Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
62,93 62,93
Cena regularna: 69,93
69,93
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińOgłoszenie konkursu PPH
str. 4

Jacek Jastrzębski

str. 5

Jerzy Jacyszyn

str. 14

Piotr Chylicki

str. 20

Daniel Dąbrowski

str. 30

Aleksandra Paczkowska

str. 36

Paweł Janda

str. 39

Łukasz Zamojski

str. 47

Jacek Jastrzębski
Opóźnienie publikacji informacji poufnych w perspektywie rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku
Zawarte w art. 17 ust. 4-7 rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku regulacje dotyczące opóźniania publikacji informacji poufnej będą stosowane od 3.07.2016 r. (art. 39 ust. 2 rozporządzenia MAR). Już teraz zasadne jest podjęcie analizy modelu opóźniania publikacji informacji poufnych przyjętego w tym rozporządzeniu. Jest tak po pierwsze dlatego, że 3.07.2016 r. odpowiednie przepisy rozporządzenia MAR zaczną być stosowane w Polsce bezpośrednio, bez konieczności i niezależnie od ich implementacji, a po drugie dlatego, iż przyjęte w tym akcie prawnym zasady dotyczące publikacji informacji poufnych oraz jej opóźnienia mogą już dziś wpływać na interpretację przepisów o opóźnianiu. Wynika to w szczególności stąd, że przepisy dotyczące publikacji informacji poufnych lub jej opóźnienia operują wieloma pojęciami nieostrymi, których znaczenie musi być ustalone z uwzględnieniem ogólniejszych założeń dotyczących miejsca i roli opóźnienia publikacji w całym reżimie prawnym dotyczącym informacji poufnych.

Początek strony


Jerzy Jacyszyn
"Wolny zawód" - anachronizm czy istotne pojęcie prawne?
Czy pojęcie wolnego zawodu jest zrozumiałe? Jakie jest miejsce wolnych zawodów w obecnych realiach gospodarczych? Czy jest to pewien mit prawny, czy raczej termin ten powinien być zdefiniowany normatywnie, by było jasne, z jaką kategorią zawodową mamy do czynienia? To tylko niektóre pytania, na jakie warto odpowiedzieć, aby wykonywanie wolnych zawodów dawało się wyróżnić na tle innych profesji. Wolne zawody mają swoje wyraźne role do spełnienia w gospodarce rynkowej, są też wyodrębnione w odrębnych regulacjach prawnych. Co więcej, pojawiają się coraz to nowe zawody, które aspirują do tej grupy. W tej sytuacji ważna wydaje się odpowiedź na pytanie, czy wolne zawody należą do przeszłości, czy też mają do spełnienia ważną misję zawodową w obecnych czasach.

Początek strony


Piotr Chylicki
O relacji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do ustawowego prawa poboru
Problematyka relacji procedury warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do ustawowego prawa poboru cieszyła się zainteresowaniem doktryny właściwie już od początku uchwalenia kodeksu spółek handlowych. Z biegiem czasu narosło wokół niej wiele wątpliwości interpretacyjnych, jako że jest to zagadnienie, które powstaje na styku tej regulacji z ustawą o obligacjach oraz dyrektywą 2012/30/UE4. Warto zatem poddać ją szczegółowej analizie, zwłaszcza że wejście w życie nowej ustawy o obligacjach rzuciło nieco więcej światła na rozwiązanie przyjęte przez polskiego ustawodawcę.

Początek strony


Daniel Dąbrowski
Przewóz multimodalny w świetle konwencji przewozowych
Od wielu lat bezskutecznie są podejmowane próby wprowadzenia w życie multilateralnej konwencji międzynarodowej dotyczącej multimodalnego przewozu towarów. Brak takiej konwencji wywołuje trudności w ustaleniu, jakie przepisy prawa krajowego czy też międzynarodowego będą miały zastosowanie do całego przewozu bądź do jego poszczególnych odcinków. Wciąż rosnące znacznie przewozów multimodalnych zwiększa wagę problemu i wymusza poszukiwanie właściwych rozwiązań w ramach istniejącego systemu prawnego.

Początek strony


Aleksandra Paczkowska
Charakter prawny terminu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku z ustanowieniem sfery ograniczonego użytkowania
Obszar ograniczonego użytkowania to prawnie wyznaczony teren, na który oddziałuje usytuowany w pobliżu obiekt. Jednym z roszczeń, które ma właściciel znajdującej się na takim obszarze nieruchomości, jest możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu spadku wartości tej nieruchomości lub w związku z ograniczeniami w jej użytkowaniu oraz rozbudowie. Możliwość skorzystania z tego prawa została czasowo ograniczona. Charakter prawny terminu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku z ustanowieniem strefy ograniczonego użytkowania nie jest kontrowersyjny, jednakże już interpretacja przepisów dotyczących terminu w przypadku zmiany lub zastępowania aktu prawnego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości może powodować trudności i wymaga pogłębionej analizy.

Początek strony


Paweł Janda
Kolejność zaspokajania wierzycieli osobistych w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego
Zaspokojenie wierzyciela stanowi podstawowe zadanie postępowania upadłościowego. Jednym ze sposobów zaspokojenia jest plan podziału funduszów masy upadłości, który dotyczy wierzycieli osobistych upadłego. Przekazywanie funduszy na rzecz uprawnionych wierzycieli odbywa się w kolejności określonej kategoriami wynikającymi z art. 342 prawa upadłościowego i naprawczego. W niniejszym artykule przedstawiam zasady rządzące zaspokajaniem wierzycieli w ten sposób oraz kolejność, w jakiej uczestniczą w podziale środków pieniężnych uzyskanych z likwidacji składników masy upadłości. Omówię także zmiany dotyczące podziału na kategorię interesów wierzycieli, które wprowadza do postępowania upadłościowego ustawa – Prawo restrukturyzacyjne, a które zaczną obowiązywać od 1.01.2016 r. W postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego kolejność zaspokajania wierzycieli w drodze podziału funduszy masy upadłości determinują dwie zasady: pierwszeństwa i proporcjonalności. Pierwsza z nich znajduje zastosowanie przy ustalaniu kolejności, w jakiej odbywa się zaspokajanie wierzytelności osobistych upadłego. Druga zaś odnosi się do konkurencji wierzycieli osobistych należących do tej samej kategorii zaspokajania. Tło dla moich rozważań stanowią art. 342, art. 343 i art. 344 p.u.n., które odzwierciedlają kolejność i konkurencję wierzycieli uczestniczących w podziale funduszów masy upadłości.

Początek strony


Łukasz Zamojski
Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie postępowania przymuszającego
Ustawa z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw weszła w życie 1.01.2015 r. Omawianym aktem prawnym zmieniono przede wszystkim ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie postępowania przymuszającego sensu stricto, natomiast w postępowaniu przymuszającym sensu largo wprowadzono nową instytucję prawa w postaci procedury rozwiązania podmiotu rejestrowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Tą samą ustawą dokonano niewielkich zmian kodeksu postępowania cywilnego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz przepisów wprowadzających ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


PPH contest notice
p. 4

Jacek Jastrzębski
 • Delayed disclosure of inside information in the perspective of the Market Abuse Regulation
 • p. 5

  Jerzy Jacyszyn
 • Liberal professions: an anachronism or an important legal term?
 • p. 14

  Piotr Chylicki
 • On the relation between contingent capital increase and shareholders' pre-emption right
 • p. 20

  Daniel Dąbrowski
 • Multimodal transport in the light of conventions on carriage
 • p. 30

  Aleksandra Paczkowska
 • Legal character of the deadline for pursuing claims for compensation in connection with establishing a restricted use zone
 • p. 36

  Paweł Janda
 • Priority of satisfaction of personal creditors in bankruptcy proceedings involving liquidation of the debtor's assets
 • p. 39

  Łukasz Zamojski
 • Amendments to the Act on the KRS (Polish Court Registry of Legal Entities) in compulsory proceedings
 • p. 47


  Jacek Jastrzębski
  Delayed disclosure of inside information in the perspective of the Market Abuse Regulation
  The provisions of the Market Abuse Regulation (MAR) relating to delayed disclosure of inside information will apply from 3 July 2016, but they do deserve an earlier analysis and evaluation. One reason for this is that the MAR will apply directly in the Member States from that date on, which means that issuers and investors, as well as regulators, must become aware of the implications of new regulations. Another important reason is that the regulatory approach adopted in the MAR (one-step-model, as opposed to a two-step-model present in certain national jurisdictions), as well as the broadening of the definition of inside information (in particular in respect of stages in protracted processes) may require a reinterpretation of the role of delayed disclosure of inside information and the conditions therefor. This may lead to a less restrictive interpretation of these conditions (in particular in respect of the 'legitimate interest of the issuer') than those adopted under the current securities regulations.

  Back to top


  Jerzy Jacyszyn
  Liberal professions: an anachronism or an important legal term?
  The liberal professions have proved to be very successful in the business practice as they are perceived to be special professions requiring special qualifications and skills of those who pursue them. They also play a special role and function in the lives of societies. Hence, it is very important to emplace the liberal professions in the system of law. Although they are governed by separate regulations, the persons pursuing those professions are often classified as entrepreneurs. It is, in this writer's opinion, rather oversimplified and the important features which distinguish the liberal professions from any other ones go unnoticed. There are also opinions that the liberal professions constitute a certain myth. Is that really so? Are the liberal professions a relic from the past? Is there a reason for their existence in today's reality? Is this a legal issue of such significance as to require formulating a legal definition? Those are just a few questions which are worth finding answers to.

  Back to top


  Piotr Chylicki
  On the relation between contingent capital increase and shareholders' pre-emption right
  This article examines the relationship between contingent capital increase and pre-emption rights of the existing shareholders in a joint-stock company. The aim of this article is to answer the question about the model applied by the Polish lawmaker. In order to do so, the author takes into consideration arguments relating to literal, systemic and functional interpretation. Moreover, a large part of the analysis relates to European law on the share capital increases. The last part of the article contains conclusions relating to laws currently in force and remarks about what the laws should be, relating also to the new Bonds Act.

  Back to top


  Daniel Dąbrowski
  Multimodal transport in the light of conventions on carriage
  Despite many attempts there is still international convention regulating multimodal carriage of goods in force. In this situation such carriage (especially as regards the carrier's liability) is usually governed by the so-called network system, which means that individual sections of the multimodal transport are governed by the relevant regimes (resulting from unimodal conventions or national laws) applicable to the means of transport used on a given section. In recent years, the case law of foreign states has begun to be dominated by the trend questioning the expediency of applying unimodal transport conventions to individual sections of multimodal transport. This aggravates the legal uncertainty connected with concluding multimodal transport contracts and makes it necessary to regulate multimodal transport contracts in national law.

  Back to top


  Aleksandra Paczkowska
  Legal character of the deadline for pursuing claims for compensation in connection with establishina restricted use zone
  The topic of this article is an analysis of the solutions adopted in the Polish law concerning the deadline for pursuing claims for compensation in connection with establishing a restricted use zone. The article begins with some key remarks concerning the rules of liability to compensate. Then it mentions the issue of the legal character of the deadline for pursuing claims for compensation against the backdrop of the adopted legal regulations and case law. The article ends with the problematic issues concerning the predetermined deadline in the case of amendment or replacement of a regulation or an instrument of local law which results in restricting the ways in which a property can be used.

  Back to top


  Paweł Janda
  Priority of satisfaction of personal creditors in bankruptcy proceedings involving liquidation of the debtor's assets
  In this article the author presents the rules governing the transfer of the bankruptcy estate funds to eligible creditors. Personal creditors of the bankrupt are satisfied in the order of specified categories derived from Art. 342 of the Bankruptcy and Reorganisation Law. This writer states that in bankruptcy proceedings involving the liquidation of the debtor's assets the order in which creditors are satisfied by distributing the bankruptcy estate funds is determined by two principles: those of priority and proportionality. The first of these is used to determine the order in which the personal debts of the bankrupt are satisfied. The second one concerns the competition between personal creditors in the same category of priority. The background for the author's reflections is provided by Art. 342, 343 and 344 of the Bankruptcy and Reorganisation Law, which reflect the order of, and the competition between, creditors participating in the distribution of bankruptcy estate funds. The article also contains a detailed discussion of the way in which certain creditors' claims are classified in the given category of satisfaction.

  Back to top


  Łukasz Zamojski
  Amendments to the Act on the KRS (Polish Court Registry of Legal Entities) in compulsory proceedings
  Registry of Legal Entities) in compulsory proceedings In this article the Author deals with the newest amendment to the Act on the KRS (the Polish Court Registry of Legal Entities, counterpart of the UK Companies House) in compulsory proceedings, introduced by the Act on Amendments to the KRS Act dated 28 November 2014. In this article the Author presents his proposal of the interpretation of the newly introduced concepts, previously not used in the Act on the KRS, with particular emphasis upon the serious doubts which arise in practice of proceedings for removal from the commercial registry without conducting winding-up proceedings.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty