Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińJózef Okolski, Iwona Gębusia

str. 4

Marcin Asłanowicz

str. 11

Paweł Błaszczyk

str. 18

Jarosław Szewczyk

str. 25

Adam Puchalski, Magdalena Zmysłowska

str. 32

Arkadiusz Michalak

str. 37

Jędrzej Jerzmanowski

str. 44

Sabina Kubsik

str. 50
Józef Okolski, Iwona Gębusia
Poszukiwanie nowych metod wykładni oświadczeń woli w prawie spółek
W myśl zasady jedności prawa cywilnego prawo spółek przyporządkowane jest do obszaru prawa cywilnego. Niemniej jednak w wielu aspektach przejawia się specyfika prawa korporacyjnego będąca wyrazem jego ograniczonej autonomii. Przejawem szczególnego charakteru prawa spółek są m.in. zasady rządzące wykładnią oświadczeń woli dotyczących umów spółek, statutów oraz papierów wartościowych z pierwiastkiem korporacyjnym. Na potrzeby niniejszego opracowania przez te ostatnie należy rozumieć akcje, obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. Konieczność bliższej analizy zagadnień związanych z wykładnią oświadczeń woli w prawie spółek wynika z wątpliwości, jakie niejednokrotnie towarzyszą ustalaniu sensu wspomnianych dokumentów korporacyjnych. W związku z tym zasadne jest omówienie reguł służących eliminacji niejasności w drodze rzetelnej i przemyślanej wykładni oświadczeń woli zawartych w aktach założycielskich spółek czy emitowanych przez nie papierów wartościowych.

Początek strony


Marcin Asłanowicz
Zasady i tryb wyłączenia członka zespołu orzekającego w postępowaniu arbitrażowym
W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny wzrost liczby składanych wniosków o wyłączenie arbitra w postępowaniu arbitrażowym oraz - w ślad za tym - postanowień o wyłączeniu arbitra. Tendencja ta jest zauważalna zarówno w praktyce polskich, jak i zagranicznych sądów polubownych. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy podstawowych zasad postępowania o wyłączenie arbitra zarówno w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego, jak i regulacji wybranych stałych sądów arbitrażowych oraz regulaminu arbitrażowego UNCITRAL.

Początek strony


Paweł Błaszczyk
Obowiązek lojalności wspólników i akcjonariuszy w grupach spółek
Nieodłącznym elementem postępującej globalizacji oraz integracji gospodarczej jest zjawisko koncentracji przedsiębiorców, której typowym przejawem jest tworzenie struktur holdingowych, zwanych również koncernami lub grupami spółek. Jak się podkreśla w piśmiennictwie, rozwój współczesnej gospodarki nieuchronnie prowadzi do jej koncentracji, ponieważ tylko wielcy lub połączeni przedsiębiorcy są w stanie podołać wymaganiom rynkowym, w tym - walce konkurencyjnej. Grupy spółek są coraz częstsze także w Polsce i mają charakter krajowy lub stanowią strukturę ponadnarodową. Mimo niewątpliwie znaczącej roli grup spółek w obecnym obrocie gospodarczym od strony prawnej ich działalność pozostaje w większości państw poza wyraźną regulacją ustawową, a sposób unormowania relacji w grupach jest jednym z najbardziej spornych zagadnień na tle współczesnego prawa spółek. Także w prawie polskim brakuje obecnie szczególnych przepisów dotyczących funkcjonowania grup, a "szczątkowe" regulacje w tym zakresie - jak zwłaszcza art. 7 kodeksu spółek handlowych - są przedmiotem krytyki i postulatów zmian. De lege lata stosunki w grupach spółek podlegają ogólnym instytucjom "powszechnego" prawa spółek, w tym generalnym standardom wymaganym w relacjach korporacyjnych oraz szczegółowym normom kodeksu spółek handlowych. W ramach pierwszej z tych kategorii podkreśla się przede wszystkim istotne znaczenie obowiązku lojalności wspólników i akcjonariuszy. Celowość wyodrębnienia oraz charakter prawny tego obowiązku są jednak w polskiej doktrynie wysoce sporne, a dyskusja na ten temat z pewnością nie jest zamknięta. Należałoby rozważyć, czy specyfika relacji w grupach spółek stanowi dostateczne uzasadnienie dla objęcia ich - budzącymi wątpliwości w samodzielnych podmiotach - więzami lojalnościowymi. Ponadto - czy w prawie polskim nakaz lojalnego postępowania udziałowców spółek mógłby de lege lata posłużyć jako podstawa wypracowania nieskodyfikowanej koncepcji doktrynalnej normującej relacje holdingowe na wzór niemieckich koncernów faktycznych spółek z o.o.

Początek strony


Jarosław Szewczyk
Nowa regulacja odpowiedzialności cywilnej agencji ratingowych w Unii Europejskiej
Znaczenie ratingów kredytowych oraz perspektyw ratingowych dla inwestorów i emitentów wykracza daleko poza sferę informacyjną. Opinie ratingowe wystawiane przez agencje ratingowe mają istotny wpływ na decyzje inwestycyjne, wpływając zarówno na wizerunek emitentów, jak i atrakcyjność oferowanych instrumentów finansowych. Do niedawna możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od agencji ratingowych w państwach członkowskich UE właściwie nie istniała. W związku z powyższym Unia wprowadza rozporządzenie nowelizujące rozporządzenie w sprawie agencji ratingowych, tak aby inwestorzy i emitenci mieli możliwość pociągnięcia agencji ratingowych do odpowiedzialności cywilnej. W niniejszym artykule omówiono dotychczasowy stan prawny oraz nowo wprowadzone przepisy rozporządzenia CRA III.

Początek strony


Adam Puchalski, Magdalena Zmysłowska
Podmiot uprawniony do rozpoczęcia procedury zniesienia dematerializacji akcji - uwagi na kanwie art. 91 ustawy o ofercie publicznej
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza przepisów ustawy z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczących zniesienia dematerializacji akcji. Autorzy w pierwszej kolejności omawiają możliwe interpretacje art. 91 ust. 6 u.o.p., a następnie wskazują na konsekwencje przyjęcia każdej z nich.

Początek strony


Arkadiusz Michalak
Zaniechanie jako źródło czynu nieuczciwej konkurencji
Wiele spośród czynów nieuczciwej konkurencji może być popełnionych przez zaniechanie. Dla praktyki stosowania prawa istotne jest ustalenie, jak sądy oceniają zaniechanie jako źródło czynu nieuczciwej konkurencji i czy nie dochodzi w tym przypadku do swoistej dyskryminacji zaniechania jako zdarzenia prawnego rodzącego odpowiedzialność za czyn nieuczciwej konkurencji. W celu odpowiedzi na to pytanie należy przeanalizować nie tylko dostępne orzecznictwo, lecz także dokonać odpowiedniej analizy prawnie relewantnego zaniechania w świetle teorii prawa deliktów.

Początek strony


Jędrzej Jerzmanowski
Umorzenie akcji własnych nabytych przez spółkę przejmującą w toku połączenia odwrotnego
Połączenie spółek zwane połączeniem odwrotnym, w toku którego spółka zależna przejmuje spółkę dominującą, jest źródłem licznych kontrowersji, które wynikają przede wszystkim z tego, że wskutek połączenia do majątku spółki zależnej trafiają jej udziały albo akcje (stając się jej udziałami albo akcjami własnymi). Dotychczas przedstawiciele doktryny koncentrowali się głównie na tym, czy połączenie odwrotne jest w ogóle możliwe (zwłaszcza gdy spółką przejmującą jest spółka z o.o.) i czy w procedurze połączenia odwrotnego spółka przejmująca może wydać wspólnikom lub akcjonariuszom spółki przejmowanej swoje udziały albo akcje własne nabywane w toku połączenia. Niniejszy artykuł odnosi się do tych kwestii jedynie marginalnie. Jego podstawowym celem jest zaprezentowanie problematyki umarzania akcji własnych nabytych przez przejmującą spółkę akcyjną w toku połączenia odwrotnego.

Początek strony


Sabina Kubsik
Odpowiedzialność wspólników (akcjonariuszy) spółki kapitałowej za zobowiązania spółki w stosunku do jej wierzycieli na przykładzie grupy spółek
W braku stosownej regulacji ustawowej w prawie polskim niniejsze opracowanie jest próbą określenia alternatywnych podstaw pociągnięcia spółki dominującej do odpowiedzialności za zobowiązania spółki od niej zależnej wobec jej wierzycieli. W celu ułatwienia przybliżenia omawianej tematyki niniejsze opracowanie zostało podzielone na trzy części. W części pierwszej zostaną przedstawione teoretyczne rozważania na temat grupy spółek. W dalszej części przybliżona zostanie istota osoby prawnej, której koronnym atutem i zarazem fundamentalnym elementem jest ograniczona (wyłączona) odpowiedzialność członków tej osoby za jej zobowiązania. Ostatnia część traktuje o zasadzie braku odpowiedzialności wspólnika (akcjonariusza) spółki kapitałowej za jej zobowiązania oraz specyfice funkcjonowania tej zasady w kontekście relacji, jakie zachodzą w grupie spółek.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Józef Okolski, Iwona Gębusia
 • Searching for new methods of interpretation of declarations of intent in corporate law
 • p. 4

  Marcin Asłanowicz
 • Principles and procedure of challenge to a member of the arbitral tribunal in the arbitraiton proceedings
 • p. 11

  Paweł Błaszczyk
 • Duty of loyalty of shareholders in groups of companies
 • p. 18

  Jarosław Szewczyk
 • The new legislation on civil liability of credit rating agencies in the European Union
 • p. 25

  Adam Puchalski, Magdalena Zmysłowska
 • The entity authorized to initiate the delisting procedure - some remarks based on the Art. 91 of the Act on Public Offering
 • p. 32

  Arkadiusz Michalak
 • Omission as a source of unfair competition act
 • p. 37

  Jędrzej Jerzmanowski
 • Cancellation of treasury shares acquired by the merging company in the course of reverse merger
 • p. 44

  Sabina Kubsik
 • The liability of shareholders for the debts of the company illustrated with an example of a group of companies
 • p. 50
  Józef Okolski, Iwona Gębusia
  Searching for new methods of interpretation of declarations of intent in corporate law
  According to the principle of uniformity of civil law, corporate law is an integral part of civil law. Nevertheless, corporate law has - to a limited extent - an autonomous character. The distinctiveness of corporate law is visible inter alia in the field of methods of interpretation of statutes and equity securities (i.e. shares, convertible bonds, bonds with warrants and subscription warrants). This article discusses various methods that could be applied in reference to the interpretation of declarations of intent governed by the corporate law.

  Back to top


  Marcin Asłanowicz
  Principles and procedure of challenge to a member of the arbitral tribunal in the arbitraiton proceedings
  In recent years one can observe a dynamic growth of a number of challenges to arbitrators being filed during the arbitration proceedings and - consequently - a number of decisions on the arbitrators' challenge being issued. This tendency is noticeable both in Polish and foreign arbitration courts. The purpose of this article is to analyze the key principles regarding the proceedings on challenge of the arbitrator, both resulting from the provisions of the Polish Code of Civil Procedure and from the respective regulations of the selected arbitration courts, as well as from the UNCITRAL arbitration rules.

  Back to top


  Paweł Błaszczyk
  Duty of loyalty of shareholders in groups of companies
  One of the inherent elements of progressing globalization and economic integration is the phenomenon of concentrations of entrepreneurs, a typical manifestation of which is the creation of holding structures, also referred to as concerns or groups of companies. As stressed in the literature, the development of contemporary economy inevitably leads to its concentration, because only great or merged entrepreneurs can meet market requirements, including the competitive fight. Groups of companies are also more frequent in Poland and they have either domestic character or constitute supranational structures. Despite the undoubtedly important role of groups of companies in contemporary economic transactions, from the legal point of view their operations, in the majority of countries, remain outside express statutory regulation and the norms concerning relationships within groups are among the most contentious issues in contemporary company law. Also in the Polish law, there are currently no detailed provisions on the functioning of groups and the vestigial regulations in this field - especially Art. 7 of the Code of Commercial Partnerships and Companies - are the object of critique and proposals of amendments. De lege lata relationships within groups of companies are subject to the general mechanisms of 'universally applicable' company law, including the general standards required in corporate relationships and detailed norms of the Code of Commercial Partnerships and Companies. In the former category, the emphasis of mainly on the important role of the duty of loyalty of shareholders. However, the expediency of separation and the legal nature of this duty are, in the works of Polish legal scholars, highly contentious, and the discussion on this topic is certainly not closed. One should consider if the particularities of relationships in groups of companies are a sufficient justification for covering them with the bonds of loyalty, which arise doubts in independent entities. And secondly, whether in the Polish law as it stands the requirement of loyalty of company shareholders might serve as the basis for developing a noncodified academic conception regulating holding relationships following the example of German factual concerns of limited liability companies.

  Back to top


  Jarosław Szewczyk
  The new legislation on civil liability of credit rating agencies in the European Union
  The importance of credit ratings and their outlooks for investors and issuers goes far beyond the realm of information. The credit ratings issued by credit rating agencies have significant consequences bearing on investment decisions and affecting both the image of the issuers and the attractiveness of financial instruments to investors. Until recently it has been virtually impossible to claim damages from the credit rating agencies in the EU Member States. Therefore, the EU introduced the new Regulation amending the Regulation on credit rating agencies, so that investors and issuers could hold the credit rating agencies accountable for their actions or lack thereof. This article treats the current state of law and discusses the newly introduced provisions on civil liability contained in the CRA III Regulation.

  Back to top


  Adam Puchalski, Magdalena Zmysłowska
  The entity authorized to initiate the delisting procedure - some remarks based on the Art. 91 of the Act on Public Offering
  The article presents legal problems connected with the possibility of various interpretations of the Art. 91 of the Act on Public Offering. It is focused on the entity authorized to initiate the delisting procedure. It is necessary to pose a question whether the commonly accepted interpretation allowing to initiate the procedure only to a shareholder or shareholders holding at least 5% of share capital is justified or whether it should be modified. That specific question should be considered through wider perspective. The analysis deals with consequences of any given interpretation.

  Back to top


  Arkadiusz Michalak
  Omission as a source of unfair competition act
  Many of unfair competition acts can occur as a result of omission. From the legal practice perspective it is important to ascertain how the courts assess omission as a source of unfair competition act. It is important to know whether the courts do not discriminate omission as a legal fact resulting in liability for unfair competition act. In order to answer this question it is necessary to analyze not only existing case law but also general theory of civil torts.

  Back to top


  Jędrzej Jerzmanowski
  Cancellation of treasury shares acquired by the merging company in the course of reverse merger
  A merger between companies known as reverse merger, in the course of which a subsidiary acquires its parent company, is the source of numerous controversies arising primarily from the fact that in result of such a merger the subsidiary obtains its shares or stock (which become its treasury shares or stock). So far, the doctrine advocates have focused mostly on whether the reverse merger is at all possible (especially if the merging company is a limited liability company) and whether in the reverse merger procedure, the merging company may issue to partners or shareholders of the merged company its treasury shares acquired in the course of the merger. This article addresses these issues only marginally. Its primary purpose is to present the issue of cancellation of treasury shares acquired by the merging joint stock company in the course of reverse merger.

  Back to top


  Sabina Kubsik
  The liability of shareholders for the debts of the company illustrated with an example of a group of companies
  In the absence of an applicable regulation in Polish law this paper presents an attempt to identify the alternative grounds for holding a parent company liable for the debts incurred by a subsidiary company. In order to facilitate the approximation of the subject in question this paper was divided into three parts. The first part presents the theoretical considerations about the group of companies. The next part concerns the essence of the legal person which fundamental feature is that it provides the limited liability (non-liability) to its members. This leads us to the last part which deals with the principle of non-liability of a shareholder of a company and its characterisation in the context of relationships occurring in a group of companies.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty