Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,80 64,80
Cena regularna: 72,00
72,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Jakub Janeta, Jan Ulański

str. 4

Urszula Promińska

str. 7

Tomasz Sójka

str. 12

Józef Frąckowiak

str. 19

Joanna Kruczalak-Jankowska

str. 27

Monika Tarska

str. 29

Grzegorz Kozieł

str. 33

Jakub Janeta, Wiktor P. Matysiak

str. 36

Marcin Podleś, Lidia Siwik

str. 42

Marcin Jagodziński

str. 47

Agnieszka Guzewicz

str. 49

Agnieszka P. Regiec

str. 51

Jan Akimenkow

str. 55

 
Jakub Janeta, Jan Ulański
Sprawozdanie z konferencji VIII Forum Prawa Spółek 18.05.2018 r. – „Reforma Kodeksu spółek handlowych – systemowa zmiana czy autorskie projekty”

Początek strony


Urszula Promińska
O potrzebie zmian Kodeksu spółek handlowych w zakresie regulacji handlowych spółek osobowych
Jedną z różnic w zakresie regulacji spółek osobowych w Kodeksie spółek handlowych w stosunku do Kodeksu handlowego jest metoda regulacji. Opiera się na wyodrębnieniu części wspólnej dla wszystkich spółek osobowych, szczegółowej regulacji spółki jawnej – w dużej mierze powtarzającej rozwiązania Kodeksu handlowego pomimo zdecydowanego osłabienia jej „osobowego ładunku” i na cząstkowej regulacji pozostałych spółek z odesłaniem do odpowiedniego stosowania w kwestiach nieuregulowanych przepisów o spółce jawnej. Przedmiotem poniższych uwag jest próba odpowiedzi na pytanie, czy realizacja przyjętej koncepcji regulacji spółek osobowych jest zadawalająca. Chodzi zwłaszcza o zakres przedmiotowy regulacji wspólnej oraz o treść przyjętych w jej ramach przepisów.

Początek strony


Tomasz Sójka
O potrzebie zmian unormowań niepublicznych spółek kapitałowych – uwagi na kanwie projektu przepisów o prostej spółce akcyjnej
W niniejszym artykule przedstawiona została analiza problematyki pożądanych zmian regulacji niepublicznych spółek kapitałowych w Polsce. Pretekstem do tych rozważań jest publikacja projektu przepisów o prostej spółce akcyjnej. Opracowanie zawiera argumenty na rzecz tezy, że polskie prawo spółek handlowych wymaga głębokiej reformy unormowań dotyczących niepublicznych spółek kapitałowych. Potrzeba ta wynika przede wszystkim z fundamentalnych zmian, jakie zachodzą w sferze obrotu gospodarczego pod wpływem procesu cyfryzacji i powiązanych z nim nowych modeli biznesowych prezentowanych przez spółki działające w obszarze nowych technologii (np. startupy) oraz specyficznych form finansowania spółek (np. przez fundusze venture-capital).

Początek strony


Józef Frąckowiak
Uchwała zgromadzenia wspólników spółki kapitałowej jako czynność prawna wewnątrzkorporacyjna
W polskiej doktrynie toczy się od lat dyskusja na temat tego, czym jest uchwała, przede wszystkim uchwała zgromadzenia wspólników spółek kapitałowych. Autor stawia tezę, że uchwała jest czynnością prawną, gdyż spełnia wymogi konstytutywne czynności prawnej rozumianej jako zdarzenie prawne, czyli stan faktyczny zawierający przynajmniej jedno oświadczenie woli, którego skutkiem jest powstanie, zmiana lub ustanie stosunku prawnego. Uchwała jednak co do zasady wywołuje skutki tylko wewnątrz korporacji, czyli prowadzi do powstania zmiany lub ustania stosunków pomiędzy spółką a jej wspólnikami i członkami jej organów. Z tego względu, jako czynność wewnątrzkorporacyjna ma swoiste cechy, wyraźnie różniące ją od klasycznych czynności prawnych, które wywołują skutki w postaci powstania, ustania lub zmiany stosunków prawnych zewnętrznych, czyli pomiędzy odrębnymi osobami.

Początek strony


Joanna Kruczalak-Jankowska
Prosta spółka akcyjna – polską superspółką?
Artykuł stanowi głos w dyskusji na temat projektu prostej spółki akcyjnej, przygotowanego i zaprezentowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości (poprzednio Ministerstwo Rozwoju i Gospodarki). W opinii Autorki proponowane uregulowanie nowej spółki w Kodeksie spółek handlowych będzie stanowiło zmianę o charakterze systemowym, dlatego opowiada się przeciwko wprowadzeniu tak daleko idącej reformy prawa spółek w tak ekspresowym tempie.

Początek strony


Monika Tarska
Spółki osobowe – głos w dyskusji
Wprowadzone przez Kodeks spółek handlowych zmiany unormowania spółek osobowych doprowadziły do 60-krotnego wzrostu liczby tych spółek. Regulacja tego Kodeksu pozostawia duży margines swobody stronom umowy spółki w kształtowaniu łączącego ich stosunku prawnego, zwłaszcza w zakresie stosunków wewnętrznych. Tak np. art. 9 k.s.h. przewiduje możliwość zmiany umowy spółki niejednomyślnie, a art. 10 k.s.h. określa zasady przenoszenia ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce na inną osobę. Natomiast w sprawach, które mogą oddziaływać na interesy osób trzecich, swoboda ta jest znacznie ograniczona. Wybór in casu modelu spółki bardziej „osobowego” lub zbliżonego do kapitałowego należy do wspólników. Nie oznacza to jednak dowolności kształtowania przez nich stosunku prawnego spółki. Mający zastosowanie art. 3531 k.c., statuujący zasadę swobody umów, określa granice swobody kształtowania stosunku prawnego przez strony tego stosunku według własnego uznania, tj. ustawę, naturę (właściwość) stosunku oraz zasady współżycia społecznego. Dodany nowelizacją z 2003 r. art. 251 k.s.h. budzi zastrzeżenia co do poprawności jurydycznej i spójności systemowej. Dotyczy to m.in. braku podstawy prawnej przejścia wkładów wspólników na spółkę jawną po jej wpisie do rejestru sądowego. Problem ten nie istniał według pierwotnej regulacji Kodeksu spółek handlowych, gdyż spółka jawna powstawała już z chwilą zawarcia umowy spółki; wpis wprawdzie był obowiązkowy, lecz miał charakter deklaratoryjny. Inne przykłady złych zmian legislacyjnych Kodeksu spółek handlowych to regulacja uczestnictwa współmałżonków w spółkach kapitałowych (art. 1831 i 3321 k.s.h.) oraz przepisy dotyczące tworzenia spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy z systemu teleinformatycznego (tzw. spółki S24); pominięto tu art. 291 k.s.h. o odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. za złożenie fałszywego oświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego (zob. art. 158 § 11 oraz art. 167 § 4 i 5 k.s.h.).

Początek strony


Grzegorz Kozieł
Zakres uprawnień wierzyciela akcjonariusza w tzw. prostej spółce akcyjnej przewidziany w projekcie ustawy z 16.05.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Opracowanie stanowi głos w dyskusji na temat reformy Kodeksu spółek handlowych, która miała miejsce podczas VIII Forum Prawa Spółek („Reforma Kodeksu spółek handlowych – zmiana systemowa czy autorskie projekty”) 18.05.2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Odnosi się on do zakresu uprawnień przysługujących wierzycielowi akcjonariusza w tzw. prostej spółce akcyjnej zgodnie z projektem ustawy z 16.05.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. W projekcie tym nie zaproponowano wprowadzenia odrębnej regulacji uprawnień wierzyciela akcjonariusza, ale odesłanie w tym obszarze do odpowiednio stosowanych przepisów o spółce akcyjnej. W związku z tym w niniejszym opracowaniu zwięźle przedstawiono w pierwszej kolejności spektrum uprawnień wierzyciela akcjonariusza w spółce akcyjnej przewidziane w aktualnie obowiązujących przepisach Kodeksu spółek handlowych, które zgodnie z projektem ma stanowić podstawę regulacji uprawnień wierzyciela akcjonariusza w tzw. prostej spółce akcyjnej, następnie obszar uprawnień wierzyciela akcjonariusza zaproponowany w projekcie przepisów dotyczących tzw. prostej spółki akcyjnej, a także, w ramach podsumowania, syntetyczną ocenę zakresu merytorycznego i metody unormowania proponowanych rozwiązań w perspektywie ogólnej oceny projektowanego sposobu regulacji tej spółki.

Początek strony


Jakub Janeta, Wiktor P. Matysiak
Zmiany w zakresie regulacji handlowych spółek osobowych – zagadnienia wybrane
VIII Forum Prawa Spółek poświęcone sposobowi i potrzebie zmian w zakresie regulacji spółek handlowych skłania do ponownego spojrzenia na regulację Kodeksu spółek handlowych przez pryzmat zagadnień wymagających ingerencji ustawodawcy. Problematyka ta była już podejmowana w ramach I i II Forum, warto jednak do niej powrócić, tym bardziej że na przestrzeni niemal dziesięciu lat od tamtej dyskusji ujawniło się wiele nowych problemów teoretycznych i praktycznych związanych z funkcjonowaniem w obrocie spółek osobowych. Niniejszy artykuł stanowi głos w szerszej dyskusji podjętej na Forum i koncentruje się jedynie na wybranych zagadnieniach z zakresu regulacji spółek osobowych. Przedmiotem rozważań jest problematyka zaskarżalności uchwał wspólników handlowych spółek osobowych. W szczególności celowe jest rozważenie, czy poddanie ich sądowej kontroli na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi wystarczający sposób ochrony interesów spółki i wspólników. Przedmiotem rozważań jest także mająca coraz większe znaczenie praktyczne problematyka powództwa o przejęcie przez wspólnika majątku spółki (art. 66 k.s.h.). Należy postawić pytanie o to, czy odpowiada ona potrzebom współczesnego obrotu, w szczególności, czy dostatecznie chroni interesy wspólnika występującego do sądu z tego rodzaju żądaniem.

Początek strony


Marcin Podleś, Lidia Siwik
Likwidacja spółek z perspektywy projektowanej regulacji prostej spółki akcyjnej
Likwidacja spółek w przypadku ich rozwiązywania ma swoje uzasadnienie w systemowych i historycznych podstawach prawa handlowego. Wprawdzie przepisy prawa unijnego i polskiego dopuszczają wyjątki od prowadzenia likwidacji, niemniej jednak w ślad za tymi wyjątkami wprowadzane są z założenia gwarancje zabezpieczenia interesów uczestników obrotu gospodarczego. Kluczem do uzasadnienia odstępstw powinna być realność środków ochrony interesów wierzycieli. W tym zakresie pojawiły się wątpliwości na gruncie spółek osobowych w związku z możliwością swobodnego zdecydowania przez wspólników o kwestii rozwiązania spółki bez likwidacji przy jednoczesnym braku wyraźnego przesądzenia przez ustawodawcę w przepisach o odpowiedzialności wspólników po rozwiązaniu takiej spółki. Realnej funkcji ochronnej wydaje się nie spełniać także procedura rozwiązania niedziałającej i niemającej majątku spółki przez sąd rejestrowy z urzędu na gruncie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Niespójna systemowo i wątpliwa z perspektywy ochrony interesów wierzycieli wydaje się być regulacja zawarta w projekcie nowelizacji dotyczącej prostej spółki akcyjnej, przewidująca nietypową możliwość odstąpienia od procedury likwidacyjnej. Dlatego z założenia reformatorzy prawa handlowego powinni się starać wprowadzać systemowo spójne, funkcjonalne rozwiązania, które wyważają z jednej strony konieczność wprowadzenia sprawnych i ekonomicznych zasad likwidacji spółek, a z drugiej strony dają uczestnikom obrotu, głównie wierzycielom spółek, poczucie zapewnienia realnego zabezpieczenia ich interesów.

Początek strony


Marcin Jagodziński
Czy reforma Kodeksu spółek handlowych jest potrzebna?
Celem artykuł u jest rozważenie, czy reforma Kodeksu spółek handlowych jest uzasadniona, jak również wskazanie przykładowych kwestii, które de lege ferenda warto przemyśleć w kontekście ewentualnej reformy prawa spółek handlowych.

Początek strony


Agnieszka Guzewicz
Zmiany w Kodeksie spółek handlowych wobec ewolucji prawa unijnego
Ewolucja prawa unijnego implikuje konieczność nowego spojrzenia na krajowe prawo spółek. Zmiany w polskich ustawach z zakresu prawa spółek, w tym w Kodeksie spółek handlowych, powinny uwzględniać dorobek prawa unijnego. Ważną jego część stanowią orzeczenia prejudycjalne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie swobody przedsiębiorczości.

Początek strony


Agnieszka P. Regiec
Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe w Stanach Zjednoczonych po nowelizacji przepisów federalnych
Finansowanie społecznościowe, jako sposób pozyskiwania kapitału na rozwój działalności gospodarczej, zdecydowanie zyskał na popularności w ostatnich latach. Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w państwach członkowskich Unii Europejskiej stopniowo zaczęły pojawiać się regulacje prawne w tym zakresie. Ze względu na to, że najbardziej znane strony internetowe pośredniczące w crowdfundingu działały najpierw w Stanach Zjednoczonych, to właśnie federalna regulacja prawna tego kraju zasługuje na szczególną uwagę. Jest jeszcze jeden istotny argument za tym, aby przeanalizować mechanizmy finansowania społecznościowego w Stanach Zjednoczonych. Szeroko dyskutowana, m.in. na Forum Prawa Spółek, nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, wprowadzająca dodatkowy typ spółki – prostą spółkę akcyjną, ma na celu m.in. ułatwienie nowo tworzonym spółkom pozyskiwanie kapitału. W uzasadnieniu do projektu wskazuje się wprost, że założenia nowelizacji Kodeksu spółek handlowych we wskazanym zakresie opierają się na rozwiązaniach prawa amerykańskiego.

Początek strony


Jan Akimenkow
Spółka giełdowa a spółka publiczna – podstawy normatywne dystynkcji oraz koncepcje reformy nominałowego kapitału zakładowego
W obowiązującym stanie prawnym nie ma podstaw prawnych do wprowadzenia podziału przedsiębiorców na tych, którzy są notowani na rynku regulowanym, tj. Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, a także na tych, którzy są podmiotami gospodarczymi transparentnymi podatkowo i majątkowo, lecz nie pozyskują finansowania z tego rynku. Należy zauważyć, że zarówno w Kodeksie spółek handlowych, jak i w ustawach z tzw. prawa inwestorskiego brak definicji legalnej spółki giełdowej. Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytania: czym tak naprawdę różnią się wskazane podmioty oraz na ile, w czasach crowdfundingu oraz startupów, pragmatyczne jest wprowadzanie nowej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń

Jakub Janeta, Jan Ulański

p. 4

Urszula Promińska

p. 7

Tomasz Sójka

p. 12

Józef Frąckowiak

p. 19

Joanna Kruczalak-Jankowska

p. 27

Monika Tarska

p. 29

Grzegorz Kozieł

p. 33

Jakub Janeta, Wiktor P. Matysiak

p. 36

Marcin Podleś, Lidia Siwik

p. 42

Marcin Jagodziński

p. 47

Agnieszka Guzewicz

p. 49

Agnieszka P. Regiec

p. 51

Jan Akimenkow

p. 55

 
Jakub Janeta, Jan Ulański
A report on VIII Company Law Forum conference held on 18 May 2018 – ‘Reform of the Code of Commercial Partnerships and Companies – systemic change or independent bills’

Back to top


Urszula Promińska
On the need to amend the Code of Commercial Partnerships and Companies in the fi eld of regulations on commercial law partnerships
One of the differences in the area of regulation of partnerships in the Code of Commercial Partnerships and Companies as compared to the Commercial Code is the method of regulation. It is based on separation of the common part for all partnerships, the special regulation of general partnership, largely repeating the solutions from the Commercial Code, despite a noticeable weakening of its ‘partnership load’, and the partial regulation of all other partnerships with references to application mutatis mutandis in unregulated matters of the provisions on general partnership. The present remarks are an attempt to answer the question whether the implementation of the adopted conception of regulation of partnerships is satisfactory. This concerns particularly the scope of the common regulation and the substance of the provisions that it contains.

Back to top


Tomasz Sójka
On the need for amendments to regulations on private companies. Remarks about the draft legislation on simple joint-stock companies
In this article I analyse the desirable changes of regulations concerning private companies in Poland. The reason for taking up this subject is the draft legislation on simple joint-stock companies. In the paper, I put forward arguments in favour of the thesis that the Polish company/partnership law requires a comprehensive reform of the regulations concerning private companies. The need for this reform stems mainly from a fundamental change of the business environment resulting from digitalization of economy and the related new business models applied by companies operating in the area of new technologies (such as start-ups) and the particular forms of company fi nancing them (e.g. by venture capital funds).

Back to top


Józef Frąckowiak
A resolution of the general meeting of a company as intra-company juridical act
The Polish legal scholars have been debating for years about what a resolution is, especially a resolution of the general meeting of a company. The author puts forward the thesis that a resolution is a juridical act, because it meets the constitutive requirements of a juridical act, understood as a legal event, i.e. a factual state comprising at least one declaration of will, the effect of which is the creation, change or termination of a legal relationship. However, a resolution triggers, in principle, effects only within the corporation, i.e. it leads to creation, change or termination of relationships between the company and its shareholders and members of its governing bodies. For this reason, as an intra-company act, it has specifi c features that clearly differ from those of classical juridical acts that produce effects in the form of the creation, termination or change of external legal relationships, i.e. between separate persons.

Back to top


Joanna Kruczalak-Jankowska
Simple joint-stock company: a Polish super-company?
The article is a voice in the discussion about the bill introducing the simple joint-stock company, prepared and presented by the Ministry of Entrepreneurship (formerly Ministry of Development and Economy). In the author’s opinion, the proposed regulation of the new company in the Code of Commercial Partnerships and Companies will constitute a systemic change, which is why she opposes the implementation of such a farreaching reform of company law at such a rapid pace.

Back to top


Monika Tarska
Partnerships: a voice in the discussion
The amendments introduced by the Code of Commercial Partnerships and Companies into the regulations on partnerships have led to a 60-fold increase in the number of partnerships. The Code’s regulation leaves those signing the articles of association a large margin of freedom as to how they will formulate the legal relationship between them, especially in the fi eld of internal relationships For instance, Art. 9 CCPC provides for a possibility of amending the articles of association without unanimity, while Art. 10 CCPC determines the principles of transferring all the rights and obligations of a partner onto another person. Yet in matters which might affect the interests of third parties the freedom is considerably more limited. In every case, the choice of the model with more features of a partnership or a company belongs to the partners. But they are not completely free in determining the legal relationship of the partnership. The applicable Art. 3531 of the Civil Code, which introduces the principle of freedom of contract, determines the boundaries of the freedom of the parties shaping the legal relationship as they see fi t, namely statutory law, the character (characteristics) of the relationship, and the principles of community life. Art. 251 CCPC, added by the amending statute in 2003, gives rise to objections about its juridical correctness or systemic coherence. This concerns, among others, lack of the legal grounds for transfer of partners’ contributions to the registered partnership once it is entered into the court register. The problem did not exist in the original regulation of the Code of Commercial Partnerships and Companies, because a registered partnership existed from the moment of signature of the articles of association; although entry in the register was mandatory, it was declaratory in character. Other examples of bad legislative amendments to the Code of Commercial Partnerships and Companies include the regulation concerning spouses’ participation in companies (Art. 1831 and Art. 3321 CCPC) and provisions concerning the establishment of limited liability companies using a template of the articles of association from a data communication system (the so-called S24 companies); here, the amendments ignored Art. 291 CCPC concerning the liability of members of the management board of a limited liability company for making false declarations about coverage of share capital (cf. Art. 158 para. 11 and Art. 167 paras. 4 and 5 CCPC).

Back to top


Grzegorz Kozieł
The scope of a shareholder’s creditor’s rights in the so-called simple joint-stock company provided for in the bill of 16 May 2018 amending the Code of Commercial Partnerships and Companies and certain other statutes
The study is a voice in the discussion on the reform of the Code of Commercial Partnerships and Companies, which took place during the 8th Company Law Forum (‘Reform of the Code of Commercial Partnerships and Companies – systemic change or independent bills’) on 18 May 2018 at the Faculty of Law and Administration of the University of Łódź. It concerns the scope of rights of a shareholder’s creditor in the so-called simple joint-stock company in accordance with the bill of 16 May 2018 amending the Code of Commercial Partnerships and Companies and certain other statutes. The bill does not propose introducing a separate regulation of the shareholder’s creditor’s rights, but a reference in this area to the existing provisions on joint-stock companies. Therefore, the study briefl y presents fi rst the spectrum of rights of the creditor of a shareholder in a joint-stock company provided for in the existing provisions of the Code of Commercial Partnerships and Companies, which, according to the bill, should serve as the basis for the regulation of the rights of the creditor of a shareholder in the so-called simple joint-stock company, then the shareholder’s creditor’s rights in the bill’s provisions on the so-called simple joint-stock company, as well as, by way of a summary, a synthetic evaluation of the method of regulation and the substantive scope of the proposed solutions in the context of the general assessment of the proposed method of regulation of this kind of company.

Back to top


Jakub Janeta, Wiktor P. Matysiak
Changes in the area of commercial partnerships: selected issues
The 8th Company Law Forum devoted to the method of and need for changes in the regulation of commercial partnerships and companies makes one reconsider the regulation of the Code of Commercial Partnerships and Companies from the point of view of issues that require legislative intervention. These problems were discussed during the 1st and 2nd Forums, but it is worthwhile to revisit them, the more so that in the nearly nine years since that discussion many new theoretical and practical problems have emerged in the area of partnerships’ functioning in legal transactions. This article is a voice in a broader discussion undertaken during the Forum and focuses only on selected issues concerning the regulation of partnerships. These refl ections concern challenging the resolutions of partners of commercial law partnerships. In particular it is expedient to consider whether subjecting them to judicial review under Art. 189 of the Code of Civil Procedure gives suffi cient protection to the interests of the partnership and partners. Another subject considered here is the action for takeover of the partnership’s assets by a partner (Art. 66 CCPC), which has increasing practical importance. We should ask whether it meets the requirements of contemporary legal transactions, in particular whether it suffi ciently protects the interests of the partner initiating this kind of action in court.

Back to top


Marcin Podleś, Lidia Siwik
Company liquidation from the point of view of the drafted regulations on simple joint-stock company
Liquidation of companies in case of their winding-up has a profound justifi cation provided by systemic and historical pillars of commercial law. Although European and Polish legal provisions do provide for some exceptions to the otherwise required liquidation, the exceptions are accompanied by guarantees of protection of interests of other market players. The key factor legitimizing those exceptions should be the real character of measures protecting creditors’ interests. In this respect, some doubts have appeared as far as partnerships are concerned. The partners are free to decide to wind up the partnership without liquidation, whereas the statute does not clearly determine their liability after the dissolution of the partnership. Although, according to the Act on the National Court Register, the registry court is to wind up ex offi cio any company which is inactive or lacks assets, this procedure seems to play an insuffi cient role in providing real protection. The drafted regulation regarding the simple joint-stock company, which provides for an unusual option of not conducting the liquidation procedure seems to be incoherent from the systemic point of view and doubtful as far as protection of creditors’ interests is concerned. This explains why commercial law reformers should, by defi nition, strive to implement solutions which are systemically coherent and balance, on the one hand, the need for effi cient and economical rules on company liquidation and, on the other hand, giving market actors, mainly company creditors, a sense that their interests are accorded real protection.

Back to top


Marcin Jagodziński
Do we need a reform of the Code of Commercial Partnerships and Companies?
This article contains refl ections about whether a reform of the Code of Commercial Partnerships and Companies is justifi - able, as well as identifi es examples of questions which, de lege ferenda, need to be reconsidered in the context of the possible reform of partnership and company law.

Back to top


Agnieszka Guzewicz
Amendments to the Code of Commercial Partnerships and Companies and the evolution of EU law
The evolution of EU law implies the need for a new look at national partnership/company law. Amendments to Polish laws in this fi eld, including the Code of Commercial Partnerships and Companies, should take into account the acquis de l’Union. Preliminary rulings of the Court of Justice of the European Union in the fi eld of freedom of establishment constitute an important part of the acquis.

Back to top


Agnieszka P. Regiec
Crowdfunding in the USA after amendments to federal laws
Crowdfunding as a way of fi nancing a venture by raising money from a large group of individuals has lately increased in popularity. Thus, in both the United States and member states of the European Union, recently proposed legislations address this issue. In Poland, one of the main goals of the proposed amendments to the Commercial Companies Code, introducing the Polish simple joint-stock company, is to enable crowdfunding for start-ups. Currently, new enterprises base their funding mostly on ‘friends, family, fools’ as well as public funding and the so-called business angels. As the bill states, there is a need for a new type of company, one which would be easy and quick to register and dissolve. The regulation also refers directly to US legal system as the basis for the proposed legislation. Therefore an analysis of crowdfunding mechanisms in American legal system is worthwhile.

Back to top


Jan Akimenkow
Listed company vs. public company: normative grounds for the distinction and conceptions of reform of nominal share capital
In the current state of law there are no legal grounds to introduce a division of enterprises into ones listed on the regulated market, that is, the Warsaw Stock Exchange, and economic entities that are transparent in terms of taxes and assets, but do not obtain fi nancing from that market. It should be observed that both in the Code of Commercial Partnerships and Companies and in statutes from the fi eld of the so-called investor law there is no legal defi nition of listed company. This article is an attempt at answering the following questions: what is the real difference between the entities identifi ed above and to what extent, in times of crowdfunding and start-ups, it is pragmatic to introduce a new form of business activity.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
sekretarz redakcji – Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (1)

Alina
24-12-2017
Ocena: 5/5
Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty