industrial Property Law Act concerning opposing trademark applications
 • p. 26

  Rafał Woźniak
 • Restrictions on transferring of bonds
 • p. 32

  Grzegorz Marek Piasecki
 • Apparent capitalization of reserves
 • p. 37

  Kazimierz D. Karasiński
 • Online Dispute Resolution
 • p. 41

  Izabela Jackowska
 • Voluntary acceptance of penalty in the Polish anti-monopoly procedure
 • p. 47

  Stanisław Strejmer
 • Liability of an advertising agency for an act of unfair competition under Art. 17 of the Act on Combating Unfair Competition
 • p. 54


  Andrzej Szlęzak
  Description of a certain contractual standard
  In contracts containing representations and warranties (qualified by the "best knowledge" or not), the parties usually provide that in case of the discrepancy between the represented (warranted) state of affairs and the reality, the debtor shall redress the damage. The duty to redress the damage constitutes then the performance which the debtor promises to render if such discrepancy appears, and cannot be regarded as ex contractu liability (Art. 471 et seq. of the Polish Civil Code). In effect, qualifying the representations and warranties by the "best knowledge" cannot be related to the modification of the basis of such liability, but determines the circumstance triggering the debtor's duty to perform: it arises not as soon as the discrepancy between the represented (warranted) and the actual states of affairs materializes, but only when the debtor was aware of the true state of affairs, or should or could have known about it, depending of the definition of "the best knowledge" adopted in the contract.

  Back to top


  Artur Nowacki
  The squeeze-out procedure in a non-listed company
  The article contains a systematic analysis of subsequent steps in the procedure of squeeze-out of minority shares in a nonlisted company, governed by the Polish Code of Commercial Partnerships and Companies. The main thesis of the author is that, contrary to the views expressed so far, and unlike in the regulation on the buy-out of shares in case of a material change of company's business activity, the management board acts on behalf of the minority shareholders, but in the name of the company. The company transfers the shares by way of an exception to the nemo plus iuris principle, because they still belong to the minority shareholders. The obligation to transfer and the obligation to pay the price results from a shareholders' resolution on squeeze-out.

  Back to top


  Barbara Denisiuk
  Draft directive on single-member private limited liability companies
  For some time both in domestic and European law there have been a trend towards simplifying the regulations on setting up and running a business. The result of EU legislator's interest in enterprise development, particularly in the context of small and medium-sized enterprises, is the draft of a directive on singlemember private limited liability companies, presented by the European Commission in 2014. Such measures must be welcome because of their objective, however, the method and the contents of those regulations should be carefully considered.

  Back to top


  Karolina Sztobryn
  A (not only) critical look at the new provisions of the Industrial Property Law Act concerning opposing trademark applications
  On 15 April 2016 a new regulations of granting protection rights for trademarks entered into force in Poland. The new opposition procedure model, which is very similar to the one existing in the EU trademark system, provides that the Patent Office of the Republic of Poland examines only the absolute grounds for refusal. The assessment of relative grounds is left to the holders of earlier rights, who, after the publication of the trademark application, may submit their opposition. Most of the legal scholars' comments about the adopted changes are negative, but a completely critical opinion about the new system, is, in this writer's opinion, unjustified. However, the new provisions may have important theoretical and practical consequences. This article describes the new opposition proceeding system and presents its advantages, disadvantages and consequences for both trademark owners and consumers.

  Back to top


  Rafał Woźniak
  Restrictions on transferring of bonds
  The possibility of transferring bonds is one of the fundamental rights of a bondholder. Pursuant to the Act on Bonds it must be highlighted that the rule is unrestricted transferability of bonds. This, however, can be excluded in the cases stipulated in the act. In particular it must be underlined that the provisions of the Act on Bonds allow the issuer to limit or prohibit the transfer of bonds only in the case of registered bonds. Such clauses must, however, be stated in the terms of the offering of bonds. It is not however possible to provide for such limitations in case of bearer bonds. In the latter case it is possible to stipulate such restriction in the separate agreements between the issuer and the bondholder. Nevertheless, a transfer of bonds in breach of such an agreement is valid and the non-breaching party can only claim damages based on the general provisions of the Polish Civil Code.

  Back to top


  Grzegorz Marek Piasecki
  Apparent capitalization of reserves
  The subject-matter of this article is an analysis of the mechanism of payments in lieu of fraction parts of shares which were not taken up, as provided for in Art. 443(2) and (3) of the Code of Commercial Partnerships and Companies. The author points out that the cap on the amount of payments defined in Art. 443(3) second sentence of the Code does not apply if the general meeting decides to make payments pursuant to Art. 443(2)(2) CCPC. Consequently, it becomes possible to adopt such resolutions as a result of which not a single gratuitous share will be issued, while it will become possible to make various relevant payments debiting the statutory reserve and other reserves. The author calls this process an 'apparent capitalisation of reserves'.

  Back to top


  Kazimierz D. Karasiński
  Online Dispute Resolution
  The objective of this article is to highlight the status of the work on online dispute resolution, which is a modern method of alternative dispute resolution through the use of electronic communications and other information and communication technologies. ODR should be applicable in particular in high volume, low-value, cross-border transactions. ODR is a part of the work of the United Nations Commission on International Trade Law. It is a UNCITRAL proposal of resolving disputes which arise from such transactions. Given that the main purpose of the work of UNCITRAL is to unify and modernize international trade law, it seems that in the future ODR will be an inherent part of it, especially as a model law which could be implemented into different national legal orders. For this reason, it should generate more interest in the future. Also UNCITRAL work related to ODR is worth comparing with the Polish legislation on alternative dispute resolution methods.

  Back to top


  Izabela Jackowska
  Voluntary acceptance of penalty in the Polish anti-monopoly procedure
  The amendments to the Act on Competition and Consumer Protection introduced, as of 18 January 2015, voluntary submission to penalty into the Polish anti-monopoly procedure. It is a consensual method of dispute resolution, which is assumed to speed up explaining the case and issuing a decision, as well as limit the number of appeals lodged in cases concerning infringements of competition law. A closer analysis of the regulation in point does, however, arouse doubts as to the efficiency and usefulness of this new procedural tool in achieving the intended goals.

  Back to top


  Stanisław Strejmer
  Liability of an advertising agency for an act of unfair competition under Art. 17 of the Act on Combating Unfair Competition
  This article concerns the problems relating to an advertising agency's liability for an act of unfair competition under Art. 17 of the Act on Combating Unfair Competition. In the introductory part, the author discusses the entities to which liability may be ascribed on the basis of this provision, recognising that each entity that prepared the advertisement will bear liability, regardless of whether or not it is an advertising agency. Contrary to the view appearing in literature, the author rejects the possibility of ascribing liability to an agency which did not take part in preparing the advertisement. Later on, the author ponders the issue of the essence of the act ascribed to the advertising agency. In his view, the construction of liability under Art. 17 ACUC is a particular form of aiding and abetting the advertiser in the commission of an act of unfair advertising. The article also discusses the issue of permissibility of the advertiser avoiding liability for an unfair advertisement by invoking the fact that preparation of the advertisement was commissioned to a professional (Art. 429 of the Civil Code). The author dismisses this possibility, recognising that in essence the advertising agency and the advertiser commit separate acts of unfair competition.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty