Facebook
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 8/2012 [240] Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Antoni Witosz
 • Upadłość likwidacyjna leasingobiorcy (korzystającego) a zakres roszczeń stron umowy leasingu
 • str. 4

  Adam Opalski
 • Problematyka pominięcia prawnej odrębności spółek kapitałowych
 • str. 10

  Robert Stefanicki
 • Zasada ne bis in idem w procesie wykonywania prawa konkurencji
 • str. 21

  Jan Byrski
 • Tajemnica zawodowa świadczenia usług płatniczych
 • str. 28

  Łukasz Goździaszek
 • Umowa spółki z o.o. zawierana przy wykorzystaniu wzorca i postać wniosku o wpis do rejestru
 • str. 36

  Krzysztof Fliszkiewicz
 • Uprawnienie wierzyciela do żądania zabezpieczenia roszczenia
 • str. 42

  Iwona Gębusia
 • Dostęp do informacji poufnej a wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach programu motywacyjnego
 • str. 51

  Michał Romanowski
  Bartosz Makowicz, Compliance w przedsiębiorstwie - recenzja Michała Romanowskiego
  str. 57
  Antoni Witosz
  Upadłość likwidacyjna leasingobiorcy (korzystającego) a zakres roszczeń stron umowy leasingu
  Umowa leasingu w prawie upadłościowym i naprawczym została uregulowana w dość specyficzny sposób. Ogłoszenie upadłości leasingobiorcy (korzystającego) nie posiada bowiem ex lege wpływu na jej trwanie. Jednak może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym syndyk masy upadłości bądź też wypowiedzieć leasingodawca. W każdym z tych dwóch przypadków odmiennie się jednak kształtuje zakres roszczeń leasingodawcy. Zagadnienie nie jest jednolicie rozumiane w doktrynie, lecz także odmienna jest praktyka sądowa. Niniejsze opracowanie jest próbą usystematyzowania tej problematyki.

  Początek strony


  Adam Opalski
  Problematyka pominięcia prawnej odrębności spółek kapitałowych
  Zasada prawnej odrębności spółek kapitałowych wobec wspólników, znajdująca wyraz w przyznaniu spółkom kapitałowym osobowości prawnej, jest jedną z naczelnych, konstrukcyjnych zasad prawa spółek handlowych. Autonomia spółek kapitałowych nie ma jednak charakteru absolutnego. Istnieje pole do podejmowania zabiegów zmierzających do kwestionowania "linii demarkacyjnej" oddzielającej spółkę kapitałową od jej wspólnika oraz innych podmiotów powiązanych. W systemach prawa obcego rozwinięto bogatą paletę instrumentów służących relatywizacji autonomii osoby prawnej (spółki). Celem niniejszego artykułu jest analiza podstaw prawnych i sposobu dokonania wspomnianego zabiegu w prawie polskim.

  Początek strony


  Robert Stefanicki
  Zasada ne bis in idem w procesie wykonywania prawa konkurencji
  Zasada ne bis in idem jest regułą gwarantującą jedną z podstawowych wartości leżących u podstaw państwa prawnego, dotyczącą budowania niezbędnego zaufania do porządku prawnego, poczucia pewności i bezpieczeństwa prawnego. Sankcjonowanie tej zasady w prawie międzynarodowym sprzyja dynamizacji i rozwojowi krajowych regulacji normatywnych oraz niezbędnej dla efektywności systemu ochrony obwinionego harmonizacji sposobów jej wykonania.

  Początek strony


  Jan Byrski
  Tajemnica zawodowa świadczenia usług płatniczych
  Ustawa o usługach płatniczych wprowadziła nowy rynek regulowany - rynek usług płatniczych, a wraz z pojęciem "dostawca usług płatniczych" - podmiot, który jako jedyny może świadczyć usługi płatnicze. Ustawa ta jest implementacją dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, która jednak nie harmonizuje zagadnień związanych z tematem samego obowiązku ochrony tajemnicy zawodowej nałożonej na dostawców usług płatniczych. Natomiast ustawa o usługach płatniczych wprowadziła do systemu i języka prawnego nową tajemnicę zawodową, tj. tajemnicę zawodową dotyczącą działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1 u.u.p. W konsekwencji wydaje się, że można mówić, iż ustawodawca wprowadził pojęcie "tajemnica zawodowa dotycząca świadczenia usług płatniczych" lub też skrótowo pojęcie "tajemnica płatnicza". Przepisy art. 10-13 u.u.p. określiły jej zakres podmiotowy, przedmiotowy i czasowy, podmioty obowiązane do jej zachowania, zwolnienia z zachowania obowiązku oraz tzw. normę kolizyjną, a art. 153 u.u.p. wprowadził penalizację zachowania polegającego na ujawnieniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową. Wynikiem analizy przeprowadzonej w niniejszym artykule jest zarówno wskazanie wątpliwości przy wykładni przepisów dotyczących nowej tajemnicy zawodowej, zwłaszcza na tle innych tajemnic odnoszących się do szeroko pojętego rynku finansowego, jak i wskazanie kierunków zmian de lege ferenda. Rozważanie tych propozycji wydaje się aktualne, szczególnie ze względu na toczące się obecnie prace dotyczące nowelizacji ustawy o usługach płatniczych.

  Początek strony


  Łukasz Goździaszek
  Umowa spółki z o.o. zawierana przy wykorzystaniu wzorca i postać wniosku o wpis do rejestru
  Brak wymogu formy aktu notarialnego umowy spółki z o.o. zawieranej na podstawie wzorca umowy powiązano z koniecznością wykorzystania systemu teleinformatycznego administrowanego przez Ministra Sprawiedliwości. W doktrynie nierzadko umowy zawierane przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej określa się mianem "umów elektronicznych". Pojęcie to można zatem zasadnie obecnie powołać w kontekście spółki. Z elektroniczną postacią umowy spółki związane jest wnoszenie drogą elektroniczną wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako KRS).

  Początek strony


  Krzysztof Fliszkiewicz
  Uprawnienie wierzyciela do żądania zabezpieczenia roszczenia
  Uprawnienie do żądania zabezpieczenia roszczenia jest w ustawodawstwach unijnych podstawowym sposobem ochrony interesów wierzycieli konfrontowanych z procesami restrukturyzacyjnymi spółek handlowych. Szczególnego znaczenia nabiera ono w sytuacji łączenia się spółek, gdzie problem skutecznego zabezpieczenia praw wierzycieli jest znacznie trudniejszy niż przy podziale lub przekształceniu. W prawie polskim na zagadnienia związane ze wskazanym uprawnieniem nakłada się dodatkowo problematyka oddzielnego zarządu majątkami połączonych spółek i przywileju pierwszeństwa zaspokojenia z majątku pierwotnej dłużniczki.

  Początek strony


  Iwona Gębusia
  Dostęp do informacji poufnej a wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach programu motywacyjnego
  Rosnąca popularność warrantów subskrypcyjnych w praktyce obrotu skłania do rozważenia dopuszczalności wykonania z nich praw w kontekście unormowań reglamentujących dostęp do informacji poufnej. Wiele argumentów przemawia za tym, że wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych zaoferowanych insiderom pierwotnym w ramach programu motywacyjnego, co do zasady, nie mieści się w hipotezie unormowań odnoszących się do wykorzystywania informacji poufnej.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  Antoni Witosz
 • Liquidation bankruptcy of the lessor, the lessee and the scope of the lease contract parties claims
 • p. 4

  Adam Opalski
 • The Problem of Disregarding the Corporate Identity of Companies
 • p. 10

  Robert Stefanicki
 • Ne bis in idem principle in the competition law in action
 • p. 21

  Jan Byrski
 • Professional secrecy of payment services
 • p. 28

  Łukasz Goździaszek
 • The company deed concluded with the use of a template and the form of application for entry into the register
 • p. 36

  Krzysztof Fliszkiewicz
 • Creditor's right to demand security
 • p. 42

  Iwona Gębusia
 • Access to the inside information in the context of subscription for shares by holders of subscription warrants issued within an incentive program
 • p. 51

  Michał Romanowski
  Bartosz Makowicz, Compliance in the enterprise - reviewed by Michał Romanowski
  p. 57
  Antoni Witosz
  Liquidation bankruptcy of the lessor, the lessee and the scope of the lease contract parties claims
  A leasing has been regulated within a bankruptcy and rehabilitation law system In a specific manner. Bankruptcy declaration of lessor has no direct legal effect on lease contract status. However the official receiver has a power to terminate the contract without notice. Also the lease may terminate the contract but with preserved term of notice. In both mentioned examples the scope of the lessor claims is different. The issue is neither uniformly in the doctrine, nor in the practice of judicial review. A study is an attempt to systemize this issue.

  Back to top


  Adam Opalski
  The Problem of Disregarding the Corporate Identity of Companies
  The principle of the separation of companies in relation to their shareholders constitutes a fundamental rule of company law. Companies are granted the status of legal persons, distinct from their members. However, the legal autonomy of companies is not absolute. In various circumstances the "demarcation line" between a company and its members and other affiliated subjects can be questioned. In foreign legal systems a wide variety of tools aimed at piercing the corporate veil have been developed. The purpose of this article is to analyse the legal grounds and methods of disregarding corporate identity of companies under Polish law.

  Back to top


  Robert Stefanicki
  Ne bis in idem principle in the competition law in action
  The principle ne bis in idem is a rule which guarantees one of the fundamental values underlying the rule of law relating to building the necessary confidence in the legal order, certainty and legal security. Sanctioning this principle in international law promotes the dynamization and the development of national normative regulations and the harmonization of methods of implementation necessary for the effectiveness of the accused protection.

  Back to top


  Jan Byrski
  Professional secrecy of payment services
  The Act on Payment Services of 22 August 2011 introduced a new regulated market - the market of payment services, along with the term "payment service provider", i.e. an entity which can only provide payment services. This Act is an implementation of Directive 2007/64/EC on payment services in the internal market, which did not harmonize the issues related to the obligation to protect professional secrecy imposed on payment service providers. However, the Act on Payment Services introduced a new professional secrecy, i.e. professional secrecy concerning the activities referred to in Art. 3 of the Act on Payment Services into the Polish legal system and legal language. Consequently, it seems that the legislator has introduced the concept of "professional secrecy for the provision of payment services" or briefly "payment secrecy". Articles 10-13 of the Act on Payment Services define its scope, subject and time, and Art. 153 criminalizes behavior that involves the disclosure of information constituting payment secrecy. The analysis of this paper results both in an indication of doubt, when interpreting the new provisions on professional secrecy, especially when compared to other secrets relating to the wider financial market, and an indication of directions of the changes de lege ferenda. The consideration of these proposals seems to be a particularly up-to-date issue given the currently conducted works on amending the Act on Payment Services.

  Back to top


  Łukasz Goździaszek
  The company deed concluded with the use of a template and the form of application for entry into the register
  The limited liability companies established with the use of a template of the company deed are characterised by the standard content of the deed and thus by lack of special features. The manner of formation of such companies differs from traditional rules. Electronic communication is of significant importance in such a case. The following key activities are completed in the environment of the ICT system - execution of the company deed and making of the application for entry into the register. The documents are in an electronic form. The company deed is not drawn up in a form of a notarial deed. In general, the majority of economic operators meets the necessary IT requirements in that scope.

  Back to top


  Krzysztof Fliszkiewicz
  Creditor's right to demand security
  The right to demand security for a claim is in EU legislation the main method of protecting a creditor's interests when confronted with company restructuring. This issue takes on special significance when companies merge, as the problem of effectively securing a creditor's rights is much more difficult than in demergers or transformations. In Polish law issues related to this right are compounded by the problem of separate management of the assets of the merging companies and the creditor's privilege to be satisfied from the assets of the original debtor.

  Back to top


  Iwona Gębusia
  Access to the inside information in the context of subscription for shares by holders of subscription warrants issued within an incentive program
  Subscription warrants are increasingly popular in the practice. This is the reason why it should be considered whether subscription for shares by holders of the subscription warrants is permitted according to the regulations restricting the access to the inside information. A number of arguments supports the opinion according to which subscription for shares by the insiders, to whom the subscription warrants have been offered within an incentive program, falls outside the scope of the regulations pertaining to the use of the inside information.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty