Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,79 64,79
Cena regularna: 71,99
71,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińJakub Janeta, Wiktor P. Matysiak

str. 4

Aleksander Chłopecki

str. 8

Aleksander Kappes

str. 12

Mirosław Bączyk

str. 16

Tomasz Szczurowski

str. 30

Konrad Zacharzewski

str. 35

Roman Uliasz

str. 42

***


Łukasz Goździaszek

str. 49

Jakub Janeta, Wiktor P. Matysiak
Sprawozdanie z konferencji VI Forum Prawa Spółek 20.05.2016 r. - "Papiery wartościowe emitowane przez spółki handlowe"
Kontynuując coroczną tradycję, Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała kolejną, szóstą już, konferencję naukową Forum Prawa Spółek. W bieżącym roku przedmiotem dyskusji, która odbyła się w trzeci piątek maja (20.05.2016 r.), była szeroko rozumiana problematyka papierów wartościowych emitowanych przez spółki handlowe. Zagadnienia te wydają się szczególnie interesujące ze względu na ich znaczenie praktyczne oraz liczne problemy teoretyczne pojawiające się zarówno w prawie spółek, jak i w prawie papierów wartościowych. W zamyśle organizatorów interdyscyplinarna tematyka konferencji pozwalała wyjść naprzeciw oczekiwaniom szerszego grona teoretyków i praktyków prawa. W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób, w tym przedstawiciele wszystkich ośrodków uniwersyteckich w Polsce, sędziowie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, członkowie korporacji prawniczych, aplikanci oraz studenci.

Początek strony


Aleksander Chłopecki
(Niektóre) paradoksy prawa papierów wartościowych
Doktryna prawa papierów wartościowych ma swoje źródła głęboko w historii. Do źródeł tych zaliczają się w szczególności tzw. teorie powstawania papierów wartościowych. Jednocześnie zaś prawo papierów wartościowych podlega głębokim zmianom związanym z rozwojem techniki, IT i przede wszystkim zjawiskiem tzw. dematerializacji. Wywołuje to pytania o zasadność stosowania tradycyjnych pojęć do nowych zjawisk w prawie papierów wartościowych. Artykuł wskazuje na paradoksy powstające między papierem wartościowym rozumianym jako rzecz, prawo podmiotowe bezwzględne i zarazem jako zapis na rachunku. Dodatkowo zarówno system zdematerializowanych papierów wartościowych, jak i zjawisko internacjonalizacji obrotu (tzw. dual listing) powodują znaczące sprzeczności między systemami prawnymi różnych państw. Prowadzi to do kolejnych paradoksów - w szczególności do tego, że ten sam papier wartościowy będący przedmiotem obrotu w różnych krajach ma znacząco inny status prawny.

Początek strony


Aleksander Kappes
Charakter prawny akcji jako papieru wartościowego
Akcje (dokumenty akcyjne) powszechnie uważa się za papiery wartościowe o charakterze deklaratywnym. Oznacza to, że status akcjonariusza spółki niepublicznej jest niezależny od faktu posiadania przez niego dokumentu akcji (w spółce publicznej sytuacja wygląda nieco inaczej z uwagi na dematerializację akcji). To samo dotyczy poszczególnych uprawnień składających się na akcje. Wprawdzie wskazuje się na różnice pomiędzy tzw. legitymacją materialną a legitymacją formalną, związaną z posiadaniem dokumentu, jednak prymat przyznawany jest tej pierwszej. Autor artykułu podważa ten tradycyjny pogląd, przynajmniej w odniesieniu do akcjonariuszy akcji na okaziciela, wskazując, że konkretne uprawnienia składające się na akcje przysługują tylko w razie posiadania dokumentu akcyjnego i proponuje modyfikację tezy o deklaratywnym charakterze tytułowego papieru wartościowego.

Początek strony


Mirosław Bączyk
Akcje imienne i na okaziciela w orzecznictwie Sądu Najwyższego po wejściu w życie kodeksu spółek handlowych
Spółki handlowe mogą obecnie emitować wiele papierów wartościowych różnego rodzaju o różnej konstrukcji prawnej i różnych funkcjach. Stanowią one niewątpliwie największy krąg podmiotów - emitentów de lege lata. Problematyka papierów wartościowych emitowanych przez spółki handlowe pojawia się coraz częściej w orzecznictwie Sądu Najwyższego (dalej jako SN). Dominują tu przede wszystkim akcje (imienne i okazicielskie), natomiast inne kategorie papierów wartościowych pojawiają się znacznie rzadziej (np. bankowe papiery wartościowe, oszczędnościowe papiery wartościowe, obligacje, ubezpieczeniowe papiery wartościowe). W prezentowanym opracowaniu dokonano analizy orzecznictwa SN dotyczącego akcji imiennych i na okaziciela w okresie po wejściu w życie kodeksu spółek handlowych z 2000 r. Taka perspektywa czasowa pozwala na obserwację rozwoju współczesnej praktyki gospodarczej związanej z emitowaniem akcji i obrotem nimi oraz na weryfikację przyjętych de lege lata rozwiązań prawnych. Bogate orzecznictwo SN w tym okresie (obejmujące kilkadziesiąt judykatów, publikowanych i niepublikowanych), pozwoliło autorowi na wskazanie nie tylko tendencji ogólniejszych pojawiających się w orzecznictwie, lecz także na dostrzeżenie wielu inspirujących rozwiązań prawnych szczegółowych na tle konkretnych i nierzadko bardzo interesujących stanów faktycznych.

Początek strony


Tomasz Szczurowski
Reżim obrotu niezdematerializowanymi akcjami na okaziciela
Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka sposobu zbycia akcji na okaziciela pozostającej w formie dokumentu. Mimo że kwestia ta ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu, a także stosunków korporacyjnych zachodzących w samej spółce, w dalszym ciągu powoduje spory. Należy jednocześnie zaznaczyć, że problem ten ma istotny wymiar praktyczny, albowiem w zależności od reprezentowanego stanowiska czynność dotycząca danej akcji może być obarczona sankcją nieważności.

Początek strony


Konrad Zacharzewski
Głos w dyskusji na temat istoty zdematerializowanych papierów wartościowych
Istota zdematerializowanych papierów wartościowych od długiego czasu jest treściwą pożywką dla dyskusji doktrynalnej. Niniejszy artykuł prezentuje syntetyczną kompilację tez wygłoszonych w referacie zaprezentowanym podczas VI Forum Prawa Spółek w Łodzi, które odbyło się 20.05.2016 r. i upłynęło pod znakiem papierów wartościowych emitowanych przez spółki handlowe, a także jest rozwinięciem tej tematyki o wątki, które mają być odpowiedzią na pytania stawiane przez uczestników Forum.

Początek strony


Roman Uliasz
Charakter prawny wzmianki w księdze akcyjnej o ustanowieniu na akcjach imiennych zastawu oraz o upoważnieniu zastawnika do wykonywania prawa głosu (art. 340 § 1 k.s.h.)
W doktrynie oraz orzecznictwie istnieją wątpliwości co do charakteru prawnego wpisu akcjonariusza do księgi akcyjnej. W razie ustanowienia na akcji imiennej zastawu, ujawnieniu w księdze akcyjnej podlega również fakt ustanowienia zastawu oraz upoważnienie zastawnika do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu, o ile takie upoważnienie zostało udzielone w umowie zastawniczej. Część autorów zdaje się utrzymywać, że wzmianka o wskazanej powyżej treści jest warunkiem uzyskania przez zastawnika tego prawa, co wskazywałoby na konstytutywny charakter wzmianki, o której mowa w art. 340 § 1 kodeksu spółek handlowych. W niniejszym artykule podjęto próbę wykazania, że zamieszczenie przedmiotowej wzmianki jest co najwyżej warunkiem wykonywania przez zastawnika prawa głosu, a nie jego uzyskania. Wyrażono również pogląd, że wzmianka w księdze akcyjnej nie może być wyłącznym sposobem wykazania, że zastawnikowi przysługuje prawo głosu. Przyjęto także, że zastawnik może wykazać fakt przysługiwania mu prawa głosu, nawet jeżeli z treści księgi akcyjnej nie wynika, że został on upoważniony do wykonywania tego prawa.

Początek strony


Łukasz Goździaszek
Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania na tle prawa spółek
Bezpieczeństwo transakcyjne i organizacyjne spółek, związane z czynnościami dokonywanymi drogą elektroniczną, opiera się na możliwości określenia tożsamości osoby ponoszącej odpowiedzialność. Powiązanie zdarzenia z konkretną osobą stanowi najistotniejszy element dowodowy. Dlatego w prawie spółek niemało jest przepisów wprost dotyczących identyfikacji, w szczególności związanych z posługiwaniem się podpisem elektronicznym. Rozporządzenie eIDAS dokonuje wielu zmian w przedmiotowym zakresie.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Jakub Janeta, Wiktor P. Matysiak
Report on the Sixth Company Law Forum conference held on 20 May 2016 - "Securities issued by commercial companies"
p. 4

Aleksander Chłopecki
 • (Some) Paradoxes of the Securities Law
 • p. 8

  Aleksander Kappes
 • The Legal Nature of Shares as Securities
 • p. 12

  Mirosław Bączyk
 • Registered and bearer shares in the case law of the Supreme Court after the entry into force of the Code of Commercial Partnerships and Companies
 • p. 16

  Tomasz Szczurowski
 • Trading Regime for Bearer Shares
 • p. 30

  Konrad Zacharzewski
 • A Voice in the Discussion on the Essential Features of Dematerialized Securities
 • p. 35

  Roman Uliasz
 • The Legal Nature of an Entry in the Stock Book on Establishing a Pledge on Registered Shares and on Empowering a Pledgee to Exercise Voting Rights (Art. 340(1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies)
 • p. 42

  ***

  Łukasz Goździaszek
 • Electronic identification and trust services against the background of company law
 • p. 49


  Aleksander Chłopecki
  (Some) Paradoxes of the Securities Law
  The doctrine of securities law has its roots deep in history. These sources include, in particular, the formation of the so-called theory of creation of securities. At the same time securities law stays under the influence of the development of technology, IT and, above all, the phenomenon of so-called dematerialization. This raises questions about the legitimacy of the use of traditional concepts to new developments in the law of securities. The article points to the paradoxes between a security understood as a thing, as a subjective right, and at the same time as a record on the securities account. Additionally, the system of dematerialized securities and the internationalization of trading (i.e., dual listing) cause significant conflict between the legal systems of different countries. This leads to more paradoxes - in particular to the fact that the same securities traded in different countries have significantly different legal status.

  Back to top


  Aleksander Kappes
  The Legal Nature of Shares as Securities
  Shares (share certificates) are generally regarded as securities that are declaratory in nature. It means that the shareholder status in a privately held company is detached from the actual possession by the shareholder of a share certificate (the situation is somewhat different in a public company where shares are dematerialized). The same refers to individual rights incorporated in shares. Whilst distinction is made between the so called material legitimation (shareholder's status) and formal legitimation connected with possession of the document, preeminence is nonetheless given to the former. The author of the article contests this traditional view, at least with respect to shareholders of bearer shares, indicating that certain rights incorporated in shares are only vested in shareholders who are in possession of share certificates and proposes to modify the thesis of the declarative nature of securities mentioned in the title.

  Back to top


  Mirosław Bączyk
  Registered and bearer shares in the case law of the Supreme Court after the entry into force of the Code of Commercial Partnerships and Companies
  Commercial companies can currently issue many kinds of securities with various legal constructions and with various functions. Companies are undoubtedly the largest group of entities being issuers de lege lata. Problems relating to securities are becoming more and more prominent in the case law of the Supreme Court (Polish abbreviation: SN). The dominant category is shares (registered or bearer shares), while other kinds of securities feature much less often (e.g. bank securities, savings securities, bonds, insurance-linked securities). The present paper analyses SN case law on registered and bearer shares in the period following the entry into force of the Code of Commercial Partnerships and Companies of 2000. This time horizon enables us to observe the development of contemporary economic practice relating to the issue of, and trading in, shares and to evaluate the legal solutions adopted de lege lata. SN's rich case law in this period (several dozen published or unpublished judgments) enables this writer to identify not only the more general trends that emerge in case law, but also to notice many inspiring detailed legal solutions against the background of specific, sometimes very interesting, facts of cases.

  Back to top


  Tomasz Szczurowski
  Trading Regime for Bearer Shares
  This article analyses the legal regime concerning the transfer of paper (non-dematerialised) bearer shares. In the first part of the article the author presents relevant views of the legal doctrine and Court rulings. In the latter context he highlights a new ruling dated 3 June 2015 in which the Supreme Court departs from its long established position that recognized the real nature of a bearer share transfer. In the recapitulation of the article, the author states that no convincing arguments exist in favour of a waiver of the requirement imposed upon seller to surrender bearer shares as the literal, historical and functional interpretation as well as the nature of the bearer share itself support the true nature of this act.

  Back to top


  Konrad Zacharzewski
  A Voice in the Discussion on the Essential Features of Dematerialized Securities
  This publication is a summary of academic views on the essential features of dematerialized securities in Polish legislation. Only in name the dematerialized securities have the form of securities as generally regulated in the Civil Code. The legal construct of dematerialization shows nevertheless many specific features while its dogmatic analysis leads to a conclusion that dematerialized securities are subjective rights booked on a securities account. It may thus be assumed that dematerialized securities are becoming similar to a wider category of means symbolising subjective rights.

  Back to top


  Roman Uliasz
  The Legal Nature of an Entry in the Stock Book on Establishing a Pledge on Registered Shares and on Empowering a Pledgee to Exercise Voting Rights (Art. 340(1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies)
  This article discusses the legal nature of information referred to in Art. 340(1) of the (Polish) Code of Commercial Partnerships and Companies, i.e., information on establishing a limited property right (including pledge) on a registered share and on empowering a pledgee to exercise his voting rights. Some authors express the view that the information is a precondition for voting rights being legally granted to pledgees and not only for exercising those rights. In the article the author attempts to prove that the entry in the stock book is not a precondition for obtaining voting rights by pledgees but a precondition for exercising those rights. It was also raised that the information referred to in Art. 340(1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies may not be the exclusive way of proving that a pledgee has been empowered to exercise his voting rights. Therefore, even if it does not transpire from the contents of the stock book that a pledgee has been empowered to exercise his voting rights, the pledgee may prove his entitlement in other ways.

  Back to top


  Łukasz Goździaszek
  Electronic identification and trust services against the background of company law
  The EU eIDAS Regulation lays down the conditions under which Member States recognise electronic identification means of natural and legal persons falling under a notifi ed electronic identification scheme of another Member State, lays down rules for trust services, in particular for electronic transactions and establishes a legal framework for electronic signatures, electronic seals, electronic time stamps, electronic documents, electronic registered delivery services and certificate services for website authentication. The regulation seeks to enhance trust in electronic transact ions in the internal market by providing a common foundation for secure electronic interaction between citizens, businesses and public authorities, thereby increasing the effectiveness of public and private online services, electronic business and electronic commerce in the European Union.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty