Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
62,10 62,10
Cena regularna: 69,00
69,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińJoanna Dominowska

str. 4

Paweł Mazur

str. 10

Izabela Jackowska

str. 4

Adam Opalski, Robert Pabis, Andrzej W. Wiśniewski

str. 15

Eligiusz Jerzy Krześniak

str. 24

Mateusz Balcerzak

str. 34

Marcin Hotel, Aleksandra Rychlewska

str. 38

Beata Więzowska-Czepiel

str. 43

Piotr Modrzejewski

str. 50

Andrzej Szumański
Nowe regulacje prawne spółek z udziałem Skarbu Państwa z uwzględnieniem zmian w kodeksie spółek handlowych obowiązujących od 1.01.2017 r.
Przedmiotem opracowania jest omówienie skutków dla prawa spółek handlowych wejścia w życie ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Nie jest to jednak ocena merytoryczna przyjętych tam rozwiązań prawnych, a zwłaszcza ich potencjalnego wpływu na funkcjonowanie spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych, lecz ocena systemowa oraz ocena poprawności legislacyjnej tych rozwiązań.

Początek strony


Adam Opalski, Robert Pabis, Andrzej W. Wiśniewski
Regulacja prokury łącznej mieszanej w kodeksie cywilnym
Z dniem 1.01.2017 r. weszła w życie ustawa z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa dokonała zmiany przepisów kodeksu cywilnego o prokurze przez wprowadzenie nowego przepisu art. 109(4) § 1(1) k.c., przesądzającego spór dotyczący dopuszczalności ustanawiania prokury obejmującej umocowanie do działania przez prokurenta wspólnie z piastunami organów zarządzających przedsiębiorców, zwłaszcza spółek kapitałowych. Nowelizacja stanowi reakcję ustawodawcy na kontrowersyjną uchwałę składu siedmiu sędziów SN z 30.01.2015 r. (III CZP 34/14), której teza formułuje zakaz wpisu do rejestru prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Początek strony


Eligiusz Jerzy Krześniak
Uwagi na temat niezależności i bezstronności arbitra na tle zasad organizacyjnych w arbitrażu sportowym i arbitrażu handlowym
Zarówno w arbitrażu handlowym, jak i w arbitrażu sportowym rola arbitrów oraz konieczność zachowania przez nich niezależności i bezstronności jest przedmiotem zainteresowania doktryny. Analiza statutów i regulaminów stałych sądów polubownych - zarówno tych rozpatrujących spory gospodarcze, jak Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej czy Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan, oraz tych rozpatrujących spory z obszaru sportu, jak lozański Trybunał do Spraw Sportu (ang. Court of Arbitration for Sport, CAS) czy polski Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim - wskazują na daleko idące podobieństwa w tym zakresie pomiędzy tymi instytucjami. Jednak już zasady organizacyjne obowiązujące w arbitrażu sportowym oraz podstawy normatywne tego arbitrażu różnią się znacznie od zasad organizacyjnych arbitrażu handlowego. Stąd za potencjalnie interesujące należy uznać odniesienie zasad organizacyjnych arbitrażu sportowego i formułowanych na tym tle wypowiedzi doktryny i judykatury (także zagranicznej) do ogólnych reguł w zakresie zachowania zasad niezależności i bezstronności arbitrów. Także skonfrontowanie poglądów doktryny formułowanych na tle arbitrażu handlowego z realiami systemowymi arbitrażu sportowego może dać interesujące rezultaty. Tego rodzaju analiza nie była, jak się wydaje, dotychczas przeprowadzona w polskiej literaturze. Argumenty formułowane na gruncie arbitrażu sportowego pozostają najczęściej w obszarze prawa sportowego i są one pomijane przy okazji omawiania pozycji arbitra i wymogów stawianych arbitrom w sądownictwie arbitrażowym, w którym rozpatrywane są spory handlowe. Celem niniejszego opracowania jest kumulatywne spojrzenie na oba te rodzaje arbitrażu w aspekcie bezstronności i niezależności arbitrów.

Początek strony


Mateusz Balcerzak
Wprowadzenie w błąd co do tożsamości producenta lub produktu (o wykładni art. 13 u.z.n.k.)
Deliktu przewidzianego w art. 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tzw. niewolniczego naśladownictwa) dopuszcza się ten, kto za pomocą technicznych środków reprodukcji kopiuje zewnętrzną postać produktu, jeżeli może to wprowadzić klientów w błąd co tożsamości producenta i produktu. O takim zachowaniu można mówić w kontekście ochrony wzornictwa przemysłowego - czyli dziedziny twórczości nakierowanej na tworzenie przedmiotów o atrakcyjnej postaci (ze względów estetycznych lub funkcjonalnych). Niniejszy artykuł stanowi próbę analizy elementu czynu nieuczciwego naśladownictwa, jakim jest "wprowadzenie w błąd co do tożsamości producenta lub produktu".

Początek strony


Marcin Hotel, Aleksandra Rychlewska
Dopuszczalność podejmowania uchwał poza zgromadzeniem wspólników w spółce z o.o.
Zgodnie z art. 227 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwały wspólników spółki z o.o. powinny być podejmowane na zgromadzeniach wspólników. Od tej zasady przewiduje się jednak wyjątek w postaci podjęcia uchwały w trybie pisemnym, mający na celu uproszczenie funkcjonowania spółki. Należy zaznaczyć, że działanie takie może nastąpić albo przez wyrażenie pisemnej zgody wszystkich wspólników na postanowienie, które ma zostać powzięte (kurenda), albo przez wyrażenie przez wszystkich wspólników zgody na głosowanie pisemne, a następnie przeprowadzenie głosowania pisemnego. Niniejszy artykuł ma na celu analizę możliwości podejmowania uchwał poza zgromadzeniem wspólników, stricte zaś analizę dopuszczalności zastosowania tego wyjątku.

Początek strony


Beata Więzowska-Czepiel
Nowe uregulowania sądownictwa polubownego w sporach wynikających z umów, których stroną jest konsument
W dniu 10.01.2017 r. weszła w życie ustawa z 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, która m.in. zawiera nowelizację przepisów kodeksu postępowania cywilnego wprowadzającą szczególne regulacje sądownictwa polubownego w sporach wynikających z umów, których stroną jest konsument. Zmiany w części piątej kodeksu postępowania cywilnego obejmują dodanie w tytule II - Zapis na sąd polubowny nowego art. 1164(1), normującego kwestię szczególnych wymagań dotyczących zapisu na sąd polubowny obejmującego spory wynikające z umów, których stroną jest konsument, w tytule VI - Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania dodanie w art. 1194 nowego paragrafu 3, modyfikującego regulację dotyczącą podstaw orzekania przez sąd polubowny w tego rodzaju sporach oraz dodanie w tytule VII - Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego i tytule VIII - Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej nowych podstaw uchylenia wyroku sądu polubownego/odmowy uznania lub stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed sądem polubownym, znajdujących zastosowanie w sporach z udziałem konsumenta (art. 1206 § 2 pkt 3 i art. 1214 § 3 pkt 3). Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie tła powyższych zmian oraz ich omówienie.

Początek strony


Piotr Modrzejewski
Odpowiedzialność innych podmiotów niż sprawca za naruszenie dóbr osobistych w Internecie
Pojęcie i przesłanki ochrony dóbr osobistych są jednym z istotnych zagadnień regulowanych w części ogólnej kodeksu cywilnego. Niewątpliwie jest to także jedna z trudniejszych konstrukcji prawnych, o czym świadczy wielość wypowiedzi doktryny na ten temat. Kwestie te były niejednokrotnie także przedmiotem analizy sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Wydawałoby się w związku z tym, że w obliczu wyczerpującego opracowania tej tematyki, żadne dotychczas nieznane problemy w tej dziedzinie nie mogą nas zaskoczyć. Powstanie Internetu dowiodło, że tak nie jest.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń
 • Misleading customers as to the identity of the manufacturer or the product (on the interpretation of art. 13 of the Act on Combating Unfair Competition)
 • p. 34

  Marcin Hotel, Aleksandra Rychlewska
 • Admissibility of adopting resolutions outside general meeting in Polish limited liability company
 • p. 38

  Beata Więzowska-Czepiel
 • New regulations on arbitration in disputes arising out of consumer contracts
 • p. 43

  Piotr Modrzejewski
 • The liability of entities other than the perpetrator for an infringement of personal goods on the Internet
 • p. 50


  Andrzej Szumański
  New legal regulations for companies with State Treasury shareholding, taking into account amendments to the Code of Commercial Partnerships and Companies in force since 1 January 2017
  The subject-matter of this paper is discussion of the effects for commercial company law of the entry into effect of 16 December 2016 on the Principles of Managing the State's Assets (Polish official gazette Dz. U. item 2259). It is not, however, a content-related evaluation of the legal solutions adopted in these regulations, and especially of their potential influence on the operation of companies in which the State Treasury or state legal persons hold shares,but a systemic assessment of the legislative correctness of those solutions.

  Back to top


  Adam Opalski, Robert Pabis, Andrzej W. Wiśniewski
  Regulation of joint mixed procuration (general commercial power of attorney) in the Civil Code
  In Poland, the admissibility of a company granting the socalled joint mixed procuration, which would enable the holder to represent the company together with a director, has been debated in legal literature and court practice for more than 80 years. Recently (in January 2015), the Supreme Court issued a resolution departing from the position refl ected in its earlier decisions, which had approved such a practice. Taking into account the practical needs of companies, and disagreeing with the Supreme Court's interpretation of the hitherto law,the legislator decided to intervene. The new Art. 109(4) § 1(1) of the Civil Code allows for a joint procuration to be granted with a proviso that it shall authorize the holder to represent the company together with a director (in partnerships, also with an authorized partner), or - alternatively - exclusively together with such person.

  Back to top


  Eligiusz Jerzy Krześniak
  Independence and impartiality of arbitrators: remarks against the background of organisational principles in sports and commercial arbitration
  The commonly accepted standard in commercial arbitration is the need for all arbitrators to remain independent and impartial. Similar principles apply to sports arbitration. However, there are several differences between arbitration in organized sports world and 'classic' commercial arbitration. Those differences mean that, when analysing the matter of impartiality and independence of arbitrators in sports arbitration, what counts is also the procedure for nominating candidates for arbitrators and the procedure for entering individual people onto the permanent lists of arbitrators kept by these arbitration courts. In the German case law and literature attempts have been made to challenge the rules upon which the list of arbitrators of the CAS in Lausanne is made. Yet in the legal doctrine it was noted that it was impossible to rule out that the national court (general court) hearing disputes involving athletes from that country would be less neutral than the CAS itself. One can argue that it is advisable to initiate an in-depth discussion in Poland regarding the procedure for entering individual people onto the permanent lists of arbitrators kept by sport arbitration courts.

  Back to top


  Mateusz Balcerzak
  Misleading customers as to the identity of the manufacturer or the product (on the interpretation of art. 13 of the Act on Combating Unfair Competition)
  The article is dedicated to one of the prerequisites of unfair imitation of the finished product (an act of unfair competition)which is misleading customers as to the identity of the manufacturer or the product. Undoubtedly Art. 13 of Act on Combating Unfair Competition mentions two different risks of confusion. The first one refers to the commercial origin,the second to similarities between products (what means that there exists a limit of permissible resemblance). The author expresses a doubt whether permanent and significant indication of product origin can eliminate both types of potential confusion.

  Back to top


  Marcin Hotel, Aleksandra Rychlewska
  Admissibility of adopting resolutions outside general meeting in Polish limited liability company
  This paper touches upon the problem of the possibility of adopting resolutions outside the general meeting in a Polish limited liability company. The authors start by discussing how shareholders may use this option of making decisions. Further follows a critical analysis of situations that were named in legal literature as ones where the possibility to adopt a resolution in writing is excluded. The presented view is based particularly on a teleological interpretation of provisions of the Code of Commercial Partnerships and Companies and the function of the option of adopting resolutions outside the general meeting. The authors attach great importance to the will of the shareholders,who should be allowed to adopt resolutions in a way that suits them best. Very often a fast decision is in a company's best interest.

  Back to top


  Beata Więzowska-Czepiel
  New regulations on arbitration in disputes arising out of consumer contracts
  The article outlines the recent amendments to the Polish Code of Civil Procedure concerning arbitration in consumer disputes introduced under the Out-of-court Settlement of Consumer Disputes Act of 23 September 2016 (implementing into the Polish legal system Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes). Prior to the Act's entry into force, Part Five of the CCP, where arbitration is regulated, did not contain any specific provisions aiming at protecting the consumer. The amendments, effective from 10 January 2017, include: new Art. 1164(1), which introduces special requirements regarding arbitration agreement in disputes arising out of consumer contracts; new Art. 1994(3),which stipulates that in case of resolving a dispute arising out of a consumer contract on the basis of general principles of law or equity, a consumer shall not be deprived of the protection accorded to him/her by mandatory rules of the applicable law; Art. 1206(2)(3) and Art. 1214(3)(3) providing for a new ground for setting aside an arbitral award or refusing the recognition and enforcement of an arbitral award - if an arbitral award deprives a consumer of the protection accorded to him/ her by mandatory rules of the applicable law, or in case of choice of law clause, an arbitral award deprives a consumer of the protection accorded to him/her by mandatory rules of law which would have been applicable in the absence of choice.

  Back to top


  Piotr Modrzejewski
  The liability of entities other than the perpetrator for an infringement of personal goods on the Internet
  The subject of this article is a description of liability of a hosted service provider and the editor in chief of magazines published on the Internet as the entities that may be liable for an infringement of personal goods on the Internet instead of the infringer. The author discusses the legal bases for the liability of these entities, some of which deserve special interest: Art. 14 of the Polish Act on Electronic Services, Art. 422 of the Polish Civil Code and provisions of the Polish Law on the Press. The author analyzes major issues concerning in particular the definition of a service provider, the notification procedure and so called "put back" procedure. In correlation with the discussed bases of protection of personal goods, this article examines the innovative types of claim arising from the European and Polish judicial practice.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty