Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 11/2013 [255] Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Wojciech Popiołek
 • Zgłoszenie wniosku o wpis uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego
 • str. 4

  Andrzej Kidyba, Małgorzata Dumkiewicz
 • Wybrane problemy związane ze skutkami zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych w przedmiocie podziału zysku
 • str. 11

  Aleksander Jerzy Witosz
 • Jednoosobowa spółka osobowa (cz. I)
 • str. 17

  Dominik Kurczab
 • Pozycja prawna partnera naukowej i akademickiej sieci komputerowej
 • str. 22

  Wojciech Piłat
 • Wyłączenie przedmiotu z masy upadłości w postępowaniu upadłościowym z opcją likwidacyjną
 • str. 28

  Aleksandra Sikorska-Lewandowska
 • Sprzeczność uchwały rady nadzorczej ze statutem spółki lub spółdzielni
 • str. 42

  KONFERENCJA W STULECIE URODZIN PROFESORA ADAMA SZPUNARA - ciąg dalszy

  Agnieszka Guzewicz, Marcin Jagodziński
 • Przesłanki odpowiedzialności członków zarządu w świetle art. 293 i art. 483 k.s.h. - de lege lata i de lege ferenda
 • str. 47

  Wiktor P. Matysiak
 • Odpowiedzialność za zobowiązania w przypadku zawarcia umowy spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym
 • str. 51
  Wojciech Popiołek
  Zgłoszenie wniosku o wpis uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego
  Procedurę warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej, uregulowaną w przepisach art. 448 i n. kodeksu spółek handlowych, inicjuje uchwała walnego zgromadzenia o treści określonej w art. 449 k.s.h. Zgodnie natomiast z przepisem art. 450 § 1 k.s.h. "warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego". W doktrynie przedmiot kontrowersji stanowi kwestia terminu, w którym zarząd spółki obowiązany jest dokonać zgłoszenia, o którym mowa w art. 450 § 1 k.s.h., a w szczególności, czy znajduje tu zastosowanie przepis art. 431 § 4 k.s.h., wraz ze skutkami, jakie pociąga za sobą uchybienie temu terminowi, opisanymi w tym przepisie. Kwestia ta stanowi przedmiot niniejszego opracowania. Autor uznaje, że przepis art. 431 § 4 k.s.h. nie znajduje zastosowania do zgłoszenia uchwały walnego zgromadzenia o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego. W tym zakresie znajduje zastosowanie ogólny przepis art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Początek strony


  Andrzej Kidyba, Małgorzata Dumkiewicz
  Wybrane problemy związane ze skutkami zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych w przedmiocie podziału zysku
  Uchwały zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych w sprawie podziału zysku spółki szczególnie często stanowią przedmiot zaskarżenia zarówno w drodze powództwa o stwierdzenie ich nieważności, jak i o uchylenie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w sposób bezpośredni dotyczą one interesów majątkowych poszczególnych wspólników oraz samej spółki. Na tle szczególnego charakteru uchwał o podziale zysku wyłania się wiele problemów związanych z konsekwencjami ich zaskarżania.

  Początek strony


  Aleksander Jerzy Witosz
  Jednoosobowa spółka osobowa (cz. I)
  Z natury rzeczy struktura organizacyjna spółki osobowej powinna obejmować przynajmniej dwie osoby wspólnie realizujące jej cel gospodarczy. Takie ujęcie wyklucza koncepcję jednoosobowej spółki osobowej. Jednak określone zdarzenia prawne w toku działalności mogą doprowadzić do sytuacji, w której w spółce pozostanie tylko jeden wspólnik. Powstaje wówczas problem określenia następstw tego stanu rzeczy i właściwego toku postępowania. Niniejszy artykuł ma na celu identyfikację tych przypadków i analizę obowiązującego stanu prawnego w kontekście problemu jednoosobowości spółki.

  Początek strony


  Dominik Kurczab
  Pozycja prawna partnera naukowej i akademickiej sieci komputerowej
  Mówi się, że jeżeli kogoś lub czegoś nie ma w Internecie, to nie istnieje. Teza ta jest jak najbardziej poprawna, gdyż praktycznie każdy przedsiębiorca posiada swoją domenę internetową i prowadzi za jej pośrednictwem marketing oraz sprzedaż swoich produktów i usług. Dlatego też domeny stały się ciekawym obiektem z punktu widzenia analizy prawniczej. Szczególnie ciekawy jest charakter umów regulujących rejestrację i utrzymanie domeny, i tym samym odpowiednie zakwalifikowanie podmiotów tego stosunku prawnego. Jeśli w piśmiennictwie można spotkać wiele publikacji dotyczących relacji rejestratora i abonenta1, to brakuje analiz odnoszących się do umów, których jedną ze stron jest partner Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (dalej jako NASK).

  Początek strony


  Wojciech Piłat
  Wyłączenie przedmiotu z masy upadłości w postępowaniu upadłościowym z opcją likwidacyjną
  Zagadnienia związane z prawem upadłościowym i naprawczym zyskały w ostatnich latach na aktualności w świetle znaczącego wzrostu liczby przedsiębiorstw ogłaszających upadłość. Niniejszy artykuł porusza aspekty prawnoprocesowe instytucji wyłączenia przedmiotu z masy upadłości w postępowaniu upadłościowym z opcją likwidacyjną. Autor analizuje pojęcie masy upadłości oraz kompleksowo omawia zagadnienia i wątpliwości związane z kolejnymi etapami procedury szczególnego rodzaju, jaką jest ustawowy tryb wyłączania przedmiotów z masy - z punktu widzenia wnioskodawcy, syndyka oraz innych uczestników tego postępowania. Formułuje również wnioski de lege ferenda oraz de lege lata.

  Początek strony


  Aleksandra Sikorska-Lewandowska
  Sprzeczność uchwały rady nadzorczej ze statutem spółki lub spółdzielni
  Sprzeczność uchwały walnego zgromadzenia z umową (statutem) spółki lub spółdzielni stanowi, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz prawa spółdzielczego, przesłankę uchylenia tej uchwały. Takiej regulacji nie ma w odniesieniu do uchwał rad nadzorczych tych osób prawnych. Bez wątpienia uchwały rad nadzorczych mogą być podjęte z naruszeniem statutu, przy czym wadliwość ta może polegać na tym, że uchwała swoją treścią narusza postanowienia statutu lub że została podjęta w sposób sprzeczny ze statutem. Powstaje więc pytanie o skutki prawne podjęcia przez organ nadzoru uchwały z naruszeniem postanowień statutu spółki akcyjnej lub spółdzielni (umowy spółki z o.o.).

  Początek strony


  Agnieszka Guzewicz, Marcin Jagodziński
  Przesłanki odpowiedzialności członków zarządu w świetle art. 293 i art. 483 k.s.h. - de lege lata i de lege ferenda
  Problematyka odpowiedzialności stanowiła w pracy naukowej Profesora Adama Szpunara jedno z zasadniczych zagadnień badawczych, a jego dorobek na tej płaszczyźnie jest nie do przecenienia. Mając w świadomości, że prawo spółek handlowych nie należało do podstawowego obszaru zainteresowań prof. A. Szpunara, a jednocześnie próbując uwzględnić fakt, iż pamięć Profesora postanowiono uczcić w ramach "III Forum Prawa Spółek", uważamy za uzasadnione uczynić przedmiotem publikacji pokonferencyjnej problem przesłanek odpowiedzialności cywilnoprawnej członków zarządu spółek kapitałowych.

  Początek strony


  Wiktor P. Matysiak
  Odpowiedzialność za zobowiązania w przypadku zawarcia umowy spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym
  W doktrynie i orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że przedmiotem wkładu do spółki handlowej może być prawo na przedsiębiorstwie. Ten wkład niepieniężny nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do spółki jawnej często tworzonej przez osoby fizyczne - przedsiębiorców, którzy wnoszą do niej tytułem wkładu określone prawa na prowadzonych przez siebie przedsiębiorstwach. Wniesienie tego rodzaju wkładu niepieniężnego wiąże się z powstaniem szczególnej odpowiedzialności za zobowiązania aportowanego przedsiębiorstwa uregulowanej w treści art. 33 kodeksu spółek handlowych. Korzystając z okazji, jaką stwarza "III Forum Prawa Spółek" pt. W stulecie urodzin Profesora Adama Szpunara, celowe jest przedstawienie węzłowych zagadnień związanych z wykładnią tej normy. Jest to tym bardziej uzasadnione, że istotną część dorobku naukowego prof. A. Szpunara stanowiła właśnie problematyka prawa zobowiązań, w tym w szczególności odpowiedzialności cywilnej.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty