Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Promocja!
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 9/2013 [253] Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Wojciech J. Katner
Słowo wstępne
str. 4

Wojciech J. Katner, Urszula Promińska
Sprawozdanie z konferencji "III Forum Prawa Spółek" 17.05.2013 r. Konferencja w stulecie urodzin Profesora Adama Szpunara
str. 5

Stanisław Sołtysiński
 • O potrzebie reformy prawa własności intelektualnej (na marginesie uroczystości poświęconej setnej rocznicy urodzin Profesora Adama Szpunara)
 • str. 9

  Maksymilian Pazdan
 • Polskie i międzynarodowe prawo zobowiązań z perspektywy działalności naukowej Profesora Adama Szpunara
 • str. 16

  Tadeusz Ereciński, Mateusz Grochowski, Konrad Osajda
 • Wpływ myśli Profesora Adama Szpunara na orzecznictwo Sądu Najwyższego
 • str. 19

  Wojciech Pyzioł
 • Kilka refleksji na temat akcji w formie dokumentowej
 • str. 24

  Ewa Łętowska
 • Głos w dyskusji (Sesja Szpunarowska, 17.05.2013 r.)
 • str. 28

  Robert Stefanicki
 • Kilka słów na temat koncepcji wykładni w dorobku Profesora Adama Szpunara
 • str. 29

  Marek Leśniak
 • Na marginesie konferencji kilka uwag o udzieleniu pełnomocnictwa, w tym prokury według Profesora Adama Szpunara
 • str. 32

  Jan Mojak
 • Wkład Profesora Adama Szpunara w przywrócenie do praktyki polskiego obrotu prawnego instytucji zabezpieczeń wierzytelności
 • str. 34

  Laszló Burian
 • Podstawowe zasady odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej w nowym węgierskim kodeksie cywilnym
 • str. 35

  Tomasz Jasiakiewicz
 • Uchylenie się od skutków złożonego pod wpływem błędu oświadczenia woli o przyjęciu spadku a odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe
 • str. 42

  Małgorzata Dumkiewicz
 • Skutki braku kontrasygnaty skarbnika gminy na tle sankcji wadliwych czynności prawnych
 • str. 47

  Marek Białkowski
 • Zakres odpowiedzialności wspólników zagranicznych za niezgodne z prawem pobrania z majątku spółki
 • str. 53
  Stanisław Sołtysiński
  O potrzebie reformy prawa własności intelektualnej (na marginesie uroczystości poświęconej setnej rocznicy urodzin Profesora Adama Szpunara)
  Przyjmuje się, że prawa własności intelektualnej mają zapewnić równowagę między interesami prywatnymi podmiotów praw wyłącznych a interesem publicznym. Artykuł uzasadnia tezę, że w okresie ostatnich 30 lat ów stan równowagi interesów podmiotów praw wyłącznych i osób korzystających z chronionych innowacji został zachwiany na korzyść właścicieli tych praw. Artykuł opisuje procesy bezkrytycznego wydłużania czasu ochrony praw wyłącznych, umacniania sankcji cywilno-prawnych i karnych z tytułu naruszania tych praw, przyznawania im szerokich wyłączeń zastosowania przepisów antymonopolowych oraz rozumienia zakresu zdolności patentowej i prawno-autorskiej. W tym samym okresie uległy istotnemu ograniczeniu ustawowe uprawnienia osób korzystających z przedmiotów praw własności intelektualnej (np. przywilej użytku publicznego w prawie autorskim). Artykuł zwraca uwagę czytelników na okoliczność, że na przestrzeni ostatniej dekady szereg studiów ekonomicznych i prawnych postuluje potrzebę korekty tego trendu oraz zapewnienia rzeczywistej równowagi interesów podmiotów praw wyłącznych interesu publicznego. Artykuł koncentruje uwagę na ostatnich orzeczenia sądowych i ustawodawczych, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, które zmierzają do ograniczenia strat społecznych wynikających z nadmiernej ochrony praw własności intelektualnej zredukowania nadmiernych kosztów sporów sądowych i eliminacji nieuczciwych praktyk tzw. trolli patentowych (tzn. spółek, które nie prowadzą działalności badawczo-rozwojowej, a nawet nie eksploatują chronionych innowacji, lecz nabywają pakiety praw IP wyłącznie w celu wytaczania powództw o ich naruszenie). Końcowe fragmenty artykułu zawierają listę dziedzin, które wymagają reform.

  Początek strony


  Maksymilian Pazdan
  Polskie i międzynarodowe prawo zobowiązań z perspektywy działalności naukowej Profesora Adama Szpunara
  Profesor A. Szpunar był jednym z najwybitniejszych prawników XX w. Zajmował się wszystkimi działami prawa prywatnego. Najwięcej uwagi poświęcił jednak prawu zobowiązań. Podkreślał stale służebną rolę nauki prawa wobec potrzeb życia i praktyki. Doceniał wagę badań prawnoporównawczych. Swoją działalnością naukową i aktywnością międzynarodową budował pomosty pomiędzy nauka polską i europejską.

  Początek strony


  Tadeusz Ereciński, Mateusz Grochowski, Konrad Osajda
  Wpływ myśli Profesora Adama Szpunara na orzecznictwo Sądu Najwyższego
  Profesor A. Szpunar należy do najbardziej znaczących naukowców zajmujących się polskim prawem prywatnym. Jego obszerny dorobek obejmuje m.in. niemal 300 glos do orzeczeń sądów, przede wszystkim Sądu Najwyższego (dalej jako SN). Poglądy prof. A. Szpunara miały istotny wpływ na kształtowanie się wielu stanowisk SN, zaś tego bezpośrednie lub pośrednie świadectwa odnaleźć można w uzasadnieniach licznych orzeczeń. Pozwala to na stwierdzenie, że między prof. A. Szpunarem a SN istniał realny i owocny dyskurs.

  Początek strony


  Wojciech Pyzioł
  Kilka refleksji na temat akcji w formie dokumentowej
  Niniejszy artykuł dotyczy kilku wybranych zagadnień odnoszących się do akcji w formie dokumentu. Tego rodzaju akcje - jako papiery wartościowe - pełnią dwie zasadnicze funkcje, tj. funkcję legitymacyjną oraz funkcję obiegową. Autor omawia szczegółowo obie te funkcje, skupiając swoją uwagę na kwestiach dyskusyjnych. Zdaniem autora - w świetle przepisów kodeksu spółek handlowych - akcje imienne są w istocie rzeczy akcjami "na zlecenie", zaś czynność prawna przeniesienia akcji ma charakter czynności abstrakcyjnej (a nie kauzalnej).

  Początek strony


  Ewa Łętowska
  Głos w dyskusji (Sesja Szpunarowska, 17.05.2013 r.)
  Kilka lat po śmierci austriackiego dyrygenta Herberta von Karajana, któryś z krytyków muzycznych podzielił się zaskakującą uwagą: "Karajan rośnie w grobie". Otóż to spostrzeżenie doskonale pasuje do dzisiejszej naszej oceny postaci i dorobku Profesora Adama Szpunara.

  Początek strony


  Robert Stefanicki
  Kilka słów na temat koncepcji wykładni w dorobku Profesora Adama Szpunara
  Godne odnotowania jest szczególne wyczucie prof. A. Szpunara istoty i skutków przyjęcia określonych regulacji normatywnych, zwłaszcza ich funkcjonowania w konkretnym otoczeniu prawnym i społecznym. Wykazywał ustawiczną troskę o racjonalność ustawodawcy przy dookreśleniu ram poszczególnych instytucji prawa prywatnego oraz skuteczne ich wdrażanie przez uprawnione podmioty.

  Początek strony


  Marek Leśniak
  Na marginesie konferencji kilka uwag o udzieleniu pełnomocnictwa, w tym prokury według Profesora Adama Szpunara
  Twórczość prof. A. Szpunara obejmowała różne dziedziny prawa cywilnego. Pośród wielu prac można znaleźć również opracowania dotyczące pełnomocnictwa. Niniejsza wypowiedź stanowi nawiązanie do poglądów prof. A. Szpunara dotyczących udzielenia pełnomocnictwa, w szczególności prokury.

  Początek strony


  Jan Mojak
  Wkład Profesora Adama Szpunara w przywrócenie do praktyki polskiego obrotu prawnego instytucji zabezpieczeń wierzytelności
  W tym krótkim opracowaniu podkreśla się olbrzymi wkład prof. A. Szpunara w proces przywracania do praktyki polskiego obrotu prawnego różnych instytucji prawnych, ograniczających ryzyko gospodarcze. Zwraca się uwagę na istotny wpływ dorobku prof. A. Szpunara na judykaturę Sądu Najwyższego (dalej jako SN) w zakresie wekslowych oraz osobistych zabezpieczeń wierzytelności pieniężnych. Wskazano też na rolę prof. A. Szpunara jako swoistego łącznika najlepszych tradycji cywilistycznych II Rzeczypospolitej Polskiej z cywilistyką Polski postkomunistycznej.

  Początek strony


  Lŕszló Buriŕn
  Podstawowe zasady odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej w nowym węgierskim kodeksie cywilnym
  Wprowadzanie zasadniczych zmian w prawie prywatnym, a w szczególności w kodeksie cywilnym jest z natury rzeczy ryzykowne dla ugruntowanego porządku prawnego. Niniejszy artykuł pokazuje ewolucję jaką przeszło węgierskie prawo prywatne od końca XVIII w. do dnia dzisiejszego.

  Początek strony


  Tomasz Jasiakiewicz
  Uchylenie się od skutków złożonego pod wpływem błędu oświadczenia woli o przyjęciu spadku a odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe
  De lege lata wyklucza się możliwość ograniczenia odpowiedzialności spadkobiercy, który przyjął spadek wprost. Takie ograniczenie może nastąpić tylko na zasadach ogólnych (przepisy o błędzie - art. 1019 w zw. z art. 84 kodeksu cywilnego). Ochrona spadkobierców w świetle obecnej regulacji wydaje się niewystarczająca. Autor opracowania stoi na stanowisku, że spadkobierca powinien mieć możliwość podjęcia decyzji o ograniczeniu swojej odpowiedzialności za długi spadkowe także po przyjęciu spadku. W tym celu należałoby dokonać zmiany obecnego modelu odpowiedzialności za długi spadkowe mając na względzie regulacje prawa niemieckiego.

  Początek strony


  Małgorzata Dumkiewicz
  Skutki braku kontrasygnaty skarbnika gminy na tle sankcji wadliwych czynności prawnych
  Wśród szerokiego spektrum naukowych zainteresowań Profesora Adama Szpunara, którego setna rocznica urodzin stanowiła inspirację dla organizatorów "III Forum Prawa Spółek", nie zabrakło tak istotnych, a zarazem podstawowych z cywilistycznego punktu widzenia zagadnień, jak pojęcie i charakter czynności prawnych oraz skutki ich wadliwości. Profesor A. Szpunar podkreślał, że problematyka ta stwarza trudności szczególnego rodzaju, a zakres zastosowania podstawowych dla niej pojęć (takich, jak czynność prawna, oświadczenie woli czy umowa) jest bardzo szeroki, gdyż rozciąga się także na inne gałęzie obowiązującego prawa (w tym na prawo administracyjne). Trafność tego stwierdzenia uwidacznia się m.in. na tle problemów związanych z wymogiem uzyskania kontrasygnaty skarbnika gminy (charakterystycznym dla prawa publicznego) zastrzeżonym dla skuteczności dokonywanych przez nią czynności prawnych. Regulacja art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, przewidującego wymóg kontrasygnaty skarbnika gminy dla skuteczności określonych w nim czynności prawnych gminy, mimo dużej doniosłości z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu i pewności prawa, nie jest wolna od kontrowersji. Szczególne wątpliwości budzi charakter sankcji prawnej związanej z naruszeniem tego przepisu. Z uwagi na to, że kwestia ta nie została w sposób wyraźny przesądzona przez ustawodawcę w świetle przepisów ustawy o samorządzie gminnym, próby jej rozstrzygnięcia są podejmowane w doktrynie i judykaturze, przy czym - jak do tej pory - nie doprowadziły do jednolitych rezultatów.

  Początek strony


  Marek Białkowski
  Zakres odpowiedzialności wspólników zagranicznych za niezgodne z prawem pobrania z majątku spółki
  Poruszana problematyka odnosi się do wykazania wzajemnych powiązań praw wynikających z akcji rozumianych jako papiery wartościowe. Dla tak przyjętego założenia nie bez znaczenia pozostaje okoliczność, że uprawnienia te mają charakter majątkowy i są przynależne jedynie wskazanemu w treści akcji podmiotowi. Akcjonariusz ten, już chociażby z tego względu staje się wierzycielem. Przy czym wierzytelność ta jest wieloaspektowa, bo może się odnosić zarówno do samej spółki, jak i jej organów. Ponadto, należy wskazać, że bez znaczenia jest tu struktura kapitałowa takiego podmiotu. Zatem pobrania z majątku spółki niezależnie od tego, kto ich dokona, muszą się odbywać w zgodności z przepisami wewnętrznymi spółki, jak i tymi, które obowiązują w państwie, w którym ma ona swoją siedzibę bądź na terytorium którego prowadzi swoją działalność.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty