Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińWojciech Pyzioł, Anna Walaszek-Pyzioł

str. 4

Artur Nowacki

str. 14

Wojciech Chabasiewicz

str. 17

Joanna Krukowska-Korombel

str. 25

Robert Rykowski

str. 32

Piotr Grabarczyk

str. 40

Agnieszka Sztoldman

str. 48
Wojciech Pyzioł, Anna Walaszek-Pyzioł
Pozycja prawna banku jako wykonawcy usług transferu środków pieniężnych
Ustawa z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych implementuje do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Skutkiem wejścia w życie tej ustawy jest wiele istotnych zmian w pozycji prawnej dostawców usług płatniczych. Głównymi dostawcami tych usług były i pozostają nadal banki. Artykuł zawiera omówienie tych zmian i ich krytyczną ocenę. Szczególną uwagę poświęcono usługom transferu środków pieniężnych i ich dwom podstawowym formom, jakimi są tzw. polecenie przelewu oraz tzw. polecenie zapłaty.

Początek strony


Artur Nowacki
Zarząd spółki partnerskiej
Zgodnie z art. 97 § 1 kodeksu spółek handlowych umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki partnerskiej powierza się zarządowi. Przedmiotem artykułu jest analiza kodeksowej regulacji zarządu w spółce partnerskiej.

Początek strony


Wojciech Chabasiewicz
Obligatariusz w postępowaniu upadłościowym
Polski rynek obligacji rozwija się dynamicznie. Jednak zawirowania w gospodarce będą coraz częściej uderzać w emitentów obligacji, przysparzając problemów obligatariuszom. Przepisy prawa upadłościowego i naprawczego dotyczące obligacji są jednak dalekie od jednoznaczności. Wiąże się to częściowo z faktem, że obowiązujące przepisy są prawie dosłownym powtórzeniem regulacji przedwojennych. To zabieg celowy, choć niedoskonały.

Początek strony


Joanna Krukowska-Korombel
Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu oraz do wykonywania prawa głosu
Implementowana przepisami ustawy z 5.12.2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.07.2007 r. w pkt 10 preambuły stanowi, że dobry ład korporacyjny wymaga sprawnej i skutecznej procedury głosowania przez pełnomocnika (osobę fizyczną lub prawną umocowaną przez akcjonariusza do wykonywania w jego imieniu niektórych lub wszystkich praw przysługujących mu na walnym zgromadzeniu), zaś wszystkie istniejące ograniczenia i niedogodności, których efektem jest zbytnie komplikowanie lub podrażanie głosowania przez pełnomocnika powinny być usunięte. Artykuł stanowi próbę przeglądu wszystkich istotnych zagadnień związanych z instytucją pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu uregulowaną przepisami kodeksu spółek handlowych w brzmieniu obowiązującym od 3.08.2009 r., a zarazem udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy tak określone cele ustawodawcy wspólnotowego zostały osiągnięte?

Początek strony


Robert Rykowski
Dopuszczalność prowadzenia spraw spółki przez osobę trzecią
Ograniczona regulacja umowy spółki cywilnej (art. 860-875 kodeksu cywilnego) rodzi pytania o aktualność unormowań, które były przewidziane w kodeksie zobowiązań, a zostały pominięte w kodeksie cywilnym. Jednym z przykładów jest art. 557 § 1 k.z., który postanawiał, że prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki cywilnej mogą zostać powierzone osobie trzeciej na podstawie odrębnego stosunku prawnego. Brak odpowiednika tego przepisu rodzi wątpliwości, czy de lege lata dopuszczalne jest powierzenie prowadzenia spraw spółki cywilnej osobie trzeciej. Udzielenie pozytywnej odpowiedzi w tej kwestii rodzi od razu zaś kolejne pytania: jakie są warunki takiego powierzenia? Czy może ono nastąpić za wynagrodzeniem? Próbę częściowego wyjaśnienia tej problematyki stanowi niniejszy artykuł.

Początek strony


Piotr Grabarczyk
Prawo właściwe dla transgranicznej emisji papierów wartościowych na przykładzie euroobligacji
Praktyka rynkowa pokazuje rosnące zainteresowanie polskich przedsiębiorców pozyskaniem finansowania na zagranicznych rynkach finansowych w formie euroobligacji, czego świadectwem były m.in. emisje PKO Finance AB (spółki zależnej PKO BP SA) w 2010 r. i 2011 r. oraz emisja Miasta Stołecznego Warszawy w 2009 r. (wszystkie zostały przeprowadzone w ramach programów Euro Medium Term Notes). Popularność euroobligacji skłoniła autora do przeprowadzenia analizy wybranych zagadnień kolizyjnoprawnych, związanych z emitowaniem tych papierów wartościowych.

Początek strony


Agnieszka Sztoldman
Ochrona prawna formy towaru lub opakowania znacznie zwiększającego wartość towaru
Zastosowanie przeszkód funkcjonalnych w praktyce prawa znaków towarowych jest problematyczne. Interpretacja przesłanki art. 7 ust. 1 lit. e ppkt iii rozporządzenia Rady nr 207/2009/WE w sprawie znaków towarowych w niedawnej sprawie Bang&Olufsen AS v. OHIM pokazała, że Sąd UE (dawny Sąd Pierwszej Instancji, SPI, dalej jako Sąd) orzekając, oddalił się od pierwotnego celu doktryny funkcjonalności - zapewnienia efektywnej konkurencji. Wątpliwości może budzić permanentne wyłączenie spod ochrony prawa znaków towarowych, niezależnie od oceny zdolności odróżniającej oraz konkurencyjnego potencjału, funkcjonalnych oznaczeń, które składają się wyłącznie z kształtu znacznie zwiększającego wartość towaru. Podjęte rozważania prowadzą do wniosku o konieczności zniesienia powyższej przesłanki zakazu rejestracji oznaczeń.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Wojciech Pyzioł, Anna Walaszek-Pyzioł
 • Legal status of a bank as provider of funds transfer services
 • p. 4

  Artur Nowacki
 • Management board of a professional partnership
 • p. 14

  Wojciech Chabasiewicz
 • Bondholder in bankruptcy proceedings
 • p. 17

  Joanna Krukowska-Korombel
 • General Meeting Attendance and the Exercise of Shareholder Voting Rights by Proxy
 • p. 25

  Robert Rykowski
 • The admissibility of entrust of managing affairs of civil law partnership by third party
 • p. 32

  Piotr Grabarczyk
 • Governing law for cross-border issue of securities based on the example of euronotes
 • p. 40

  Agnieszka Sztoldman
 • Protection of the shape that gives substantial value to the good
 • p. 48
  Wojciech Pyzioł, Anna Walaszek-Pyzioł
  Legal status of a bank as provider of funds transfer services
  The Act of 19 August 2011 on Payment Services introduced many important changes relating to the status of payment service providers. The main providers of these services were, and still are, banks. This article aims to analyse and critically assess the new legal regulations concerning the terms on which banks provide funds transfer services, as one of the basic kinds of payment services. The changes in question concern in particular the scope of bank's information duties, the procedure for filing funds transfer orders, permissibility of revoking such orders, the time for their performance, as well as the issue of bank's responsibility for failing to perform a transfer or performing it improperly. The above issues were discussed using the example of two basic forms of funds transfer, namely transfer order and direct debit.

  Back to top


  Artur Nowacki
  Management board of a professional partnership
  The article discusses establishment in a professional partnership of a management board as well as appointment and dismissal of its members. It contains also an analysis of the terms and conditions of representing and managing the professional partnership (including the extent of partners' involvement), should a management board be establised. Finally it discusses also the legal nature of the management board established in a professional partnership in the context of the partnership not being a legal person.

  Back to top


  Wojciech Chabasiewicz
  Bondholder in bankruptcy proceedings
  The Polish bond market has been dynamically growing. However, the economic turmoil will increasingly effect the bond issuers, causing problems for bondholders. The provisions of the bankruptcy and reorganization law regarding bonds are yet far from being unambiguous. This is partially related to the fact that the current regulations almost literally repeat the pre-war regulations. This has been done deliberately, though imperfectly.

  Back to top


  Joanna Krukowska-Korombel
  General Meeting Attendance and the Exercise of Shareholder Voting Rights by Proxy
  Item 10 of the preamble to Directive 2007/36/EC of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007, implemented by the provisions of the Act of 5 December 2008 amending the Code of Commercial Companies and the Act on Trading in Financial Instruments, states that good corporate governance demands proxy voting (achieved through individuals or legal entities duly authorized by shareholders to exercise some or all of their shareholder rights during general meetings) to be smooth and effective, and that any restrictions and hindrances rendering proxy voting costly or troublesome should be lifted. This article constitutes an attempt at examining all pertinent issues related to both general meeting attendance and the exercise of shareholder voting rights by proxy, provided for in the Code of Commercial Companies as worded as of 3 August 2009. Furthermore, the article seeks to examine if the aims of EU lawmakers in this domain have been achieved.

  Back to top


  Robert Rykowski
  The admissibility of entrust of managing affairs of civil law partnership by third party
  Within the principle of freedom of contract the partners can entrust third party with a right to manage the affairs of civil law partnership. Third party is entitled and obliged to perform specified actions which in a given case constitute the management of affairs. The partners do not lose a right to manage the affairs of civil law partnership, but just entrust a third party with management activities. The legal ramifications of civil law partnership exclude the possibility to entrust the management of its affairs solely to the third party. The third party itself does not have any rights and obligations arising from civil law partnership, but just these resulting from separate legal relationship, which forms the basis for actions and can reserve the relevant remuneration for a third party.

  Back to top


  Piotr Grabarczyk
  Governing law for cross-border issue of securities based on the example of euronotes
  Market practice shows a growing interest of Polish businesses in raising financing in foreign financial markets through euronotes issues, which is evidenced by transactions such as the issues of euronotes by PKO Finance AB (a subsidiary of PKO BP SA) in 2010 and 2011 as well as by the issue of euronotes by the Capital City of Warsaw in 2009 (all of the aforementioned issues were effected under the Euro Medium Term Notes programmes). The popularity of euronotes induced the author of this article to analyze selected issues regarding conflicts of law principles related to the issues of such securities.

  Back to top


  Agnieszka Sztoldman
  Protection of the shape that gives substantial value to the good
  Practical application of functional grounds for refusal of registration in trademark law is problematic. Recent interpretation of the conditions under Art. 7(1) (e) third indent of Regulation No 207/2009 made by the General Court in the judgment in case Bang & Olufsen AS v OHIM proved that the original purpose of the doctrine of functionality - supporting and maintaining effective competition, has now been lost out of sight. The permanent exclusion from trademark protection of functional signs that consists exclusively from the form that gives substantial value to the goods, regardless the assessment of its acquired distinctiveness and competitive potential, causes doubts. The author argues that the ban on registration of such signs should be eliminated.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty