Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 12/2016 [292) Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Ogłoszenie konkursu PPH
str. 4

Monika Namysłowska
 • Artykuł 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w świetle dyrektywy 2016/943 o ochronie tajemnic przedsiębiorstwa
 • str. 5

  Przemysław Katner
 • Sekurytyzacja aktywów spółki handlowej
 • str. 12

  Marek Topór
 • Problem skutków prawnych niezrealizowania przedarbitrażowych etapów wielostopniowej klauzuli arbitrażowej FIDIC
 • str. 17

  Jarosław Ciesielski
 • Umowa spółki komandytowej, w której wykonywany jest zawód adwokata
 • str. 27

  Marcin Łolik
 • Raz jeszcze o umownych terminach zawitych w kontekście przedawnienia roszczeń majątkowych
 • str. 32

  Maciej Zych
 • Prawo właściwe dla meritum sporu w międzynarodowym arbitrażu handlowym na gruncie art. 1194 k.p.c.
 • str. 37

  Olga Kotowska
 • Deregulacja zawodów na przykładzie zawodu pracownika ochrony
 • str. 47


  Monika Namysłowska
  Artykuł 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w świetle dyrektywy 2016/943 o ochronie tajemnic przedsiębiorstwa
  Wymóg transpozycji dyrektywy 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem do 9.06.2018 r. powoduje nie tylko konieczność analizy jej przepisów, lecz także rodzi pytanie o relację nowych przepisów z prawem polskim, w szczególności z art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,chroniącym przed czynem nieuczciwej konkurencji w postaci przekazania, ujawnienia lub wykorzystania tajemnicy przedsiębiorstwa. Należy się zatem zastanowić, czy dotychczasowe przepisy są zgodne z zasadami wprowadzonymi przez nową dyrektywę, a jeżeli nie, to w jaki sposób powinna być ona transponowana do prawa polskiego.

  Początek strony


  Przemysław Katner
  Sekurytyzacja aktywów spółki handlowej
  Problematyka sekurytyzacji była poruszana w polskim piśmiennictwie, głównie ekonomicznym, wyjątkowo w prawniczym, chociaż po wybuchu kryzysu finansowego, wiązanego niejednokrotnie z tą konstrukcją ekonomiczno- prawną - jest o niej ciszej. Koncentrowano się przy tym zazwyczaj na ogólnej prezentacji sekurytyzacji oraz - bliżej - na sekurytyzacji wierzytelności bankowych powiązanej z działalnością funduszu sekurytyzacyjnego emitującego certyfikaty inwestycyjne, względnie na sekurytyzacji wierzytelności przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego. Nie są to jednak jedyne możliwe sposoby wykorzystania sekurytyzacji. Celem tego artykułu jest przybliżenie dostępnych rozwiązań służących sekurytyzacji aktywów, którymi dysponują spółki handlowe,w tym z wykorzystaniem innych spółek handlowych jako emitentów.

  Początek strony


  Marek Topór
  Problem skutków prawnych niezrealizowania przedarbitrażowych etapów wielostopniowej klauzuli arbitrażowej FIDIC
  Warunki Kontraktowe FIDIC (dalej jako WK FIDIC) zyskały ugruntowaną pozycję w polskiej praktyce realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych i budowlanych. Oprócz efektywnego modelu zarządzania projektem, obecności Inżyniera Kontraktu w toku realizacji inwestycji, warunki te zawierają specyficzny, wieloetapowy sposób rozwiązywania sporów powstałych w ramach postępowania prac budowlanych. W praktyce stosowania prawa pojawił się ważki problem skutków prawnych niezrealizowania przedarbitrażowych etapów wielostopniowej klauzuli arbitrażowej FIDIC. Problem tym bardziej istotny, że jego rozwiązanie wielokrotnie rzutuje na powodzenie całej inwestycji. Autor stoi na stanowisku, że skutkiem braku realizacji przedarbitrażowych etapów wielostopniowej klauzuli arbitrażowej jest nieskuteczność zapisu na sąd polubowny, zawartego w umowie, a zatem brak możliwości skutecznego podniesienia przez stronę konfliktu zarzutu zapisu na sąd polubowny. Głównym argumentem przemawiającym za takim stanowiskiem jest natura wielostopniowej klauzuli arbitrażowej FIDIC.

  Początek strony


  Jarosław Ciesielski
  Umowa spółki komandytowej,w której wykonywany jest zawód adwokata
  Obserwowany na rynku usług prawnych stały wzrost liczby profesjonalnych pełnomocników skutkuje wzrostem liczby podmiotów, w których dochodzi do kolegialnego wykonywania profesji prawniczych. W przypadku zawodu adwokata, względem którego przepisy korporacyjne nie przewidują możliwości podjęcia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, szczególną rolę odgrywają formy spółek osobowych prawa handlowego - w tym atrakcyjna pod względem uregulowań podatkowych spółka komandytowa. Utworzenie jej wymaga spełnienia nie tylko wymogów kodeksu spółek handlowych, lecz również uwzględnienia regulacji wiążących członków palestry - przepisów ustawy prawo o adwokaturze oraz uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej (dalej jako NRA) z 12.09.2009 r. - regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach.

  Początek strony


  Marcin Łolik
  Raz jeszcze o umownych terminach zawitych w kontekście przedawnienia roszczeń majątkowych
  Kwestia umownych terminów zawitych została ostatnio poruszona w artykule autorstwa R. Strugały. Autor ten podnosi wiele ciekawych kwestii i systematyzuje zagadnienia dotyczące umownych terminów zawitych. W większości podzielam poglądy tam wyrażone, ale w jednym aspekcie niestety nie mogę się zgodzić z autorem - a mianowicie w kwestii dotyczącej możliwości wpływania za pomocą umownych terminów zawitych na przedawnienie roszczeń majątkowych.

  Początek strony


  Maciej Zych
  Prawo właściwe dla meritum sporu w międzynarodowym arbitrażu handlowym na gruncie art. 1194 k.p.c.
  Problematyka określania prawa właściwego dla rozstrzygnięcia sporu w arbitrażu nie doczekała się jak dotąd szerszego opracowania w polskiej doktrynie. Tymczasem jest to materia doniosła zarówno w ramach teoretycznego ujęcia sądownictwa polubownego - dotykająca m.in. jego skomplikowanych relacji z prawem materialnym, procesowym oraz prywatnym międzynarodowym, jak i istotna z punktu widzenia praktyki arbitrażowej. Perspektywa praktyczna nabiera szczególnego znaczenia w kontekście specyfiki polskiej regulacji zawartej w art. 1194 kodeksu postępowania cywilnego.

  Początek strony


  Olga Kotowska
  Deregulacja zawodów na przykładzie zawodu pracownika ochrony
  Polska - przed wejściem w życie ustawy z 13.06.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów - była rekordzistką w Europie pod względem liczby zawodów, do których dostęp był ograniczony. Taka sytuacja powodowała wiele niekorzystnych skutków w różnych dziedzinach życia zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa. Skłoniło to ustawodawcę do podjęcia działań w zakresie deregulacji niektórych zawodów. Zawodem objętym deregulacją stał się także zawód pracownika ochrony. Zmiana ta - jakkolwiek potrzebna - niesie też za sobą wiele niebezpieczeństw.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty