Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 10/2015 [278) Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Monika Tarska
 • Charakter praw wspólników mniejszościowych w spółkach handlowych
 • str. 4

  Andrzej Szumański
 • Granice ochrony praw mniejszości w spółkach kapitałowych
 • str. 11

  Aleksander Jerzy Witosz
 • Prawne mechanizmy ochrony wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych - wybrane problemy
 • str. 22

  Piotr Pinior
 • Z problematyki wyboru rady nadzorczej grupami
 • str. 27

  Szymon Byczko
 • Przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych - uwagi w 10 lat po wyroku w sprawie P 25/02
 • str. 32

  Tomasz Szczurowski
 • Prawa mniejszości w jednoosobowej spółce z o.o.
 • str. 37

  Wojciech Wyrzykowski, Mateusz Żaba
 • Ochrona praw wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych w kodeksie spółek handlowych
 • str. 42

  Mateusz Dąbroś
 • Brak ujawniania w rejestrze przedsiębiorców danych mniejszościowego wspólnika spółki z o.o. - czy zasadnie?
 • str. 49

  Piotr Moskała
 • Transakcje wewnątrzgrupowe w projekcie zmiany dyrektywy 2007/36/WE
 • str. 54
  Monika Tarska
  Charakter praw wspólników mniejszościowych w spółkach handlowych
  Kwestia ochrony praw i interesów wspólników mniejszościowych w spółkach handlowych jest przedmiotem zainteresowania praktyki gospodarczej, piśmiennictwa oraz orzecznictwa zarówno w Polsce, jak i w innych państwach. W obowiązującym prawie brak ustawowej definicji określeń "wspólnicy mniejszościowi" oraz "prawa mniejszości w spółkach". W doktrynie i judykaturze prezentowane są różne teorie, zarówno co do sposobu określania wspólników mniejszościowych oraz treści praw przysługujących tej kategorii wspólnikom, jak i koncepcji ochrony prawnej mniejszości w spółkach. W niniejszym opracowaniu omówiono stan prawny w omawianym zakresie oraz dokonano prezentacji poglądów doktryny dotyczących ochrony praw mniejszości w spółkach handlowych - wraz z analizą i oceną poglądów najbardziej reprezentatywnych. Przybliżono także regulację zagadnienia ochrony praw mniejszości w prawie francuskim i niemieckim oraz sposób, w jaki problematyka ta jest ujmowana w doktrynie tych państw. W części końcowej zaprezentowano stanowisko własne.

  Początek strony


  Andrzej Szumański
  Granice ochrony praw mniejszości w spółkach kapitałowych
  Niespornymi w doktrynie prawa handlowego granicami praw mniejszości w spółkach kapitałowych są przepisy o ochronie wspólników (akcjonariuszy) większościowych oraz możliwości wyjścia ze spółki wspólnika (akcjonariusza) mniejszościowego. W przypadkach natomiast wyjątkowych, a nawet "patologicznych", w których spółka nie może normalnie funkcjonować z racji trwałego konfliktu wspólników (akcjonariuszy), właściwym sposobem wyjścia z impasu jest powołanie się na konstrukcję sprzeczności z naturą spółki kapitałowej tych postanowień umowy (statutu) spółki, które prowadzą do faktycznego przyjęcia w spółce zasady jednomyślności podejmowania uchwał na zgromadzeniu spółki, oraz wymogu 100% kworum na tym zgromadzeniu. Postanowienia te, które prowadzą do sytuacji "patowej" w spółce, są z reguły konsekwencją następczych zmian w strukturze wspólników (akcjonariuszy) w wyniku obrotu wtórnego prawami udziałowymi, a następnie pojawienia się trwałego konfliktu wspólników (akcjonariuszy). Nieważność tych postanowień (art. 58 § 1 kodeksu cywilnego) jako sprzecznych z naturą spółki kapitałowej, a więc z art. 3531 k.c. w zw. art. 2 czy z art. 304 § 4 kodeksu spółek handlowych, może być ustalana przez sąd w trybie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego, natomiast w miejsce nieważnych postanowień umowy (statutu) spółki będą obowiązywać odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych wyrażające właściwą spółce kapitałowej zasadę rządów większości nad mniejszością (art. 245 i art. 414 k.s.h.) z uwzględnieniem uzasadnionej ochrony interesów mniejszości (art. 246 i art. 415 k.s.h.).

  Początek strony


  Aleksander Jerzy Witosz
  Prawne mechanizmy ochrony wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych - wybrane problemy
  Ochrona praw wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych jest tematem wyjątkowo niejednorodnym. Po pierwsze dlatego, że w płaszczyźnie normatywnej zagadnienie to pojawia się niemal wyłącznie na tle spółek kapitałowych. Kwestia mniejszości czy większości w spółkach osobowych jest przez ustawodawcę pomijana. Obserwacja ta jest przyczynkiem do pierwszego problemu, jaki będzie przedmiotem zainteresowania niniejszego tekstu: czy na gruncie spółek osobowych istnieje potrzeba uregulowania ochrony praw mniejszości i w jaki sposób kwestie te rozstrzygać de lege lata? Po drugie, niejednorodność tematu uwidacznia się w braku spójności pomiędzy poszczególnymi regulacjami dotyczącymi różnych aspektów funkcjonowania spółek kapitałowych. Nie istnieje jedna myśl przyświecająca ochronie praw mniejszości, brak kompleksowej teorii opisującej to zagadnienie. W tym zakresie poniższe opracowanie skupi się na analizie kazusu, który uwidacznia niedociągnięcia obowiązujących regulacji w ich praktycznym zastosowaniu.

  Początek strony


  Piotr Pinior
  Z problematyki wyboru rady nadzorczej grupami
  Uprawnienia wspólników bądź akcjonariuszy spółek zaliczane tradycyjnie do praw mniejszości koncentrują się wokół szczególnych form nadzoru oraz uprawnień związanych ze zgromadzeniami w spółce kapitałowej. Należy zauważyć, że niektóre z nich realizowane w związku z odbyciem zgromadzenia wspólników czy walnego zgromadzenia nie gwarantują daleko idącej ochrony, skoro zainicjowanie walnego zgromadzenia i poddanie uchwał pod głosowanie nie oznacza, iż uchwały uzyskają wymaganą większość głosów. Natomiast dość istotnym instrumentem ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych jest wybór rady nadzorczej grupami, gdyż pozwala grupie akcjonariuszy wprowadzić swojego przedstawiciela do rady nadzorczej. Dlatego ważne jest wskazanie zakresu i sposobu udzielenia delegacji przedstawicielowi mniejszościowych akcjonariuszy w radzie nadzorczej, a jednocześnie podkreślenie, że wybór grupami jest jedną z przesłanek wygaśnięcia mandatu członka rady nadzorczej spółki akcyjnej.

  Początek strony


  Szymon Byczko
  Przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych - uwagi w 10 lat po wyroku w sprawie P 25/02
  W czerwcu 2015 r. minęło 10 lat od wydania orzeczenia TK, w którym dokonano oceny zgodności z Konstytucją RP konstrukcji przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych zawartej w art. 418 kodeksu spółek handlowych. Orzeczenie w tej sprawie było oczekiwane chyba od chwili wejścia kodeksu spółek handlowych w życie, ze względu na gorącą dyskusję towarzyszącą wprowadzeniu squeeze-out do prawa polskiego. Orzeczenie było, jak się wydaje, dość zaskakujące. Warto prześledzić z dzisiejszej perspektywy zarówno jego motywy, jak i dalsze losy, a także losy samej konstrukcji. Praktyka stosowania przymusowego wykupu w orzecznictwie sądów powszechnych skłania - dodatkowo - do refleksji nad skutkami orzeczenia TK. Przedmiotem tego opracowania nie jest regulacja squeeze-out zawarta w art. 82 i art. 83 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Nie zmienia to faktu,że zasadnicze podobieństwo regulacji dotyczących przymusowego wykupu zawartych w tej ustawie do regulacji przyjętej w kodeksie spółek handlowych pozwala na wyciąganie wspólnych wniosków.

  Początek strony


  Tomasz Szczurowski
  Prawa mniejszości w jednoosobowej spółce z o.o.
  Przedmiotem niniejszego artykułu jest możliwość i sensowność wykonywania praw mniejszości w spółce z o.o. Tak ujęty temat może wzbudzić obawę błędu merytorycznego już na wstępie z uwagi na fakt, że w spółce jednoosobowej nie ma przecież wspólnika mniejszościowego. Niemniej, w mojej ocenie, obawa ta jest nieuzasadniona, albowiem - jak będę się starał wykazać w opracowaniu – prawa mniejszości mogą również odegrać duże znaczenie w jednoosobowej spółce z o.o. i służyć ochronie interesów zarówno spółki jednoosobowej, jak i jedynego wspólnika, a niekiedy też osób trzecich.

  Początek strony


  Wojciech Wyrzykowski, Mateusz Żaba
  Ochrona praw wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych w kodeksie spółek handlowych
  Udział w V Forum Prawa Spółek, poświęconym problematyce praw mniejszości w handlowych spółkach kapitałowych, skłania do poruszenia wymagającej szczególnej uwagi kwestii ogólnego ujmowania ochrony praw wspólników mniejszościowych w spółkach handlowych. Ze względu na fakt, że zagadnienia te stanowią niezwykle obszerną oraz złożoną materię, nie jest możliwe, aby w zwięzłym opracowaniu przedstawić całość poruszanej problematyki. Dlatego w niniejszym artykule odniesiono się przede wszystkim do pojęcia "wspólnik mniejszościowy" oraz oceny zasadności wyodrębniania regulacji mającej na celu ochronę tych wspólników (akcjonariuszy) zawartej w kodeksie spółek handlowych. Analizie poddano zarówno regulacje dotyczące spółek osobowych oraz spółek kapitałowych, jak i regulację tzw. procesów reorganizacyjnych.

  Początek strony


  Mateusz Dąbroś
  Brak ujawniania w rejestrze przedsiębiorców danych mniejszościowego wspólnika spółki z o.o. - czy zasadnie?
  Przepis art. 38 pkt 8 lit. c ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym stanowi, że w dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się oznaczenie wspólników mających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego oraz ilość posiadanych przez tych wspólników udziałów i łączną ich wysokość. Przepis ten nie doczekał się jeszcze pogłębionej analizy. Czy treść zamieszczonej w tym przepisie normy prawnej ma dla wspólnika, spółki, czy też innych uczestników obrotu gospodarczego istotne znaczenie? Jeżeli zaś odpowiedź na tak postawione pytanie będzie negatywna, to należy się zastanowić, czy utrzymywanie przedmiotowego przepisu w obowiązującej formie jest wskazane, czy też może trzeba sformułować w tym zakresie pewne postulaty de lege ferenda.

  Początek strony


  Piotr Moskala
  Transakcje wewnątrzgrupowe w projekcie zmiany dyrektywy 2007/36/WE
  W stosunkach między spółkami kapitałowymi z tej samej grupy istotne znaczenie mają umowy wewnątrzgrupowe. Wpisują się one w szerszą kategorię transakcji z podmiotami powiązanymi (related party transactions, dalej jako RPT), które potencjalnie mogą doprowadzić do niekorzystnego dla mniejszości transferu majątku poza spółkę. W odpowiedzi na to zagrożenie ustawodawca europejski proponuje wprowadzenie mechanizmów informacyjnych, weryfikacyjnych i ratyfikacyjnych, mających na celu ochronę akcjonariuszy mniejszościowych spółek notowanych na rynku regulowanym przed uszczupleniem masy majątkowej spółki w wyniku zawierania RPT. Mechanizmy kontrolne w kształcie zaprezentowanym przez Komisję Europejską (dalej jako Komisja) nie są w pełni dostosowane do reguł prawa grup spółek niektórych państw członkowskich. Ich implementacja do prawa polskiego, w sytuacji braku szczególnych reguł ochronnych w odniesieniu do zgrupowań, może skutkować obniżeniem efektywności zarządzania majątkiem w skali grupy.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty