Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 7/2015 [275) Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Andrzej Kidyba
 • Kultura legislacyjna w kodeksach handlowych
 • str. 4

  Michał Romanowski
 • Znaczenie sporu o metodę odczytywania pojęcia „interes spółki kapitałowej”
 • str. 8

  Leszek Kot, Angelina Stokłosa
 • Pojęcie grupy kapitałowej w świetle ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • str. 16

  Rafał Woźniak
 • Charakter prawny propozycji nabycia obligacji
 • str. 23

  Beata Kozłowska-Chyła
 • Tryb zawieszania w czynnościach członka zarządu spółki akcyjnej oraz przywrócenia do pełnienia funkcji
 • str. 27

  Kamila Lichoń
 • Klauzule abuzywne a postępowanie przed sądem polubownym z udziałem konsumenta
 • str. 32

  Rafał Rzeszotarski
 • Kwalifikacja prawna zakładu zawieranego na giełdzie zakładów
 • str. 41

  Natalia Ciąglewicz
 • Termin na przekazanie informacji poufnej do publicznej wiadomości
 • str. 50

  Andrzej Szlęzak
 • O odpowiedzialności z tytułu representations and warranties po raz ostatni
 • str. 56
  Andrzej Kidyba
  Kultura legislacyjna w kodeksach handlowych
  Artykuł przybliża historię prac Komisji Kodyfikacyjnej RP nad projektem kodeksu handlowego z 27.06.1934 r. oraz nad projektem kodeksu spółek handlowych z 15.09.2000 r. Przedstawienie historii prac nad tymi projektami ma na celu wskazanie różnic między sposobem opracowania tekstów tych aktów prawnych a sposobem wprowadzania zmian do kodeksu spółek handlowych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Istotna różnica dotyczy przede wszystkim jakości uchwalanych przepisów. Ostatnie nowelizacje świadczą o tym, że zmiany wprowadzane są w sposób nieprzemyślany i nie są konsultowane ze środowiskiem naukowym. W artykule przytoczono wiele krytycznych poglądów przedstawicieli doktryny odnoszących się do ustaw nowelizujących kodeks spółek handlowych. Krytyczna ocena tych zmian służy wskazaniu podstawowych przyczyn obniżenia jakości uchwalanych przepisów.

  Początek strony


  Michał Romanowski
  Znaczenie sporu o metodę odczytywania pojęcia „interes spółki kapitałowej”
  Celem rozważań jest identyfikacja, jakie znaczenie dla praktyki stosowania prawa spółek i funkcjonowania konkretnych spółek ma udzielenie odpowiedzi na pytanie, czym jest interes spółki, oraz ustalenie, czy brak definicji ustawowej interesu spółki stanowi zaletę czy wadę. Kwestie te mają kluczowe znaczenie dla określenia kryteriów rozstrzygnięcia, jaka koncepcja postrzegania interesu spółki odpowiada naturze tej organizacji jako zrzeszenia osób. W niniejszym artykule jest formułowana teza, że postrzeganie interesu spółki jest zdeterminowane postrzeganiem właściwości spółki jako instytucji prawnej służącej osiąganiu celu zrzeszenia osób ją tworzących. Bez zrozumienia natury spółki jako zrzeszenia osób, nie da się wyprowadzić prawidłowych wniosków dotyczących pojęcia jej interesu. Interes spółki jest pochodną właściwości spółki oraz wymaga konkretyzacji odrębnie dla każdej spółki. Obiektywizowanie interesu spółki i odrywanie go od interesu jej wspólników jest aksjologicznie wątpliwe i może być porównane do obiektywizowania interesu stron umowy w oderwaniu od ich subiektywnych interesów. Fenomen spółki polega bowiem na tym, że jest ona upodmiotowionym dla celów obrotu cywilnoprawnego przedmiotem własności.

  Początek strony


  Leszek Kot, Angelina Stokłosa
  Pojęcie grupy kapitałowej w świetle ustawy – Prawo zamówień publicznych
  Termin „grupa kapitałowa” wprowadzono do ustawy – Prawo zamówień publicznych w wyniku nowelizacji z 12.10.2012 r. De lege lata występuje on w trzech przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, m.in. dotyczących ograniczeń związanych z udziałem grupy kapitałowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz dotyczących obowiązków grupy kapitałowej związanych z jej udziałem w takim postępowaniu. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie pojęcia grupy kapitałowej w świetle wspomnianej ustawy, wskazanie obowiązków i ograniczeń grupy kapitałowej związanych z jej udziałem w postępowaniu przetargowym oraz sformułowanie w powyższym zakresie postulatów de lege ferenda.

  Początek strony


  Rafał Woźniak
  Charakter prawny propozycji nabycia obligacji
  Propozycja nabycia obligacji stanowi podstawowy dokument wykorzystywany w procesie emisji obligacji w trybie zamkniętym. W doktrynie trwają jednak spory, czy ma ona charakter oferty, czy też stanowi zaproszenie do zawarcia umowy. Celowe wydaje się więc rozstrzygnięcie pojawiających się wątpliwości. Niniejszy artykuł zawiera analizę charakteru prawnego propozycji nabycia zarówno w kontekście dynamiki procesu emisyjnego obligacji jako papieru wartościowego, jak i instytucji zapisu.

  Początek strony


  Beata Kozłowska-Chyła
  Tryb zawieszania w czynnościach członka zarządu spółki akcyjnej oraz przywrócenia do pełnienia funkcji
  Zawieszenie w czynnościach członka zarządu spółki akcyjnej oraz przywrócenie go do pełnienia funkcji wywołujące istotne konsekwencje z punktu widzenia statusu prawnego członka zarządu, a także struktury organizacyjnej i funkcjonowania zarządu spółki akcyjnej, dla swojej skuteczności prawnej musi być dokonane przez uprawnione do tego organy (osoby), przy czym kompetencje do zawieszania i odwieszania członków zarządu spółki akcyjnej mogą mieć swoje źródło w ustawie bądź statucie spółki, co z kolei determinuje granice autonomii w kształtowaniu postanowieniami statutu zakresu oraz warunków wykonywania uprawnień w analizowanym obszarze.

  Początek strony


  Kamila Lichoń
  Klauzule abuzywne a postępowanie przed sądem polubownym z udziałem konsumenta
  Niniejszy artykuł odnosi się do ochrony konsumenta przede wszystkim w postępowaniu arbitrażowym. W artykule odniesiono się do instytucji klauzul abuzywnych regulowanych w kodeksie cywilnym, przede wszystkim w kontekście arbitrażu. Ponadto, nawiązano do mediacji – drugiej z najczęstszych metod alternatywnych rozwiązywania sporów (ang. Alternative Dispute Resolution, dalej jako ADR). Aby w jak najpełniejszym stopniu przeanalizować poruszaną tematykę, odniesiono się do regulacji polskich i unijnych. Ochrona konsumentów w dzisiejszych czasach oraz w świetle polityki prowadzonej przez Unię Europejską jest ważnym i wymagającym omówienia problemem.

  Początek strony


  Rafał Rzeszotarski
  Kwalifikacja prawna zakładu zawieranego na giełdzie zakładów
  Podstawowym zagadnieniem, któremu poświęcono niniejszy artykuł, jest określenie, czy zakład zawierany na giełdzie zakładów jest zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy o grach hazardowych, a jeśli nie, to do jakiej kategorii zakładów może zostać zakwalifikowany. Kwalifikacja zakładu zawieranego na giełdzie zakładów w świetle obowiązujących w Polsce przepisów ma więc ogromne znaczenie dla zawierających takie zakłady, i to z punktu widzenia wielu dziedzin prawa. Można wymienić chociażby aspekty cywilistyczne, administracyjnoprawne, karnoprawne, podatkowe oraz karnoskarbowe. Kwestia kwalifikacji ma także ogromne znaczenie dla podmiotów, które świadczą usługi jako giełdy zakładów. Odpowiednie zakwalifikowanie zakładu zawieranego na takiej giełdzie ma bowiem wpływ na ustalenie, czy działalność giełdy zakładów jest w Polsce dozwolona, czy zabroniona i do tego karana. Z praktycznego punktu widzenia kwestia kwalifikacji wpływa więc na decyzję takich podmiotów, czy działać na polskim rynku i na jakich zasadach?

  Początek strony


  Natalia Ciąglewicz
  Termin na przekazanie informacji poufnej do publicznej wiadomości
  Interpretacja przepisów dotyczących terminu na przekazanie informacji poufnej do publicznej wiadomości może powodować trudności. Nie dają one bowiem wyraźnej odpowiedzi m.in. na pytania: jaki w konkretnym przypadku czas może zostać uznany za „niezwłoczne” opublikowanie informacji poufnej? Czy opublikowanie tej informacji w terminie 24 godzin zawsze zostanie uznane za prawidłowe wypełnienie obowiązku niezwłocznej publikacji? Czy w określonych przypadkach bieg terminu na przekazanie informacji poufnej do publicznej wiadomości rozpoczyna się w momencie powstania tej wiadomości, czy po powzięciu o niej wiadomości przez emitenta? Przedmiot niniejszego artykułu stanowi analiza przepisów prawa, orzecznictwa i literatury prawniczej mająca na celu znalezienie odpowiedzi na wyżej wymienione problematyczne pytania.

  Początek strony


  Andrzej Szlęzak
  O odpowiedzialności z tytułu representations and warranties po raz ostatni
  J. Jastrzębski nie ustaje w zapraszaniu mnie do polemik1. Wyzwanie podejmuję, jednak tym razem będę już oszczędny w słowach, bo widać, że chyba pozostaniemy przy swoich zdaniach. J. Jastrzębski chce twierdzić, że samo tylko zamieszczenie w umowie oświadczeń i zapewnień, bez określenia konsekwencji prawnych na wypadek, gdyby treść oświadczeń i zapewnień okazała się niezgodna ze stanem rzeczywistym, wystarczy dla przyjęcia, iż zamiarem stron było obciążenie dłużnika (pierwotnym) obowiązkiem naprawienia szkody. Ja zaś twierdzę, że nie wystarczy; argumenty poniżej.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty