Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
62,10 62,10
Cena regularna: 69,00
69,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińRoman Uliasz

str. 4

Marek Świątkowski

str. 11

Krzysztof Kurosz

str. 17

Zbigniew Miczek

str. 26

Marcin Menkes

str. 31

Edyta Gapska

str. 38

Iwona Karasek-Wojciechowicz

str. 44

Rafał Woźniak

str. 54
Roman Uliasz
Dopuszczalność stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia wspólników w przedmiocie zdjęcia z porządku obrad głosowania nad inną uchwałą
Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały jest jednym ze środków prawnych przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych służących wyeliminowaniu wadliwej uchwały z obrotu prawnego (obok powództwa o uchylenie uchwały). Przesłanką warunkującą stwierdzenie nieważności uchwały jest jej sprzeczność z ustawą. Nie budzi przy tym wątpliwości, że do stwierdzenia nieważności uchwały może dojść nie tylko wtedy, gdy sama treść uchwały jest sprzeczna z ustawą (uchybienie materialne), lecz również wtedy, gdy taki zarzut można postawić wobec trybu jej powzięcia (uchybienie formalne). Tę ostatnią uwagę można również odnieść do niektórych obcych porządków prawnych. W niniejszym artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy można żądać stwierdzenia nieważności uchwały, na podstawie której dochodzi do zdjęcia z porządku obrad głosowania nad inną uchwałą, uprzednio przewidzianą w porządku obrad. W tym celu należało zbadać, czy uchwale takiej można zarzucić sprzeczność z ustawą, w szczególności zaś, czy narusza ona art. 239 § 1 k.s.h., jako uchwała, która nie została przewidziana w porządku obrad zgromadzenia. W dalszej kolejności konieczne było podjęcie próby odpowiedzi na pytanie, czy głosowanie nad wskazaną uchwałą może być uznane za głosowanie nad wnioskiem o charakterze porządkowym w rozumieniu art. 239 § 2 k.s.h., a w konsekwencji, czy przedmiotowa uchwała, o ile ma charakter wyłącznie porządkowy, może być poddana pod głosowanie mimo braku jej ujęcia w pierwotnym porządku obrad.

Początek strony


Marek Świątkowski
CETA - rewolucja również w arbitrażu inwestycyjnym
Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), której wejście w życie zostało niedawno przesądzone, zarówno w Polsce, jak i w innych państwach europejskich jest źródłem wielu kontrowersji i niepokojów. Dotyczą one przede wszystkim zniesienia ceł i barier handlowych w handlu pomiędzy państwami Unii Europejskiej a Kanadą. Media nie poświęciły większej uwagi rozdziałowi 8 CETA, regulującemu kwestie ochrony inwestycji zagranicznych i arbitrażu inwestycyjnego. Pojawiły się jedynie ogólne głosy protestu, że przepisy CETA o arbitrażu inwestycyjnym niebezpiecznie faworyzują międzynarodowe korporacje w relacjach z państwami i krajowymi przedsiębiorcami. Powyższe zdanie można byłoby uznać za prawdziwe, gdyby pomiędzy Kanadą a państwami Unii Europejskiej nie było żadnych traktatów o ochronie inwestycji (Bilateral Investment Treaty, dalej również BIT) przewidujących arbitraż jako sposób rozstrzygania sporów inwestorów z państwami przyjmującymi inwestycje.

Początek strony


Krzysztof Kurosz
Nieważność umowy kredytu na skutek wadliwego określenia warunków zmiany oprocentowania
Umowa kredytu o zmiennym oprocentowaniu powinna określać warunki zmiany oprocentowania. Reguła ta znajduje zastosowanie w wypadku każdego rodzaju kredytu: złotówkowego, walutowego, indeksowanego czy denominowanego do waluty obcej. Wadliwe określenie warunków zmiany kredytu wiąże się z pytaniem o rodzaj stosowanej wówczas sankcji. Bezwzględna nieważność całej czynności prawnej jest rozwiązaniem najdalej idącym. Zarówno w wypadku kredytów indeksowanych, jak i denominowanych w walucie obcej skutkiem nieważności umowy kredytu jest obowiązek wzajemnego zwrotu otrzymanych świadczeń. Te zaś spełnione są zazwyczaj w pieniądzu polskim. Ujmując to zagadnienie od strony ekonomicznej, następuje wówczas swoiste przewalutowanie po kursie z dnia wypłaty kredytu. W zamierzeniu artykuł ten ma być jednym z głosów w dyskusji, zwracającym uwagę na konieczność uwzględnienia zasady oznaczoności świadczenia, niezależnie od waluty kredytu.

Początek strony


Zbigniew Miczek
Zakres procesowego umocowania kuratora ustanowionego w trybie art. 42 k.c.
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza zakresu umocowania kuratora dla osób prawnych, ustanowionego na podstawie art. 42 kodeksu cywilnego, w szczególności odpowiedź na pytanie, czy zakres jego uprawnień jest wąski, wyznaczany przez pryzmat treści art. 42 § 2 k.c., czy też jest on szeroki i obejmuje wszystkie czynności określone prawem. Odpowiedź na to pytanie ma niebagatelne znaczenie nie tylko dla ochrony praw danej osoby prawnej, lecz również, a może przede wszystkim, dla ochrony praw osób trzecich, kontrahentów takich osób i ich przeciwników procesowych.

Początek strony


Marcin Menkes
"Dobrzy, źli i brzydcy". Prawne kontrowersje wokół restrukturyzacji argentyńskich obligacji
Wraz z powrotem w połowie 2016 r. Argentyny na międzynarodowe rynki finansowe byliśmy świadkami zakończenia ważnego epizodu w trwającej 15 lat batalii sądowej wynikłej z ustanowienia moratorium na spłatę zadłużenia zagranicznego, a następnie jednostronnego narzucenia warunków restrukturyzacji długu. Spór przed sądami krajowymi kilku państw i trybunałami arbitrażowymi obejmował spektrum problemów prawnych, począwszy od wykładni kontraktowej klauzuli pari passu, przez zdolność państwa do zrzeczenia się immunitetu jurysdykcyjnego i egzekucyjnego, po środki sądowe uniemożliwiające wykonanie zobowiązań jedynie względem wybranych wierzycieli w państwach trzecich. Opinia publiczna dość łatwo szafowała wyrokami, kto w sporze zasługiwał na wyrozumiałość (dłużnik), kto nieetycznie dążył do zysku (tzw. sępie fundusze), a kto okazał się nieczuły na sytuację strony pozwanej. Bliższa analiza tego fascynującego sporu uzasadnia natomiast uznanie daleko posuniętego nihilizmu moralnego wszystkich zainteresowanych, niczym w klasyce gatunku spaghetti western.

Początek strony


Edyta Gapska
Skuteczność zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie podwykonawczej wobec inwestora ponoszącego odpowiedzialność solidarną na podstawie art. 647(1) § 5 k.c.
Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych uregulowana została w art. 647(1) § 5 kodeksu cywilnego jako środek eliminacji negatywnych zjawisk w gospodarce i ochrony interesów najsłabszych podmiotów uczestniczących w inwestycjach budowlanych, tj. podwykonawców będących niejednokrotnie małymi i średnimi przedsiębiorcami. Zarówno założenia tej regulacji, jak i jej zasadność pozostają dyskusyjne, zaś liczne wątpliwości mnożą się nie tylko przy analizie przesłanek aktualizujących odpowiedzialność inwestora, tj. dotyczących okoliczności i formy wyrażenia przez niego zgody na zawarcie umowy podwykonawczej (art. 647(1) § 2 k.c.), lecz także przy ocenie zakresu związania inwestora zarzutami procesowymi przysługującymi podwykonawcy na podstawie kontraktu zawartego z wykonawcą, w tym zarzutem zapisu na sąd polubowny. Zagadnienie to łączy się z równie złożoną problematyką rozszerzonej mocy wiążącej klauzuli arbitrażowej jako determinującej tryb dochodzenia roszczeń wynikających z realizacji przez podwykonawcę robót budowlanych. Rozstrzygnięcie kwestii skuteczności umowy o arbitraż zawartej w umowie o podwykonawstwo w stosunku do solidarnie odpowiedzialnego inwestora wymaga uwzględnienia całokształtu jego sytuacji prawnej wynikającej z obowiązywania art. 647(1) § 5 k.c., a ponadto uprzedniego zaprezentowania w tym kontekście problematyki rozszerzonej skuteczności klauzuli arbitrażowej.

Początek strony


Iwona Karasek-Wojciechowicz
Wartość przejęcia przedmiotu zastawu
Przejęcie przedmiotu zabezpieczenia jest jednym ze sposobów realizacji rzeczowych zabezpieczeń wierzytelności. Coraz częściej w praktyce można się spotkać z przypadkami umownego określenia wartości przedmiotu zabezpieczenia rzeczowego (w szczególności udziałów lub akcji) na potrzeby ich przejęcia w taki sposób, że wartość ta rażąco odbiega od wartości ustalonej w oparciu o kryteria obiektywne. Przed sądy trafiają coraz częściej sprawy, w których powstają pytania o skutki takich umów: czy i w jakim zakresie przysługuje stronom swoboda w określeniu wartości przedmiotu zabezpieczenia na potrzeby przejęcia? W jaki sposób wykonanie przejęcia wpływa na dalsze rozliczenia stron w razie różnicy pomiędzy umowną wartością przedmiotu zabezpieczenia a jego wartością ustaloną w oparciu o kryteria obiektywne? Regulacje prawne w tym zakresie są dalekie od jasności, a orzecznictwo jest w tych kwestiach zróżnicowane. Analizie tej problematyki jest poświęcony niniejszy artykuł.

Początek strony


Rafał Woźniak
Informacje poufne w prawie amerykańskim - uwagi prawnoporównawcze
Amerykańskie regulacje dotyczące informacji poufnych są najstarszymi funkcjonującym na świecie, a doświadczenia amerykańskie wykorzystywane są przez prawodawców na całym świecie, w tym również przez prawodawcę europejskiego. Ze względu na odmienności prawne obu systemów, model europejski informacji poufnych cechuje się ścisłą regulacją, podczas gdy model amerykański jest w głównej mierze wynikiem działalności jurydycznej sądów. Pomimo specyficznych cech dyferencyjnych oba modele są do siebie zbliżone. Z tego też powodu za wskazane należy uznać przedstawienie rozwiązań leżących u podstaw obu tych modeli, szczególnie, że w literaturze polskiej model amerykański nie był przedmiotem intensywnych zainteresowań. Niniejszy artykuł ma na celu omówienie regulacji występujących w prawie amerykańskim na tle rozwiązań europejskich.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Roman Uliasz
 • Permissibility of annulling a general meeting resolution in the matter of removing the vote on another resolution from the agenda
 • p. 4

  Marek Świątkowski
 • CETA: revolution in investment arbitration as well
 • p. 11

  Krzysztof Kurosz
 • The nullity of a loan contract as a result of incorrect determination of the conditions of interest rate changes
 • p. 17

  Zbigniew Miczek
 • The scope of authorization of an attorney appointed to represent a company without governing bodies in court pursuant to Art. 42 of the Polish Civil Code
 • p. 26

  Marcin Menkes
 • "The Good, the Bad and the Ugly". Legal Controversies Surrounding Restructuring of Argentina Bonds
 • p. 31

  Edyta Gapska
 • The effectiveness of an arbitration clause contained in a subcontracting agreement against investor bearing joint liability on the basis of Art. 647(1) (5) of the Civil Code
 • p. 38

  Iwona Karasek-Wojciechowicz
 • Value of the seized object of pledge
 • p. 44

  Rafał Woźniak
 • Inside information in US law - comparative analysis
 • p. 54


  Roman Uliasz
  Permissibility of annulling a general meeting resolution in the matter of removing the vote on another resolution from the agenda
  In this article, an attempt is made to assess whether a resolution of the general meeting of a limited liability company to remove from the agenda an item concerning holding a vote on another resolution may be considered to be contrary to statutory law and, consequently, whether it can be validly challenged with a lawsuit for its annulment (Art. 252(1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies). The author observes that once the resolution in the matter of removing an item from the agenda was not provided for in the original agenda it is, as a rule,inconsistent with statutory law (with the assumption that the conditions specifi ed in Art. 239(1) CCPC do not occur). However,in some situations it will be possible to consider voting on the resolution in point as voting on a motion relating to order within the meaning of Art. 239(2) CCPC, which will exclude the possibility of challenging it with a lawsuit for annulment of a resolution, even though the voting on it was not included in the agenda. But such a classification of the resolution must not be automatic. Because we could indicate cases in which voting to remove from the agenda an item that anticipates voting on another resolution clearly goes beyond a purely formal modification of this agenda and serves to achieve other goals. In such a case, the resolution to remove from the agenda the vote on another resolution is not related to order and may be challenged with a lawsuit for annulment.

  Back to top


  Marek Świątkowski
  CETA: revolution in investment arbitration as well
  The CETA incorporates the European Union's new approach to investment protection and investment dispute settlement. Contrary to the numerous publicly expressed views, the new system is fairer and more transparent and has a sound institutional framework. The most important benefits of the CETA are: (1) more precise definition of protection standards,(2) clear language confirming the right to regulate at all levels of government, (3) a move away from the current arbitration system to a permanent and institution-based dispute settlement tribunal, (4) an appeals system similar to domestic legal systems, meaning that decisions will be checked for legal correctness and reversed if found deficient. The hopes are that the CETA will put investment protection and arbitration back on the right track (at least between Canada and EU states).

  Back to top


  Krzysztof Kurosz
  The nullity of a loan contract as a result of incorrect determination of the conditions of interest rate changes
  A variable-interest loan contract ought to determine the conditions of changes in the interest rate. This rule applies to all loan contracts, regardless of the currency and valorization method. The rule that each performance must be specific and the high volume of the civil-law transactions require that each loan contract contain references to particular objective factors which affect the interest rate. Such a solution reduces the uncertainty, the transaction costs and the probability of litigation. When this requirement is not met, this makes the entire loan contract null and void. This solution does not exclude possible remedies of parties that cooperate. Another possible solution, that is the obligatory conversion of such a contract into one with a fixed interest rate, would infringe the autonomy of will of the parties to a contract.

  Back to top


  Zbigniew Miczek
  The scope of authorization of an attorney appointed to represent a company without governing bodies in court pursuant to Art. 42 of the Polish Civil Code
  This article presents the issues regarding the rights of an attorney appointed pursuant to Art. 42 of the Polish Civil Code for a company which has no governing body, with a special focus on his/her function of acting on behalf of the entity for whom he/ she was appointed in civil proceedings. In the first part of article there are presented tree academic or judicial interpretations of the above-mentioned issue: (i) an attorney cannot appear in civil proceedings, (ii) an attorney can appear in civil proceedings only when a civil court declares such a possibility in its decision;(iii) an attorney can appear in civil proceedings without any court decision in this matter. Afterwards author analyses art. 42 of the Polish Civil Code, which leads to the conclusion that it is possible for an attorney to appear in civil proceedings without any court decision authorising him/her do to so.

  Back to top


  Marcin Menkes
  "The Good, the Bad and the Ugly". Legal Controversies Surrounding Restructuring of Argentina Bonds
  In 2001 Argentina declared, unprecedented in scale, moratorium on its foreign debt servicing. Consequently, Buenos Aires lost the access to foreign financial markets. Despite two attempts of bonds restructuring, it was only in 2016 that it managed to secure its way back to foreign sources of capital. 15 years were rich in court and arbitral proceedings, notably against investment funds, who had acquired the disputed bonds from the market. The media coverage and public opinion proved an important factor of the dispute. A thorough analysis justifies,however, rejection of simplistic assessments of the case.

  Back to top


  Edyta Gapska
  The effectiveness of an arbitration clause contained in a subcontracting agreement against investor bearing joint liability on the basis of Art. 647(1)(5)of the Civil Code
  Joint liability of the investor and the contractor for the payment of remuneration due to subcontractors is regulated in Art. 647(1)(5) of the Civil Code as a means of protecting the interests of the weakest - small and medium - entrepreneurs. Any assessment of the effectiveness of the arbitration clause contained in the subcontracting agreement against the jointly responsible investor needs to take into account the entirety of the investor's legal situation resulting from the application of Art. 647(1)(5) of the Civil Code, and also the issue of extended efficiency of the arbitration clause.

  Back to top


  Iwona Karasek-Wojciechowicz
  Value of the seized object of pledge
  Seizing the object of security is one of the ways of enforcing a security for debt, which security is established on assets. In practice, it is more and more frequent that the value of the object of security established on assets (especially shares) is defi ned contractually for the purposes of their seizure in an amount considerably different from the value determined using objective criteria. Courts hear more and more cases where questions arise about the effects of such contracts: are the parties free to determine themselves value of the object of security for the purpose of its seizure? How does the effected seizure influence the parties' further settlements if there is a discrepancy between the contractual value of the object of security and its value determined on the basis of objective criteria? Legal regulations in this regard are nowhere near clear,while case law on these matters varies. The present paper is devoted to analysing the above problems.

  Back to top


  Rafał Woźniak
  Inside information in US law - comparative analysis
  Although European law grew out of the US law, depending on different legal determinant factors, it evolved in differently from the American regulations. The main aim of the US regulations is elimination of the phenomenon of insider trading,while in the European model the whole subject of inside information is covered with regulations. What is interesting in US law is that, as opposed to the European model, there is no definition of inside information and this is the reason for defi ning inside information in the adjudicating activity of US courts. As a result of the aforementioned process, it is assumed that inside information must be material and non-public. The key definitional element of inside information, based on US law, is its relevance. It is emphasized that in order for such information to be recognised as relevant it is sufficient that the omitted information indicates a substantial likelihood that a reasonable shareholder would recognize such information as important when making a decision about how to vote at the general meeting. The second element which makes it possible to recognize such information as inside information is its non-public character. It should be borne in mind that in US law there is no general obligation of publishing all relevant information, similar to the one which exists in European law.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2021 [349]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty