Facebook
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 1/2017 [293) Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Roman Uliasz
 • Dopuszczalność stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia wspólnikóww przedmiocie zdjęcia z porządku obrad głosowania nad inną uchwałą
 • str. 4

  Marek Świątkowski
 • CETA - rewolucja również w arbitrażu inwestycyjnym
 • str. 11

  Krzysztof Kurosz
 • Nieważność umowy kredytu na skutek wadliwego określenia warunków zmianyoprocentowania
 • str. 17

  Zbigniew Miczek
 • Zakres procesowego umocowania kuratora ustanowionego w trybie art. 42 k.c.
 • str. 26

  Marcin Menkes
 • "Dobrzy, źli i brzydcy". Prawne kontrowersje wokół restrukturyzacjiargentyńskich obligacji
 • str. 31

  Edyta Gapska
 • Skuteczność zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie podwykonawczejwobec inwestora ponoszącego odpowiedzialność solidarną na podstawieart. 647(1) § 5 k.c.
 • str. 38

  Iwona Karasek-Wojciechowicz
 • Wartość przejęcia przedmiotu zastawu
 • str. 44

  Rafał Woźniak
 • Informacje poufne w prawie amerykańskim - uwagi prawnoporównawcze
 • str. 54


  Roman Uliasz
  Dopuszczalność stwierdzenia nieważnościuchwały zgromadzenia wspólnikóww przedmiocie zdjęcia z porządku obradgłosowania nad inną uchwałą
  Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały jest jednym ze środków prawnych przewidzianych przepisamikodeksu spółek handlowych służących wyeliminowaniu wadliwej uchwały z obrotu prawnego (obok powództwao uchylenie uchwały). Przesłanką warunkującą stwierdzenie nieważności uchwały jest jej sprzeczność z ustawą.Nie budzi przy tym wątpliwości, że do stwierdzenia nieważności uchwały może dojść nie tylko wtedy, gdy samatreść uchwały jest sprzeczna z ustawą (uchybienie materialne), lecz również wtedy, gdy taki zarzut można postawićwobec trybu jej powzięcia (uchybienie formalne). Tę ostatnią uwagę można również odnieść do niektórych obcychporządków prawnych. W niniejszym artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy można żądaćstwierdzenia nieważności uchwały, na podstawie której dochodzi do zdjęcia z porządku obrad głosowania nad innąuchwałą, uprzednio przewidzianą w porządku obrad. W tym celu należało zbadać, czy uchwale takiej można zarzucićsprzeczność z ustawą, w szczególności zaś, czy narusza ona art. 239 § 1 k.s.h., jako uchwała, która nie zostałaprzewidziana w porządku obrad zgromadzenia. W dalszej kolejności konieczne było podjęcie próby odpowiedzina pytanie, czy głosowanie nad wskazaną uchwałą może być uznane za głosowanie nad wnioskiem o charakterzeporządkowym w rozumieniu art. 239 § 2 k.s.h., a w konsekwencji, czy przedmiotowa uchwała, o ile ma charakterwyłącznie porządkowy, może być poddana pod głosowanie mimo braku jej ujęcia w pierwotnym porządku obrad.

  Początek strony


  Marek Świątkowski
  CETA - rewolucja równieżw arbitrażu inwestycyjnym
  Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), której wejście w życie zostało niedawno przesądzone,zarówno w Polsce, jak i w innych państwach europejskich jest źródłem wielu kontrowersji i niepokojów. Dotycząone przede wszystkim zniesienia ceł i barier handlowych w handlu pomiędzy państwami Unii Europejskieja Kanadą. Media nie poświęciły większej uwagi rozdziałowi 8 CETA, regulującemu kwestie ochrony inwestycjizagranicznych i arbitrażu inwestycyjnego. Pojawiły się jedynie ogólne głosy protestu, że przepisy CETA o arbitrażuinwestycyjnym niebezpiecznie faworyzują międzynarodowe korporacje w relacjach z państwami i krajowymiprzedsiębiorcami. Powyższe zdanie można byłoby uznać za prawdziwe, gdyby pomiędzy Kanadą a państwami UniiEuropejskiej nie było żadnych traktatów o ochronie inwestycji (Bilateral Investment Treaty, dalej również BIT)przewidujących arbitraż jako sposób rozstrzygania sporów inwestorów z państwami przyjmującymi inwestycje.

  Początek strony


  Krzysztof Kurosz
  Nieważność umowy kredytu na skutekwadliwego określenia warunkówzmiany oprocentowania
  Umowa kredytu o zmiennym oprocentowaniu powinna określać warunki zmiany oprocentowania. Regułata znajduje zastosowanie w wypadku każdego rodzaju kredytu: złotówkowego, walutowego, indeksowanego czydenominowanego do waluty obcej. Wadliwe określenie warunków zmiany kredytu wiąże się z pytaniem o rodzajstosowanej wówczas sankcji. Bezwzględna nieważność całej czynności prawnej jest rozwiązaniem najdalej idącym.Zarówno w wypadku kredytów indeksowanych, jak i denominowanych w walucie obcej skutkiem nieważnościumowy kredytu jest obowiązek wzajemnego zwrotu otrzymanych świadczeń. Te zaś spełnione są zazwyczaj w pieniądzupolskim. Ujmując to zagadnienie od strony ekonomicznej, następuje wówczas swoiste przewalutowaniepo kursie z dnia wypłaty kredytu. W zamierzeniu artykuł ten ma być jednym z głosów w dyskusji, zwracającymuwagę na konieczność uwzględnienia zasady oznaczoności świadczenia, niezależnie od waluty kredytu.

  Początek strony


  Zbigniew Miczek
  Zakres procesowego umocowaniakuratora ustanowionegow trybie art. 42 k.c.
  Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza zakresu umocowania kuratora dla osób prawnych, ustanowionegona podstawie art. 42 kodeksu cywilnego, w szczególności odpowiedź na pytanie, czy zakres jego uprawnień jestwąski, wyznaczany przez pryzmat treści art. 42 § 2 k.c., czy też jest on szeroki i obejmuje wszystkie czynnościokreślone prawem. Odpowiedź na to pytanie ma niebagatelne znaczenie nie tylko dla ochrony praw danej osobyprawnej, lecz również, a może przede wszystkim, dla ochrony praw osób trzecich, kontrahentów takich osób i ichprzeciwników procesowych.

  Początek strony


  Marcin Menkes
  "Dobrzy, źli i brzydcy".Prawne kontrowersjewokół restrukturyzacjiargentyńskich obligacji
  Wraz z powrotem w połowie 2016 r. Argentyny na międzynarodowe rynki finansowe byliśmy świadkami zakończeniaważnego epizodu w trwającej 15 lat batalii sądowej wynikłej z ustanowienia moratorium na spłatę zadłużeniazagranicznego, a następnie jednostronnego narzucenia warunków restrukturyzacji długu. Spór przed sądamikrajowymi kilku państw i trybunałami arbitrażowymi obejmował spektrum problemów prawnych, począwszyod wykładni kontraktowej klauzuli pari passu, przez zdolność państwa do zrzeczenia się immunitetu jurysdykcyjnegoi egzekucyjnego, po środki sądowe uniemożliwiające wykonanie zobowiązań jedynie względem wybranychwierzycieli w państwach trzecich. Opinia publiczna dość łatwo szafowała wyrokami, kto w sporze zasługiwałna wyrozumiałość (dłużnik), kto nieetycznie dążył do zysku (tzw. sępie fundusze), a kto okazał się nieczuły na sytuacjęstrony pozwanej. Bliższa analiza tego fascynującego sporu uzasadnia natomiast uznanie daleko posuniętegonihilizmu moralnego wszystkich zainteresowanych, niczym w klasyce gatunku spaghetti western.

  Początek strony


  Edyta Gapska
  Skuteczność zapisu na sąd polubownyzawartego w umowie podwykonawczejwobec inwestora ponoszącegoodpowiedzialność solidarnąna podstawie art. 647(1) § 5 k.c.
  Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułuwykonanych przez niego robót budowlanych uregulowana została w art. 647(1) § 5 kodeksu cywilnego jako środekeliminacji negatywnych zjawisk w gospodarce i ochrony interesów najsłabszych podmiotów uczestniczącychw inwestycjach budowlanych, tj. podwykonawców będących niejednokrotnie małymi i średnimi przedsiębiorcami.Zarówno założenia tej regulacji, jak i jej zasadność pozostają dyskusyjne, zaś liczne wątpliwości mnożą się nietylko przy analizie przesłanek aktualizujących odpowiedzialność inwestora, tj. dotyczących okoliczności i formywyrażenia przez niego zgody na zawarcie umowy podwykonawczej (art. 647(1) § 2 k.c.), lecz także przy oceniezakresu związania inwestora zarzutami procesowymi przysługującymi podwykonawcy na podstawie kontraktuzawartego z wykonawcą, w tym zarzutem zapisu na sąd polubowny. Zagadnienie to łączy się z równie złożonąproblematyką rozszerzonej mocy wiążącej klauzuli arbitrażowej jako determinującej tryb dochodzenia roszczeńwynikających z realizacji przez podwykonawcę robót budowlanych. Rozstrzygnięcie kwestii skuteczności umowyo arbitraż zawartej w umowie o podwykonawstwo w stosunku do solidarnie odpowiedzialnego inwestora wymagauwzględnienia całokształtu jego sytuacji prawnej wynikającej z obowiązywania art. 647(1) § 5 k.c., a ponadtouprzedniego zaprezentowania w tym kontekście problematyki rozszerzonej skuteczności klauzuli arbitrażowej.

  Początek strony


  IwonaKarasek-Wojciechowicz
  Wartość przejęciaprzedmiotu zastawu
  Przejęcie przedmiotu zabezpieczenia jest jednym ze sposobów realizacji rzeczowych zabezpieczeń wierzytelności.Coraz częściej w praktyce można się spotkać z przypadkami umownego określenia wartości przedmiotu zabezpieczeniarzeczowego (w szczególności udziałów lub akcji) na potrzeby ich przejęcia w taki sposób, że wartość ta rażącoodbiega od wartości ustalonej w oparciu o kryteria obiektywne. Przed sądy trafiają coraz częściej sprawy, w którychpowstają pytania o skutki takich umów: czy i w jakim zakresie przysługuje stronom swoboda w określeniu wartościprzedmiotu zabezpieczenia na potrzeby przejęcia? W jaki sposób wykonanie przejęcia wpływa na dalsze rozliczeniastron w razie różnicy pomiędzy umowną wartością przedmiotu zabezpieczenia a jego wartością ustaloną w oparciuo kryteria obiektywne? Regulacje prawne w tym zakresie są dalekie od jasności, a orzecznictwo jest w tych kwestiachzróżnicowane. Analizie tej problematyki jest poświęcony niniejszy artykuł.

  Początek strony


  Rafał Woźniak
  Informacje poufne w prawieamerykańskim - uwagiprawnoporównawcze
  Amerykańskie regulacje dotyczące informacji poufnych są najstarszymi funkcjonującym na świecie, a doświadczeniaamerykańskie wykorzystywane są przez prawodawców na całym świecie, w tym również przez prawodawcę europejskiego.Ze względu na odmienności prawne obu systemów, model europejski informacji poufnych cechuje sięścisłą regulacją, podczas gdy model amerykański jest w głównej mierze wynikiem działalności jurydycznej sądów.Pomimo specyficznych cech dyferencyjnych oba modele są do siebie zbliżone. Z tego też powodu za wskazanenależy uznać przedstawienie rozwiązań leżących u podstaw obu tych modeli, szczególnie, że w literaturze polskiejmodel amerykański nie był przedmiotem intensywnych zainteresowań. Niniejszy artykuł ma na celu omówienieregulacji występujących w prawie amerykańskim na tle rozwiązań europejskich.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  Roman Uliasz
 • Permissibility of annulling a general meeting resolution in the matterof removing the vote on another resolution from the agenda
 • p. 4

  Marek Świątkowski
 • CETA: revolution in investment arbitration as well
 • p. 11

  Krzysztof Kurosz
 • The nullity of a loan contract as a result of incorrect determinationof the conditions of interest rate changes
 • p. 17

  Zbigniew Miczek
 • The scope of authorization of an attorney appointed to represent a companywithout governing bodies in court pursuant to Art. 42 of the Polish Civil Code
 • p. 26

  Marcin Menkes
 • "The Good, the Bad and the Ugly". Legal Controversies SurroundingRestructuring of Argentina Bonds
 • p. 31

  Edyta Gapska
 • The effectiveness of an arbitration clause contained in a subcontractingagreement against investor bearing joint liability on the basisof Art. 647(1) (5) of the Civil Code
 • p. 38

  Iwona Karasek-Wojciechowicz
 • Value of the seized object of pledge
 • p. 44

  Rafał Woźniak
 • Inside information in US law - comparative analysis
 • p. 54


  Roman Uliasz
  Permissibility of annulling a general meetingresolution in the matter of removing the vote onanother resolution from the agenda
  In this article, an attempt is made to assess whether a resolutionof the general meeting of a limited liability company to removefrom the agenda an item concerning holding a vote on anotherresolution may be considered to be contrary to statutory lawand, consequently, whether it can be validly challenged witha lawsuit for its annulment (Art. 252(1) of the Code of CommercialPartnerships and Companies). The author observes thatonce the resolution in the matter of removing an item from theagenda was not provided for in the original agenda it is, as a rule,inconsistent with statutory law (with the assumption that theconditions specifi ed in Art. 239(1) CCPC do not occur). However,in some situations it will be possible to consider voting onthe resolution in point as voting on a motion relating to orderwithin the meaning of Art. 239(2) CCPC, which will excludethe possibility of challenging it with a lawsuit for annulmentof a resolution, even though the voting on it was not includedin the agenda. But such a classification of the resolution mustnot be automatic. Because we could indicate cases in whichvoting to remove from the agenda an item that anticipates votingon another resolution clearly goes beyond a purely formalmodification of this agenda and serves to achieve other goals.In such a case, the resolution to remove from the agenda thevote on another resolution is not related to order and may bechallenged with a lawsuit for annulment.

  Back to top


  Marek Świątkowski
  CETA: revolution in investment arbitration as well
  The CETA incorporates the European Union's new approachto investment protection and investment dispute settlement.Contrary to the numerous publicly expressed views, thenew system is fairer and more transparent and has a soundinstitutional framework. The most important benefits of theCETA are: (1) more precise definition of protection standards,(2) clear language confirming the right to regulate at all levelsof government, (3) a move away from the current arbitrationsystem to a permanent and institution-based disputesettlement tribunal, (4) an appeals system similar to domesticlegal systems, meaning that decisions will be checked for legalcorrectness and reversed if found deficient. The hopes are thatthe CETA will put investment protection and arbitration backon the right track (at least between Canada and EU states).

  Back to top


  Krzysztof Kurosz
  The nullity of a loan contract as a result of incorrectdetermination of the conditions of interest rate changes
  A variable-interest loan contract ought to determine the conditionsof changes in the interest rate. This rule applies to allloan contracts, regardless of the currency and valorizationmethod. The rule that each performance must be specificand the high volume of the civil-law transactions require thateach loan contract contain references to particular objectivefactors which affect the interest rate. Such a solution reducesthe uncertainty, the transaction costs and the probability oflitigation. When this requirement is not met, this makes theentire loan contract null and void. This solution does notexclude possible remedies of parties that cooperate. Anotherpossible solution, that is the obligatory conversion of such acontract into one with a fixed interest rate, would infringethe autonomy of will of the parties to a contract.

  Back to top


  Zbigniew Miczek
  The scope of authorization of an attorney appointedto represent a company without governing bodies in courtpursuant to Art. 42 of the Polish Civil Code
  This article presents the issues regarding the rights of an attorneyappointed pursuant to Art. 42 of the Polish Civil Code fora company which has no governing body, with a special focuson his/her function of acting on behalf of the entity for whom he/she was appointed in civil proceedings. In the first part of articlethere are presented tree academic or judicial interpretations ofthe above-mentioned issue: (i) an attorney cannot appear incivil proceedings, (ii) an attorney can appear in civil proceedingsonly when a civil court declares such a possibility in its decision;(iii) an attorney can appear in civil proceedings without anycourt decision in this matter. Afterwards author analyses art. 42of the Polish Civil Code, which leads to the conclusion that it ispossible for an attorney to appear in civil proceedings withoutany court decision authorising him/her do to so.

  Back to top


  Marcin Menkes
  "The Good, the Bad and the Ugly". Legal ControversiesSurrounding Restructuring of Argentina Bonds
  In 2001 Argentina declared, unprecedented in scale, moratoriumon its foreign debt servicing. Consequently, Buenos Aires lostthe access to foreign financial markets. Despite two attemptsof bonds restructuring, it was only in 2016 that it managedto secure its way back to foreign sources of capital. 15 yearswere rich in court and arbitral proceedings, notably againstinvestment funds, who had acquired the disputed bonds fromthe market. The media coverage and public opinion proved animportant factor of the dispute. A thorough analysis justifies,however, rejection of simplistic assessments of the case.

  Back to top


  Edyta Gapska
  The effectiveness of an arbitration clause contained ina subcontracting agreement against investor bearingjoint liability on the basis of Art. 647(1)(5)of the Civil Code
  Joint liability of the investor and the contractor for the paymentof remuneration due to subcontractors is regulated inArt. 647(1)(5) of the Civil Code as a means of protecting theinterests of the weakest - small and medium - entrepreneurs.Any assessment of the effectiveness of the arbitration clausecontained in the subcontracting agreement against the jointlyresponsible investor needs to take into account the entirety ofthe investor's legal situation resulting from the applicationof Art. 647(1)(5) of the Civil Code, and also the issue of extendedefficiency of the arbitration clause.

  Back to top


  IwonaKarasek-Wojciechowicz
  Value of the seized object of pledge
  Seizing the object of security is one of the ways of enforcinga security for debt, which security is established on assets.In practice, it is more and more frequent that the value of theobject of security established on assets (especially shares) isdefi ned contractually for the purposes of their seizure in anamount considerably different from the value determinedusing objective criteria. Courts hear more and more caseswhere questions arise about the effects of such contracts: arethe parties free to determine themselves value of the object ofsecurity for the purpose of its seizure? How does the effectedseizure influence the parties' further settlements if there isa discrepancy between the contractual value of the object ofsecurity and its value determined on the basis of objectivecriteria? Legal regulations in this regard are nowhere near clear,while case law on these matters varies. The present paper isdevoted to analysing the above problems.

  Back to top


  Rafał Woźniak
  Inside information in US law - comparative analysis
  Although European law grew out of the US law, dependingon different legal determinant factors, it evolved in differentlyfrom the American regulations. The main aim of the USregulations is elimination of the phenomenon of insider trading,while in the European model the whole subject of insideinformation is covered with regulations. What is interestingin US law is that, as opposed to the European model, there isno definition of inside information and this is the reason fordefi ning inside information in the adjudicating activity of UScourts. As a result of the aforementioned process, it is assumedthat inside information must be material and non-public. Thekey definitional element of inside information, based on USlaw, is its relevance. It is emphasized that in order for suchinformation to be recognised as relevant it is sufficient thatthe omitted information indicates a substantial likelihoodthat a reasonable shareholder would recognize such informationas important when making a decision about how to voteat the general meeting. The second element which makes itpossible to recognize such information as inside informationis its non-public character. It should be borne in mind that inUS law there is no general obligation of publishing all relevantinformation, similar to the one which exists in European law.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty