Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
56,70 56,70
Cena regularna: 63,00
63,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińJacek Jastrzębski

str. 4

Tomasz Szczurowski

str. 13

Katarzyna Reszczyk

str. 19

Jarosław Grykiel

str. 27

Sebastian Koczur

str. 33

Tom Lidstrom, Alex Fawke

str. 39

Marta Mackiewicz

str. 47

Jarosław Szewczyk

str. 53
Jacek Jastrzębski
Oświadczenia i zapewnienia (representations and warranties) a wady oświadczenia woli
Artykuł dotyczy zagadnienia, czy nieprawdziwość stwierdzeń zawartych w oświadczeniach i zapewnieniach (ang. representations and warranties) dotyczących działalności spółki, a złożonych w umowie sprzedaży akcji lub udziałów, stwarza podstawy do uchylenia się od skutków oświadczenia woli. Zgodnie z koncepcją przedstawioną w niniejszym artykule oświadczenia i zapewnienia mają charakter klauzul gwarancyjnych, których celem jest alokacja ryzyk dotyczących działalności spółki dokonująca się z wykorzystaniem mechanizmu gwarancyjnej odpowiedzialności odszkodowawczej. "Naruszenie" oświadczeń i zapewnień powinno być traktowane jedynie jako przesłanka gwarancyjnej odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotu, który je złożył, nie zaś jako wprowadzenie w błąd adresata oświadczenia, czy też błędne ukształtowanie jego wyobrażenia o rzeczywistości. Dlatego - w braku odmiennego postanowienia umowy - skutki "naruszenia" oświadczeń i zapewnień wyczerpują się w sferze odpowiedzialności odszkodowawczej gwaranta, czyli podmiotu, który je złożył. Do umowy zawierającej oświadczenia i zapewnienia stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli (w tym błędzie i podstępie), ale uchylenie się od oświadczenia woli wymaga wykazania przesłanek właściwych dla danej wady. W przypadku błędu jest konieczne wykazanie jego obiektywnej istotności (art. 84 § 2 kodeksu cywilnego), w przypadku podstępu zaś - związku przyczynowego między wprowadzeniem strony w błąd a złożeniem przez nią oświadczenia woli. Zawarcie w umowie oświadczeń i zapewnień nie wprowadza automatyzmu w tej materii.

Początek strony


Tomasz Szczurowski
Wprowadzenie klauzuli arbitrażowej do umowy (statutu) spółki handlowej
Artykuł 1163 § 1 kodeksu postępowania cywilnego przesądził, że spory ze stosunku spółki mogą być poddane pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, przy czym dotyczy to zarówno spółek osobowych, jak i kapitałowych, potwierdzając jednocześnie, iż zapis na sąd polubowny umieszczony w umowie (statucie) spółki wiąże również spółkę. Przepis ten budzi jednak wiele wątpliwości interpretacyjnych. Przedmiotem niniejszego artykułu jest jedynie kwestia sposobu wykreowania, w już istniejącej spółce, zapisu na sąd polubowny dotyczącego sporów ze stosunku spółki. Niezbędne w tym kontekście jest rozważenie, czy możliwe jest wprowadzenie do umowy (statutu) spółki takiego zapisu bez zgody wszystkich wspólników (akcjonariuszy).

Początek strony


Katarzyna Reszczyk
Problematyka podziału kompetencji zarządczych w spółce akcyjnej
Centralną, podstawową kompetencją zarządu spółki kapitałowej jest prowadzenie spraw spółki. W polskim piśmiennictwie na próżno jednak szukać szerszej analizy prawnej istoty czynności prowadzenia spraw spółki, mimo że problematyka ta ma podstawowe znaczenie dla funkcjonowania spółek. Do zagadnienia tego nie odnosi się również orzecznictwo sądowe. Celem niniejszego artykułu jest egzegeza przepisu art. 371 § 1 kodeksu spółek handlowych, wprowadzającego zasadę kolegialności prowadzenia spraw spółki. Z uwagi na fundamentalne znaczenie tego zagadnienia dla praktyki obrotu, poniższy artykuł odwołuje się również do badań empirycznych.

Początek strony


Jarosław Grykiel
Finansowanie wynagrodzenia umorzeniowego ze środków pochodzących z agio
Problematyce umorzenia praw udziałowych poświęcono w literaturze i w orzecznictwie niemało uwagi. Mimo to pewne kwestie istotne dla praktyki pozostają wciąż kontrowersyjne. Przykładem jest dopuszczalność finansowania wynagrodzenia za umarzane prawa udziałowe ze środków pochodzących z tzw. agio, czyli nadwyżki wkładów ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów czy akcji. Środki te są deponowane w kapitale zapasowym spółki.

Początek strony


Sebastian Koczur
Kryteria delimitacji czynności ze stosunku pracy nawiązanego przez członka zarządu ze spółką kapitałową
Wypełnianie obowiązków przez członka zarządu spółki prowadzi w wielu przypadkach do zawarcia umowy o pracę. Zachodzi wówczas dwoistość stosunków prawnych łączących strony. Motywy zatrudnienia członka zarządu w ramach stosunku pracy są różne. Zawarcie umowy o pracę chroni spółkę przed wytoczeniem powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy. Umowa o pracę stanowi dogodną podstawę prawną dla wypłacenia wynagrodzenia członkowi zarządu. Jednak zawarcie umowy o pracę z członkiem zarządu rodzi także wiele praktycznych problemów. Judykatura w swoim dorobku wielokrotnie koncentrowała się na sytuacji pozorności umowy o pracę łączącej członka zarządu ze spółką. Tymczasem autor w niniejszym artykule skupia się na wskazaniu kryteriów pozwalających na przypisanie poszczególnych czynności realizowanych przez członka zarządu do stosunku pracy bądź do stosunku organizacyjnego związanego z powołaniem do pełnienia funkcji. Powyższe przypisanie może mieć istotne znaczenie dla ustalenia, czy członek zarządu faktycznie pozostawał ze spółką również w stosunku pracy (poza stosunkiem organizacyjnym), bądź też czy wykonywał obowiązki wynikające z zawartej przez strony umowy o pracę.

Początek strony


Tom Lidstrom, Alex Fawke
Arbitraż inwestycyjny a kryzys strefy euro
Jeżeli któreś z państw członkowskich UE strefy euro podejmie drastyczne środki w celu walki z kryzysem - takie, jak kontrola przepływu kapitału, restrukturyzacja zadłużenia czy wreszcie rezygnacja z euro i powrót do własnej waluty (denominacja/ konwersja) - to może to spowodować falę roszczeń inwestorów na podstawie umów o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji (ang. Bilateral Investment Treaties, dalej jako BIT). Nie oznacza to jednak, że wszystkie takie roszczenia okażą się skuteczne. Inwestorzy będą musieli się zmierzyć z kilkoma trudnymi do przezwyciężenia przeszkodami i wiele będzie zależało od okoliczności konkretnej sprawy. Już obecnie przezorni inwestorzy powinni się zastanowić, jak zwiększyć swoją ochronę prawną poprzez strukturyzację transakcji w taki sposób, by zapewnić ochronę wynikającą z BIT. Niezbędna jest do tego dokładna analiza kluczowych rozwiązań przyjętych w poszczególnych umowach.

Początek strony


Marta Mackiewicz
Podstawy ustalenia parytetu wymiany akcji w procesie łączenia się spółek akcyjnych a dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przeciwko spółce
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie treści i znaczenia norm prawnych zawartych w przepisach art. 499 § 2 pkt 3 i pkt 4 kodeksu spółek handlowych w związku z zakresem uprawnień informacyjnych akcjonariuszy w toku procedury łączeniowej spółek akcyjnych oraz możliwością efektywnego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych akcjonariuszy wobec spółki z tytułu nieprawidłowo ustalonego parytetu wymiany akcji. Przewidziany normą art. 505 k.s.h. zakres uprawnień informacyjnych akcjonariuszy w toku procedury łączeniowej, odsyłający do dokumentów określonych w art. 499 § 2 pkt 3 i pkt 4 k.s.h., rzutuje na możliwość zapoznania się akcjonariusza z podstawami ustalonego w planie połączenia parytetu wymiany akcji łączących się spółek. O ile kwestia prawidłowej wykładni norm zawartych w art. 499 § 2 pkt 3 i pkt 4 k.s.h. jest przedmiotem dyskusji w doktrynie prawa cechującej się rozbieżnością stanowisk, o tyle wpływ omawianych regulacji na zakres uprawnień informacyjnych akcjonariuszy w procesie łączenia się spółek w kontekście wykazania przesłanek powództwa odszkodowawczego akcjonariusza wobec spółki, o którym mowa w art. 509 § 3 k.s.h., nie został poddany jakiejkolwiek analizie, jak i nie był przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego (dalej jako SN).

Początek strony


Jarosław M. Szewczyk
Nowacja rozliczeniowa transakcji derywatowych
4.08.2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi1 wprowadzająca do polskiego systemu prawnego instytucję nowacji rozliczeniowej. Podstawowym celem nowelizacji było dostosowanie polskiej regulacji, w zakresie dotyczącym rozliczania instrumentów finansowych, do europejskich standardów rynkowych. Ponadto, uzasadnieniem dla nowelizacji było stworzenie podwalin prawnych dla funkcjonowania pierwszej w Polsce instytucji centralnego kontrpartnera (ang. central counterparty, dalej jako CCP), tj. KDPW_CCP S.A. W literaturze przedmiotu centralnego kontrpartnera definiuje się jako podmiot, który wkracza w relację kontraktową, istniejącą pomiędzy pierwotnymi stronami kontraktu, stając się kupującym dla każdego sprzedającego i sprzedającym dla każdego kupującego. Nowacja rozliczeniowa ma za zadanie pełnić funkcję mechanizmu, który taką substytucję prawną umożliwia. Nowelizacja nie doprowadziła do istotnych zmian w strukturze polskiego systemu rozliczeniowo-rozrachunkowego, przyczyniła się jednak do poprawy wizerunkowej polskiego rynku kapitałowego.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Jacek Jastrzębski
 • Representations and warranties vs defects of will (mistake or fraud)
 • p. 4

  Tomasz Szczurowski
 • Introducing an arbitration clause to articles of association
 • p. 13

  Katarzyna Reszczyk
 • The division of managerial powers in the Polish joint-stock company. Problematic aspects
 • p. 19

  Jarosław Grykiel
 • Financing of the redemption remuneration from the sources originating from agio
 • p. 27

  Sebastian Koczur
 • Criteria for delimiting actions performed by a management board member under an employment relationship with a company
 • p. 33

  Tom Lidstrom, Alex Fawke
 • BIT claims and eurozone crisis
 • p. 39

  Marta Mackiewicz
 • The grounds for determination of the share exchange ratio in the corporate merger versus damage claims against the corporation
 • p. 47

  Jarosław Szewczyk
 • The novation clearing of derivative transactions
 • p. 53
  Jacek Jastrzębski
  Representations and warranties vs defects of will (mistake or fraud)
  The article discusses the issue whether under Polish law a breach of representations and warranties provided for in a share purchase agreement and related to the company's operations or business shall cause the contract to be voidable for defects of will (mistake or fraud). According to the article the consequences of any of the representations or warranties being untrue shall be basically limited to claims for damages and an incorrectness of the representations and warranties related to the company's operations or business cannot be invoked as a basis for rescission, unless such consequence is specifically set forth by the parties for the case of breach of certain representations and warranties. Only the fundamental representations and warranties pertaining to the incorporation of the company, legal title shares or the seller's authorization and capacity may require a different treatment. Mistake and fraud (as defects of will under Polish law) can be invoked as grounds for voiding the contract only in case where the general prerequisites therefore are met, i.e. in particular the mistake is reasonably determined to be a material one (Art. 84 para. 2 of the Polish Civil Code) or there is a causal link between the fraud and the agreement being executed. There shall be no automatic link between the incorrectness of a representation or warranty and the possibility to void the contract on grounds of defects of will.

  Back to top


  Tomasz Szczurowski
  Introducing an arbitration clause to articles of association
  Under Art. 1163 Code of Civil Procedure companies disputes can be referred to arbitration court. It applies to partnerships and capital companies, which are bound by an arbitration clause including in their articles of association. Unfortunately the regulation is not clear and brings about interpretational doubts. The paper deals with the problem of introducing an arbitration clause to articles of association. The most important topic is answer to question if consent of all shareholders is indispensable.

  Back to top


  Katarzyna Reszczyk
  The division of managerial powers in the Polish joint-stock company. Problematic aspects
  The central and most essential competence of the management board of the company is the competence to conduct the company's affairs. Despite the fact that this legal problem is of fundamental meaning to the company's functioning, seeking boarder analysis of the essence of the managerial acts in the Polish doctrine is to no avail. Also, the court decisions do not refer to this issue. The aim of this paper is to conduct an exegesis of Art. 371 § 1 of the Polish Code of Commercial Companies, which introduces the collegiality principle to the conduct of a company's affairs. Because of the fundamental meaning of this matter for business trading practice, the paper below also refers to empirical studies.

  Back to top


  Jarosław Grykiel
  Financing of the redemption remuneration from the sources originating from agio
  There is a lot of literature and judgements devoted to the redemption of shares. Apart from that fact some important practical issues related thereto are still controversial. It refers especially to the possibility of covering the redemption remuneration by the sources originating from agio. being a part of the assumption contribution exceeding the nominal value of the shares. Such sources are deposited on the spare capital of the company.

  Back to top


  Sebastian Koczur
  Criteria for delimiting actions performed by a management board member under an employment relationship with a company
  Fulfilling the obligations by a member of the management board very often lead to a contract of employment. In this case there is a duality of legal relations between the parties. Different motives determine employment a member of the management board at the labour law contract. Concluding employment contract protects the company from being pursued in relation to a declaration of existence of a employment relationship. A contract of employment is a convenient legal basis for payments of the remuneration to a member of the management board. However, the conclusion of the contract of employment with a member of the management board causes many practical problems. The courts many times focused on the situation of factitious employment contract linking a board member with the company. Meanwhile, the author in this article focuses on the identification of criteria to assign each activity carried out by a member of the board to the employment relationship or the relationship the organization associated with the appointment to perform a function. This assignment may be relevant to determining whether a board member actually remained with the company also employed (except for the relationship the organization) or whether performing the duties arising from the agreement concluded by the parties to the contract of employment.

  Back to top


  Tom Lidstrom, Alex Fawke
  BIT claims and eurozone crisis
  This article outlines investment treaty claims that may arise out of the Eurozone crisis. In particular, it looks at how investors may seek redress where their investment is affected by currency redenomination, capital and exchange controls and debt restructuring. It analyses the substantive treaty provisions that may be breached, as well as possible defences available to states. In addition, it offers investors practical advice on how to minimise risk associated with the Eurozone crisis.

  Back to top


  Marta Mackiewicz
  The grounds for determination of the share exchange ratio in the corporate merger versus damage claims against the corporation
  The purpose of this paper is to present the scope and meaning of the legal norms included in Art. 499 para. 2 item 3 and 4 of the Commercial Companies Code in connection with the scope of shareholders' information rights in the corporate merger procedure and theirs ability of effective damage claims against corporation based on allegedly inappropriate determination of the share exchange ratio. The scope of shareholders' information rights in the corporate merger procedure provided by the norm included in Art. 505 of the Commercial Companies Code with reference to the documents defined in Art. 499 para. 2 item 3 and 4 of the Commercial Companies Code have repercussions on shareholders' ability to get knowledge about the grounds for the share exchange ratio determination in the corporate merger plan (agreement between merging corporations). The issue of proper interpretation of the norms included in Art. 499 para. 2 item 3 and 4 of the Commercial Companies Code has been the subject of lively discussion in the legal doctrine characterized by diversified opinions, however the influence of the mentioned norms on shareholders' information rights in the corporate merger in the context of theirs ability to evidence the presumptions of the damage claim defined in Art. 509 para. 3 of the Commercial Companies Code has never been subjected to doctrinal analysis as well as the Supreme Court consideration.

  Back to top


  Jarosław M. Szewczyk
  The novation clearing of derivative transactions
  The amendments to the Act on Trading in Financial Instruments, dated 29 July 2005, introducing to the Polish legal system the clearing novation mechanism took effect on 4 August 2012. The primary purpose of the legislative amendment was to attune the Polish regulations, in respect of settlement of financial instruments, to the best European market standards. On top of that, the amendment was arranged to create the legal foundations for the functioning of the first central counterparty (CCP) institution in Poland, ie KDPW_CCP S.A. (joint-stock company). In the professional literature, the central counterparty is defined as an entity that interposes itself between initial counterparties to contracts traded in one or more financial markets, becoming the buyer to every seller and the seller to every buyer. The clearing novation is intended to serve as a mechanism enabling this sort of legal substitution. The legislative amendment has not led to any significant changes in the structure of the Polish securities and derivatives clearing system, however, it helped to improve the overall image of the Polish capital market.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty