Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 1/2017 [293) Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Roman Uliasz
 • Dopuszczalność stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia wspólników w przedmiocie zdjęcia z porządku obrad głosowania nad inną uchwałą
 • str. 4

  Marek Świątkowski
 • CETA - rewolucja również w arbitrażu inwestycyjnym
 • str. 11

  Krzysztof Kurosz
 • Nieważność umowy kredytu na skutek wadliwego określenia warunków zmiany oprocentowania
 • str. 17

  Zbigniew Miczek
 • Zakres procesowego umocowania kuratora ustanowionego w trybie art. 42 k.c.
 • str. 26

  Marcin Menkes
 • "Dobrzy, źli i brzydcy". Prawne kontrowersje wokół restrukturyzacji argentyńskich obligacji
 • str. 31

  Edyta Gapska
 • Skuteczność zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie podwykonawczej wobec inwestora ponoszącego odpowiedzialność solidarną na podstawie art. 647(1) § 5 k.c.
 • str. 38

  Iwona Karasek-Wojciechowicz
 • Wartość przejęcia przedmiotu zastawu
 • str. 44

  Rafał Woźniak
 • Informacje poufne w prawie amerykańskim - uwagi prawnoporównawcze
 • str. 54


  Roman Uliasz
  Dopuszczalność stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia wspólników w przedmiocie zdjęcia z porządku obrad głosowania nad inną uchwałą
  Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały jest jednym ze środków prawnych przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych służących wyeliminowaniu wadliwej uchwały z obrotu prawnego (obok powództwa o uchylenie uchwały). Przesłanką warunkującą stwierdzenie nieważności uchwały jest jej sprzeczność z ustawą. Nie budzi przy tym wątpliwości, że do stwierdzenia nieważności uchwały może dojść nie tylko wtedy, gdy sama treść uchwały jest sprzeczna z ustawą (uchybienie materialne), lecz również wtedy, gdy taki zarzut można postawić wobec trybu jej powzięcia (uchybienie formalne). Tę ostatnią uwagę można również odnieść do niektórych obcych porządków prawnych. W niniejszym artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy można żądać stwierdzenia nieważności uchwały, na podstawie której dochodzi do zdjęcia z porządku obrad głosowania nad inną uchwałą, uprzednio przewidzianą w porządku obrad. W tym celu należało zbadać, czy uchwale takiej można zarzucić sprzeczność z ustawą, w szczególności zaś, czy narusza ona art. 239 § 1 k.s.h., jako uchwała, która nie została przewidziana w porządku obrad zgromadzenia. W dalszej kolejności konieczne było podjęcie próby odpowiedzi na pytanie, czy głosowanie nad wskazaną uchwałą może być uznane za głosowanie nad wnioskiem o charakterze porządkowym w rozumieniu art. 239 § 2 k.s.h., a w konsekwencji, czy przedmiotowa uchwała, o ile ma charakter wyłącznie porządkowy, może być poddana pod głosowanie mimo braku jej ujęcia w pierwotnym porządku obrad.

  Początek strony


  Marek Świątkowski
  CETA - rewolucja również w arbitrażu inwestycyjnym
  Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), której wejście w życie zostało niedawno przesądzone,zarówno w Polsce, jak i w innych państwach europejskich jest źródłem wielu kontrowersji i niepokojów. Dotyczą one przede wszystkim zniesienia ceł i barier handlowych w handlu pomiędzy państwami Unii Europejskiej a Kanadą. Media nie poświęciły większej uwagi rozdziałowi 8 CETA, regulującemu kwestie ochrony inwestycji zagranicznych i arbitrażu inwestycyjnego. Pojawiły się jedynie ogólne głosy protestu, że przepisy CETA o arbitrażu inwestycyjnym niebezpiecznie faworyzują międzynarodowe korporacje w relacjach z państwami i krajowymi przedsiębiorcami. Powyższe zdanie można byłoby uznać za prawdziwe, gdyby pomiędzy Kanadą a państwami Unii Europejskiej nie było żadnych traktatów o ochronie inwestycji (Bilateral Investment Treaty, dalej również BIT)przewidujących arbitraż jako sposób rozstrzygania sporów inwestorów z państwami przyjmującymi inwestycje.

  Początek strony


  Krzysztof Kurosz
  Nieważność umowy kredytu na skutek wadliwego określenia warunków zmiany oprocentowania
  Umowa kredytu o zmiennym oprocentowaniu powinna określać warunki zmiany oprocentowania. Reguła ta znajduje zastosowanie w wypadku każdego rodzaju kredytu: złotówkowego, walutowego, indeksowanego czy denominowanego do waluty obcej. Wadliwe określenie warunków zmiany kredytu wiąże się z pytaniem o rodzaj stosowanej wówczas sankcji. Bezwzględna nieważność całej czynności prawnej jest rozwiązaniem najdalej idącym. Zarówno w wypadku kredytów indeksowanych, jak i denominowanych w walucie obcej skutkiem nieważności umowy kredytu jest obowiązek wzajemnego zwrotu otrzymanych świadczeń. Te zaś spełnione są zazwyczaj w pieniądzu polskim. Ujmując to zagadnienie od strony ekonomicznej, następuje wówczas swoiste przewalutowanie po kursie z dnia wypłaty kredytu. W zamierzeniu artykuł ten ma być jednym z głosów w dyskusji, zwracającym uwagę na konieczność uwzględnienia zasady oznaczoności świadczenia, niezależnie od waluty kredytu.

  Początek strony


  Zbigniew Miczek
  Zakres procesowego umocowania kuratora ustanowionego w trybie art. 42 k.c.
  Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza zakresu umocowania kuratora dla osób prawnych, ustanowionego na podstawie art. 42 kodeksu cywilnego, w szczególności odpowiedź na pytanie, czy zakres jego uprawnień jest wąski, wyznaczany przez pryzmat treści art. 42 § 2 k.c., czy też jest on szeroki i obejmuje wszystkie czynności określone prawem. Odpowiedź na to pytanie ma niebagatelne znaczenie nie tylko dla ochrony praw danej osoby prawnej, lecz również, a może przede wszystkim, dla ochrony praw osób trzecich, kontrahentów takich osób i ich przeciwników procesowych.

  Początek strony


  Marcin Menkes
  "Dobrzy, źli i brzydcy". Prawne kontrowersje wokół restrukturyzacji argentyńskich obligacji
  Wraz z powrotem w połowie 2016 r. Argentyny na międzynarodowe rynki finansowe byliśmy świadkami zakończenia ważnego epizodu w trwającej 15 lat batalii sądowej wynikłej z ustanowienia moratorium na spłatę zadłużenia zagranicznego, a następnie jednostronnego narzucenia warunków restrukturyzacji długu. Spór przed sądami krajowymi kilku państw i trybunałami arbitrażowymi obejmował spektrum problemów prawnych, począwszy od wykładni kontraktowej klauzuli pari passu, przez zdolność państwa do zrzeczenia się immunitetu jurysdykcyjnego i egzekucyjnego, po środki sądowe uniemożliwiające wykonanie zobowiązań jedynie względem wybranych wierzycieli w państwach trzecich. Opinia publiczna dość łatwo szafowała wyrokami, kto w sporze zasługiwał na wyrozumiałość (dłużnik), kto nieetycznie dążył do zysku (tzw. sępie fundusze), a kto okazał się nieczuły na sytuację strony pozwanej. Bliższa analiza tego fascynującego sporu uzasadnia natomiast uznanie daleko posuniętego nihilizmu moralnego wszystkich zainteresowanych, niczym w klasyce gatunku spaghetti western.

  Początek strony


  Edyta Gapska
  Skuteczność zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie podwykonawczej wobec inwestora ponoszącego odpowiedzialność solidarną na podstawie art. 647(1) § 5 k.c.
  Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych uregulowana została w art. 647(1) § 5 kodeksu cywilnego jako środek eliminacji negatywnych zjawisk w gospodarce i ochrony interesów najsłabszych podmiotów uczestniczących w inwestycjach budowlanych, tj. podwykonawców będących niejednokrotnie małymi i średnimi przedsiębiorcami. Zarówno założenia tej regulacji, jak i jej zasadność pozostają dyskusyjne, zaś liczne wątpliwości mnożą się nie tylko przy analizie przesłanek aktualizujących odpowiedzialność inwestora, tj. dotyczących okoliczności i formy wyrażenia przez niego zgody na zawarcie umowy podwykonawczej (art. 647(1) § 2 k.c.), lecz także przy ocenie zakresu związania inwestora zarzutami procesowymi przysługującymi podwykonawcy na podstawie kontraktu zawartego z wykonawcą, w tym zarzutem zapisu na sąd polubowny. Zagadnienie to łączy się z równie złożoną problematyką rozszerzonej mocy wiążącej klauzuli arbitrażowej jako determinującej tryb dochodzenia roszczeń wynikających z realizacji przez podwykonawcę robót budowlanych. Rozstrzygnięcie kwestii skuteczności umowy o arbitraż zawartej w umowie o podwykonawstwo w stosunku do solidarnie odpowiedzialnego inwestora wymaga uwzględnienia całokształtu jego sytuacji prawnej wynikającej z obowiązywania art. 647(1) § 5 k.c., a ponadto uprzedniego zaprezentowania w tym kontekście problematyki rozszerzonej skuteczności klauzuli arbitrażowej.

  Początek strony


  Iwona Karasek-Wojciechowicz
  Wartość przejęcia przedmiotu zastawu
  Przejęcie przedmiotu zabezpieczenia jest jednym ze sposobów realizacji rzeczowych zabezpieczeń wierzytelności. Coraz częściej w praktyce można się spotkać z przypadkami umownego określenia wartości przedmiotu zabezpieczenia rzeczowego (w szczególności udziałów lub akcji) na potrzeby ich przejęcia w taki sposób, że wartość ta rażąco odbiega od wartości ustalonej w oparciu o kryteria obiektywne. Przed sądy trafiają coraz częściej sprawy, w których powstają pytania o skutki takich umów: czy i w jakim zakresie przysługuje stronom swoboda w określeniu wartości przedmiotu zabezpieczenia na potrzeby przejęcia? W jaki sposób wykonanie przejęcia wpływa na dalsze rozliczenia stron w razie różnicy pomiędzy umowną wartością przedmiotu zabezpieczenia a jego wartością ustaloną w oparciu o kryteria obiektywne? Regulacje prawne w tym zakresie są dalekie od jasności, a orzecznictwo jest w tych kwestiach zróżnicowane. Analizie tej problematyki jest poświęcony niniejszy artykuł.

  Początek strony


  Rafał Woźniak
  Informacje poufne w prawie amerykańskim - uwagi prawnoporównawcze
  Amerykańskie regulacje dotyczące informacji poufnych są najstarszymi funkcjonującym na świecie, a doświadczenia amerykańskie wykorzystywane są przez prawodawców na całym świecie, w tym również przez prawodawcę europejskiego. Ze względu na odmienności prawne obu systemów, model europejski informacji poufnych cechuje się ścisłą regulacją, podczas gdy model amerykański jest w głównej mierze wynikiem działalności jurydycznej sądów. Pomimo specyficznych cech dyferencyjnych oba modele są do siebie zbliżone. Z tego też powodu za wskazane należy uznać przedstawienie rozwiązań leżących u podstaw obu tych modeli, szczególnie, że w literaturze polskiej model amerykański nie był przedmiotem intensywnych zainteresowań. Niniejszy artykuł ma na celu omówienie regulacji występujących w prawie amerykańskim na tle rozwiązań europejskich.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty