Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 3/2012 [235] Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Wojciech Pyzioł, Anna Walaszek-Pyzioł
 • Pozycja prawna banku jako wykonawcy usługi transferu środków pieniężnych
 • str. 4

  Artur Nowacki
 • Zarząd spółki partnerskiej
 • str. 14

  Wojciech Chabasiewicz
 • Obligatariusz w postępowaniu upadłościowym
 • str. 17

  Joanna Krukowska-Korombel
 • Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu oraz do wykonywania prawa głosu
 • str. 25

  Robert Rykowski
 • Dopuszczalność prowadzenie spraw spółki przez osobę trzecią
 • str. 32

  Piotr Grabarczyk
 • Prawo właściwe dla transgranicznej emisji papierów wartościowych na przykładzie euroobligacji
 • str. 40

  Agnieszka Sztoldman
 • Ochrona prawna formy towaru lub opakowania znacznie zwiększającego wartość towaru
 • str. 48
  Wojciech Pyzioł, Anna Walaszek-Pyzioł
  Pozycja prawna banku jako wykonawcy usług transferu środków pieniężnych
  Ustawa z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych implementuje do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Skutkiem wejścia w życie tej ustawy jest wiele istotnych zmian w pozycji prawnej dostawców usług płatniczych. Głównymi dostawcami tych usług były i pozostają nadal banki. Artykuł zawiera omówienie tych zmian i ich krytyczną ocenę. Szczególną uwagę poświęcono usługom transferu środków pieniężnych i ich dwom podstawowym formom, jakimi są tzw. polecenie przelewu oraz tzw. polecenie zapłaty.

  Początek strony


  Artur Nowacki
  Zarząd spółki partnerskiej
  Zgodnie z art. 97 § 1 kodeksu spółek handlowych umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki partnerskiej powierza się zarządowi. Przedmiotem artykułu jest analiza kodeksowej regulacji zarządu w spółce partnerskiej.

  Początek strony


  Wojciech Chabasiewicz
  Obligatariusz w postępowaniu upadłościowym
  Polski rynek obligacji rozwija się dynamicznie. Jednak zawirowania w gospodarce będą coraz częściej uderzać w emitentów obligacji, przysparzając problemów obligatariuszom. Przepisy prawa upadłościowego i naprawczego dotyczące obligacji są jednak dalekie od jednoznaczności. Wiąże się to częściowo z faktem, że obowiązujące przepisy są prawie dosłownym powtórzeniem regulacji przedwojennych. To zabieg celowy, choć niedoskonały.

  Początek strony


  Joanna Krukowska-Korombel
  Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu oraz do wykonywania prawa głosu
  Implementowana przepisami ustawy z 5.12.2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.07.2007 r. w pkt 10 preambuły stanowi, że dobry ład korporacyjny wymaga sprawnej i skutecznej procedury głosowania przez pełnomocnika (osobę fizyczną lub prawną umocowaną przez akcjonariusza do wykonywania w jego imieniu niektórych lub wszystkich praw przysługujących mu na walnym zgromadzeniu), zaś wszystkie istniejące ograniczenia i niedogodności, których efektem jest zbytnie komplikowanie lub podrażanie głosowania przez pełnomocnika powinny być usunięte. Artykuł stanowi próbę przeglądu wszystkich istotnych zagadnień związanych z instytucją pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu uregulowaną przepisami kodeksu spółek handlowych w brzmieniu obowiązującym od 3.08.2009 r., a zarazem udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy tak określone cele ustawodawcy wspólnotowego zostały osiągnięte?

  Początek strony


  Robert Rykowski
  Dopuszczalność prowadzenia spraw spółki przez osobę trzecią
  Ograniczona regulacja umowy spółki cywilnej (art. 860-875 kodeksu cywilnego) rodzi pytania o aktualność unormowań, które były przewidziane w kodeksie zobowiązań, a zostały pominięte w kodeksie cywilnym. Jednym z przykładów jest art. 557 § 1 k.z., który postanawiał, że prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki cywilnej mogą zostać powierzone osobie trzeciej na podstawie odrębnego stosunku prawnego. Brak odpowiednika tego przepisu rodzi wątpliwości, czy de lege lata dopuszczalne jest powierzenie prowadzenia spraw spółki cywilnej osobie trzeciej. Udzielenie pozytywnej odpowiedzi w tej kwestii rodzi od razu zaś kolejne pytania: jakie są warunki takiego powierzenia? Czy może ono nastąpić za wynagrodzeniem? Próbę częściowego wyjaśnienia tej problematyki stanowi niniejszy artykuł.

  Początek strony


  Piotr Grabarczyk
  Prawo właściwe dla transgranicznej emisji papierów wartościowych na przykładzie euroobligacji
  Praktyka rynkowa pokazuje rosnące zainteresowanie polskich przedsiębiorców pozyskaniem finansowania na zagranicznych rynkach finansowych w formie euroobligacji, czego świadectwem były m.in. emisje PKO Finance AB (spółki zależnej PKO BP SA) w 2010 r. i 2011 r. oraz emisja Miasta Stołecznego Warszawy w 2009 r. (wszystkie zostały przeprowadzone w ramach programów Euro Medium Term Notes). Popularność euroobligacji skłoniła autora do przeprowadzenia analizy wybranych zagadnień kolizyjnoprawnych, związanych z emitowaniem tych papierów wartościowych.

  Początek strony


  Agnieszka Sztoldman
  Ochrona prawna formy towaru lub opakowania znacznie zwiększającego wartość towaru
  Zastosowanie przeszkód funkcjonalnych w praktyce prawa znaków towarowych jest problematyczne. Interpretacja przesłanki art. 7 ust. 1 lit. e ppkt iii rozporządzenia Rady nr 207/2009/WE w sprawie znaków towarowych w niedawnej sprawie Bang&Olufsen AS v. OHIM pokazała, że Sąd UE (dawny Sąd Pierwszej Instancji, SPI, dalej jako Sąd) orzekając, oddalił się od pierwotnego celu doktryny funkcjonalności - zapewnienia efektywnej konkurencji. Wątpliwości może budzić permanentne wyłączenie spod ochrony prawa znaków towarowych, niezależnie od oceny zdolności odróżniającej oraz konkurencyjnego potencjału, funkcjonalnych oznaczeń, które składają się wyłącznie z kształtu znacznie zwiększającego wartość towaru. Podjęte rozważania prowadzą do wniosku o konieczności zniesienia powyższej przesłanki zakazu rejestracji oznaczeń.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty