Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 8/2012 [240] Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Antoni Witosz
 • Upadłość likwidacyjna leasingobiorcy (korzystającego) a zakres roszczeń stron umowy leasingu
 • str. 4

  Adam Opalski
 • Problematyka pominięcia prawnej odrębności spółek kapitałowych
 • str. 10

  Robert Stefanicki
 • Zasada ne bis in idem w procesie wykonywania prawa konkurencji
 • str. 21

  Jan Byrski
 • Tajemnica zawodowa świadczenia usług płatniczych
 • str. 28

  Łukasz Goździaszek
 • Umowa spółki z o.o. zawierana przy wykorzystaniu wzorca i postać wniosku o wpis do rejestru
 • str. 36

  Krzysztof Fliszkiewicz
 • Uprawnienie wierzyciela do żądania zabezpieczenia roszczenia
 • str. 42

  Iwona Gębusia
 • Dostęp do informacji poufnej a wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach programu motywacyjnego
 • str. 51

  Michał Romanowski
  Bartosz Makowicz, Compliance w przedsiębiorstwie - recenzja Michała Romanowskiego
  str. 57
  Antoni Witosz
  Upadłość likwidacyjna leasingobiorcy (korzystającego) a zakres roszczeń stron umowy leasingu
  Umowa leasingu w prawie upadłościowym i naprawczym została uregulowana w dość specyficzny sposób. Ogłoszenie upadłości leasingobiorcy (korzystającego) nie posiada bowiem ex lege wpływu na jej trwanie. Jednak może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym syndyk masy upadłości bądź też wypowiedzieć leasingodawca. W każdym z tych dwóch przypadków odmiennie się jednak kształtuje zakres roszczeń leasingodawcy. Zagadnienie nie jest jednolicie rozumiane w doktrynie, lecz także odmienna jest praktyka sądowa. Niniejsze opracowanie jest próbą usystematyzowania tej problematyki.

  Początek strony


  Adam Opalski
  Problematyka pominięcia prawnej odrębności spółek kapitałowych
  Zasada prawnej odrębności spółek kapitałowych wobec wspólników, znajdująca wyraz w przyznaniu spółkom kapitałowym osobowości prawnej, jest jedną z naczelnych, konstrukcyjnych zasad prawa spółek handlowych. Autonomia spółek kapitałowych nie ma jednak charakteru absolutnego. Istnieje pole do podejmowania zabiegów zmierzających do kwestionowania "linii demarkacyjnej" oddzielającej spółkę kapitałową od jej wspólnika oraz innych podmiotów powiązanych. W systemach prawa obcego rozwinięto bogatą paletę instrumentów służących relatywizacji autonomii osoby prawnej (spółki). Celem niniejszego artykułu jest analiza podstaw prawnych i sposobu dokonania wspomnianego zabiegu w prawie polskim.

  Początek strony


  Robert Stefanicki
  Zasada ne bis in idem w procesie wykonywania prawa konkurencji
  Zasada ne bis in idem jest regułą gwarantującą jedną z podstawowych wartości leżących u podstaw państwa prawnego, dotyczącą budowania niezbędnego zaufania do porządku prawnego, poczucia pewności i bezpieczeństwa prawnego. Sankcjonowanie tej zasady w prawie międzynarodowym sprzyja dynamizacji i rozwojowi krajowych regulacji normatywnych oraz niezbędnej dla efektywności systemu ochrony obwinionego harmonizacji sposobów jej wykonania.

  Początek strony


  Jan Byrski
  Tajemnica zawodowa świadczenia usług płatniczych
  Ustawa o usługach płatniczych wprowadziła nowy rynek regulowany - rynek usług płatniczych, a wraz z pojęciem "dostawca usług płatniczych" - podmiot, który jako jedyny może świadczyć usługi płatnicze. Ustawa ta jest implementacją dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, która jednak nie harmonizuje zagadnień związanych z tematem samego obowiązku ochrony tajemnicy zawodowej nałożonej na dostawców usług płatniczych. Natomiast ustawa o usługach płatniczych wprowadziła do systemu i języka prawnego nową tajemnicę zawodową, tj. tajemnicę zawodową dotyczącą działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1 u.u.p. W konsekwencji wydaje się, że można mówić, iż ustawodawca wprowadził pojęcie "tajemnica zawodowa dotycząca świadczenia usług płatniczych" lub też skrótowo pojęcie "tajemnica płatnicza". Przepisy art. 10-13 u.u.p. określiły jej zakres podmiotowy, przedmiotowy i czasowy, podmioty obowiązane do jej zachowania, zwolnienia z zachowania obowiązku oraz tzw. normę kolizyjną, a art. 153 u.u.p. wprowadził penalizację zachowania polegającego na ujawnieniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową. Wynikiem analizy przeprowadzonej w niniejszym artykule jest zarówno wskazanie wątpliwości przy wykładni przepisów dotyczących nowej tajemnicy zawodowej, zwłaszcza na tle innych tajemnic odnoszących się do szeroko pojętego rynku finansowego, jak i wskazanie kierunków zmian de lege ferenda. Rozważanie tych propozycji wydaje się aktualne, szczególnie ze względu na toczące się obecnie prace dotyczące nowelizacji ustawy o usługach płatniczych.

  Początek strony


  Łukasz Goździaszek
  Umowa spółki z o.o. zawierana przy wykorzystaniu wzorca i postać wniosku o wpis do rejestru
  Brak wymogu formy aktu notarialnego umowy spółki z o.o. zawieranej na podstawie wzorca umowy powiązano z koniecznością wykorzystania systemu teleinformatycznego administrowanego przez Ministra Sprawiedliwości. W doktrynie nierzadko umowy zawierane przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej określa się mianem "umów elektronicznych". Pojęcie to można zatem zasadnie obecnie powołać w kontekście spółki. Z elektroniczną postacią umowy spółki związane jest wnoszenie drogą elektroniczną wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako KRS).

  Początek strony


  Krzysztof Fliszkiewicz
  Uprawnienie wierzyciela do żądania zabezpieczenia roszczenia
  Uprawnienie do żądania zabezpieczenia roszczenia jest w ustawodawstwach unijnych podstawowym sposobem ochrony interesów wierzycieli konfrontowanych z procesami restrukturyzacyjnymi spółek handlowych. Szczególnego znaczenia nabiera ono w sytuacji łączenia się spółek, gdzie problem skutecznego zabezpieczenia praw wierzycieli jest znacznie trudniejszy niż przy podziale lub przekształceniu. W prawie polskim na zagadnienia związane ze wskazanym uprawnieniem nakłada się dodatkowo problematyka oddzielnego zarządu majątkami połączonych spółek i przywileju pierwszeństwa zaspokojenia z majątku pierwotnej dłużniczki.

  Początek strony


  Iwona Gębusia
  Dostęp do informacji poufnej a wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach programu motywacyjnego
  Rosnąca popularność warrantów subskrypcyjnych w praktyce obrotu skłania do rozważenia dopuszczalności wykonania z nich praw w kontekście unormowań reglamentujących dostęp do informacji poufnej. Wiele argumentów przemawia za tym, że wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych zaoferowanych insiderom pierwotnym w ramach programu motywacyjnego, co do zasady, nie mieści się w hipotezie unormowań odnoszących się do wykorzystywania informacji poufnej.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty