Facebook
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 3/2017 [295) Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Joanna Dominowska
 • Reprezentacja fundacji w stosunkach z jej zarządem
 • str. 4

  Paweł Mazur
 • Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedsiębiorstwaw przypadku transakcji w formule share deal
 • str. 10

  Izabela Jackowska
 • Opóźnienie informacji poufnej a restrukturyzacja spó

  Andrzej Szumański
 • Nowe regulacje prawne spółek z udziałem Skarbu Państwa z uwzględnieniemzmian w kodeksie spółek handlowych obowiązujących od 1.01.2017 r.
 • str. 4

  Adam Opalski, Robert Pabis, Andrzej W. Wiśniewski
 • Regulacja prokury łącznej mieszanej w kodeksie cywilnym
 • str. 15

  Eligiusz Jerzy Krześniak
 • Uwagi na temat niezależności i bezstronności arbitra na tle zasad organizacyjnychw arbitrażu sportowym i arbitrażu handlowym
 • str. 24

  Mateusz Balcerzak
 • Wprowadzenie w błąd co do tożsamość producenta lub produktu(o wykładni art. 13 u.z.n.k.)
 • str. 34

  Marcin Hotel, Aleksandra Rychlewska
 • Dopuszczalność podejmowania uchwał poza zgromadzeniem wspólnikóww spółce z o.o.
 • str. 38

  Beata Więzowska-Czepiel
 • Nowe uregulowania sądownictwa polubownego w sporach wynikających z umów,których stroną jest konsument
 • str. 43

  Piotr Modrzejewski
 • Odpowiedzialność innych podmiotów niż sprawca za naruszenie dóbr osobistychw Internecie
 • str. 50


  Andrzej Szumański
  Nowe regulacje prawne spółekz udziałem Skarbu Państwaz uwzględnieniem zmianw kodeksie spółek handlowychobowiązujących od 1.01.2017 r.
  Przedmiotem opracowania jest omówienie skutków dla prawa spółek handlowych wejścia w życie ustawy z 16.12.2016 r.o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Nie jest to jednak ocena merytoryczna przyjętych tam rozwiązań prawnych,a zwłaszcza ich potencjalnego wpływu na funkcjonowanie spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowychosób prawnych, lecz ocena systemowa oraz ocena poprawności legislacyjnej tych rozwiązań.

  Początek strony


  Adam Opalski, Robert Pabis, Andrzej W. Wiśniewski
  Regulacja prokury łącznejmieszanej w kodeksie cywilnym
  Z dniem 1.01.2017 r. weszła w życie ustawa z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczeniaprawnego przedsiębiorców. Ustawa dokonała zmiany przepisów kodeksu cywilnego o prokurze przezwprowadzenie nowego przepisu art. 109(4) § 1(1) k.c., przesądzającego spór dotyczący dopuszczalności ustanawianiaprokury obejmującej umocowanie do działania przez prokurenta wspólnie z piastunami organów zarządzającychprzedsiębiorców, zwłaszcza spółek kapitałowych. Nowelizacja stanowi reakcję ustawodawcy na kontrowersyjnąuchwałę składu siedmiu sędziów SN z 30.01.2015 r. (III CZP 34/14), której teza formułuje zakaz wpisu do rejestruprokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

  Początek strony


  Eligiusz Jerzy Krześniak
  Uwagi na temat niezależnościi bezstronności arbitra na tlezasad organizacyjnych w arbitrażusportowym i arbitrażu handlowym
  Zarówno w arbitrażu handlowym, jak i w arbitrażu sportowym rola arbitrów oraz konieczność zachowania przeznich niezależności i bezstronności jest przedmiotem zainteresowania doktryny. Analiza statutów i regulaminów stałychsądów polubownych - zarówno tych rozpatrujących spory gospodarcze, jak Sąd Arbitrażowy przy KrajowejIzbie Gospodarczej czy Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan, oraz tych rozpatrujących spory z obszarusportu, jak lozański Trybunał do Spraw Sportu (ang. Court of Arbitration for Sport, CAS) czy polski TrybunałArbitrażowy do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim - wskazują na daleko idące podobieństwaw tym zakresie pomiędzy tymi instytucjami. Jednak już zasady organizacyjne obowiązujące w arbitrażu sportowymoraz podstawy normatywne tego arbitrażu różnią się znacznie od zasad organizacyjnych arbitrażu handlowego. Stądza potencjalnie interesujące należy uznać odniesienie zasad organizacyjnych arbitrażu sportowego i formułowanychna tym tle wypowiedzi doktryny i judykatury (także zagranicznej) do ogólnych reguł w zakresie zachowania zasadniezależności i bezstronności arbitrów. Także skonfrontowanie poglądów doktryny formułowanych na tle arbitrażuhandlowego z realiami systemowymi arbitrażu sportowego może dać interesujące rezultaty. Tego rodzaju analizanie była, jak się wydaje, dotychczas przeprowadzona w polskiej literaturze. Argumenty formułowane na grunciearbitrażu sportowego pozostają najczęściej w obszarze prawa sportowego i są one pomijane przy okazji omawianiapozycji arbitra i wymogów stawianych arbitrom w sądownictwie arbitrażowym, w którym rozpatrywane są sporyhandlowe. Celem niniejszego opracowania jest kumulatywne spojrzenie na oba te rodzaje arbitrażu w aspekciebezstronności i niezależności arbitrów.

  Początek strony


  Mateusz Balcerzak
  Wprowadzenie w błąd co do tożsamościproducenta lub produktu(o wykładni art. 13 u.z.n.k.)
  Deliktu przewidzianego w art. 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tzw. niewolniczego naśladownictwa)dopuszcza się ten, kto za pomocą technicznych środków reprodukcji kopiuje zewnętrzną postać produktu, jeżeli możeto wprowadzić klientów w błąd co tożsamości producenta i produktu. O takim zachowaniu można mówić w kontekścieochrony wzornictwa przemysłowego - czyli dziedziny twórczości nakierowanej na tworzenie przedmiotów o atrakcyjnejpostaci (ze względów estetycznych lub funkcjonalnych). Niniejszy artykuł stanowi próbę analizy elementu czynunieuczciwego naśladownictwa, jakim jest "wprowadzenie w błąd co do tożsamości producenta lub produktu".

  Początek strony


  Marcin Hotel, Aleksandra Rychlewska
  Dopuszczalność podejmowaniauchwał poza zgromadzeniemwspólników w spółce z o.o.
  Zgodnie z art. 227 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwały wspólników spółki z o.o. powinny być podejmowanena zgromadzeniach wspólników. Od tej zasady przewiduje się jednak wyjątek w postaci podjęcia uchwaływ trybie pisemnym, mający na celu uproszczenie funkcjonowania spółki. Należy zaznaczyć, że działanie takie możenastąpić albo przez wyrażenie pisemnej zgody wszystkich wspólników na postanowienie, które ma zostać powzięte(kurenda), albo przez wyrażenie przez wszystkich wspólników zgody na głosowanie pisemne, a następnie przeprowadzeniegłosowania pisemnego. Niniejszy artykuł ma na celu analizę możliwości podejmowania uchwał pozazgromadzeniem wspólników, stricte zaś analizę dopuszczalności zastosowania tego wyjątku.

  Początek strony


  Beata Więzowska-Czepiel
  Nowe uregulowania sądownictwapolubownego w sporach wynikającychz umów, których stroną jest konsument
  W dniu 10.01.2017 r. weszła w życie ustawa z 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,która m.in. zawiera nowelizację przepisów kodeksu postępowania cywilnego wprowadzającą szczególneregulacje sądownictwa polubownego w sporach wynikających z umów, których stroną jest konsument. Zmianyw części piątej kodeksu postępowania cywilnego obejmują dodanie w tytule II - Zapis na sąd polubowny nowegoart. 1164(1), normującego kwestię szczególnych wymagań dotyczących zapisu na sąd polubowny obejmującegospory wynikające z umów, których stroną jest konsument, w tytule VI - Wyrok sądu polubownego i zakończeniepostępowania dodanie w art. 1194 nowego paragrafu 3, modyfikującego regulację dotyczącą podstaw orzekaniaprzez sąd polubowny w tego rodzaju sporach oraz dodanie w tytule VII - Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownegoi tytule VIII - Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nimzawartej nowych podstaw uchylenia wyroku sądu polubownego/odmowy uznania lub stwierdzenia wykonalnościwyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed sądem polubownym, znajdujących zastosowanie w sporachz udziałem konsumenta (art. 1206 § 2 pkt 3 i art. 1214 § 3 pkt 3). Celem niniejszego artykułu jest przedstawienietła powyższych zmian oraz ich omówienie.

  Początek strony


  Piotr Modrzejewski
  Odpowiedzialność innych podmiotówniż sprawca za naruszeniedóbr osobistych w Internecie
  Pojęcie i przesłanki ochrony dóbr osobistych są jednym z istotnych zagadnień regulowanych w części ogólnejkodeksu cywilnego. Niewątpliwie jest to także jedna z trudniejszych konstrukcji prawnych, o czym świadczywielość wypowiedzi doktryny na ten temat. Kwestie te były niejednokrotnie także przedmiotem analizy sądówpowszechnych i Sądu Najwyższego. Wydawałoby się w związku z tym, że w obliczu wyczerpującego opracowaniatej tematyki, żadne dotychczas nieznane problemy w tej dziedzinie nie mogą nas zaskoczyć. Powstanie Internetudowiodło, że tak nie jest.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń
 • Misleading customers as to the identity of the manufacturer or the product(on the interpretation of art. 13 of the Act on Combating Unfair Competition)
 • p. 34

  Marcin Hotel, Aleksandra Rychlewska
 • Admissibility of adopting resolutions outside general meeting in Polish limitedliability company
 • p. 38

  Beata Więzowska-Czepiel
 • New regulations on arbitration in disputes arising out of consumer contracts
 • p. 43

  Piotr Modrzejewski
 • The liability of entities other than the perpetrator for an infringement of personalgoods on the Internet
 • p. 50


  Andrzej Szumański
  New legal regulations for companies with State Treasuryshareholding, taking into account amendmentsto the Code of Commercial Partnershipsand Companies in force since 1 January 2017
  The subject-matter of this paper is discussion of the effectsfor commercial company law of the entry into effectof 16 December 2016 on the Principles of Managing theState's Assets (Polish official gazette Dz. U. item 2259).It is not, however, a content-related evaluation of thelegal solutions adopted in these regulations, and especiallyof their potential influence on the operation of companies inwhich the State Treasury or state legal persons hold shares,but a systemic assessment of the legislative correctnessof those solutions.

  Back to top


  Adam Opalski, Robert Pabis, Andrzej W. Wiśniewski
  Regulation of joint mixed procuration(general commercial power of attorney) in the Civil Code
  In Poland, the admissibility of a company granting the socalledjoint mixed procuration, which would enable the holderto represent the company together with a director, has beendebated in legal literature and court practice for more than80 years. Recently (in January 2015), the Supreme Courtissued a resolution departing from the position refl ected in itsearlier decisions, which had approved such a practice. Takinginto account the practical needs of companies, and disagreeingwith the Supreme Court's interpretation of the hitherto law,the legislator decided to intervene. The new Art. 109(4) § 1(1) ofthe Civil Code allows for a joint procuration to be grantedwith a proviso that it shall authorize the holder to representthe company together with a director (in partnerships, alsowith an authorized partner), or - alternatively - exclusivelytogether with such person.

  Back to top


  Eligiusz Jerzy Krześniak
  Independence and impartiality of arbitrators:remarks against the background of organisationalprinciples in sports and commercial arbitration
  The commonly accepted standard in commercial arbitrationis the need for all arbitrators to remain independentand impartial. Similar principles apply to sports arbitration.However, there are several differences between arbitrationin organized sports world and 'classic' commercial arbitration.Those differences mean that, when analysing thematter of impartiality and independence of arbitrators insports arbitration, what counts is also the procedure fornominating candidates for arbitrators and the procedurefor entering individual people onto the permanent lists ofarbitrators kept by these arbitration courts. In the Germancase law and literature attempts have been made to challengethe rules upon which the list of arbitrators of the CASin Lausanne is made. Yet in the legal doctrine it was notedthat it was impossible to rule out that the national court(general court) hearing disputes involving athletes from thatcountry would be less neutral than the CAS itself. One canargue that it is advisable to initiate an in-depth discussionin Poland regarding the procedure for entering individualpeople onto the permanent lists of arbitrators kept by sportarbitration courts.

  Back to top


  Mateusz Balcerzak
  Misleading customers as to the identityof the manufacturer or the product(on the interpretation of art. 13 of the Acton Combating Unfair Competition)
  The article is dedicated to one of the prerequisites of unfairimitation of the finished product (an act of unfair competition)which is misleading customers as to the identity of themanufacturer or the product. Undoubtedly Art. 13 of Act onCombating Unfair Competition mentions two different risksof confusion. The first one refers to the commercial origin,the second to similarities between products (what meansthat there exists a limit of permissible resemblance). Theauthor expresses a doubt whether permanent and significantindication of product origin can eliminate both types ofpotential confusion.

  Back to top


  Marcin Hotel, Aleksandra Rychlewska
  Admissibility of adopting resolutions outside generalmeeting in Polish limited liability company
  This paper touches upon the problem of the possibility ofadopting resolutions outside the general meeting in a Polishlimited liability company. The authors start by discussinghow shareholders may use this option of making decisions.Further follows a critical analysis of situations that werenamed in legal literature as ones where the possibility toadopt a resolution in writing is excluded. The presentedview is based particularly on a teleological interpretationof provisions of the Code of Commercial Partnershipsand Companies and the function of the option of adoptingresolutions outside the general meeting. The authorsattach great importance to the will of the shareholders,who should be allowed to adopt resolutions in a way thatsuits them best. Very often a fast decision is in a company'sbest interest.

  Back to top


  Beata Więzowska-Czepiel
  New regulations on arbitration in disputes arisingout of consumer contracts
  The article outlines the recent amendments to the Polish Codeof Civil Procedure concerning arbitration in consumer disputesintroduced under the Out-of-court Settlement of ConsumerDisputes Act of 23 September 2016 (implementing into thePolish legal system Directive 2013/11/EU of the EuropeanParliament and of the Council of 21 May 2013 on alternativedispute resolution for consumer disputes). Prior to the Act'sentry into force, Part Five of the CCP, where arbitration isregulated, did not contain any specific provisions aiming atprotecting the consumer. The amendments, effective from 10January 2017, include: new Art. 1164(1), which introducesspecial requirements regarding arbitration agreement in disputesarising out of consumer contracts; new Art. 1994(3),which stipulates that in case of resolving a dispute arising outof a consumer contract on the basis of general principles of lawor equity, a consumer shall not be deprived of the protectionaccorded to him/her by mandatory rules of the applicablelaw; Art. 1206(2)(3) and Art. 1214(3)(3) providing for a newground for setting aside an arbitral award or refusing the recognitionand enforcement of an arbitral award - if an arbitralaward deprives a consumer of the protection accorded to him/her by mandatory rules of the applicable law, or in case ofchoice of law clause, an arbitral award deprives a consumer ofthe protection accorded to him/her by mandatory rules of lawwhich would have been applicable in the absence of choice.

  Back to top


  Piotr Modrzejewski
  The liability of entities other than the perpetratorfor an infringement of personal goods on the Internet
  The subject of this article is a description of liability of a hostedservice provider and the editor in chief of magazines publishedon the Internet as the entities that may be liable for an infringementof personal goods on the Internet instead of the infringer.The author discusses the legal bases for the liability of theseentities, some of which deserve special interest: Art. 14 of thePolish Act on Electronic Services, Art. 422 of the Polish CivilCode and provisions of the Polish Law on the Press. The authoranalyzes major issues concerning in particular the definitionof a service provider, the notification procedure and so called"put back" procedure. In correlation with the discussed basesof protection of personal goods, this article examines the innovativetypes of claim arising from the European and Polishjudicial practice.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty