Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 8/2013 [252] Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Józef Okolski, Iwona Gębusia
 • Poszukiwanie nowych metod wykładni oświadczeń woli w prawie spółek
 • str. 4

  Marcin Asłanowicz
 • Zasady i tryb wyłączenia członka zespołu orzekającego w postępowaniu arbitrażowym
 • str. 11

  Paweł Błaszczyk
 • Obowiązek lojalności wspólników i akcjonariuszy w grupach spółek
 • str. 18

  Jarosław Szewczyk
 • Nowa regulacja odpowiedzialności cywilnej agencji ratingowych w Unii Europejskiej
 • str. 25

  Adam Puchalski, Magdalena Zmysłowska
 • Podmiot uprawniony do rozpoczęcia procedury zniesienia dematerializacji akcji - uwagi na kanwie art. 91 ustawy o ofercie publicznej
 • str. 32

  Arkadiusz Michalak
 • Zaniechanie jako źródło czynu nieuczciwej konkurencji
 • str. 37

  Jędrzej Jerzmanowski
 • Umorzenie akcji własnych nabytych przez spółkę przejmującą w toku połączenia odwrotnego
 • str. 44

  Sabina Kubsik
 • Odpowiedzialność wspólników (akcjonariuszy) spółki kapitałowej za zobowiązania spółki w stosunku do jej wierzycieli na przykładzie grupy spółek
 • str. 50
  Józef Okolski, Iwona Gębusia
  Poszukiwanie nowych metod wykładni oświadczeń woli w prawie spółek
  W myśl zasady jedności prawa cywilnego prawo spółek przyporządkowane jest do obszaru prawa cywilnego. Niemniej jednak w wielu aspektach przejawia się specyfika prawa korporacyjnego będąca wyrazem jego ograniczonej autonomii. Przejawem szczególnego charakteru prawa spółek są m.in. zasady rządzące wykładnią oświadczeń woli dotyczących umów spółek, statutów oraz papierów wartościowych z pierwiastkiem korporacyjnym. Na potrzeby niniejszego opracowania przez te ostatnie należy rozumieć akcje, obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. Konieczność bliższej analizy zagadnień związanych z wykładnią oświadczeń woli w prawie spółek wynika z wątpliwości, jakie niejednokrotnie towarzyszą ustalaniu sensu wspomnianych dokumentów korporacyjnych. W związku z tym zasadne jest omówienie reguł służących eliminacji niejasności w drodze rzetelnej i przemyślanej wykładni oświadczeń woli zawartych w aktach założycielskich spółek czy emitowanych przez nie papierów wartościowych.

  Początek strony


  Marcin Asłanowicz
  Zasady i tryb wyłączenia członka zespołu orzekającego w postępowaniu arbitrażowym
  W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny wzrost liczby składanych wniosków o wyłączenie arbitra w postępowaniu arbitrażowym oraz - w ślad za tym - postanowień o wyłączeniu arbitra. Tendencja ta jest zauważalna zarówno w praktyce polskich, jak i zagranicznych sądów polubownych. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy podstawowych zasad postępowania o wyłączenie arbitra zarówno w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego, jak i regulacji wybranych stałych sądów arbitrażowych oraz regulaminu arbitrażowego UNCITRAL.

  Początek strony


  Paweł Błaszczyk
  Obowiązek lojalności wspólników i akcjonariuszy w grupach spółek
  Nieodłącznym elementem postępującej globalizacji oraz integracji gospodarczej jest zjawisko koncentracji przedsiębiorców, której typowym przejawem jest tworzenie struktur holdingowych, zwanych również koncernami lub grupami spółek. Jak się podkreśla w piśmiennictwie, rozwój współczesnej gospodarki nieuchronnie prowadzi do jej koncentracji, ponieważ tylko wielcy lub połączeni przedsiębiorcy są w stanie podołać wymaganiom rynkowym, w tym - walce konkurencyjnej. Grupy spółek są coraz częstsze także w Polsce i mają charakter krajowy lub stanowią strukturę ponadnarodową. Mimo niewątpliwie znaczącej roli grup spółek w obecnym obrocie gospodarczym od strony prawnej ich działalność pozostaje w większości państw poza wyraźną regulacją ustawową, a sposób unormowania relacji w grupach jest jednym z najbardziej spornych zagadnień na tle współczesnego prawa spółek. Także w prawie polskim brakuje obecnie szczególnych przepisów dotyczących funkcjonowania grup, a "szczątkowe" regulacje w tym zakresie - jak zwłaszcza art. 7 kodeksu spółek handlowych - są przedmiotem krytyki i postulatów zmian. De lege lata stosunki w grupach spółek podlegają ogólnym instytucjom "powszechnego" prawa spółek, w tym generalnym standardom wymaganym w relacjach korporacyjnych oraz szczegółowym normom kodeksu spółek handlowych. W ramach pierwszej z tych kategorii podkreśla się przede wszystkim istotne znaczenie obowiązku lojalności wspólników i akcjonariuszy. Celowość wyodrębnienia oraz charakter prawny tego obowiązku są jednak w polskiej doktrynie wysoce sporne, a dyskusja na ten temat z pewnością nie jest zamknięta. Należałoby rozważyć, czy specyfika relacji w grupach spółek stanowi dostateczne uzasadnienie dla objęcia ich - budzącymi wątpliwości w samodzielnych podmiotach - więzami lojalnościowymi. Ponadto - czy w prawie polskim nakaz lojalnego postępowania udziałowców spółek mógłby de lege lata posłużyć jako podstawa wypracowania nieskodyfikowanej koncepcji doktrynalnej normującej relacje holdingowe na wzór niemieckich koncernów faktycznych spółek z o.o.

  Początek strony


  Jarosław Szewczyk
  Nowa regulacja odpowiedzialności cywilnej agencji ratingowych w Unii Europejskiej
  Znaczenie ratingów kredytowych oraz perspektyw ratingowych dla inwestorów i emitentów wykracza daleko poza sferę informacyjną. Opinie ratingowe wystawiane przez agencje ratingowe mają istotny wpływ na decyzje inwestycyjne, wpływając zarówno na wizerunek emitentów, jak i atrakcyjność oferowanych instrumentów finansowych. Do niedawna możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od agencji ratingowych w państwach członkowskich UE właściwie nie istniała. W związku z powyższym Unia wprowadza rozporządzenie nowelizujące rozporządzenie w sprawie agencji ratingowych, tak aby inwestorzy i emitenci mieli możliwość pociągnięcia agencji ratingowych do odpowiedzialności cywilnej. W niniejszym artykule omówiono dotychczasowy stan prawny oraz nowo wprowadzone przepisy rozporządzenia CRA III.

  Początek strony


  Adam Puchalski, Magdalena Zmysłowska
  Podmiot uprawniony do rozpoczęcia procedury zniesienia dematerializacji akcji - uwagi na kanwie art. 91 ustawy o ofercie publicznej
  Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza przepisów ustawy z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczących zniesienia dematerializacji akcji. Autorzy w pierwszej kolejności omawiają możliwe interpretacje art. 91 ust. 6 u.o.p., a następnie wskazują na konsekwencje przyjęcia każdej z nich.

  Początek strony


  Arkadiusz Michalak
  Zaniechanie jako źródło czynu nieuczciwej konkurencji
  Wiele spośród czynów nieuczciwej konkurencji może być popełnionych przez zaniechanie. Dla praktyki stosowania prawa istotne jest ustalenie, jak sądy oceniają zaniechanie jako źródło czynu nieuczciwej konkurencji i czy nie dochodzi w tym przypadku do swoistej dyskryminacji zaniechania jako zdarzenia prawnego rodzącego odpowiedzialność za czyn nieuczciwej konkurencji. W celu odpowiedzi na to pytanie należy przeanalizować nie tylko dostępne orzecznictwo, lecz także dokonać odpowiedniej analizy prawnie relewantnego zaniechania w świetle teorii prawa deliktów.

  Początek strony


  Jędrzej Jerzmanowski
  Umorzenie akcji własnych nabytych przez spółkę przejmującą w toku połączenia odwrotnego
  Połączenie spółek zwane połączeniem odwrotnym, w toku którego spółka zależna przejmuje spółkę dominującą, jest źródłem licznych kontrowersji, które wynikają przede wszystkim z tego, że wskutek połączenia do majątku spółki zależnej trafiają jej udziały albo akcje (stając się jej udziałami albo akcjami własnymi). Dotychczas przedstawiciele doktryny koncentrowali się głównie na tym, czy połączenie odwrotne jest w ogóle możliwe (zwłaszcza gdy spółką przejmującą jest spółka z o.o.) i czy w procedurze połączenia odwrotnego spółka przejmująca może wydać wspólnikom lub akcjonariuszom spółki przejmowanej swoje udziały albo akcje własne nabywane w toku połączenia. Niniejszy artykuł odnosi się do tych kwestii jedynie marginalnie. Jego podstawowym celem jest zaprezentowanie problematyki umarzania akcji własnych nabytych przez przejmującą spółkę akcyjną w toku połączenia odwrotnego.

  Początek strony


  Sabina Kubsik
  Odpowiedzialność wspólników (akcjonariuszy) spółki kapitałowej za zobowiązania spółki w stosunku do jej wierzycieli na przykładzie grupy spółek
  W braku stosownej regulacji ustawowej w prawie polskim niniejsze opracowanie jest próbą określenia alternatywnych podstaw pociągnięcia spółki dominującej do odpowiedzialności za zobowiązania spółki od niej zależnej wobec jej wierzycieli. W celu ułatwienia przybliżenia omawianej tematyki niniejsze opracowanie zostało podzielone na trzy części. W części pierwszej zostaną przedstawione teoretyczne rozważania na temat grupy spółek. W dalszej części przybliżona zostanie istota osoby prawnej, której koronnym atutem i zarazem fundamentalnym elementem jest ograniczona (wyłączona) odpowiedzialność członków tej osoby za jej zobowiązania. Ostatnia część traktuje o zasadzie braku odpowiedzialności wspólnika (akcjonariusza) spółki kapitałowej za jej zobowiązania oraz specyfice funkcjonowania tej zasady w kontekście relacji, jakie zachodzą w grupie spółek.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty