Facebook
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 1/2016 [281) Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Ogłoszenie konkursu PPH
str. 4

Joanna Kruczalak-Jankowska
 • Tendencje zmian regulacji prawnych niewypłacalności przedsiębiorców w prawie polskim
 • str. 5

  Konrad Osajda
 • Uwagi o pojęciu niewypłacalności w świetle nowelizacji prawa upadłościowego
 • str. 11

  Artur Nowacki
 • Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej
 • str. 17

  Józef Okolski, Sonia Strzelecka
 • Problematyka legitymacji akcjonariusza współmałżonka w świetle podziału majątku wspólnego a zdatność arbitrażowa
 • str. 25

  Aleksandra Krawczyk
 • Przebicie przez przypisanie w koncernie
 • str. 34

  Jakub Fornalik, Katarzyna Szczudlik
 • Sprzeczność z zasadą pacta sunt servanda jako podstawa uchylenia wyroku sądu polubownego
 • str. 40

  Sebastian Koczur
 • Wpływ zmiany liczebności zarządu spółki kapitałowej na stosunek pracy jego członka
 • str. 46

  Aleksandra Surma
 • Funkcjonowanie rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej
 • str. 53


  Joanna Kruczalak-Jankowska
  Tendencje zmian regulacji prawnych niewypłacalności przedsiębiorców w prawie polskim
  W ostatnim czasie w obszarze regulacji prawnych dotyczących niewypłacalności przedsiębiorców mamy do czynienia z istotnymi zmianami zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. W prawie polskim zmiany te wprowadza prawo restrukturyzacyjne, co do zasady obowiązujące od 1.01.2016 r., natomiast w prawie europejskim jest to rozporządzenie 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego przyjęte 20.05.2015 r. Stanowi ono nową wersję rozporządzenia nr 1346/2000. Rozporządzenie 2015/848 weszło już w życie, ale będzie stosowane od 26.06.2017 r.

  Początek strony


  Konrad Osajda
  Uwagi o pojęciu niewypłacalności w świetle nowelizacji prawa upadłościowego
  Wśród wielu zmian wprowadzanych w prawie upadłościowym mocą prawa restrukturyzacyjnego jedną z najważniejszych jest modyfikacja pojęcia niewypłacalności, już choćby z tego względu, że jest to fundament prawa upadłościowego - to wobec dłużnika niewypłacalnego może zostać ogłoszona upadłość (art. 10 prawa upadłościowego i naprawczego) albo w razie jego niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością wobec dłużnika może zostać wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne (art. 6 ust. 1 pr. rest.). Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wątpliwości interpretacyjne i dotyczące stosowania prawa, jakie mogą powstać na tle nowego ujęcia instytucji niewypłacalności, zwłaszcza w kontekście dotychczasowego brzmienia przepisów. Poprzedzi je zwięzła prezentacja konstrukcji prawnej instytucji niewypłacalności po nowelizacji prawa upadłościowego. niedopuszczalności ujemnych odsetek.

  Początek strony


  Artur Nowacki
  Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej
  Przedmiotem artykułu jest problematyka odpowiedzialności partnerów za zobowiązania spółki partnerskiej. Zgodnie z art. 95 § 1 kodeksu spółek handlowych partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

  Początek strony


  Józef Okolski, Sonia Strzelecka
  Problematyka legitymacji akcjonariusza współmałżonka w świetle podziału majątku wspólnego a zdatność arbitrażowa
  Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie panuje rozbieżność poglądów, w skład którego z majątków wchodzą prawa z akcji objęte bądź nabyte z majątku wspólnego małżonków przez jednego z nich. Powyższy sposób objęcia bądź nabycia akcji budzi również wiele wątpliwości w zakresie uznania jako akcjonariusza małżonka, który - choć nie brał udziału w objęciu bądź nabyciu akcji - to jednak w odpowiednim czasie ujawnił wolę uczestnictwa w spółce. W niniejszym artykule autorzy poddają analizie prawnej powyższe zagadnienia w kontekście przepisów kodeksu spółek handlowych oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, odwołując się do poglądów doktryny oraz orzecznictwa w tym zakresie, a także wskazują na problematykę dochodzenia rozliczeń dywidendy w postępowaniu działowym.

  Początek strony


  Aleksandra Krawczyk
  Przebicie przez przypisanie w koncernie
  Autonomia prawna spółki kapitałowej ma w prawie osobowym fundamentalne znaczenie. Konstrukcja prawna tego typu spółki działa jak zasłona korporacyjna udziałowca, chroniąc go przed roszczeniami wierzycieli spółki i pozwalając na racjonalne zdywersyfikowanie prowadzonej działalności gospodarczej. Niekiedy odrębna osobowość prawna spółki bywa jednak wykorzystywana w złej wierze. Szczególnie dogodne do tego warunki powstają w koncernach. Narażeni na skutki nadużycia autonomii prawnej spółki są zaś przede wszystkim ci wierzyciele, którzy albo nie wchodzą w stosunek prawny z nią dobrowolnie, albo nie dysponują na tyle silną pozycją negocjacyjną, aby prawidłowo zabezpieczyć swoje interesy. Typowym przykładem takich wierzycieli są pracownicy.

  Początek strony


  Jakub Fornalik, Katarzyna Szczudlik
  Sprzeczność z zasadą pacta sunt servanda jako podstawa uchylenia wyroku sądu polubownego
  Sprzeczność wyroku sądu polubownego z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej stanowi podstawę skargi do sądu powszechnego o uchylenie wyroku sądu polubownego, przysługującej stronom postępowania arbitrażowego. Jedną z takich zasad, powszechnie wymienianych w doktrynie i orzecznictwie, jest zasada pacta sunt servanda. Wymaga rozważenia, jakie rozstrzygnięcie sądu polubownego może skutkować uchyleniem wyroku sądu polubownego z uwagi na sprzeczność z zasadą pacta sunt servanda jako podstawową zasadą porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

  Początek strony


  Sebastian Koczur
  Wpływ zmiany liczebności zarządu spółki kapitałowej na stosunek pracy jego członka
  Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, pod jakimi warunkami i w jakich sytuacjach zmiana składu zarządu z jednoosobowego na wieloosobowy - i odwrotnie - determinuje potrzebę złożenia członkowi zarządu wypowiedzenia zmieniającego bądź też musi skłonić spółkę do zawarcia z członkiem zarządu porozumienia zmieniającego do umowy o pracę.

  Początek strony


  Aleksandra Surma
  Funkcjonowanie rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej
  Spółka komandytowo-akcyjna to najbardziej skomplikowany pod względem jurydycznym rodzaj spółki osobowej, swoiste ogniwo pośrednie, w którym ważną i determinującą dla konstrukcji prawnej tej formy organizacyjnej rolę odgrywają także elementy charakterystyczne dla spółki akcyjnej. Jednym z nich jest możliwość (lub niekiedy wymóg) utworzenia rady nadzorczej. Osobowy charakter spółki komandytowo-akcyjnej, a także odesłanie do stosowania przepisów o spółce jawnej oraz spółce akcyjnej sprawiają, że pozycja rady nadzorczej w spółce komandytowo- akcyjnej jest w porównaniu ze statusem tego organu w spółce kapitałowej znacznie osłabiona. Artykuł ma na celu analizę funkcjonowania rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej. Ocenie poddane zostanie, czy rada nadzorcza, posiadająca - w porównaniu do rady nadzorczej w spółce akcyjnej - ograniczone kompetencje, realizuje swoje funkcje nadzorcze w sposób właściwy z punktu widzenia akcjonariuszy i bez uszczerbku dla uprawnień komplementariuszy, a także czy w celu usprawnienia działania spółki komandytowo-akcyjnej konieczne są modyfikacje obecnego stanu prawnego.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  PPH contest notice
  p. 4

  Joanna Kruczalak-Jankowska
 • Trends in amendments to legal regulations on entrepreneurs' insolvency in the Polish law
 • p. 5

  Konrad Osajda
 • Remarks about the notion of insolvency according to the new Insolvency Law
 • p. 11

  Artur Nowacki
 • Liability for debts of a professional partnership
 • p. 17

  Józef Okolski, Sonia Strzelecka
 • Problems of legitimacy of spouse-shareholder in the light of division of common property and arbitrability
 • p. 25

  Aleksandra Krawczyk
 • Piercing the veil by attribution within a concern
 • p. 34

  Jakub Fornalik, Katarzyna Szczudlik
 • Inconsistency with the pacta sunt servanda principle as grounds for revoking an arbitral award
 • p. 40

  Sebastian Koczur
 • The influence of change in the number of company management board members on the board members' employment relationships
 • p. 46

  Aleksandra Surma
 • The functioning of the supervisory board in a limited joint-stock partnership
 • p. 53


  Joanna Kruczalak-Jankowska
  Trends in amendments to legal regulations on entrepreneurs' insolvency in the Polish law
  In the field of legal regulations concerning entrepreneurs' insolvency we have recently had significant amendments both in Poland and in the EU. In the Polish law, these amendments are introduced by the Restructuring Law Act, while in EU law this is Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2015/848 on insolvency proceedings, which is a new version of Council Regulation (EC) No. 1346/2000. There is no doubt that the new provisions of the Restructuring Law and the amendments introduced into the Bankruptcy and Rehabilitation Law considerably change the legal regulations on the insolvency of debtors, mainly entrepreneurs. Some of the amendments presented in this article are of fundamental character (e.g. change of the statutory definition of bankruptcy, change of the territorial and in rem jurisdiction of insolvency courts, change of categories of debt satisfaction during the distribution of funds of the estate by limiting the privileges for public law liabilities), while others intend to improve the functioning of institutions of the bankruptcy and rehabilitation law that proved unsatisfactory in practice. It is, however, obvious that it is only the practical application of new and amended provisions that will enable evaluating in real terms how well they fulfil the goals assumed by the legislator.

  Back to top


  Konrad Osajda
  Remarks about the notion of insolvency according to the new Insolvency Law
  The paper deals with the notion of insolvency according to the regulations entered in force on 1 January 2016. The issue is discussed in historical and comparative perspectives: in the light of former Polish regulations and laws of some other jurisdictions. The in-depth analysis proves that the new regulation does not differ significantly from the previous one, however it is much more detailed (for example, as to the calculation of the value of a debtor's estate: its assets and liabilities). Unfortunately, the new regulation is far from perfect, because even at first sight some incoherencies and controversies can be spotted. It may impede practical application of this law. The most important problems include the value of a debtor's estate that should be taken into account (the book value or the market value) and the consequences of short-term suspension of debts repayment.

  Back to top


  Artur Nowacki
  Liability for debts of a professional partnership
  The article deals with principles of liability of a partner for debts of a professional partnership under the Polish law. The analysis revolves in particular around two models of such liability: one in which the partner is liable because his reputation was behind the client's decision to enter into contract with the partnership as he was supposed to perform the obligation of the partnership towards the client and one where a liability is linked with the actual involvement of a given partner in the performance of the partnership's obligation. Moreover, the article contains a detailed analysis of the liability carve-outs, the burden of proof and the possible contractual modifications.

  Back to top


  Józef Okolski, Sonia Strzelecka
  Problems of legitimacy of spouse-shareholder in the light of division of common property and arbitrability
  In the light of the current line of case law and the prevailing views of legal scholars, in case of shares acquired by one of the spouses during the period of marital community property, the financial rights form part of the spouses community property, while the corporate rights can be exercised only by that spouse in whose name the shares were taken up or acquired. Thus, only the spouse disclosed in the share register should have the formal status of a shareholder. The contents of the declaration on taking up shares should be decisive: the given share is acquired in full only by the person mentioned in the document. It is only this standpoint that is reflected in the provisions of the Code of Commercial Partnerships and Companies, which still clearly link the right to shares in a company with the person who performs the acts necessary to take them up, as evidenced in the share register. It should be stressed that a dispute about the division of the joint property of spouses after the regime of marital community property ceased to apply is an arbitrable one, that is, one that can be referred by the parties to be resolved by an arbitration tribunal.

  Back to top


  Aleksandra Krawczyk
  Piercing the veil by attribution within a concern
  The legal construction of a company works like the shareholder's veil, protecting the latter from creditors' claims and enabling rational diversification of the business activity. Sometimes the separate legal personality of a company can be used in bad faith. Concerns create particularly favourable conditions for such abuses. Case law and legal scholars attempt to develop solutions for situations in which legal personality is abused by stronger entities, such as employers forming part of groups of companies, to the detriment of weaker entities, including employees. This article aims to analyse the problems of relativizing companies' autonomy, which results in ascribing facts or norms concerning one entity to another one (the so-called piercing by ascribing).

  Back to top


  Jakub Fornalik, Katarzyna Szczudlik
  Inconsistency with the pacta sunt servanda principle as grounds for revoking an arbitral award
  The aim of the article is showing what cases of infringing the pacta sunt servanda principle should justify revoking an arbitral award due to its inconsistency with the public order clause. The authors reviewed the case law of the Supreme Court and the views expressed by legal scholars concerning the scope of content-related review of an arbitral award by a state court in the context of enabling the state court to check in a reliable manner whether the arbitral award does not infringe the pacta sunt servanda principle. The article also suggests the possible direction for the development of courts' practice in proceedings initiated by complaints requesting the revocation of an arbitral award.

  Back to top


  Sebastian Koczur
  The influence of change in the number of company management board members on the board members' employment relationships
  According to the Polish Supreme Court, transformation of a single-member management board of a limited liability company into a three-member board is an essential change of the working conditions in the employment relationship of the previous chairman of the one-member management board and requires an agreement between the parties or an amending notice of termination, unless the articles of association provide for appointing management boards with variable number of members. But according to this writer, a change in the corporate sphere alone need not lead to the need for changes in the employment relationship. Consequently, this writer analyses in what situations a change in the number of board members results in the need to give an amending notice of termination or enter into an amending agreement. According to this writer a member of the management board, while remaining in an employment relationship, enters into a contract for the specific job, with an adequate job description. Considering the uniform legal position of each management board member and a single regime of responsibility, the very fact of being a member of a single- or multi-member management board does not change the legal position of the body's member so much as to make it necessary to give an amending notice of termination if the number of members changes. Consequently, the writer concludes that only in case essential changes of the nature of work if the company forced to give an amending notice of termination.

  Back to top


  Aleksandra Surma
  The functioning of the supervisory board in a limited joint-stock partnership
  Limited joint-stock partnership is the most complex type of partnership, with elements typical of a joint-stock company also forming the essential and determining legal construction of this organizational form. One of such elements is the possibility (or sometimes requirement) to create a supervisory board in a limited joint-stock partnership. The article aims to analyse the functioning of supervisory boards in limited joint-stock partnerships and to evaluate whether this body, which has significantly limited powers compared to the supervisory board in a joint-stock company, discharges its functions in an appropriate manner from the point of view of shareholders and without detriment to the powers of general partners. The text presents also the proposals for modifying the existing state of law, necessary to streamline the operation of limited joint-stock partnerships.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty