Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
62,93 62,93
Cena regularna: 69,93
69,93
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińAndrzej Kidyba

str. 4

Michał Romanowski

str. 8

Leszek Kot, Angelina Stokłosa

str. 16

Rafał Woźniak

str. 23

Beata Kozłowska-Chyła

str. 27

Kamila Lichoń

str. 32

Rafał Rzeszotarski

str. 41

Natalia Ciąglewicz

str. 50

Andrzej Szlęzak

str. 56
Andrzej Kidyba
Kultura legislacyjna w kodeksach handlowych
Artykuł przybliża historię prac Komisji Kodyfikacyjnej RP nad projektem kodeksu handlowego z 27.06.1934 r. oraz nad projektem kodeksu spółek handlowych z 15.09.2000 r. Przedstawienie historii prac nad tymi projektami ma na celu wskazanie różnic między sposobem opracowania tekstów tych aktów prawnych a sposobem wprowadzania zmian do kodeksu spółek handlowych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Istotna różnica dotyczy przede wszystkim jakości uchwalanych przepisów. Ostatnie nowelizacje świadczą o tym, że zmiany wprowadzane są w sposób nieprzemyślany i nie są konsultowane ze środowiskiem naukowym. W artykule przytoczono wiele krytycznych poglądów przedstawicieli doktryny odnoszących się do ustaw nowelizujących kodeks spółek handlowych. Krytyczna ocena tych zmian służy wskazaniu podstawowych przyczyn obniżenia jakości uchwalanych przepisów.

Początek strony


Michał Romanowski
Znaczenie sporu o metodę odczytywania pojęcia „interes spółki kapitałowej”
Celem rozważań jest identyfikacja, jakie znaczenie dla praktyki stosowania prawa spółek i funkcjonowania konkretnych spółek ma udzielenie odpowiedzi na pytanie, czym jest interes spółki, oraz ustalenie, czy brak definicji ustawowej interesu spółki stanowi zaletę czy wadę. Kwestie te mają kluczowe znaczenie dla określenia kryteriów rozstrzygnięcia, jaka koncepcja postrzegania interesu spółki odpowiada naturze tej organizacji jako zrzeszenia osób. W niniejszym artykule jest formułowana teza, że postrzeganie interesu spółki jest zdeterminowane postrzeganiem właściwości spółki jako instytucji prawnej służącej osiąganiu celu zrzeszenia osób ją tworzących. Bez zrozumienia natury spółki jako zrzeszenia osób, nie da się wyprowadzić prawidłowych wniosków dotyczących pojęcia jej interesu. Interes spółki jest pochodną właściwości spółki oraz wymaga konkretyzacji odrębnie dla każdej spółki. Obiektywizowanie interesu spółki i odrywanie go od interesu jej wspólników jest aksjologicznie wątpliwe i może być porównane do obiektywizowania interesu stron umowy w oderwaniu od ich subiektywnych interesów. Fenomen spółki polega bowiem na tym, że jest ona upodmiotowionym dla celów obrotu cywilnoprawnego przedmiotem własności.

Początek strony


Leszek Kot, Angelina Stokłosa
Pojęcie grupy kapitałowej w świetle ustawy – Prawo zamówień publicznych
Termin „grupa kapitałowa” wprowadzono do ustawy – Prawo zamówień publicznych w wyniku nowelizacji z 12.10.2012 r. De lege lata występuje on w trzech przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, m.in. dotyczących ograniczeń związanych z udziałem grupy kapitałowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz dotyczących obowiązków grupy kapitałowej związanych z jej udziałem w takim postępowaniu. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie pojęcia grupy kapitałowej w świetle wspomnianej ustawy, wskazanie obowiązków i ograniczeń grupy kapitałowej związanych z jej udziałem w postępowaniu przetargowym oraz sformułowanie w powyższym zakresie postulatów de lege ferenda.

Początek strony


Rafał Woźniak
Charakter prawny propozycji nabycia obligacji
Propozycja nabycia obligacji stanowi podstawowy dokument wykorzystywany w procesie emisji obligacji w trybie zamkniętym. W doktrynie trwają jednak spory, czy ma ona charakter oferty, czy też stanowi zaproszenie do zawarcia umowy. Celowe wydaje się więc rozstrzygnięcie pojawiających się wątpliwości. Niniejszy artykuł zawiera analizę charakteru prawnego propozycji nabycia zarówno w kontekście dynamiki procesu emisyjnego obligacji jako papieru wartościowego, jak i instytucji zapisu.

Początek strony


Beata Kozłowska-Chyła
Tryb zawieszania w czynnościach członka zarządu spółki akcyjnej oraz przywrócenia do pełnienia funkcji
Zawieszenie w czynnościach członka zarządu spółki akcyjnej oraz przywrócenie go do pełnienia funkcji wywołujące istotne konsekwencje z punktu widzenia statusu prawnego członka zarządu, a także struktury organizacyjnej i funkcjonowania zarządu spółki akcyjnej, dla swojej skuteczności prawnej musi być dokonane przez uprawnione do tego organy (osoby), przy czym kompetencje do zawieszania i odwieszania członków zarządu spółki akcyjnej mogą mieć swoje źródło w ustawie bądź statucie spółki, co z kolei determinuje granice autonomii w kształtowaniu postanowieniami statutu zakresu oraz warunków wykonywania uprawnień w analizowanym obszarze.

Początek strony


Kamila Lichoń
Klauzule abuzywne a postępowanie przed sądem polubownym z udziałem konsumenta
Niniejszy artykuł odnosi się do ochrony konsumenta przede wszystkim w postępowaniu arbitrażowym. W artykule odniesiono się do instytucji klauzul abuzywnych regulowanych w kodeksie cywilnym, przede wszystkim w kontekście arbitrażu. Ponadto, nawiązano do mediacji – drugiej z najczęstszych metod alternatywnych rozwiązywania sporów (ang. Alternative Dispute Resolution, dalej jako ADR). Aby w jak najpełniejszym stopniu przeanalizować poruszaną tematykę, odniesiono się do regulacji polskich i unijnych. Ochrona konsumentów w dzisiejszych czasach oraz w świetle polityki prowadzonej przez Unię Europejską jest ważnym i wymagającym omówienia problemem.

Początek strony


Rafał Rzeszotarski
Kwalifikacja prawna zakładu zawieranego na giełdzie zakładów
Podstawowym zagadnieniem, któremu poświęcono niniejszy artykuł, jest określenie, czy zakład zawierany na giełdzie zakładów jest zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy o grach hazardowych, a jeśli nie, to do jakiej kategorii zakładów może zostać zakwalifikowany. Kwalifikacja zakładu zawieranego na giełdzie zakładów w świetle obowiązujących w Polsce przepisów ma więc ogromne znaczenie dla zawierających takie zakłady, i to z punktu widzenia wielu dziedzin prawa. Można wymienić chociażby aspekty cywilistyczne, administracyjnoprawne, karnoprawne, podatkowe oraz karnoskarbowe. Kwestia kwalifikacji ma także ogromne znaczenie dla podmiotów, które świadczą usługi jako giełdy zakładów. Odpowiednie zakwalifikowanie zakładu zawieranego na takiej giełdzie ma bowiem wpływ na ustalenie, czy działalność giełdy zakładów jest w Polsce dozwolona, czy zabroniona i do tego karana. Z praktycznego punktu widzenia kwestia kwalifikacji wpływa więc na decyzję takich podmiotów, czy działać na polskim rynku i na jakich zasadach?

Początek strony


Natalia Ciąglewicz
Termin na przekazanie informacji poufnej do publicznej wiadomości
Interpretacja przepisów dotyczących terminu na przekazanie informacji poufnej do publicznej wiadomości może powodować trudności. Nie dają one bowiem wyraźnej odpowiedzi m.in. na pytania: jaki w konkretnym przypadku czas może zostać uznany za „niezwłoczne” opublikowanie informacji poufnej? Czy opublikowanie tej informacji w terminie 24 godzin zawsze zostanie uznane za prawidłowe wypełnienie obowiązku niezwłocznej publikacji? Czy w określonych przypadkach bieg terminu na przekazanie informacji poufnej do publicznej wiadomości rozpoczyna się w momencie powstania tej wiadomości, czy po powzięciu o niej wiadomości przez emitenta? Przedmiot niniejszego artykułu stanowi analiza przepisów prawa, orzecznictwa i literatury prawniczej mająca na celu znalezienie odpowiedzi na wyżej wymienione problematyczne pytania.

Początek strony


Andrzej Szlęzak
O odpowiedzialności z tytułu representations and warranties po raz ostatni
J. Jastrzębski nie ustaje w zapraszaniu mnie do polemik1. Wyzwanie podejmuję, jednak tym razem będę już oszczędny w słowach, bo widać, że chyba pozostaniemy przy swoich zdaniach. J. Jastrzębski chce twierdzić, że samo tylko zamieszczenie w umowie oświadczeń i zapewnień, bez określenia konsekwencji prawnych na wypadek, gdyby treść oświadczeń i zapewnień okazała się niezgodna ze stanem rzeczywistym, wystarczy dla przyjęcia, iż zamiarem stron było obciążenie dłużnika (pierwotnym) obowiązkiem naprawienia szkody. Ja zaś twierdzę, że nie wystarczy; argumenty poniżej.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Andrzej Kidyba
 • Legislative culture in commercial codes
 • p. 4

  Michał Romanowski
 • Importance of dispute about the method of interpreting the notion of ‘company interest’
 • p. 8

  Leszek Kot, Angelina Stokłosa
 • The concept of corporate group under the Act on Public Procurement Law
 • p. 16

  Rafał Woźniak
 • Legal nature of bond purchase offer
 • p. 23

  Beata Kozłowska-Chyła
 • Procedure of suspending and restoring members of management board of a joint-stock company
 • p. 27

  Kamila Lichoń
 • Abusive clauses and proceedings before arbitration tribunal with consumers’ participation
 • p. 32

  Rafał Rzeszotarski
 • Legal qualification of bet placed through a betting exchange
 • p. 41

  Natalia Ciąglewicz
 • On deadline for disclosure of inside information
 • p. 50

  Andrzej Szlęzak
 • On liability for representations and warranties for the last time
 • p. 56
  Andrzej Kidyba
  Legislative culture in commercial codes
  The article outlines the history of work carried on by the Polish Codification Commission to prepare the draft of the Commercial Code of 27 June 1934 and the draft of the Code of Commercial Partnerships and Companies of 15 September 2000. The aim of presenting the history of wok on both bills is to show the differences in the way both these legal instruments were drafted and the way amendments to the CCPC have bene introduced in the last fi fteen years. First of all, there is a major difference in the quality of the enacted provisions. Recent amendments demonstrate that they are not preceded by thorough refl ection or consultations with the academia. The article quotes many critical views expressed in legal literature about the statutes amending the CCPC. This critical assessment of amendments serves to identify the basic reasons for deteriorating quality of the enacted provisions.

  Back to top


  Michał Romanowski
  Importance of dispute about the method of interpreting the notion of ‘company interest’
  The aim of these reflections is identifying the importance, for the practice of applying company law and for operation of specifi c companies, of answering the question what company interest is and determining whether lack of any statutory defi nition of company interest is a disadvantage or, perhaps, an advantage. These issues are of key importance for determining the criteria for deciding which way of perceiving company interest corresponds with the nature of this kind of organization as an association of persons. In this article a thesis is formulated that the way of perceiving company interest is determined by perceiving the features of a company as a legal entity which serves to achieve the goals for which the persons which form it associate. Without understanding the nature of a company as an association of persons one cannot draw correct conclusions concerning the notion of its interest. Company interest is derived from the features of a company and should be determined precisely for each company, on a case by case basis.

  Back to top


  Leszek Kot, Angelina Stokłosa
  The concept of corporate group under the Act on Public Procurement Law
  The term ‘corporate group’ was introduced into the Act – Public Procurement Law as a result of its amendment of 12 October 2012. As the law stands, this term occurs in three different provisions of this Act, among others, those relating to restrictions on participation of the group in the contract award procedure and to responsibility of the group connected with its participation in such proceedings. The purpose of this article is, inter alia, to introduce the concept of corporate group under the said Act, to describe the obligations of and restrictions on corporate group connected with its participation in the tender procedure. In conclusion, the authors argue for the need for a new defi nition of ‘corporate group’ developed exclusively for the purposes of the Act – Public Procurement Law.

  Back to top


  Rafał Woźniak
  Legal nature of bond purchase offer
  Bond purchase offer is the main document used in the process of private placement of bonds. Nevertheless, the legal nature of a bond purchase offer is a source of controversy as to whether it constitutes an offer or an invitation to contract. It seems appropriate to resolve the existing doubts. It is vital as it causes both legal and practical consequences in the process of issuance of bonds. This article is an analysis of the legal nature of a bond purchase offer. The analysis is conducted in the context of the dynamics of the process of bond issuance as a security as well as the mechanism of subscription for bonds.

  Back to top


  Beata Kozłowska-Chyła
  Procedure of suspending and restoring members of management board of a joint-stock company
  This article analyses the procedure of suspending members of management board of a joint-stock company and the procedure of restoring management board members to duty. In statutory law, the power to suspend management board members is vested with the supervisory board and the general meeting of the joint-stock company, while the articles of the company can authorize also other persons to suspend management board members. The above sources of powers of individual bodies (persons) determine the boundaries of autonomy in shaping, with the articles of association, the scope and conditions of exercise of the powers in the fi eld in question. The article presents the concept of separation of powers of individual bodies (persons) in the field of restoring suspended management board members to duty, which concept aims to minimise the risk of contrary decisions of bodies (persons) authorized to suspend management board members. Overlap of powers of bodies (persons) in the analysed scope can result to a large extent in disorganizing the operation of a joint-stock company. All this is caused by the provisions of law (and the possible additional provisions of company articles in this regard), which assume dispersed decision- -making on suspension of management board members, which can lead to mutually exclusive decisions of individual bodies (persons) authorized by statutory law or company articles to suspend and ‘unsuspend’ management board members.

  Back to top


  Kamila Lichoń
  Abusive clauses and proceedings before arbitration tribunal with consumers’ participation
  This article concerns the vital issue of consumer protection, which nowadays is not only a principles of the state’s policy (Art. 76 of the Polish Constitution), but is also identifi ed by the EU as something to be taken into account in other policies and measures (Art. 12 TFEU). Granting protection to consumers has been limited to naming abusive clauses and ADR. The mechanisms discussed here concern not only different issues of great importance in this scope, but also point out the current activity of the EU, as demonstrated e.g. by Directive 2013/11/EU, as well as the inadequate and insuffi cient norms in the Polish regulations on consumer protection.

  Back to top


  Rafał Rzeszotarski
  Legal qualifi cation of bet placed through a betting exchange
  This article has been prepared in response to growing interest in the legality of online betting in Poland. This topic has recently attracted attention from governmental bodies, bookmakers operating in Poland and the media. The places allowing online betting include the so-called betting exchanges. A betting exchange is a platform that allows wagering on the results of various events (e.g. sports, political or social events) with other persons. A betting exchange differs from a classical bookmaker, because the bet is not taken by the bookmaker at the odds agreed upon, but is rather placed on a marketplace and is taken by another person who has the opposite opinion about a particular event and also wants to wager on that. Betting exchange is only an intermediary. Proper legal qualification of a bet placed through a betting exchange is of great importance for both the person placing the bet, as well as the betting exchange, as it determines whether or not such activities are legal in Poland.

  Back to top


  Natalia Ciąglewicz
  On deadline for disclosure of inside information
  The subject of the article is the analysis of the Polish and the European Union’s law on the deadline for disclosure of inside information by publicly quoted companies. The article opens with the key provisions concerning disclosure of inside information,followed by an analysis of when inside information has to be disclosed in order to assume that it was disclosed lawfully. The next section of the article discusses when the deadline for disclosure of inside information starts to run. This is followed by the analysis of the consequences of the expiration of the deadline for disclosure of inside information on a statutory holiday. The article concludes with a mention of the future regulations on disclosure of inside information, which will enter into force in 2016.

  Back to top


  Andrzej Szlęzak
  On liability for representations and warranties for the last time
  Discussions regarding the legal nature of representations and warranties under the Polish law led Professor Jastrzębski to conclude that in the absence of an express stipulation in the contact as to what performance is due from the debtor when there is a discrepancy between representations or warranties and the actual state of affairs, then the debtor is liable to redress the resulting damage incurred by the creditor. In the author’s opinion, such a conclusion is not justifi ed. Representations and warranties are part of a guarantee-type contract, where the existence of the above discrepancy triggers the debtor’s duty to perform. What performance is then due needs to be stated in the contract, without any a priori assumptions that the debtor is then obligated to redress the damage. The determination of the debtor’s performance is an essential part of any contract; no contract can come to existence without it. Thus, if the contract is silent as to what the debtor is obligated to do, should such discrepancy occur, then the contract is defective, and there is no room to ‘improve’ it by implying that the parties’unspoken intention was to require the debtor to redress the damage. While under the Polish law some guarantee-type contracts indeed obligate the debtor to redress the damage, other do not, and there is no sufficient reason to amend the deficiencies in the drafting of a contract by reference to analogy.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty