Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińWojciech J. Katner
Słowo wstępne
str. 4

Wojciech J. Katner, Urszula Promińska
Sprawozdanie z konferencji "III Forum Prawa Spółek" 17.05.2013 r. Konferencja w stulecie urodzin Profesora Adama Szpunara
str. 5

Stanisław SołtysińskiWojciech J. Katner
Słowo wstępne
str. 4

Wojciech J. Katner, Urszula Promińska
Sprawozdanie z konferencji "III Forum Prawa Spółek" 17.05.2013 r. Konferencja w stulecie urodzin Profesora Adama Szpunara
str. 5

Stanisław Sołtysiński

str. 9

Maksymilian Pazdan

str. 16

Tadeusz Ereciński, Mateusz Grochowski, Konrad Osajda

str. 19

Wojciech Pyzioł

str. 24

Ewa Łętowska

str. 28

Robert Stefanicki

str. 29

Marek Leśniak

str. 32

Jan Mojak

str. 34

Laszló Burian

str. 35

Tomasz Jasiakiewicz

str. 42

Małgorzata Dumkiewicz

str. 47

Marek Białkowski

str. 53
Stanisław Sołtysiński
O potrzebie reformy prawa własności intelektualnej (na marginesie uroczystości poświęconej setnej rocznicy urodzin Profesora Adama Szpunara)
Przyjmuje się, że prawa własności intelektualnej mają zapewnić równowagę między interesami prywatnymi podmiotów praw wyłącznych a interesem publicznym. Artykuł uzasadnia tezę, że w okresie ostatnich 30 lat ów stan równowagi interesów podmiotów praw wyłącznych i osób korzystających z chronionych innowacji został zachwiany na korzyść właścicieli tych praw. Artykuł opisuje procesy bezkrytycznego wydłużania czasu ochrony praw wyłącznych, umacniania sankcji cywilno-prawnych i karnych z tytułu naruszania tych praw, przyznawania im szerokich wyłączeń zastosowania przepisów antymonopolowych oraz rozumienia zakresu zdolności patentowej i prawno-autorskiej. W tym samym okresie uległy istotnemu ograniczeniu ustawowe uprawnienia osób korzystających z przedmiotów praw własności intelektualnej (np. przywilej użytku publicznego w prawie autorskim). Artykuł zwraca uwagę czytelników na okoliczność, że na przestrzeni ostatniej dekady szereg studiów ekonomicznych i prawnych postuluje potrzebę korekty tego trendu oraz zapewnienia rzeczywistej równowagi interesów podmiotów praw wyłącznych interesu publicznego. Artykuł koncentruje uwagę na ostatnich orzeczenia sądowych i ustawodawczych, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, które zmierzają do ograniczenia strat społecznych wynikających z nadmiernej ochrony praw własności intelektualnej zredukowania nadmiernych kosztów sporów sądowych i eliminacji nieuczciwych praktyk tzw. trolli patentowych (tzn. spółek, które nie prowadzą działalności badawczo-rozwojowej, a nawet nie eksploatują chronionych innowacji, lecz nabywają pakiety praw IP wyłącznie w celu wytaczania powództw o ich naruszenie). Końcowe fragmenty artykułu zawierają listę dziedzin, które wymagają reform.

Początek strony


Maksymilian Pazdan
Polskie i międzynarodowe prawo zobowiązań z perspektywy działalności naukowej Profesora Adama Szpunara
Profesor A. Szpunar był jednym z najwybitniejszych prawników XX w. Zajmował się wszystkimi działami prawa prywatnego. Najwięcej uwagi poświęcił jednak prawu zobowiązań. Podkreślał stale służebną rolę nauki prawa wobec potrzeb życia i praktyki. Doceniał wagę badań prawnoporównawczych. Swoją działalnością naukową i aktywnością międzynarodową budował pomosty pomiędzy nauka polską i europejską.

Początek strony


Tadeusz Ereciński, Mateusz Grochowski, Konrad Osajda
Wpływ myśli Profesora Adama Szpunara na orzecznictwo Sądu Najwyższego
Profesor A. Szpunar należy do najbardziej znaczących naukowców zajmujących się polskim prawem prywatnym. Jego obszerny dorobek obejmuje m.in. niemal 300 glos do orzeczeń sądów, przede wszystkim Sądu Najwyższego (dalej jako SN). Poglądy prof. A. Szpunara miały istotny wpływ na kształtowanie się wielu stanowisk SN, zaś tego bezpośrednie lub pośrednie świadectwa odnaleźć można w uzasadnieniach licznych orzeczeń. Pozwala to na stwierdzenie, że między prof. A. Szpunarem a SN istniał realny i owocny dyskurs.

Początek strony


Wojciech Pyzioł
Kilka refleksji na temat akcji w formie dokumentowej
Niniejszy artykuł dotyczy kilku wybranych zagadnień odnoszących się do akcji w formie dokumentu. Tego rodzaju akcje - jako papiery wartościowe - pełnią dwie zasadnicze funkcje, tj. funkcję legitymacyjną oraz funkcję obiegową. Autor omawia szczegółowo obie te funkcje, skupiając swoją uwagę na kwestiach dyskusyjnych. Zdaniem autora - w świetle przepisów kodeksu spółek handlowych - akcje imienne są w istocie rzeczy akcjami "na zlecenie", zaś czynność prawna przeniesienia akcji ma charakter czynności abstrakcyjnej (a nie kauzalnej).

Początek strony


Ewa Łętowska
Głos w dyskusji (Sesja Szpunarowska, 17.05.2013 r.)
Kilka lat po śmierci austriackiego dyrygenta Herberta von Karajana, któryś z krytyków muzycznych podzielił się zaskakującą uwagą: "Karajan rośnie w grobie". Otóż to spostrzeżenie doskonale pasuje do dzisiejszej naszej oceny postaci i dorobku Profesora Adama Szpunara.

Początek strony


Robert Stefanicki
Kilka słów na temat koncepcji wykładni w dorobku Profesora Adama Szpunara
Godne odnotowania jest szczególne wyczucie prof. A. Szpunara istoty i skutków przyjęcia określonych regulacji normatywnych, zwłaszcza ich funkcjonowania w konkretnym otoczeniu prawnym i społecznym. Wykazywał ustawiczną troskę o racjonalność ustawodawcy przy dookreśleniu ram poszczególnych instytucji prawa prywatnego oraz skuteczne ich wdrażanie przez uprawnione podmioty.

Początek strony


Marek Leśniak
Na marginesie konferencji kilka uwag o udzieleniu pełnomocnictwa, w tym prokury według Profesora Adama Szpunara
Twórczość prof. A. Szpunara obejmowała różne dziedziny prawa cywilnego. Pośród wielu prac można znaleźć również opracowania dotyczące pełnomocnictwa. Niniejsza wypowiedź stanowi nawiązanie do poglądów prof. A. Szpunara dotyczących udzielenia pełnomocnictwa, w szczególności prokury.

Początek strony


Jan Mojak
Wkład Profesora Adama Szpunara w przywrócenie do praktyki polskiego obrotu prawnego instytucji zabezpieczeń wierzytelności
W tym krótkim opracowaniu podkreśla się olbrzymi wkład prof. A. Szpunara w proces przywracania do praktyki polskiego obrotu prawnego różnych instytucji prawnych, ograniczających ryzyko gospodarcze. Zwraca się uwagę na istotny wpływ dorobku prof. A. Szpunara na judykaturę Sądu Najwyższego (dalej jako SN) w zakresie wekslowych oraz osobistych zabezpieczeń wierzytelności pieniężnych. Wskazano też na rolę prof. A. Szpunara jako swoistego łącznika najlepszych tradycji cywilistycznych II Rzeczypospolitej Polskiej z cywilistyką Polski postkomunistycznej.

Początek strony


Lŕszló Buriŕn
Podstawowe zasady odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej w nowym węgierskim kodeksie cywilnym
Wprowadzanie zasadniczych zmian w prawie prywatnym, a w szczególności w kodeksie cywilnym jest z natury rzeczy ryzykowne dla ugruntowanego porządku prawnego. Niniejszy artykuł pokazuje ewolucję jaką przeszło węgierskie prawo prywatne od końca XVIII w. do dnia dzisiejszego.

Początek strony


Tomasz Jasiakiewicz
Uchylenie się od skutków złożonego pod wpływem błędu oświadczenia woli o przyjęciu spadku a odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe
De lege lata wyklucza się możliwość ograniczenia odpowiedzialności spadkobiercy, który przyjął spadek wprost. Takie ograniczenie może nastąpić tylko na zasadach ogólnych (przepisy o błędzie - art. 1019 w zw. z art. 84 kodeksu cywilnego). Ochrona spadkobierców w świetle obecnej regulacji wydaje się niewystarczająca. Autor opracowania stoi na stanowisku, że spadkobierca powinien mieć możliwość podjęcia decyzji o ograniczeniu swojej odpowiedzialności za długi spadkowe także po przyjęciu spadku. W tym celu należałoby dokonać zmiany obecnego modelu odpowiedzialności za długi spadkowe mając na względzie regulacje prawa niemieckiego.

Początek strony


Małgorzata Dumkiewicz
Skutki braku kontrasygnaty skarbnika gminy na tle sankcji wadliwych czynności prawnych
Wśród szerokiego spektrum naukowych zainteresowań Profesora Adama Szpunara, którego setna rocznica urodzin stanowiła inspirację dla organizatorów "III Forum Prawa Spółek", nie zabrakło tak istotnych, a zarazem podstawowych z cywilistycznego punktu widzenia zagadnień, jak pojęcie i charakter czynności prawnych oraz skutki ich wadliwości. Profesor A. Szpunar podkreślał, że problematyka ta stwarza trudności szczególnego rodzaju, a zakres zastosowania podstawowych dla niej pojęć (takich, jak czynność prawna, oświadczenie woli czy umowa) jest bardzo szeroki, gdyż rozciąga się także na inne gałęzie obowiązującego prawa (w tym na prawo administracyjne). Trafność tego stwierdzenia uwidacznia się m.in. na tle problemów związanych z wymogiem uzyskania kontrasygnaty skarbnika gminy (charakterystycznym dla prawa publicznego) zastrzeżonym dla skuteczności dokonywanych przez nią czynności prawnych. Regulacja art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, przewidującego wymóg kontrasygnaty skarbnika gminy dla skuteczności określonych w nim czynności prawnych gminy, mimo dużej doniosłości z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu i pewności prawa, nie jest wolna od kontrowersji. Szczególne wątpliwości budzi charakter sankcji prawnej związanej z naruszeniem tego przepisu. Z uwagi na to, że kwestia ta nie została w sposób wyraźny przesądzona przez ustawodawcę w świetle przepisów ustawy o samorządzie gminnym, próby jej rozstrzygnięcia są podejmowane w doktrynie i judykaturze, przy czym - jak do tej pory - nie doprowadziły do jednolitych rezultatów.

Początek strony


Marek Białkowski
Zakres odpowiedzialności wspólników zagranicznych za niezgodne z prawem pobrania z majątku spółki
Poruszana problematyka odnosi się do wykazania wzajemnych powiązań praw wynikających z akcji rozumianych jako papiery wartościowe. Dla tak przyjętego założenia nie bez znaczenia pozostaje okoliczność, że uprawnienia te mają charakter majątkowy i są przynależne jedynie wskazanemu w treści akcji podmiotowi. Akcjonariusz ten, już chociażby z tego względu staje się wierzycielem. Przy czym wierzytelność ta jest wieloaspektowa, bo może się odnosić zarówno do samej spółki, jak i jej organów. Ponadto, należy wskazać, że bez znaczenia jest tu struktura kapitałowa takiego podmiotu. Zatem pobrania z majątku spółki niezależnie od tego, kto ich dokona, muszą się odbywać w zgodności z przepisami wewnętrznymi spółki, jak i tymi, które obowiązują w państwie, w którym ma ona swoją siedzibę bądź na terytorium którego prowadzi swoją działalność.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Wojciech J. Katner
Preface
p. 4

Wojciech J. Katner, Urszula Promińska
Report from "Third Company Law Forum" conference on 17 May 2013 Conference to commemorate the hundredth birth anniversary of Professor Adam Szpunar
p. 5

Stanisław Sołtysiński
 • On the need for intellectual property law reform (reflections on the occasion of celebration of the hundredth birth anniversary of Professor Adam Szpunar)
 • p. 9

  Maksymilian Pazdan
 • Polish and international law of obligations from the point of view of academic work of Professor Adam Szpunar
 • p. 16

  Tadeusz Ereciński, Mateusz Grochowski, Konrad Osajda
 • The influence of Professor Adam Szpunar's thought upon rulings of the Supreme Court
 • p. 19

  Wojciech Pyzioł
 • Some Remarks on Actions in Documentary Form
 • p. 24

  Ewa Łętowska
 • A voice in the discussion (Szpunar session, 17 May 2013)
 • p. 28

  Robert Stefanicki
 • A few words about the concept of Professor`s Adam Szpunar interpretation
 • p. 29

  Marek Leśniak
 • In the margin of the conference a few remarks about granting the proxy, including a commercial proxy by Professor Adam Szpunar
 • p. 32

  Jan Mojak
 • Contribution of Professor Adam Szpunar in restoring debt collateral to the practice of Polish legal transactions
 • p. 34

  Laszló Burian
 • Basic provisions on delictual and contractual liability of the new Hungarian Civil Code
 • p. 35

  Tomasz Jasiakiewicz
 • Avoiding the legal consequences of the declaration of will made under the influence of the error regarding the acceptance of the inheritance versus the heir's liability for the inherited debts
 • p. 42

  Małgorzata Dumkiewicz
 • Legal consequences of the lack of the municipality treasurer's countersignature in the light of defective legal acts' sanctions
 • p. 47

  Marek Białkowski
 • The liability of foreign members for illegal download from the company's assets
 • p. 53
  Stanisław Sołtysiński
  On the need for intellectual property law reform (reflections on the occasion of celebration of the hundredth Birth anniversary of Professor Adam Szpunar)
  The intellectual property laws (IP) are meant to strike a balance between public and private interests. The paper argues that during the recent thirty years the balance between the rights of the IP holders and those of the users of their innovations have been distorted in favour of the rightholders. The study describes the processes of uncritical extensions of the duration of IP rights, excluding them from the application of competition rules, strengthening civil law and criminal law sanctions for infringing those rights and enlarging the scope of patentable/copyrightable subject matters. At the same time, statutory rights and privileges of the users of objects of intellectual property rights have been limited (e.g. the fair use immunities). The paper turns the reader's attention to the fact that during recent decade several economic and legal studies advocate a reverse of this trend and demonstrate the need to strike a proper balance between the interests of IP rightholders and those of the general public. The paper focuses on recent case law and legislative developments, in particular in the United States, aimed at reducing the social losses resulting from overprotection of IP rights, excessive costs of litigation and abusive practices of the so-called patent trolls (i.e. companies that do not conduct R&D activities and do not even use the protected innovations, but specialize in acquiring IP rights for the purpose of bringing infringement suits). In its concluding remarks, the paper presents a list of areas in patent law which require reforms.

  Back to top


  Maksymilian Pazdan
  Polish and international law of obligations from the point of view of academic work of Professor Adam Szpunar
  Professor Adam Szpunar was one of the most distinguished lawyers of the XXth century. He dealt with all the civil law branches, although mainly focusing his interests on the law of obligations. He especially appreciated the comparative analysis. His academic undertakings and international activity built bridges between the Polish and European science.

  Back to top


  Tadeusz Ereciński, Mateusz Grochowski, Konrad Osajda
  The influence of Professor Adam Szpunar's thought upon rulings of the Supreme Court
  Professor Adam Szpunar ranks undoubtedly as one of the most significant and prolific Polish private law scholars. His output embraces inter alia almost 300 commentaries to judgments, mostly of the Supreme Court. His views had material impact upon formation of many standpoints of the Supreme Court, and their direct or implicit traces may be found in several grounds of judgments. Such interdependence indicates clearly the real and fruitful discourse between Prof. A. Szpunar and the Supreme Court.

  Back to top


  Wojciech Pyzioł
  Some Remarks on Actions in Documentary Form
  The article deals with some selected legal problems connected with shares in form of a paper document. Shares of that type play (as securities) play two essential functions i.e. so called "identity" function and so called "circulation" function. The author analyses both of the functions paying his special attention to problems, which are controversial in the doctrine of law. According to the author's opinion - on the ground of Polish Company Code - so called inscribed shares are in fact papers transferred by endorsement and the legal act of transfer of such shares is a causally irrelevant legal (abstract) transaction.

  Back to top


  Ewa Łętowska
  A voice in the discussion (Szpunar session, 17 May 2013)
  A few years after the death of the Austrian conductor Herbert von Karajan, one of the musical critics made a surprising remark: "Karajan grows in his grave". Well, this observation perfectly suits our today's assessment of the person and achievements of Professor Adam Szpunar.

  Back to top


  Robert Stefanicki
  A few words about the concept of Professor`s Adam Szpunar interpretation
  Worthy of particular note is the scientific sense of the Professor Adam Szpunara merits and the effects of the adoption of certain normative regulations, especially their performance in a particular legal and social environment. It showed a continuing concern for the precise determination of the rationality of the legislature in the framework of individual institutions of private law and the effective implementation by authorized entities.

  Back to top


  Marek Leśniak
  In the margin of the conference a few remarks about granting the proxy, including a commercial proxy by Professor Adam Szpunar
  Prof. A. Szpunar has the view that the principal statement of intent to establish a proxy should be directed to the representative (the proxy holder). This is due to the fact that, since this representative is given the authority to act on behalf of the principal. The person concerned is primarily a representative. To representative may act on behalf of the principal, must be aware of the existence of proxy. These comments take on new meaning when assessing the means of granting the commercial proxy as a special type of proxy.

  Back to top


  Jan Mojak
  Contribution of Professor Adam Szpunar in restoring debt collateral to the practice of Polish legal transactions
  This short paper stresses the enormous contribution of Prof. A. Szpunar in the process of restoring various legal mechanisms limiting economic risk in the practice of Polish legal transactions. Attention is drawn to the important influence of achievements of Prof. A. Szpunar on the case law of the Polish Supreme Court in the field of bills of exchange/promissory notes and personal security for pecuniary debts. The writer indicates also the role of Prof. A. Szpunar as a sui generis link between the best civil-law traditions of the Second Polish Republic and the civil law studies of post-communist Poland.

  Back to top


  Lŕszló Buriŕn
  Basic provisions on delictual and contractual liability of the new Hungarian Civil Code
  Major amendments in private law, in particular the Civil Code could be extremely risky for a well-established law. This article shows the evolution that occurred in the Hungarian private law from the late eighteenth century to the present day.

  Back to top


  Tomasz Jasiakiewicz
  Avoiding the legal consequences of the declaration of will made under the influence of the error regarding the acceptance of the inheritance versus the heir's liability for the inherited debts
  According to the binding regulations the possibility of the limitation of the liability of the heir in the case of unreserved acceptance of the inheritance, is excluded. Such a limitation of the liability could be achieved only on the base of the general provisions (the provisions regarding the error - Art. 1019 in connection with the Art. 84 of the Polish Civil Code). The protection of the heirs according to the present regulation seems to be not sufficient. The author of this article takes the view that the heir should be given the legal possibility to make the decision regarding the limitation of his liability for the inherited debts also after the moment of his acceptance of an inheritance. The model of the liability for the inherited debts should be amended considering the German regulation.

  Back to top


  Małgorzata Dumkiewicz
  Legal consequences of the lack of the municipality treasurer's countersignature in the light of defective legal acts' sanctions
  Broad spectrum of Professor Adam Szpunar's (whose centenary of the birth was an incentive for organizers of the third "Company Law Forum") interests embraced such issuesessential and constitutive from the civil law viewpoint- as the definition and the nature of legal acts, as well as legal consequences of their deficiency. Professor A. Szpunar underlined that this is a very problematic matter and the scope of application of its essential terms (such as legal act, statement of intent and agreement) is very wide and extended to other law branches, including administrative law. The accuracy of this statement is evident in the light of issues relating to the requirement of the municipality treasurer's countersignature for the effectiveness of the legal acts performed by the municipality. The regulations of the Local Government Act (i.e. art. 46 paragrafh 3) raise doubts. Questionable is the nature of the legal sanction for infringements of the above mentioned provision of the Local Government Act. Thus far, the attempts made in the law doctrine and in the jurisprudence to resolve the questionable issues are not satisfactory.

  Back to top


  Marek Białkowski
  The liability of foreign members for illegal download from the company's assets
  Raised the issue relates to demonstrate the interconnectedness of rights arising from shares understood as securities. For so the assumption is not without significance is the fact, that these powers are property and belonging are only indicated in the text the company shares. A shareholder may, even now, therefore, becomes a creditor. When the claim is many aspects, because it may be related to both the company itself and its structures. In addition, it should be noted, that it is irrelevant here, the capital structure of the entity. So, download from the company's assets, regardless of, who they will, have to be carried out in accordance with the internal regulations of the company, as well as those, that prevail in the country in which it has its registered office, or on the territory of which it operates.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty