Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,79 64,79
Cena regularna: 71,99
71,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińJerzy Rajski

str. 4

Piotr Pinior

str. 8

Paweł Janda

str. 15

Tomasz Szczurowski

str. 22

Michał Żurek

str. 29

Marcin Śledzikowski

str. 40

Mariusz Korpalski

str. 46

Dawid Buszmak

str. 51

Jerzy Rajski
Problemy umów dotyczących lokali mieszkalnych zawieranych przez spółdzielnie mieszkaniowe z ich członkami
Spółdzielnie mieszkaniowe będące osobami prawnymi prowadzącymi działalność gospodarczą w stosunkach kontraktowych dotyczących lokali mieszkalnych zarówno ze swoimi członkami, jak i innymi kontrahentami, są zobowiązane do staranności określanej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Członek spółdzielni mieszkaniowej jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Umowy dotyczące lokali mieszkalnych zawierane przez spółdzielnie mieszkaniowe z ich członkami podobnie jak z innymi osobami fizycznymi, niebędącymi przedsiębiorcami, mają typowy dla stosunków prawno-konsumenckich charakter. Sąd Najwyższy (dalej jako SN) stanął na takim stanowisku w kilku orzeczeniach. Natomiast w innych wyraził odmienny pogląd, stosownie do którego należy uznać, że spółdzielnie mieszkaniowe, zawierając umowy dotyczące lokali ze swoim członkami, nie prowadzą działalności gospodarczej. W konsekwencji są obowiązane jedynie do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach tego rodzaju. Oznacza to, że spółdzielnie mieszkaniowe w stosunkach kontraktowych z członkami dotyczących lokali mieszkalnych nie są zobowiązane do wykazania zwiększonego zaangażowania, zapobiegliwości, rzetelności i dokładności wymaganych od profesjonalistów przy wykonywaniu zobowiązań. Powstał spór co do terminu przedawnienia roszczeń majątkowych wynikających z powyższych umów. W tej sytuacji uzasadnione wydaje się ponowienie postulatu podjęcia przez SN odpowiedniej uchwały w celu przywrócenia niezbędnej jednolitości orzecznictwa w tej ważnej - zarówno z prawnego, jak i społeczno-gospodarczego punktu widzenia - sprawie.

Początek strony


Piotr Pinior
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone spółce zależnej
Problematyka odpowiedzialności spółki dominującej wobec spółek zależnych w grupie spółek wywołuje wiele wątpliwości z uwagi na brak regulacji prawnej w tym zakresie w przepisach kodeksu spółek handlowych. Wprawdzie potrzebę uregulowania tych kwestii dostrzegła Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, a nawet opracowany został projekt zmiany kodeksu spółek handlowych wprowadzający nowe rozwiązania prawne, jednak ostatecznie zmiana ta nie została uchwalona przez parlament. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki odpowiedzialności spółki dominującej za szkody wyrządzone spółce zależnej poprzez usystematyzowanie oraz ocenę skuteczności instrumentów ochrony wspólników mniejszościowych, jak również zasad dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec spółki dominującej, w zależności od rodzaju powiązań spółki dominującej ze spółką zależną.

Początek strony


Paweł Janda
Konkurencja wierzycieli osobistych w postępowaniu upadłościowym po nowelizacji
Od 1.01.2016 r. obowiązują znowelizowane przepisy prawa upadłościowego dotyczące podziału wierzycieli na kategorie interesów. W związku z tym w postępowaniach upadłościowych, w których wniosek o ogłoszenie upadłości wpłynął po wejściu w życie ustawy, zmieni się kolejność zaspokajania poszczególnych wierzytelności. W sposób istotny została zmieniona kolejność zaspokajania należności publicznoprawnych powstałych przed ogłoszeniem upadłości. Należności te zostały pozbawione pierwszeństwa przed wierzytelnościami "kontaktowymi" upadłego. Należności publicznoprawne, w tym należności podatkowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zaliczane są do kategorii drugiej zaspokojenia, wraz z innymi należnościami nieobjętymi innymi kategoriami. Następnym istotnym novum jest wyodrębnienie z kategoryzowania wierzytelności powstałych po ogłoszeniu upadłości w wyniku działań syndyka. Wierzytelności te zgodnie z art. 343 pr. up., jako koszty postępowania oraz inne zobowiązania masy upadłości, zaspokaja się w pierwszej kolejności, przed kategorią określoną przepisem art. 342 ust. 1 pkt 1 pr. up. Ponadto uprzywilejowanie w zaspokajaniu tych wierzytelności polega na możliwości bieżącej realizacji wypłat w miarę wpływu do masy stosownych sum, bez potrzeby sporządzania planów podziału funduszów masy upadłości.

Początek strony


Tomasz Szczurowski
Gwarancja wadialna a konsorcjum
Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka z zakresu stosowania prawa zamówień publicznych. Jego celem jest rozważenie sposobu prawidłowego wniesienia wadium w postaci gwarancji bankowej (ubezpieczeniowej) w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia publicznego ubiega się wspólnie kilka podmiotów (konsorcjum).

Początek strony


Michał Żurek
W poszukiwaniu optymalnego modelu regulacji struktury majątkowej spółki z o.o. - ujęcie prawno-ekonomiczne
W polskiej oraz europejskiej debacie na temat funkcji i przyszłości kapitału zakładowego spółki prywatnej wiele powiedziano na temat wad instytucji kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy uważa się więc za "prymitywną technikę regulacyjną", mechanizm, który generuje więcej kosztów niż korzyści. Jednak dane empiryczne wskazują, że ta instytucja wciąż odgrywa ważną, a wręcz niezastąpioną rolę jako fundusz startowy. Niniejszy artykuł posługując się danymi statystycznymi oraz ekonomicznymi, poszukuje odpowiedzi, po pierwsze, na pytanie, czy minimalny kapitał zakładowy powinien zostać utrzymany, a jeśli tak, to w oparciu o jakie kryteria i na jakim poziomie należy ustalić jego wysokość. Po drugie, czy możliwe jest zrelatywizowanie normatywnej wysokości posiadanych przez spółkę funduszy własnych w stosunku do skali prowadzonej przez nią działalności gospodarczej na podstawie wskaźników struktury finansowania przedsiębiorstwa.

Początek strony


Marci Śledzikowski
Translatywne nabycie statusu komandytariusza w ramach spółki komandytowej
Zgodnie z dyspozycją art. 10 kodeksu spółek handlowych wspólnik spółki osobowej, a w tym także komandytariusz, może przenieść ogół przysługujących mu praw i obowiązków na inną osobę tylko wtedy, gdy umowa spółki tak stanowi oraz - co do zasady - po uzyskaniu uprzedniej zgody pozostałych wspólników. Ta na pierwszy rzut oka prosta i zrozumiała regulacja wywołuje na gruncie praktycznym liczne wątpliwości oraz stwarza wiele problemów interpretacyjnych nie tylko pośród przedstawicieli doktryny prawa handlowego, lecz także przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w ramach umowy spółki komandytowej. W ramach niniejszego artykułu zostaną przedstawione problemy związane z translatywnym nabyciem statusu komandytariusza w ramach spółki komandytowej.

Początek strony


Mariusz Korpalski
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ujemnym oprocentowaniu kredytu
28.12.2015 r. zostały wydane pierwsze decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako UOKiK) w sprawie wyliczania wysokości rat kredytowych bez uwzględniania spadku stopy referencyjnej LIBOR poniżej zera i poniżej wartości bezwzględnej umówionej marży. Problem prawny dotyczy w tej samej mierze klauzul odsetkowych odnoszących się do innych stóp referencyjnych takich jak WIBOR czy EURIBOR, które jeszcze nie są tak nisko notowane. Decyzje UOKiK dotyczą dwóch spośród ośmiu banków, u których rozpoznano powyższą praktykę, a kolejne decyzje są spodziewane w najbliższym czasie. Przedmiotem artykułu jest ocena cywilistycznych skutków spadku notowań stopy odsetkowej poniżej zera w zakresie skuteczności postanowień umów kredytu lub pożyczki.

Początek strony


Dawid Buszmak
Działanie lub zaniechanie sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy spółki jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu na podstawie art. 293 k.s.h.
Problem rozumienia przesłanki działania lub zaniechania sprzecznego z prawem lub postanowieniami umowy (odpowiednio statutu) spółki na podstawie art. 293 i art. 483 kodeksu spółek handlowych wywołuje od wielu lat ożywioną dyskusję w literaturze. Zasadniczo spory koncentrują się wokół zagadnienia, czy funkcjonariusz spółki jest odpowiedzialny już za samo naruszenie zasad należytej staranności, czy też do przypisania odpowiedzialności konieczne jest wykazanie sprzeczności zachowania z konkretnym przepisem prawa lub postanowieniem umowy (statutu) spółki. Wydaje się, że takie alternatywne ujęcie omawianego problemu nie jest w pełni zasadne. Niniejszy artykuł jest propozycją nieco odmiennego spojrzenia na problematykę działania lub zaniechania sprzecznego z prawem lub postanowieniami umowy spółki jako przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie art. 293 k.s.h. Dla porządku można dodać, że przypisanie odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie omawianej regulacji wymaga, oprócz spełnienia przesłanki działania lub zaniechania sprzecznego z prawem lub postanowieniami umowy spółki, zaistnienia szkody oraz powiązania kauzalnego między takim działaniem lub zaniechaniem a jego następstwami w świetle teorii adekwatnego związku przyczynowego. W niniejszym artykule rozważania zostały ograniczone do jednej tylko kategorii podmiotów, tj. członków zarządu spółki z o.o., należy jednak zaznaczyć, że wiele poczynionych ustaleń będzie aktualnych także w odniesieniu do innych osób, o których mowa w art. 293 i art. 483 k.s.h. Poza ramami opracowania pozostawiono problematykę szkody i powiązań kauzalnych.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Jerzy Rajski
 • Questions concerning contracts relating to apartments concluded by housing cooperatives with their members
 • p. 4

  Piotr Pinior
 • Liability for damage inflicted on subsidiary
 • p. 8

  Paweł Janda
 • Competition between personal creditors in bankruptcy proceedings after amendments
 • p. 15

  Tomasz Szczurowski
 • Tender guarantee and a consortium
 • p. 22

  Michał Żurek
 • In search of the optimum regulatory model of asset structure of a limited liability company. Legal and economic perspective
 • p. 29

  Marcin Śledzikowski
 • Translative acqusition of the status of limited partner in a limited partnership
 • p. 40

  Mariusz Korpalski
 • Polish anti-trust body (UOKiK) about negative interest rates on bank loans
 • p. 46

  Dawid Buszmak
 • Actions or omissions contrary to the law or the articles of association as a prerequisite of liability of members of the management board in damages under Art. 293 of the Code of Commercial Partnerships and Companies
 • p. 51


  Jerzy Rajski
  Questions concerning contracts relating to apartments concluded by housing cooperatives with their members
  Housing cooperatives as juridical persons conducting economic activities have to act in any contractual relations with their members as well as with other parties, with due diligence determined taking into account the professional nature of their activities. A member of a cooperative is a consumer in the civil law sense. Contracts concerning apartments concluded by the housing cooperatives with their members (as well as with other persons who are not entrepreneurs) are of the nature characteristic of consumer law relationships. The Supreme Court has expressed this opinion in a number of its decisions. However, in some other ones it took a different stance, indicating that housing cooperatives do not conduct economic activities when they conclude contracts concerning apartments with their members. As a consequence, they only have to act with due diligence generally required in a given kind of relationships. Thus a controversy has arisen in respect of the period of limitation, arising from the above contractual relations. Therefore, it seems indispensable to postulate again that the Supreme Court adopt a relevant resolution in order to restore the necessary uniformity of case law in this matter, which is important from both the legal and socio-economic points of view.

  Back to top


  Piotr Pinior
  Liability for damage inflicted on subsidiary
  The question of civil liability of the parent company towards its subsidiaries and the protection of minority shareholders' rights in groups of companies is a matter causing great disputes in the literature. However the instruments of minorities' rights' protection can be inefficient and the issue of civil liability towards subsidiary companies is not regulated by the Polish law. This paper describes the questions of the parent company's civil liability based on the duty of loyalty of shareholders and the issue of liability if a management contract is concluded for the subsidiary company.

  Back to top


  Paweł Janda
  Competition between personal creditors in bankruptcy proceedings after amendments
  In bankruptcy proceedings, in which the bankruptcy motion was received after 31 December 2015, the order in which personal debts of the bankrupt are satisfi ed has changed. There has been a significant change in the position of public debts incurred before the declaration of bankruptcy. These receivables no longer take precedence over debts under contracts and are satisfied together with them in the second category. Another important amendment is putting the claims that arose after the declaration of bankruptcy as a result of trustee's actions before other categories of debt satisfaction. Those claims, in accordance with Art. 343 of the Bankruptcy Law, as the costs and other liabilities in bankruptcy, are satisfied in the first place, before the category specifi ed by Art. 342(1)(1) BL. In addition, the preference in the satisfaction of those receivables means it is possible to make payments as the relevant sums are paid into the bankruptcy estate, without the need to draw up plans of the distribution of funds of the bankruptcy estate.

  Back to top


  Tomasz Szczurowski
  Tender guarantee and a consortium
  The article analyses the possibility of paying the tender deposit in the form of a bank or insurance guarantee if economic operators set up a consortium to take part in a tender for a public contract together. The author believes that it is possible to pay the deposit naming only one of those economic operators. In the first part of the article the author presents judgements and legal literature concerning this problem. He underlines that there is not one point of view. In the second part, the author describe his own view. In his opinion this form of bank or insurance guarantee may be used as the deposit and it is sufficient protection for the contracting authority, because it is similar to paying the deposit in cash.

  Back to top


  Michał Żurek
  In search of the optimum regulatory model of asset structure of a limited liability company. Legal and economic perspective
  Minimum share capital, which is being eliminated in many European legislations, following the example of Anglo-Saxon legal systems, plays an important role as the starting equity. Although reduction of the minimum share capital boosted the number of limited liability companies being set up, certain figures show that the quality of those capital-less companies and their added value for the economy are dubious and this leads to the competition between such extremely different forms of conducting business activity as a company and an individual doing business. Therefore minimum share capital fixed at a low level may play an important role as the eliminating factor of ill-judged and economically unjustified market entries. And it loses its importance in a company as a developed enterprise. Any reform of this institution should take into account such instruments as the duty to establish provisions calculated on the basis of liabilities, while the model of completely capitalless limited liability company has to be combined with more radical creditor protection instruments, such as liability of the actual management board members in case of company insolvency, as well as public law regulations in the field of supervision by the registering authority over the discharge of information duties by such companies.

  Back to top


  Marcin Śledzikowski
  Translative acqusition of the status of limited partner in a limited partnership
  The Code of Commercial Partnerships and Companies introduces the rule of transferability of membership of limited partners in a limited partnership. In this scope the concept of the limited partner's 'membership', based on the capital and limited liability up to the amount of commendam sum, is similar to the position of a shareholder in a limited liability company. This article covers the most important issues related to or arising from transferring the status of a limited partner onto another entity, which due to its scope and the reflections presented, has a practical dimension in addition to the theoretical character. The issues raised in the article are an introduction to a discussion on the nature of the membership of partnerships.

  Back to top


  Mariusz Korpalski
  Polish anti-trust body (UOKiK) about negative interest rates on bank loans
  The Polish anti-trust body (UOKiK) issued its first decisions dealing with bank refusal to apply negative interest rates on loans pegged to LIBOR. If money gains in value with time, interest on loan ceases to be necessary for justifying the creditor's interest in granting loans. The bank can still profi t from the difference between deposit interest rates and credit interest rates, as well as from fees. Banks should strive to neutralize their owns risks arising from variability of market indicators. In case the parties agree to settle interest according to formulas allowing for settlement of negative loan interest rates, it means they concluded an agreement which combines a loan and an interest rate forward contract. Even if repayment of a principal instalment is not every time accompanied by repayment of interest, it does not imply. however, that the principal was made available free of charge. The charges for banking operations do not result directly from the nature of a banking operation.

  Back to top


  Dawid Buszmak
  Actions or omissions contrary to the law or the articles of association as a prerequisite of liability of members of the management board in damages under Art. 293 of the Code of Commercial Partnerships and Companies
  The article suggests that there are possibilities to broaden the understanding of the prerequisite of 'breach of the law or the articles of association of the company' regardless of the assumption that breach of duty of care is a question of illegality or fault. Both points of view obviously demand different argumentation. Although this writer personally finds the former one very persuasive, the article bases rather on the latter one since it is more popular in Polish jurisprudence. Legal norms enshrined in the provisions of law impose on members of the board a general duty of conducting the company's affairs and representing the company (they have to aim for the company to achieve its objective and take adequate measures, but this objective itself is out of the scope of their obligation). These norms may be also realized or breached to a certain extent. It is necessary to use the criterion of interest of the company to judge the degree of realization of this general duty.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty