Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 5/2016 [285) Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Jerzy Rajski
 • Problemy umów dotyczących lokali mieszkalnych zawieranych przez spółdzielnie mieszkaniowe z ich członkami
 • str. 4

  Piotr Pinior
 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone spółce zależnej
 • str. 8

  Paweł Janda
 • Konkurencja wierzycieli osobistych w postępowaniu upadłościowym po nowelizacji
 • str. 15

  Tomasz Szczurowski
 • Gwarancja wadialna a konsorcjum
 • str. 22

  Michał Żurek
 • W poszukiwaniu optymalnego modelu regulacji struktury majątkowej spółki z o.o. - ujęcie prawno-ekonomiczne
 • str. 29

  Marcin Śledzikowski
 • Translatywne nabycie statusu komandytariusza w ramach spółki komandytowej
 • str. 40

  Mariusz Korpalski
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ujemnym oprocentowaniu kredytu
 • str. 46

  Dawid Buszmak
 • Działanie lub zaniechanie sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy spółki jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu na podstawie art. 293 k.s.h.
 • str. 51


  Jerzy Rajski
  Problemy umów dotyczących lokali mieszkalnych zawieranych przez spółdzielnie mieszkaniowe z ich członkami
  Spółdzielnie mieszkaniowe będące osobami prawnymi prowadzącymi działalność gospodarczą w stosunkach kontraktowych dotyczących lokali mieszkalnych zarówno ze swoimi członkami, jak i innymi kontrahentami, są zobowiązane do staranności określanej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Członek spółdzielni mieszkaniowej jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Umowy dotyczące lokali mieszkalnych zawierane przez spółdzielnie mieszkaniowe z ich członkami podobnie jak z innymi osobami fizycznymi, niebędącymi przedsiębiorcami, mają typowy dla stosunków prawno-konsumenckich charakter. Sąd Najwyższy (dalej jako SN) stanął na takim stanowisku w kilku orzeczeniach. Natomiast w innych wyraził odmienny pogląd, stosownie do którego należy uznać, że spółdzielnie mieszkaniowe, zawierając umowy dotyczące lokali ze swoim członkami, nie prowadzą działalności gospodarczej. W konsekwencji są obowiązane jedynie do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach tego rodzaju. Oznacza to, że spółdzielnie mieszkaniowe w stosunkach kontraktowych z członkami dotyczących lokali mieszkalnych nie są zobowiązane do wykazania zwiększonego zaangażowania, zapobiegliwości, rzetelności i dokładności wymaganych od profesjonalistów przy wykonywaniu zobowiązań. Powstał spór co do terminu przedawnienia roszczeń majątkowych wynikających z powyższych umów. W tej sytuacji uzasadnione wydaje się ponowienie postulatu podjęcia przez SN odpowiedniej uchwały w celu przywrócenia niezbędnej jednolitości orzecznictwa w tej ważnej - zarówno z prawnego, jak i społeczno-gospodarczego punktu widzenia - sprawie.

  Początek strony


  Piotr Pinior
  Odpowiedzialność za szkody wyrządzone spółce zależnej
  Problematyka odpowiedzialności spółki dominującej wobec spółek zależnych w grupie spółek wywołuje wiele wątpliwości z uwagi na brak regulacji prawnej w tym zakresie w przepisach kodeksu spółek handlowych. Wprawdzie potrzebę uregulowania tych kwestii dostrzegła Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, a nawet opracowany został projekt zmiany kodeksu spółek handlowych wprowadzający nowe rozwiązania prawne, jednak ostatecznie zmiana ta nie została uchwalona przez parlament. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki odpowiedzialności spółki dominującej za szkody wyrządzone spółce zależnej poprzez usystematyzowanie oraz ocenę skuteczności instrumentów ochrony wspólników mniejszościowych, jak również zasad dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec spółki dominującej, w zależności od rodzaju powiązań spółki dominującej ze spółką zależną.

  Początek strony


  Paweł Janda
  Konkurencja wierzycieli osobistych w postępowaniu upadłościowym po nowelizacji
  Od 1.01.2016 r. obowiązują znowelizowane przepisy prawa upadłościowego dotyczące podziału wierzycieli na kategorie interesów. W związku z tym w postępowaniach upadłościowych, w których wniosek o ogłoszenie upadłości wpłynął po wejściu w życie ustawy, zmieni się kolejność zaspokajania poszczególnych wierzytelności. W sposób istotny została zmieniona kolejność zaspokajania należności publicznoprawnych powstałych przed ogłoszeniem upadłości. Należności te zostały pozbawione pierwszeństwa przed wierzytelnościami "kontaktowymi" upadłego. Należności publicznoprawne, w tym należności podatkowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zaliczane są do kategorii drugiej zaspokojenia, wraz z innymi należnościami nieobjętymi innymi kategoriami. Następnym istotnym novum jest wyodrębnienie z kategoryzowania wierzytelności powstałych po ogłoszeniu upadłości w wyniku działań syndyka. Wierzytelności te zgodnie z art. 343 pr. up., jako koszty postępowania oraz inne zobowiązania masy upadłości, zaspokaja się w pierwszej kolejności, przed kategorią określoną przepisem art. 342 ust. 1 pkt 1 pr. up. Ponadto uprzywilejowanie w zaspokajaniu tych wierzytelności polega na możliwości bieżącej realizacji wypłat w miarę wpływu do masy stosownych sum, bez potrzeby sporządzania planów podziału funduszów masy upadłości.

  Początek strony


  Tomasz Szczurowski
  Gwarancja wadialna a konsorcjum
  Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka z zakresu stosowania prawa zamówień publicznych. Jego celem jest rozważenie sposobu prawidłowego wniesienia wadium w postaci gwarancji bankowej (ubezpieczeniowej) w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia publicznego ubiega się wspólnie kilka podmiotów (konsorcjum).

  Początek strony


  Michał Żurek
  W poszukiwaniu optymalnego modelu regulacji struktury majątkowej spółki z o.o. - ujęcie prawno-ekonomiczne
  W polskiej oraz europejskiej debacie na temat funkcji i przyszłości kapitału zakładowego spółki prywatnej wiele powiedziano na temat wad instytucji kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy uważa się więc za "prymitywną technikę regulacyjną", mechanizm, który generuje więcej kosztów niż korzyści. Jednak dane empiryczne wskazują, że ta instytucja wciąż odgrywa ważną, a wręcz niezastąpioną rolę jako fundusz startowy. Niniejszy artykuł posługując się danymi statystycznymi oraz ekonomicznymi, poszukuje odpowiedzi, po pierwsze, na pytanie, czy minimalny kapitał zakładowy powinien zostać utrzymany, a jeśli tak, to w oparciu o jakie kryteria i na jakim poziomie należy ustalić jego wysokość. Po drugie, czy możliwe jest zrelatywizowanie normatywnej wysokości posiadanych przez spółkę funduszy własnych w stosunku do skali prowadzonej przez nią działalności gospodarczej na podstawie wskaźników struktury finansowania przedsiębiorstwa.

  Początek strony


  Marci Śledzikowski
  Translatywne nabycie statusu komandytariusza w ramach spółki komandytowej
  Zgodnie z dyspozycją art. 10 kodeksu spółek handlowych wspólnik spółki osobowej, a w tym także komandytariusz, może przenieść ogół przysługujących mu praw i obowiązków na inną osobę tylko wtedy, gdy umowa spółki tak stanowi oraz - co do zasady - po uzyskaniu uprzedniej zgody pozostałych wspólników. Ta na pierwszy rzut oka prosta i zrozumiała regulacja wywołuje na gruncie praktycznym liczne wątpliwości oraz stwarza wiele problemów interpretacyjnych nie tylko pośród przedstawicieli doktryny prawa handlowego, lecz także przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w ramach umowy spółki komandytowej. W ramach niniejszego artykułu zostaną przedstawione problemy związane z translatywnym nabyciem statusu komandytariusza w ramach spółki komandytowej.

  Początek strony


  Mariusz Korpalski
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ujemnym oprocentowaniu kredytu
  28.12.2015 r. zostały wydane pierwsze decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako UOKiK) w sprawie wyliczania wysokości rat kredytowych bez uwzględniania spadku stopy referencyjnej LIBOR poniżej zera i poniżej wartości bezwzględnej umówionej marży. Problem prawny dotyczy w tej samej mierze klauzul odsetkowych odnoszących się do innych stóp referencyjnych takich jak WIBOR czy EURIBOR, które jeszcze nie są tak nisko notowane. Decyzje UOKiK dotyczą dwóch spośród ośmiu banków, u których rozpoznano powyższą praktykę, a kolejne decyzje są spodziewane w najbliższym czasie. Przedmiotem artykułu jest ocena cywilistycznych skutków spadku notowań stopy odsetkowej poniżej zera w zakresie skuteczności postanowień umów kredytu lub pożyczki.

  Początek strony


  Dawid Buszmak
  Działanie lub zaniechanie sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy spółki jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu na podstawie art. 293 k.s.h.
  Problem rozumienia przesłanki działania lub zaniechania sprzecznego z prawem lub postanowieniami umowy (odpowiednio statutu) spółki na podstawie art. 293 i art. 483 kodeksu spółek handlowych wywołuje od wielu lat ożywioną dyskusję w literaturze. Zasadniczo spory koncentrują się wokół zagadnienia, czy funkcjonariusz spółki jest odpowiedzialny już za samo naruszenie zasad należytej staranności, czy też do przypisania odpowiedzialności konieczne jest wykazanie sprzeczności zachowania z konkretnym przepisem prawa lub postanowieniem umowy (statutu) spółki. Wydaje się, że takie alternatywne ujęcie omawianego problemu nie jest w pełni zasadne. Niniejszy artykuł jest propozycją nieco odmiennego spojrzenia na problematykę działania lub zaniechania sprzecznego z prawem lub postanowieniami umowy spółki jako przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie art. 293 k.s.h. Dla porządku można dodać, że przypisanie odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie omawianej regulacji wymaga, oprócz spełnienia przesłanki działania lub zaniechania sprzecznego z prawem lub postanowieniami umowy spółki, zaistnienia szkody oraz powiązania kauzalnego między takim działaniem lub zaniechaniem a jego następstwami w świetle teorii adekwatnego związku przyczynowego. W niniejszym artykule rozważania zostały ograniczone do jednej tylko kategorii podmiotów, tj. członków zarządu spółki z o.o., należy jednak zaznaczyć, że wiele poczynionych ustaleń będzie aktualnych także w odniesieniu do innych osób, o których mowa w art. 293 i art. 483 k.s.h. Poza ramami opracowania pozostawiono problematykę szkody i powiązań kauzalnych.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty