Facebook
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 12/2016 [292) Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Ogłoszenie konkursu PPH
str. 4

Monika Namysłowska
 • Artykuł 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w świetledyrektywy 2016/943 o ochronie tajemnic przedsiębiorstwa
 • str. 5

  Przemysław Katner
 • Sekurytyzacja aktywów spółki handlowej
 • str. 12

  Marek Topór
 • Problem skutków prawnych niezrealizowania przedarbitrażowychetapów wielostopniowej klauzuli arbitrażowej FIDIC
 • str. 17

  Jarosław Ciesielski
 • Umowa spółki komandytowej, w której wykonywany jest zawód adwokata
 • str. 27

  Marcin Łolik
 • Raz jeszcze o umownych terminach zawitych w kontekście przedawnieniaroszczeń majątkowych
 • str. 32

  Maciej Zych
 • Prawo właściwe dla meritum sporu w międzynarodowym arbitrażu handlowymna gruncie art. 1194 k.p.c.
 • str. 37

  Olga Kotowska
 • Deregulacja zawodów na przykładzie zawodu pracownika ochrony
 • str. 47


  Monika Namysłowska
  Artykuł 11 ustawy o zwalczaniunieuczciwej konkurencji w świetledyrektywy 2016/943 o ochronietajemnic przedsiębiorstwa
  Wymóg transpozycji dyrektywy 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacjihandlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiemdo 9.06.2018 r. powoduje nie tylko konieczność analizy jej przepisów, lecz także rodzi pytanie o relacjęnowych przepisów z prawem polskim, w szczególności z art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,chroniącym przed czynem nieuczciwej konkurencji w postaci przekazania, ujawnienia lub wykorzystania tajemnicyprzedsiębiorstwa. Należy się zatem zastanowić, czy dotychczasowe przepisy są zgodne z zasadami wprowadzonymiprzez nową dyrektywę, a jeżeli nie, to w jaki sposób powinna być ona transponowana do prawa polskiego.

  Początek strony


  Przemysław Katner
  Sekurytyzacja aktywówspółki handlowej
  Problematyka sekurytyzacji była poruszana w polskim piśmiennictwie, głównie ekonomicznym, wyjątkowow prawniczym, chociaż po wybuchu kryzysu finansowego, wiązanego niejednokrotnie z tą konstrukcją ekonomiczno-prawną - jest o niej ciszej. Koncentrowano się przy tym zazwyczaj na ogólnej prezentacji sekurytyzacjioraz - bliżej - na sekurytyzacji wierzytelności bankowych powiązanej z działalnością funduszu sekurytyzacyjnegoemitującego certyfikaty inwestycyjne, względnie na sekurytyzacji wierzytelności przysługujących jednostkomsamorządu terytorialnego. Nie są to jednak jedyne możliwe sposoby wykorzystania sekurytyzacji. Celem tego artykułujest przybliżenie dostępnych rozwiązań służących sekurytyzacji aktywów, którymi dysponują spółki handlowe,w tym z wykorzystaniem innych spółek handlowych jako emitentów.

  Początek strony


  Marek Topór
  Problem skutków prawnychniezrealizowania przedarbitrażowychetapów wielostopniowejklauzuli arbitrażowej FIDIC
  Warunki Kontraktowe FIDIC (dalej jako WK FIDIC) zyskały ugruntowaną pozycję w polskiej praktyce realizacjidużych inwestycji infrastrukturalnych i budowlanych. Oprócz efektywnego modelu zarządzania projektem, obecnościInżyniera Kontraktu w toku realizacji inwestycji, warunki te zawierają specyficzny, wieloetapowy sposóbrozwiązywania sporów powstałych w ramach postępowania prac budowlanych. W praktyce stosowania prawapojawił się ważki problem skutków prawnych niezrealizowania przedarbitrażowych etapów wielostopniowej klauzuliarbitrażowej FIDIC. Problem tym bardziej istotny, że jego rozwiązanie wielokrotnie rzutuje na powodzeniecałej inwestycji. Autor stoi na stanowisku, że skutkiem braku realizacji przedarbitrażowych etapów wielostopniowejklauzuli arbitrażowej jest nieskuteczność zapisu na sąd polubowny, zawartego w umowie, a zatem brak możliwościskutecznego podniesienia przez stronę konfliktu zarzutu zapisu na sąd polubowny. Głównym argumentemprzemawiającym za takim stanowiskiem jest natura wielostopniowej klauzuli arbitrażowej FIDIC.

  Początek strony


  Jarosław Ciesielski
  Umowa spółki komandytowej,w której wykonywany jestzawód adwokata
  Obserwowany na rynku usług prawnych stały wzrost liczby profesjonalnych pełnomocników skutkuje wzrostemliczby podmiotów, w których dochodzi do kolegialnego wykonywania profesji prawniczych. W przypadku zawoduadwokata, względem którego przepisy korporacyjne nie przewidują możliwości podjęcia zatrudnienia na podstawieumowy o pracę, szczególną rolę odgrywają formy spółek osobowych prawa handlowego - w tym atrakcyjna podwzględem uregulowań podatkowych spółka komandytowa. Utworzenie jej wymaga spełnienia nie tylko wymogówkodeksu spółek handlowych, lecz również uwzględnienia regulacji wiążących członków palestry - przepisówustawy prawo o adwokaturze oraz uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej (dalej jako NRA) z 12.09.2009 r. - regulaminwykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach.

  Początek strony


  Marcin Łolik
  Raz jeszcze o umownychterminach zawitychw kontekście przedawnieniaroszczeń majątkowych
  Kwestia umownych terminów zawitych została ostatnio poruszona w artykule autorstwa R. Strugały. Autor ten podnosiwiele ciekawych kwestii i systematyzuje zagadnienia dotyczące umownych terminów zawitych. W większości podzielampoglądy tam wyrażone, ale w jednym aspekcie niestety nie mogę się zgodzić z autorem - a mianowicie w kwestii dotyczącejmożliwości wpływania za pomocą umownych terminów zawitych na przedawnienie roszczeń majątkowych.

  Początek strony


  Maciej Zych
  Prawo właściwe dla meritumsporu w międzynarodowymarbitrażu handlowymna gruncie art. 1194 k.p.c.
  Problematyka określania prawa właściwego dla rozstrzygnięcia sporu w arbitrażu nie doczekała się jak dotąd szerszegoopracowania w polskiej doktrynie. Tymczasem jest to materia doniosła zarówno w ramach teoretycznegoujęcia sądownictwa polubownego - dotykająca m.in. jego skomplikowanych relacji z prawem materialnym, procesowymoraz prywatnym międzynarodowym, jak i istotna z punktu widzenia praktyki arbitrażowej. Perspektywapraktyczna nabiera szczególnego znaczenia w kontekście specyfiki polskiej regulacji zawartej w art. 1194 kodeksupostępowania cywilnego.

  Początek strony


  Olga Kotowska
  Deregulacja zawodówna przykładzie zawodupracownika ochrony
  Polska - przed wejściem w życie ustawy z 13.06.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórychzawodów - była rekordzistką w Europie pod względem liczby zawodów, do których dostęp był ograniczony.Taka sytuacja powodowała wiele niekorzystnych skutków w różnych dziedzinach życia zarówno jednostki, jaki całego społeczeństwa. Skłoniło to ustawodawcę do podjęcia działań w zakresie deregulacji niektórych zawodów.Zawodem objętym deregulacją stał się także zawód pracownika ochrony. Zmiana ta - jakkolwiek potrzebna - niesieteż za sobą wiele niebezpieczeństw.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  PPH contest notice
  p. 4

  Monika Namysłowska
 • Article 11 of the Act on Combating Unfair Competition in lightof the Trade Secrets Directive (No. 2016/943)
 • p. 5

  Przemysław Katner
 • Securitization of commercial companies' assets
 • p. 12

  Marek Topór
 • The problem of legal effects of non-compliance with pre-arbitration stagesof FIDIC's multi-tiered arbitration clause
 • p. 17

  Jarosław Ciesielski
 • Articles of association of a limited partnership where an advocate practises
 • p. 27

  Marcin Łolik
 • One more time about contractual prescription periods in the contextof limitation of property claims ensuing from property rights
 • p. 32

  Maciej Zych
 • Law applicable to the merits of dispute in international commercial arbitrationunder Art. 1194 of the (Polish) Code of Civil Procedure
 • p. 37

  Olga Kotowska
 • Deregulation of professions on the example of security guard profession
 • p. 47


  Monika Namysłowska
  Article 11 of the Act on Combating UnfairCompetition in light of the Trade Secrets Directive(No. 2016/943)
  Directive 2016/943 protects against unlawful acquisition, useand disclosure of trade secrets. By 9 June 2018 the MemberStates are obliged to implement it. This requirement makesit necessary to answer the question about the relationshipbetween the new provisions and the Polish law, in particularArt. 11 of the Act on Combating Unfair Competition, whichgives protection against acts of unfair competition in the formof acquisition, use or disclosure of trade secrets. The options areto harmonize this provision with the requirements of Directive2016/943 while amending the Code of Civil Procedure orto issue a separate act implementing the norms of the Directiveabout trade secrets.

  Back to top


  Przemysław Katner
  Securitization of commercial companies' assets
  This paper outlines the available solutions that serve tosecuritize the assets of commercial companies. After a presentationof various perspectives on securitization foundin economic and legal literature, including in legislativeinstruments, which aims to give the readers an idea of themechanism, the author rejects the image of securitization thatemerges from case law, namely a method used by banks to getrid of debts under loans extended to borrowers who strugglewith repayment, which debts are sold to securitization funds.The author indicates that it is possible and desirable for commercialcompanies to use traditional securitization, subparticipationor loan securitization - depending on the scopeof their business and investors' requirements - as well as liststhe assets which may be securitized. The analysis concernsboth the potential circle of commercial companies that canact as arrangers and/or issuers and the securities issued in theprocess of securitization.

  Back to top


  Marek Topór
  The problem of legal effects of non-compliancewith pre-arbitration stages of FIDIC's multi-tieredarbitration clause
  The crucial issue of legal effects of non-compliance withpre-arbitration stages of FIDIC's multi-tiered arbitrationclause has appeared in the practice of applying the law. Theauthor is of the opinion that the effect of failure to performthe pre-arbitration steps of multi-tiered arbitration clause isthe ineffectiveness of the arbitration clause contained in thecontract, hence a party to the conflict is unable to raise anobjection against the arbitration clause. The main argumentfor this position is the nature of FIDIC's multi-tiered arbitrationclause. The arbitration clause in FIDIC's standard formsof contract is conditional on the parties' having exhausted theprescribed pre-arbitration stages of dispute resolution. Onlyin case of a future and uncertain event of observance of prearbitrationstages of FIDIC's multi-tiered arbitration clause,the parties have the right to refer the matter to arbitration.Therefore, in light of the literal wording of Article 1165(1) ofthe Polish Code of Civil Procedure there should be no doubtthat in the event of non-compliance with pre-arbitrationstages of FIDIC's multi-tiered arbitration clause the generalcourt retains its jurisdiction.

  Back to top


  Jarosław Ciesielski
  Articles of association of a limited partnership wherean advocate practises
  A resolution of the Polish Bar Council of 12 September2009 - Rules and regulations of practising the professionof advocate in individual offices or partnershipsmodifies the necessary elements of articles of associationof partnerships where this profession is practised,including limited partnerships. The differences in thisregard follow from the nature of the profession of advocateand the need to ensure consistency of such articlesof association with both the Bar Act and with principlesof deontology. Infringing the Rules and regulations, asthe rules of professional ethics, does not imply refusalto enter the partnership in the register, however eachinfringement should trigger a reaction of the disciplinarybodies of the bar association. The substance of thearticles of association of a partnership where an advocatepractises is also affected by the Bar Act, especiallyas regards the members practising this profession - incase of limited partnerships permitting them to be thegeneral partners - and as regards identifying the objectof the partnership's activity. Infringing them may resultin initiation by the relevant regional bar council of registrationproceedings aimed at striking the partnershipoff the National Court Register.

  Back to top


  Marcin Łolik
  One more time about contractual prescription periodsin the context of limitation of property claims ensuingfrom property rights
  The problem of contractual prescription periods is vividlydiscussed and gives rise to a lot of controversy. In one of thearticles R. Strugała presents a conception which allow limitingclaims ensuing from property rights by means of contractualprescription deadlines. This article is a polemic with the abovementionedconception. The writer also presents argumentsindicating that under the current legal system this solution israther questionable.

  Back to top


  Maciej Zych
  Law applicable to the merits of dispute ininternational commercial arbitration underArt. 1194 of the (Polish) Code of Civil Procedure
  The issue of determining the law applicable to the resolutionof a dispute in arbitration proceedings has not thusfar been researched in any greater detail by Polish scholars.Meanwhile, this matter is very important matter both fromthe perspective of theoretical understanding of arbitration- as it concerns its complex relationship with substantivelaw, procedure and conflict-of-laws rules - as well asthe perspective of arbitration practice. Importance of thepractical dimension becomes particularly apparent in thecontext of the specific structure of the Polish regulation inArt. 1194 of the Code of Civil Proceedings which is silenton the issue of conflict-of-laws. Thus, questions arise onhow the arbitral tribunal is to determine the applicablelaw in the absence of choice by the parties, which rules thearbitrators should apply to assess the validity and effectsof agreements on the governing law, and whether - and inwhat manner - the tribunal should apply mandatory rules(lois de police). Finally, a question arises as to the legalsignificance of the arbitration rules (institutional or partydrafted)in all these issues. This article attempts to answerthese and other related questions by critically analysingthe Polish regulation from the historical and comparativeperspective.

  Back to top


  Olga Kotowska
  Deregulation of professions on the exampleof security guard profession
  Before the entry into force of the Act of 13 June 2013 onAmendments to Acts Regulating the Practice of Certain Professions,Poland held the European record in terms of thenumber of professions access to which was limited. Thissituation led to many adverse effects in various areas of life,for both individuals and the society as a whole. In responsethe legislator took measures to deregulate certain professions.One of the professions covered by deregulation is also thatof a security guard. The change, however necessary, involvesalso many dangers.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty