Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 11/2015 [279) Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Ogłoszenie konkursu PPH
str. 4

Jacek Jastrzębski
 • Opóźnienie publikacji informacji poufnych w perspektywie rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku
 • str. 5

  Jerzy Jacyszyn
 • "Wolny zawód" - anachronizm czy istotne pojęcie prawne?
 • str. 14

  Piotr Chylicki
 • O relacji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do ustawowego prawa poboru
 • str. 20

  Daniel Dąbrowski
 • Przewóz multimodalny w świetle konwencji przewozowych
 • str. 30

  Aleksandra Paczkowska
 • Charakter prawny terminu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku z ustanowieniem sfery ograniczonego użytkowania
 • str. 36

  Paweł Janda
 • Kolejność zaspokajania wierzycieli osobistych w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego
 • str. 39

  Łukasz Zamojski
 • Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie postępowania przymuszającego
 • str. 47


  Jacek Jastrzębski
  Opóźnienie publikacji informacji poufnych w perspektywie rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku
  Zawarte w art. 17 ust. 4-7 rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku regulacje dotyczące opóźniania publikacji informacji poufnej będą stosowane od 3.07.2016 r. (art. 39 ust. 2 rozporządzenia MAR). Już teraz zasadne jest podjęcie analizy modelu opóźniania publikacji informacji poufnych przyjętego w tym rozporządzeniu. Jest tak po pierwsze dlatego, że 3.07.2016 r. odpowiednie przepisy rozporządzenia MAR zaczną być stosowane w Polsce bezpośrednio, bez konieczności i niezależnie od ich implementacji, a po drugie dlatego, iż przyjęte w tym akcie prawnym zasady dotyczące publikacji informacji poufnych oraz jej opóźnienia mogą już dziś wpływać na interpretację przepisów o opóźnianiu. Wynika to w szczególności stąd, że przepisy dotyczące publikacji informacji poufnych lub jej opóźnienia operują wieloma pojęciami nieostrymi, których znaczenie musi być ustalone z uwzględnieniem ogólniejszych założeń dotyczących miejsca i roli opóźnienia publikacji w całym reżimie prawnym dotyczącym informacji poufnych.

  Początek strony


  Jerzy Jacyszyn
  "Wolny zawód" - anachronizm czy istotne pojęcie prawne?
  Czy pojęcie wolnego zawodu jest zrozumiałe? Jakie jest miejsce wolnych zawodów w obecnych realiach gospodarczych? Czy jest to pewien mit prawny, czy raczej termin ten powinien być zdefiniowany normatywnie, by było jasne, z jaką kategorią zawodową mamy do czynienia? To tylko niektóre pytania, na jakie warto odpowiedzieć, aby wykonywanie wolnych zawodów dawało się wyróżnić na tle innych profesji. Wolne zawody mają swoje wyraźne role do spełnienia w gospodarce rynkowej, są też wyodrębnione w odrębnych regulacjach prawnych. Co więcej, pojawiają się coraz to nowe zawody, które aspirują do tej grupy. W tej sytuacji ważna wydaje się odpowiedź na pytanie, czy wolne zawody należą do przeszłości, czy też mają do spełnienia ważną misję zawodową w obecnych czasach.

  Początek strony


  Piotr Chylicki
  O relacji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do ustawowego prawa poboru
  Problematyka relacji procedury warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do ustawowego prawa poboru cieszyła się zainteresowaniem doktryny właściwie już od początku uchwalenia kodeksu spółek handlowych. Z biegiem czasu narosło wokół niej wiele wątpliwości interpretacyjnych, jako że jest to zagadnienie, które powstaje na styku tej regulacji z ustawą o obligacjach oraz dyrektywą 2012/30/UE4. Warto zatem poddać ją szczegółowej analizie, zwłaszcza że wejście w życie nowej ustawy o obligacjach rzuciło nieco więcej światła na rozwiązanie przyjęte przez polskiego ustawodawcę.

  Początek strony


  Daniel Dąbrowski
  Przewóz multimodalny w świetle konwencji przewozowych
  Od wielu lat bezskutecznie są podejmowane próby wprowadzenia w życie multilateralnej konwencji międzynarodowej dotyczącej multimodalnego przewozu towarów. Brak takiej konwencji wywołuje trudności w ustaleniu, jakie przepisy prawa krajowego czy też międzynarodowego będą miały zastosowanie do całego przewozu bądź do jego poszczególnych odcinków. Wciąż rosnące znacznie przewozów multimodalnych zwiększa wagę problemu i wymusza poszukiwanie właściwych rozwiązań w ramach istniejącego systemu prawnego.

  Początek strony


  Aleksandra Paczkowska
  Charakter prawny terminu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku z ustanowieniem sfery ograniczonego użytkowania
  Obszar ograniczonego użytkowania to prawnie wyznaczony teren, na który oddziałuje usytuowany w pobliżu obiekt. Jednym z roszczeń, które ma właściciel znajdującej się na takim obszarze nieruchomości, jest możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu spadku wartości tej nieruchomości lub w związku z ograniczeniami w jej użytkowaniu oraz rozbudowie. Możliwość skorzystania z tego prawa została czasowo ograniczona. Charakter prawny terminu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku z ustanowieniem strefy ograniczonego użytkowania nie jest kontrowersyjny, jednakże już interpretacja przepisów dotyczących terminu w przypadku zmiany lub zastępowania aktu prawnego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości może powodować trudności i wymaga pogłębionej analizy.

  Początek strony


  Paweł Janda
  Kolejność zaspokajania wierzycieli osobistych w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego
  Zaspokojenie wierzyciela stanowi podstawowe zadanie postępowania upadłościowego. Jednym ze sposobów zaspokojenia jest plan podziału funduszów masy upadłości, który dotyczy wierzycieli osobistych upadłego. Przekazywanie funduszy na rzecz uprawnionych wierzycieli odbywa się w kolejności określonej kategoriami wynikającymi z art. 342 prawa upadłościowego i naprawczego. W niniejszym artykule przedstawiam zasady rządzące zaspokajaniem wierzycieli w ten sposób oraz kolejność, w jakiej uczestniczą w podziale środków pieniężnych uzyskanych z likwidacji składników masy upadłości. Omówię także zmiany dotyczące podziału na kategorię interesów wierzycieli, które wprowadza do postępowania upadłościowego ustawa – Prawo restrukturyzacyjne, a które zaczną obowiązywać od 1.01.2016 r. W postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego kolejność zaspokajania wierzycieli w drodze podziału funduszy masy upadłości determinują dwie zasady: pierwszeństwa i proporcjonalności. Pierwsza z nich znajduje zastosowanie przy ustalaniu kolejności, w jakiej odbywa się zaspokajanie wierzytelności osobistych upadłego. Druga zaś odnosi się do konkurencji wierzycieli osobistych należących do tej samej kategorii zaspokajania. Tło dla moich rozważań stanowią art. 342, art. 343 i art. 344 p.u.n., które odzwierciedlają kolejność i konkurencję wierzycieli uczestniczących w podziale funduszów masy upadłości.

  Początek strony


  Łukasz Zamojski
  Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie postępowania przymuszającego
  Ustawa z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw weszła w życie 1.01.2015 r. Omawianym aktem prawnym zmieniono przede wszystkim ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie postępowania przymuszającego sensu stricto, natomiast w postępowaniu przymuszającym sensu largo wprowadzono nową instytucję prawa w postaci procedury rozwiązania podmiotu rejestrowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Tą samą ustawą dokonano niewielkich zmian kodeksu postępowania cywilnego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz przepisów wprowadzających ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty