Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Promocja!
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 9/2016 [289) Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Jakub Janeta, Wiktor P. Matysiak
 • Sprawozdanie z konferencji VI Forum Prawa Spółek 20.05.2016 r. - "Papiery wartościowe emitowane przez spółki handlowe"
 • str. 4

  Aleksander Chłopecki
 • (Niektóre) paradoksy prawa papierów wartościowych
 • str. 8

  Aleksander Kappes
 • Charakter prawny akcji jako papieru wartościowego
 • str. 12

  Mirosław Bączyk
 • Akcje imienne i na okaziciela w orzecznictwie Sądu Najwyższego po wejściu w życie kodeksu spółek handlowych
 • str. 16

  Tomasz Szczurowski
 • Reżim obrotu niezdematerializowanymi akcjami na okaziciela
 • str. 30

  Konrad Zacharzewski
 • Głos w dyskusji na temat istoty zdematerializowanych papierów wartościowych
 • str. 35

  Roman Uliasz
 • Charakter prawny wzmianki w księdze akcyjnej o ustanowieniu na akcjach imiennych zastawu oraz o upoważnieniu zastawnika do wykonywania prawa głosu (art. 340 § 1 k.s.h.)
 • str. 42

  ***

  Łukasz Goździaszek
 • Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania na tle prawa spółek
 • str. 49


  Jakub Janeta, Wiktor P. Matysiak
  Sprawozdanie z konferencji VI Forum Prawa Spółek 20.05.2016 r. - "Papiery wartościowe emitowane przez spółki handlowe"
  Kontynuując coroczną tradycję, Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała kolejną, szóstą już, konferencję naukową Forum Prawa Spółek. W bieżącym roku przedmiotem dyskusji, która odbyła się w trzeci piątek maja (20.05.2016 r.), była szeroko rozumiana problematyka papierów wartościowych emitowanych przez spółki handlowe. Zagadnienia te wydają się szczególnie interesujące ze względu na ich znaczenie praktyczne oraz liczne problemy teoretyczne pojawiające się zarówno w prawie spółek, jak i w prawie papierów wartościowych. W zamyśle organizatorów interdyscyplinarna tematyka konferencji pozwalała wyjść naprzeciw oczekiwaniom szerszego grona teoretyków i praktyków prawa. W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób, w tym przedstawiciele wszystkich ośrodków uniwersyteckich w Polsce, sędziowie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, członkowie korporacji prawniczych, aplikanci oraz studenci.

  Początek strony


  Aleksander Chłopecki
  (Niektóre) paradoksy prawa papierów wartościowych
  Doktryna prawa papierów wartościowych ma swoje źródła głęboko w historii. Do źródeł tych zaliczają się w szczególności tzw. teorie powstawania papierów wartościowych. Jednocześnie zaś prawo papierów wartościowych podlega głębokim zmianom związanym z rozwojem techniki, IT i przede wszystkim zjawiskiem tzw. dematerializacji. Wywołuje to pytania o zasadność stosowania tradycyjnych pojęć do nowych zjawisk w prawie papierów wartościowych. Artykuł wskazuje na paradoksy powstające między papierem wartościowym rozumianym jako rzecz, prawo podmiotowe bezwzględne i zarazem jako zapis na rachunku. Dodatkowo zarówno system zdematerializowanych papierów wartościowych, jak i zjawisko internacjonalizacji obrotu (tzw. dual listing) powodują znaczące sprzeczności między systemami prawnymi różnych państw. Prowadzi to do kolejnych paradoksów - w szczególności do tego, że ten sam papier wartościowy będący przedmiotem obrotu w różnych krajach ma znacząco inny status prawny.

  Początek strony


  Aleksander Kappes
  Charakter prawny akcji jako papieru wartościowego
  Akcje (dokumenty akcyjne) powszechnie uważa się za papiery wartościowe o charakterze deklaratywnym. Oznacza to, że status akcjonariusza spółki niepublicznej jest niezależny od faktu posiadania przez niego dokumentu akcji (w spółce publicznej sytuacja wygląda nieco inaczej z uwagi na dematerializację akcji). To samo dotyczy poszczególnych uprawnień składających się na akcje. Wprawdzie wskazuje się na różnice pomiędzy tzw. legitymacją materialną a legitymacją formalną, związaną z posiadaniem dokumentu, jednak prymat przyznawany jest tej pierwszej. Autor artykułu podważa ten tradycyjny pogląd, przynajmniej w odniesieniu do akcjonariuszy akcji na okaziciela, wskazując, że konkretne uprawnienia składające się na akcje przysługują tylko w razie posiadania dokumentu akcyjnego i proponuje modyfikację tezy o deklaratywnym charakterze tytułowego papieru wartościowego.

  Początek strony


  Mirosław Bączyk
  Akcje imienne i na okaziciela w orzecznictwie Sądu Najwyższego po wejściu w życie kodeksu spółek handlowych
  Spółki handlowe mogą obecnie emitować wiele papierów wartościowych różnego rodzaju o różnej konstrukcji prawnej i różnych funkcjach. Stanowią one niewątpliwie największy krąg podmiotów - emitentów de lege lata. Problematyka papierów wartościowych emitowanych przez spółki handlowe pojawia się coraz częściej w orzecznictwie Sądu Najwyższego (dalej jako SN). Dominują tu przede wszystkim akcje (imienne i okazicielskie), natomiast inne kategorie papierów wartościowych pojawiają się znacznie rzadziej (np. bankowe papiery wartościowe, oszczędnościowe papiery wartościowe, obligacje, ubezpieczeniowe papiery wartościowe). W prezentowanym opracowaniu dokonano analizy orzecznictwa SN dotyczącego akcji imiennych i na okaziciela w okresie po wejściu w życie kodeksu spółek handlowych z 2000 r. Taka perspektywa czasowa pozwala na obserwację rozwoju współczesnej praktyki gospodarczej związanej z emitowaniem akcji i obrotem nimi oraz na weryfikację przyjętych de lege lata rozwiązań prawnych. Bogate orzecznictwo SN w tym okresie (obejmujące kilkadziesiąt judykatów, publikowanych i niepublikowanych), pozwoliło autorowi na wskazanie nie tylko tendencji ogólniejszych pojawiających się w orzecznictwie, lecz także na dostrzeżenie wielu inspirujących rozwiązań prawnych szczegółowych na tle konkretnych i nierzadko bardzo interesujących stanów faktycznych.

  Początek strony


  Tomasz Szczurowski
  Reżim obrotu niezdematerializowanymi akcjami na okaziciela
  Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka sposobu zbycia akcji na okaziciela pozostającej w formie dokumentu. Mimo że kwestia ta ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu, a także stosunków korporacyjnych zachodzących w samej spółce, w dalszym ciągu powoduje spory. Należy jednocześnie zaznaczyć, że problem ten ma istotny wymiar praktyczny, albowiem w zależności od reprezentowanego stanowiska czynność dotycząca danej akcji może być obarczona sankcją nieważności.

  Początek strony


  Konrad Zacharzewski
  Głos w dyskusji na temat istoty zdematerializowanych papierów wartościowych
  Istota zdematerializowanych papierów wartościowych od długiego czasu jest treściwą pożywką dla dyskusji doktrynalnej. Niniejszy artykuł prezentuje syntetyczną kompilację tez wygłoszonych w referacie zaprezentowanym podczas VI Forum Prawa Spółek w Łodzi, które odbyło się 20.05.2016 r. i upłynęło pod znakiem papierów wartościowych emitowanych przez spółki handlowe, a także jest rozwinięciem tej tematyki o wątki, które mają być odpowiedzią na pytania stawiane przez uczestników Forum.

  Początek strony


  Roman Uliasz
  Charakter prawny wzmianki w księdze akcyjnej o ustanowieniu na akcjach imiennych zastawu oraz o upoważnieniu zastawnika do wykonywania prawa głosu (art. 340 § 1 k.s.h.)
  W doktrynie oraz orzecznictwie istnieją wątpliwości co do charakteru prawnego wpisu akcjonariusza do księgi akcyjnej. W razie ustanowienia na akcji imiennej zastawu, ujawnieniu w księdze akcyjnej podlega również fakt ustanowienia zastawu oraz upoważnienie zastawnika do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu, o ile takie upoważnienie zostało udzielone w umowie zastawniczej. Część autorów zdaje się utrzymywać, że wzmianka o wskazanej powyżej treści jest warunkiem uzyskania przez zastawnika tego prawa, co wskazywałoby na konstytutywny charakter wzmianki, o której mowa w art. 340 § 1 kodeksu spółek handlowych. W niniejszym artykule podjęto próbę wykazania, że zamieszczenie przedmiotowej wzmianki jest co najwyżej warunkiem wykonywania przez zastawnika prawa głosu, a nie jego uzyskania. Wyrażono również pogląd, że wzmianka w księdze akcyjnej nie może być wyłącznym sposobem wykazania, że zastawnikowi przysługuje prawo głosu. Przyjęto także, że zastawnik może wykazać fakt przysługiwania mu prawa głosu, nawet jeżeli z treści księgi akcyjnej nie wynika, że został on upoważniony do wykonywania tego prawa.

  Początek strony


  Łukasz Goździaszek
  Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania na tle prawa spółek
  Bezpieczeństwo transakcyjne i organizacyjne spółek, związane z czynnościami dokonywanymi drogą elektroniczną, opiera się na możliwości określenia tożsamości osoby ponoszącej odpowiedzialność. Powiązanie zdarzenia z konkretną osobą stanowi najistotniejszy element dowodowy. Dlatego w prawie spółek niemało jest przepisów wprost dotyczących identyfikacji, w szczególności związanych z posługiwaniem się podpisem elektronicznym. Rozporządzenie eIDAS dokonuje wielu zmian w przedmiotowym zakresie.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty