Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 3/2017 [295) Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Joanna Dominowska
 • Reprezentacja fundacji w stosunkach z jej zarządem
 • str. 4

  Paweł Mazur
 • Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedsiębiorstwa w przypadku transakcji w formule share deal
 • str. 10

  Izabela Jackowska
 • Opóźnienie informacji poufnej a restrukturyzacja spó

  Andrzej Szumański
 • Nowe regulacje prawne spółek z udziałem Skarbu Państwa z uwzględnieniem zmian w kodeksie spółek handlowych obowiązujących od 1.01.2017 r.
 • str. 4

  Adam Opalski, Robert Pabis, Andrzej W. Wiśniewski
 • Regulacja prokury łącznej mieszanej w kodeksie cywilnym
 • str. 15

  Eligiusz Jerzy Krześniak
 • Uwagi na temat niezależności i bezstronności arbitra na tle zasad organizacyjnych w arbitrażu sportowym i arbitrażu handlowym
 • str. 24

  Mateusz Balcerzak
 • Wprowadzenie w błąd co do tożsamość producenta lub produktu (o wykładni art. 13 u.z.n.k.)
 • str. 34

  Marcin Hotel, Aleksandra Rychlewska
 • Dopuszczalność podejmowania uchwał poza zgromadzeniem wspólników w spółce z o.o.
 • str. 38

  Beata Więzowska-Czepiel
 • Nowe uregulowania sądownictwa polubownego w sporach wynikających z umów,których stroną jest konsument
 • str. 43

  Piotr Modrzejewski
 • Odpowiedzialność innych podmiotów niż sprawca za naruszenie dóbr osobistych w Internecie
 • str. 50


  Andrzej Szumański
  Nowe regulacje prawne spółek z udziałem Skarbu Państwa z uwzględnieniem zmian w kodeksie spółek handlowych obowiązujących od 1.01.2017 r.
  Przedmiotem opracowania jest omówienie skutków dla prawa spółek handlowych wejścia w życie ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Nie jest to jednak ocena merytoryczna przyjętych tam rozwiązań prawnych,a zwłaszcza ich potencjalnego wpływu na funkcjonowanie spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych, lecz ocena systemowa oraz ocena poprawności legislacyjnej tych rozwiązań.

  Początek strony


  Adam Opalski, Robert Pabis, Andrzej W. Wiśniewski
  Regulacja prokury łącznej mieszanej w kodeksie cywilnym
  Z dniem 1.01.2017 r. weszła w życie ustawa z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa dokonała zmiany przepisów kodeksu cywilnego o prokurze przez wprowadzenie nowego przepisu art. 109(4) § 1(1) k.c., przesądzającego spór dotyczący dopuszczalności ustanawiania prokury obejmującej umocowanie do działania przez prokurenta wspólnie z piastunami organów zarządzających przedsiębiorców, zwłaszcza spółek kapitałowych. Nowelizacja stanowi reakcję ustawodawcy na kontrowersyjną uchwałę składu siedmiu sędziów SN z 30.01.2015 r. (III CZP 34/14), której teza formułuje zakaz wpisu do rejestru prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

  Początek strony


  Eligiusz Jerzy Krześniak
  Uwagi na temat niezależności i bezstronności arbitra na tle zasad organizacyjnych w arbitrażu sportowym i arbitrażu handlowym
  Zarówno w arbitrażu handlowym, jak i w arbitrażu sportowym rola arbitrów oraz konieczność zachowania przez nich niezależności i bezstronności jest przedmiotem zainteresowania doktryny. Analiza statutów i regulaminów stałych sądów polubownych - zarówno tych rozpatrujących spory gospodarcze, jak Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej czy Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan, oraz tych rozpatrujących spory z obszaru sportu, jak lozański Trybunał do Spraw Sportu (ang. Court of Arbitration for Sport, CAS) czy polski Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim - wskazują na daleko idące podobieństwa w tym zakresie pomiędzy tymi instytucjami. Jednak już zasady organizacyjne obowiązujące w arbitrażu sportowym oraz podstawy normatywne tego arbitrażu różnią się znacznie od zasad organizacyjnych arbitrażu handlowego. Stąd za potencjalnie interesujące należy uznać odniesienie zasad organizacyjnych arbitrażu sportowego i formułowanych na tym tle wypowiedzi doktryny i judykatury (także zagranicznej) do ogólnych reguł w zakresie zachowania zasad niezależności i bezstronności arbitrów. Także skonfrontowanie poglądów doktryny formułowanych na tle arbitrażu handlowego z realiami systemowymi arbitrażu sportowego może dać interesujące rezultaty. Tego rodzaju analiza nie była, jak się wydaje, dotychczas przeprowadzona w polskiej literaturze. Argumenty formułowane na gruncie arbitrażu sportowego pozostają najczęściej w obszarze prawa sportowego i są one pomijane przy okazji omawiania pozycji arbitra i wymogów stawianych arbitrom w sądownictwie arbitrażowym, w którym rozpatrywane są spory handlowe. Celem niniejszego opracowania jest kumulatywne spojrzenie na oba te rodzaje arbitrażu w aspekcie bezstronności i niezależności arbitrów.

  Początek strony


  Mateusz Balcerzak
  Wprowadzenie w błąd co do tożsamości producenta lub produktu (o wykładni art. 13 u.z.n.k.)
  Deliktu przewidzianego w art. 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tzw. niewolniczego naśladownictwa)dopuszcza się ten, kto za pomocą technicznych środków reprodukcji kopiuje zewnętrzną postać produktu, jeżeli może to wprowadzić klientów w błąd co tożsamości producenta i produktu. O takim zachowaniu można mówić w kontekście ochrony wzornictwa przemysłowego - czyli dziedziny twórczości nakierowanej na tworzenie przedmiotów o atrakcyjnej postaci (ze względów estetycznych lub funkcjonalnych). Niniejszy artykuł stanowi próbę analizy elementu czynu nieuczciwego naśladownictwa, jakim jest "wprowadzenie w błąd co do tożsamości producenta lub produktu".

  Początek strony


  Marcin Hotel, Aleksandra Rychlewska
  Dopuszczalność podejmowania uchwał poza zgromadzeniem wspólników w spółce z o.o.
  Zgodnie z art. 227 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwały wspólników spółki z o.o. powinny być podejmowane na zgromadzeniach wspólników. Od tej zasady przewiduje się jednak wyjątek w postaci podjęcia uchwały w trybie pisemnym, mający na celu uproszczenie funkcjonowania spółki. Należy zaznaczyć, że działanie takie może nastąpić albo przez wyrażenie pisemnej zgody wszystkich wspólników na postanowienie, które ma zostać powzięte (kurenda), albo przez wyrażenie przez wszystkich wspólników zgody na głosowanie pisemne, a następnie przeprowadzenie głosowania pisemnego. Niniejszy artykuł ma na celu analizę możliwości podejmowania uchwał poza zgromadzeniem wspólników, stricte zaś analizę dopuszczalności zastosowania tego wyjątku.

  Początek strony


  Beata Więzowska-Czepiel
  Nowe uregulowania sądownictwa polubownego w sporach wynikających z umów, których stroną jest konsument
  W dniu 10.01.2017 r. weszła w życie ustawa z 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,która m.in. zawiera nowelizację przepisów kodeksu postępowania cywilnego wprowadzającą szczególne regulacje sądownictwa polubownego w sporach wynikających z umów, których stroną jest konsument. Zmiany w części piątej kodeksu postępowania cywilnego obejmują dodanie w tytule II - Zapis na sąd polubowny nowego art. 1164(1), normującego kwestię szczególnych wymagań dotyczących zapisu na sąd polubowny obejmującego spory wynikające z umów, których stroną jest konsument, w tytule VI - Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania dodanie w art. 1194 nowego paragrafu 3, modyfikującego regulację dotyczącą podstaw orzekania przez sąd polubowny w tego rodzaju sporach oraz dodanie w tytule VII - Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego i tytule VIII - Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej nowych podstaw uchylenia wyroku sądu polubownego/odmowy uznania lub stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed sądem polubownym, znajdujących zastosowanie w sporach z udziałem konsumenta (art. 1206 § 2 pkt 3 i art. 1214 § 3 pkt 3). Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie tła powyższych zmian oraz ich omówienie.

  Początek strony


  Piotr Modrzejewski
  Odpowiedzialność innych podmiotów niż sprawca za naruszenie dóbr osobistych w Internecie
  Pojęcie i przesłanki ochrony dóbr osobistych są jednym z istotnych zagadnień regulowanych w części ogólnej kodeksu cywilnego. Niewątpliwie jest to także jedna z trudniejszych konstrukcji prawnych, o czym świadczy wielość wypowiedzi doktryny na ten temat. Kwestie te były niejednokrotnie także przedmiotem analizy sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Wydawałoby się w związku z tym, że w obliczu wyczerpującego opracowania tej tematyki, żadne dotychczas nieznane problemy w tej dziedzinie nie mogą nas zaskoczyć. Powstanie Internetu dowiodło, że tak nie jest.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty