Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 1/2016 [281) Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Ogłoszenie konkursu PPH
str. 4

Joanna Kruczalak-Jankowska
 • Tendencje zmian regulacji prawnych niewypłacalności przedsiębiorców w prawie polskim
 • str. 5

  Konrad Osajda
 • Uwagi o pojęciu niewypłacalności w świetle nowelizacji prawa upadłościowego
 • str. 11

  Artur Nowacki
 • Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej
 • str. 17

  Józef Okolski, Sonia Strzelecka
 • Problematyka legitymacji akcjonariusza współmałżonka w świetle podziału majątku wspólnego a zdatność arbitrażowa
 • str. 25

  Aleksandra Krawczyk
 • Przebicie przez przypisanie w koncernie
 • str. 34

  Jakub Fornalik, Katarzyna Szczudlik
 • Sprzeczność z zasadą pacta sunt servanda jako podstawa uchylenia wyroku sądu polubownego
 • str. 40

  Sebastian Koczur
 • Wpływ zmiany liczebności zarządu spółki kapitałowej na stosunek pracy jego członka
 • str. 46

  Aleksandra Surma
 • Funkcjonowanie rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej
 • str. 53


  Joanna Kruczalak-Jankowska
  Tendencje zmian regulacji prawnych niewypłacalności przedsiębiorców w prawie polskim
  W ostatnim czasie w obszarze regulacji prawnych dotyczących niewypłacalności przedsiębiorców mamy do czynienia z istotnymi zmianami zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. W prawie polskim zmiany te wprowadza prawo restrukturyzacyjne, co do zasady obowiązujące od 1.01.2016 r., natomiast w prawie europejskim jest to rozporządzenie 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego przyjęte 20.05.2015 r. Stanowi ono nową wersję rozporządzenia nr 1346/2000. Rozporządzenie 2015/848 weszło już w życie, ale będzie stosowane od 26.06.2017 r.

  Początek strony


  Konrad Osajda
  Uwagi o pojęciu niewypłacalności w świetle nowelizacji prawa upadłościowego
  Wśród wielu zmian wprowadzanych w prawie upadłościowym mocą prawa restrukturyzacyjnego jedną z najważniejszych jest modyfikacja pojęcia niewypłacalności, już choćby z tego względu, że jest to fundament prawa upadłościowego - to wobec dłużnika niewypłacalnego może zostać ogłoszona upadłość (art. 10 prawa upadłościowego i naprawczego) albo w razie jego niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością wobec dłużnika może zostać wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne (art. 6 ust. 1 pr. rest.). Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wątpliwości interpretacyjne i dotyczące stosowania prawa, jakie mogą powstać na tle nowego ujęcia instytucji niewypłacalności, zwłaszcza w kontekście dotychczasowego brzmienia przepisów. Poprzedzi je zwięzła prezentacja konstrukcji prawnej instytucji niewypłacalności po nowelizacji prawa upadłościowego. niedopuszczalności ujemnych odsetek.

  Początek strony


  Artur Nowacki
  Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej
  Przedmiotem artykułu jest problematyka odpowiedzialności partnerów za zobowiązania spółki partnerskiej. Zgodnie z art. 95 § 1 kodeksu spółek handlowych partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

  Początek strony


  Józef Okolski, Sonia Strzelecka
  Problematyka legitymacji akcjonariusza współmałżonka w świetle podziału majątku wspólnego a zdatność arbitrażowa
  Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie panuje rozbieżność poglądów, w skład którego z majątków wchodzą prawa z akcji objęte bądź nabyte z majątku wspólnego małżonków przez jednego z nich. Powyższy sposób objęcia bądź nabycia akcji budzi również wiele wątpliwości w zakresie uznania jako akcjonariusza małżonka, który - choć nie brał udziału w objęciu bądź nabyciu akcji - to jednak w odpowiednim czasie ujawnił wolę uczestnictwa w spółce. W niniejszym artykule autorzy poddają analizie prawnej powyższe zagadnienia w kontekście przepisów kodeksu spółek handlowych oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, odwołując się do poglądów doktryny oraz orzecznictwa w tym zakresie, a także wskazują na problematykę dochodzenia rozliczeń dywidendy w postępowaniu działowym.

  Początek strony


  Aleksandra Krawczyk
  Przebicie przez przypisanie w koncernie
  Autonomia prawna spółki kapitałowej ma w prawie osobowym fundamentalne znaczenie. Konstrukcja prawna tego typu spółki działa jak zasłona korporacyjna udziałowca, chroniąc go przed roszczeniami wierzycieli spółki i pozwalając na racjonalne zdywersyfikowanie prowadzonej działalności gospodarczej. Niekiedy odrębna osobowość prawna spółki bywa jednak wykorzystywana w złej wierze. Szczególnie dogodne do tego warunki powstają w koncernach. Narażeni na skutki nadużycia autonomii prawnej spółki są zaś przede wszystkim ci wierzyciele, którzy albo nie wchodzą w stosunek prawny z nią dobrowolnie, albo nie dysponują na tyle silną pozycją negocjacyjną, aby prawidłowo zabezpieczyć swoje interesy. Typowym przykładem takich wierzycieli są pracownicy.

  Początek strony


  Jakub Fornalik, Katarzyna Szczudlik
  Sprzeczność z zasadą pacta sunt servanda jako podstawa uchylenia wyroku sądu polubownego
  Sprzeczność wyroku sądu polubownego z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej stanowi podstawę skargi do sądu powszechnego o uchylenie wyroku sądu polubownego, przysługującej stronom postępowania arbitrażowego. Jedną z takich zasad, powszechnie wymienianych w doktrynie i orzecznictwie, jest zasada pacta sunt servanda. Wymaga rozważenia, jakie rozstrzygnięcie sądu polubownego może skutkować uchyleniem wyroku sądu polubownego z uwagi na sprzeczność z zasadą pacta sunt servanda jako podstawową zasadą porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

  Początek strony


  Sebastian Koczur
  Wpływ zmiany liczebności zarządu spółki kapitałowej na stosunek pracy jego członka
  Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, pod jakimi warunkami i w jakich sytuacjach zmiana składu zarządu z jednoosobowego na wieloosobowy - i odwrotnie - determinuje potrzebę złożenia członkowi zarządu wypowiedzenia zmieniającego bądź też musi skłonić spółkę do zawarcia z członkiem zarządu porozumienia zmieniającego do umowy o pracę.

  Początek strony


  Aleksandra Surma
  Funkcjonowanie rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej
  Spółka komandytowo-akcyjna to najbardziej skomplikowany pod względem jurydycznym rodzaj spółki osobowej, swoiste ogniwo pośrednie, w którym ważną i determinującą dla konstrukcji prawnej tej formy organizacyjnej rolę odgrywają także elementy charakterystyczne dla spółki akcyjnej. Jednym z nich jest możliwość (lub niekiedy wymóg) utworzenia rady nadzorczej. Osobowy charakter spółki komandytowo-akcyjnej, a także odesłanie do stosowania przepisów o spółce jawnej oraz spółce akcyjnej sprawiają, że pozycja rady nadzorczej w spółce komandytowo- akcyjnej jest w porównaniu ze statusem tego organu w spółce kapitałowej znacznie osłabiona. Artykuł ma na celu analizę funkcjonowania rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej. Ocenie poddane zostanie, czy rada nadzorcza, posiadająca - w porównaniu do rady nadzorczej w spółce akcyjnej - ograniczone kompetencje, realizuje swoje funkcje nadzorcze w sposób właściwy z punktu widzenia akcjonariuszy i bez uszczerbku dla uprawnień komplementariuszy, a także czy w celu usprawnienia działania spółki komandytowo-akcyjnej konieczne są modyfikacje obecnego stanu prawnego.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty