Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,80 64,80
Cena regularna: 72,00
72,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińElwira Marszałkowska-Krześ, Marcin Jagodziński

str. 4 

Jacek Wantoch-Rekowski, Robert Kwaśniewski

str. 8

Rafał Woźniak

str. 14

Piotr Moskała

str. 19

Paweł Mazur

str. 31

Tomasz Tomczak

str. 38

Mateusz Baszczyk

str. 48

Adrian Rycerski

str. 53

 
Elwira Marszałkowska-Krześ, Marcin Jagodziński
Pojęcie bezskuteczności orzeczenia o wyłączeniu ze spółki z o.o. jej wspólnika – rozważania de lege lata oraz de lege ferenda
W niniejszym artykule podjęto się rozważań na temat instytucji prawnej bezskuteczności orzeczenia o wyłą czeniu ze spółki z o.o. jej wspólnika1. Celem opracowania jest nie tylko ocena obecnej regulacji prawnej oraz wyjaśnienie istoty sankcji w postaci bezskuteczności orzeczenia o wyłączeniu ze spółki z o.o. jej wspólnika, lecz także sformułowanie konkretnych rozwiązań de lege ferenda.

Początek strony


Jacek Wantoch-Rekowski, Robert Kwaśniewski
Pełnienie funkcji członka zarządu spółki na podstawie powołania a podleganie ubezpieczeniom społecznym – w świetle decyzji interpretacyjnych ZUS i orzecznictwa sądowego
Przedmiotem niniejszej publikacji jest analiza problematyki oskładkowania wynagrodzeń członków zarządu spółki powołanych uchwałą zgromadzenia wspólników spółki z o.o. lub uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej. Celem opracowania jest ustalenie, na podstawie analizy obowiązujących przepisów, decyzji interpretacyjnych ZUS wydanych w latach 2013–2015 oraz orzecznictwa sądowego, czy przychód z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki na podstawie powołania uchwałą zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) podlega oskładkowaniu, czy nie podlega i dlaczego.

Początek strony


Rafał Woźniak
Kilka uwag w dyskusji o formie zawarcia umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o.
Udziały w spółce z o.o. mogą, z pewnymi ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, stanowić przedmiot obrotu. W szczególności udziały takie mogą być zbywane. Jedną z kluczowych kwestii związanych z czynnościami rozporządzającymi udziałami w spółkach z o.o. jest forma umowy przenoszącej ich własność. Jedynie bowiem zachowanie właściwej formy takiej umowy wiąże się ze skutecznym przeniesieniem własności udziałów. Sprawą istotną, aczkolwiek budzącą ciągle wątpliwości, jest forma takiej umowy zawieranej poza terytorium Polski. Zgodnie z koncepcją przedstawioną w niniejszym artykule do zbycia udziałów w polskiej spółce z o.o. w takim przypadku musi zostać zachowana forma przewidziana przez przepisy kraju, w którym dana czynność jest dokonywana. Oznacza to, że w pewnych przypadkach będzie to forma mniej restrykcyjna niż przewidziana przez przepisy prawa polskiego.

Początek strony


Piotr Moskała
Zatwierdzanie transakcji wewnątrzgrupowych w zmienionej dyrektywie 2007/36/WE – perspektywy implementacji
Niemal równo na 10-lecie uchwalenia dyrektywy 2007/36/WE, państwa członkowskie stanęły przed nowym wyzwaniem w odniesieniu do reżimu spółek notowanych na rynku regulowanym. 20.05.2017 r. została opublikowana dyrektywa 2017/828, rozszerzająca SRD o pakiet regulacji w szeregu obszarów z zakresu corporate governance spółek giełdowych. Jedną z nich jest wprowadzenie reżimu nadzoru korporacyjnego nad transakcjami z podmiotami powiązanymi (related party transactions, Geschäften mit nahe stehenden Unternehmen oder Personen, operazioni con parti correlate). Obejmuje on m.in. wszelkiego typu umowy zawierane przez spółkę z członkami własnego zgrupowania. W ten sposób prawodawca unijny zdecydował o podniesieniu standardu ochrony mniejszości występującego (w różnych odmianach) w niektórych państwach członkowskich UE do rangi standardu europejskiego. Znaczenie problematyki RPT oraz ogólnych zamierzeń legislacyjnych Komisji Europejskiej (dalej KE lub Komisja) dla obrotu było już sygnalizowane w polskiej doktrynie. Nadzór nad RPT jest już jednak obowiązującym prawem, co oznacza, że dyskusja nad tą problematyką powinna skupić się przede wszystkim na kwestii jego implementacji do prawa krajowego. Do upływu wcale niedługiego, 2-letniego terminu transpozycji na polskim ustawodawcy ciąży obowiązek przyjęcia określonego kierunku implementacji, determinującego kształt i atrakcyjność spółek funkcjonujących na polskim rynku kapitałowym. Poniższe uwagi mają na celu dokonanie wykładni przedmiotowych przepisów w zakresie najistotniejszego mechanizmu kontroli RPT, jakim jest obowiązek ich zatwierdzania przez określony organ spółki akcyjnej w świetle specyfiki transakcji wewnątrzgrupowych oraz sformułowanie adekwatnych dla polskiego prawa rozwiązań ustawodawczych dotyczących transpozycji SRD II w tym zakresie.

Początek strony


Paweł Mazur
UUmowa spółki jako pactum in favorem tertii
Określenie charakteru prawnego umowy spółki należy do najbardziej spornych zagadnień w nauce prawa handlowego. Opowiedzenie się za dominującym współcześnie poglądem, zgodnie z którym zawarcie umowy spółki wywiera skutki obligacyjno-kreacyjne, może budzić wątpliwości. W szczególności nie jest jasne, czy jej stroną jest sama spółka, skoro w chwili jej zawarcia jeszcze nie istnieje. W razie negatywnej odpowiedzi na to pytanie, konieczne jest przesądzenie, na jakiej podstawie spółka nabywa prawa wynikające z umowy spółki. Problemów tych dałoby się uniknąć w razie uznania umowy spółki za umowę na rzecz osoby trzeciej.

Początek strony


Tomasz Tomczak
Odpowiedzialność określona w art. 299 Kodeksu spółek handlowych a odpowiedzialność na podstawie art. 21 Prawa upadłościowego
Z dniem 1.01.2016 r. weszła w życie obszerna nowelizacja prawa upadłościowego (dalej nowelizacja). W wyniku tej nowelizacji doszło m.in. do zmiany art. 21 ustawy – Prawo upadłościowe, co doprowadziło do istotnej zmiany zasad odpowiedzialności osób obowiązanych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Do czasu wejścia w życie nowelizacji art. 21 pr. upadł. był raczej rzadko wykorzystywany i nie stanowił skutecznego instrumentu ochrony wierzycieli. Zamiast tego artykułu w praktyce wierzyciele korzystali z reżimu odpowiedzialności z art. 299 Kodeksu spółek handlowych. Niniejsze opracowanie ma na celu porównanie zasad odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. z zasadami odpowiedzialności wynikającymi ze znowelizowanego art. 21 pr. upadł. i ma stanowić próbę wyciągnięcia wniosków odnośnie do tego, czy odpowiedzialność z art. 21 pr. upadł. po nowelizacji będzie stanowiła efektywny instrument ochrony wierzycieli i czy ewentualnie wierzyciele będą mogli z niej skorzystać, alternatywnie do odpowiedzialności z art. 299 k.s.h.

Początek strony


Mateusz Baszczyk
Skutki naruszenia obowiązków informacyjnych związanych z nabywaniem pakietów akcji
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza zagadnienia sankcyjnego pozbawienia akcjonariusza prawa głosu z akcji spółki publicznej, które nastąpiło w wyniku naruszenia obowiązku informacyjnego, wynikającego z treści art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Wykładnia art. 89 tej ustawy może prowadzić do skrajnie różnych wariantów interpretacyjnych, co z pewnością jest stanem niepożądanym w obrocie prawnym.

Początek strony


Adrian Rycerski
Własny zamiar wywołania cenotwórczego zdarzenia w świetle definicji informacji poufnej
Artykuł dotyka problematyki powstawania informacji oraz przesłanek uzasadniających uznanie jej za mającą precyzyjny charakter w rozumieniu art. 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie nadużyć (MAR). Zagadnienie to jest interesujące z uwagi na to, że dotyczy okoliczności powstawania informacji o przyszłym zdarzeniu cenotwórczym. Z kolei realizacja tego przyszłego zdarzenia objęta jest stanem wolicjonalnym wyłącznie jednego podmiotu, który następnie planuje wykorzystać zaistnienie tego zdarzenia do nabycia instrumentów finansowych emitenta, którego to cenotwórcze zdarzenie dotyczy. Artykuł stanowi syntetyczne ujęcie problematyki informacji poufnej, poprzez analizę przesłanki precyzyjności określonej w art. 7 ust. 2 rozporządzenia MAR, bez pominięcia zagadnień teoretycznych związanych z pojęciem informacji.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińElwira Marszałkowska-Krześ, Marcin Jagodziński

p. 4 

Jacek Wantoch-Rekowski, Robert Kwaśniewski

p. 8

Rafał Woźniak

p. 14

Piotr Moskała

p. 19

Paweł Mazur

p. 31

Tomasz Tomczak

p. 38

Mateusz Baszczyk

p. 48

Adrian Rycerski

p. 53

 
Elwira Marszałkowska-Krześ, Marcin Jagodziński
The concept of ‘ineffectiveness of a judgement’ to exclude a member from a limited liability company – de lege lata and de lege ferenda considerations
The objective of this article is to consider the existing laws (de lege lata) and formulate proposals of legislative amendments (de lege ferenda) concerning ‘ineffectiveness of a judgement’ to exclude a member from a limited liability company. This matter is extremely interesting – both from a theoretical perspective and taking into account its practical dimension; moreover, it is a very engaging normative structure as it must be situated on the borderline of civil procedure and company law. Generally, it can be assumed that in the case of ‘ineffectiveness of a judgement’ to exclude a member from a limited liability company, we deal with a sui generis effect, i.e. ineffectiveness, understood sensu largissimo, of a court’s decision, although we do not deal with a fault in the court’s decision itself.
The sanction in the form of ‘ineffectiveness of a judgment’ to exclude a member from a limited liability company introduced in Art. 267(1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies is a ve ry interesting legislative solution. Proper understanding of the essence of this sanction has a signifi cant practical importance. It is essential to settle the issue whether ‘ineffectiveness of a judgement’ means lack of any consequences of a judgement or whether the sanction is objectively limited.
We believe that ‘ineffectiveness of a judgement’ to exclude a member from a limited liability company deserves to be kept in the law as an interesting solution aimed at protecting the member being excluded. However, at the same time, fundamental changes in the normative formulation of this legal institution are required. Therefore we decided to formulate several de lege ferenda proposals in this article.

Back to top


Jacek Wantoch-Rekowski, Robert Kwaśniewski
Acting as a member of the management board by appointment and the obligation to participate in the social insurance scheme – in the light of interpretative decisions of the Social Insurance Institution (ZUS) and judicature
The study is concerned with the system of social security contributions payable by board members of a limited liability company and a joint-stock company, in connection with their performance of a given function based on appointment by resolution of the shareholders’ meeting of a limited liability company or by resolution of the general shareholders’ meeting of a joint-stock company. The article is limited to cases where the relationship between the board member and the company is purely organisational. The authors based their considerations on the analysis of: the provisions of the act on social security system, interpretative decisions issued by the Social Insurance Institution and judicature.

Back to top


Rafał Woźniak
A few remarks on the form of agreement to sell shares in a limited liability company
One of the key issues related to the disposal of shares in limited liability companies is the form of agreement transferring their ownership. In this matter, there is no doubt that in order to be valid a limited liability company share purchase agreement has to be made in writing with signatures certifi ed by a notary. The problem arises in a situation when the share purchase agreement concerning shares in a Polish limited liability company is concluded outside the Republic of Poland. In such a case, we should accept the possibility of concluding an agreement in front of a foreign notary provided that such person has the qualifi cations and offi cial status equal to those of a notary in the Polish law. At the same time, if the abovementioned share purchase agreement is concluded abroad, it is possible to depart from the form provided for in the Polish Code of Commercial Partnerships and Companies, when the transaction is carried out in a country where a less restrictive form is allowed for the share purchase agreement concerning shares in a limited liability company. As a consequence, in order to conclude such a share purchase agreement in another country it is suffi cient to comply with the formal requirements of the law of the country where the parties are located. At the same time, if the parties are in the Republic of Poland and the choice of law is aimed at avoiding the requirements provided for in the Code of Commercial Partnerships and Companies, in accordance with Art. 58 of Polish Civil Code, the choice of law providing for a less restrictive form of agreement should be considered invalid.

Back to top


Piotr Moskała
Approval of intra-group transactions in the amended Directive 2007/36/EC: the prospects of implementation
The amendments to Directive 2007/36/EC adopted in 2017 introduced an EU-wide regulatory standard for related party transactions applicable to listed companies. The most notable element of the new regulations is the requirement that such transactions be approved by the general meeting or a supervisory body of the company. The article describes in detail the provisions of the Directive and the possible solutions for its implementation in the context of intra-group transactions. The analysis leads to a conclusion that the ratifi cation function should be vested in the supervisory board and the exceptions from that regime, allowed by the Directive, should be introduced into the Polish law.

Back to top


Paweł Mazur
Articles of association as pactum in favorem tertii
The legal nature of the articles of association belongs to the most debated aspects of company law. According to the prevailing view, it is a contract of a dual nature – it is a source of the parties’ obligations and a tool creating the company as an entity separate from its shareholders. This standpoint gives raise to signifi cant doubts. First, it is unclear whether the company is a party to such a contract, given the fact that it did not exist at the time when the contract was concluded. Secondly, it is arguable whether the execution of the articles of associations establishes a legal relationship between shareholders giving rise to their mutual rights and obligations. Those doubts could be resolved if the articles of association were perceived as a third party benefi ciary contract.

Back to top


Tomasz Tomczak
Liability specifi ed in Art. 299 of the Code of Commercial Partnerships and Companies and liability under Art. 21 of the Insolvency Law
On 1 January 2016 came into force extensive amendment of the Polish Insolvency Law. One of these amendments was the amendment to Art. 21 of the Insolvency Law, which caused a substantive change of the rules of liability based on this provision. This article analyses these changes and tries to answer the question whether currently Art. 21 of the Insolvency Law can be an effective instrument protecting the creditors of a company and whether it can serve as an alternative to Art. 299 of the Polish Code of Commercial Partnerships and Companies. In order to answer these questions, the author elaborates subsequently on: the entities that can bear both kinds of liability, the legal character and conditions for both kinds of liability, and also the problem of the limitation period in case of claims based on these two provisions.

Back to top


Mateusz Baszczyk
Consequences of infringement of information duties connected with acquiring blocks of shares
The subject of this article is the question of civil-law sanction of deprivation of voting rights attached to shares acquired in infringement of the information duties defi ned in Art. 69 of the Public Offering Act. The author presents two competitive interpretations of Art. 89 of the Public Offering Act. According to one, the sanction provided for in the Act is not limited in time. According to the other, the sanction is limited in time and ends when the required notifi cation is made properly. The author then presents the results of linguistic, systemic, functional and EU-compliant interpretations, from which he draws a general conclusion that the sanction is a temporary one, like in case of other failures to discharge the duties provided for in Art. 6 of the Code of Commercial Partnerships and Companies. The author does observe, however, that then it becomes possible to acquire a large number of shares and subsequently discharge the duty just before a general meeting is held. The article ends with a proposal to amend Art. 89 of the Public Offering Act by clarifying its wording as to the period when the sanction applies, as well as by introducing a grace period, like in German law, in cases of aggravated infringements.

Back to top


Adrian Rycerski
One’s own intent to trigger a price-setting event in the light of the defi nition of inside information
The article touches upon the issues of creating information and premises justifying recognition of it as having precise character in understanding of article 7 item 2 of the Market Abuse Regulation (MAR). The issue is interesting because it concerns the circumstances of creating the information about a future price-setting event. On the other hand, perusing this future price-setting event is a volitional state exclusively of one entity, which further plans to take advantage of the existence of that event to purchase fi nancial instruments of the issuer related to that price-setting event. This article is a synthetic approach towards the issues of inside information by analysis of precision premise specifi ed in article 7 item 2 of the Market Abuse Regulation (MAR) without omitting theoretical issues concerning the concept of information.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
sekretarz redakcji – Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (1)

Alina
24-12-2017
Ocena: 5/5
Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty