Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińWojciech Popiołek

str. 4

Andrzej Kidyba, Małgorzata Dumkiewicz

str. 11

Aleksander Jerzy Witosz

str. 17

Dominik Kurczab

str. 22

Wojciech Piłat

str. 28

Aleksandra Sikorska-Lewandowska

str. 42

KONFERENCJA W STULECIE URODZIN PROFESORA ADAMA SZPUNARA - ciąg dalszy

Agnieszka Guzewicz, Marcin Jagodziński

str. 47

Wiktor P. Matysiak

str. 51
Wojciech Popiołek
Zgłoszenie wniosku o wpis uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego
Procedurę warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej, uregulowaną w przepisach art. 448 i n. kodeksu spółek handlowych, inicjuje uchwała walnego zgromadzenia o treści określonej w art. 449 k.s.h. Zgodnie natomiast z przepisem art. 450 § 1 k.s.h. "warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego". W doktrynie przedmiot kontrowersji stanowi kwestia terminu, w którym zarząd spółki obowiązany jest dokonać zgłoszenia, o którym mowa w art. 450 § 1 k.s.h., a w szczególności, czy znajduje tu zastosowanie przepis art. 431 § 4 k.s.h., wraz ze skutkami, jakie pociąga za sobą uchybienie temu terminowi, opisanymi w tym przepisie. Kwestia ta stanowi przedmiot niniejszego opracowania. Autor uznaje, że przepis art. 431 § 4 k.s.h. nie znajduje zastosowania do zgłoszenia uchwały walnego zgromadzenia o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego. W tym zakresie znajduje zastosowanie ogólny przepis art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Początek strony


Andrzej Kidyba, Małgorzata Dumkiewicz
Wybrane problemy związane ze skutkami zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych w przedmiocie podziału zysku
Uchwały zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych w sprawie podziału zysku spółki szczególnie często stanowią przedmiot zaskarżenia zarówno w drodze powództwa o stwierdzenie ich nieważności, jak i o uchylenie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w sposób bezpośredni dotyczą one interesów majątkowych poszczególnych wspólników oraz samej spółki. Na tle szczególnego charakteru uchwał o podziale zysku wyłania się wiele problemów związanych z konsekwencjami ich zaskarżania.

Początek strony


Aleksander Jerzy Witosz
Jednoosobowa spółka osobowa (cz. I)
Z natury rzeczy struktura organizacyjna spółki osobowej powinna obejmować przynajmniej dwie osoby wspólnie realizujące jej cel gospodarczy. Takie ujęcie wyklucza koncepcję jednoosobowej spółki osobowej. Jednak określone zdarzenia prawne w toku działalności mogą doprowadzić do sytuacji, w której w spółce pozostanie tylko jeden wspólnik. Powstaje wówczas problem określenia następstw tego stanu rzeczy i właściwego toku postępowania. Niniejszy artykuł ma na celu identyfikację tych przypadków i analizę obowiązującego stanu prawnego w kontekście problemu jednoosobowości spółki.

Początek strony


Dominik Kurczab
Pozycja prawna partnera naukowej i akademickiej sieci komputerowej
Mówi się, że jeżeli kogoś lub czegoś nie ma w Internecie, to nie istnieje. Teza ta jest jak najbardziej poprawna, gdyż praktycznie każdy przedsiębiorca posiada swoją domenę internetową i prowadzi za jej pośrednictwem marketing oraz sprzedaż swoich produktów i usług. Dlatego też domeny stały się ciekawym obiektem z punktu widzenia analizy prawniczej. Szczególnie ciekawy jest charakter umów regulujących rejestrację i utrzymanie domeny, i tym samym odpowiednie zakwalifikowanie podmiotów tego stosunku prawnego. Jeśli w piśmiennictwie można spotkać wiele publikacji dotyczących relacji rejestratora i abonenta1, to brakuje analiz odnoszących się do umów, których jedną ze stron jest partner Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (dalej jako NASK).

Początek strony


Wojciech Piłat
Wyłączenie przedmiotu z masy upadłości w postępowaniu upadłościowym z opcją likwidacyjną
Zagadnienia związane z prawem upadłościowym i naprawczym zyskały w ostatnich latach na aktualności w świetle znaczącego wzrostu liczby przedsiębiorstw ogłaszających upadłość. Niniejszy artykuł porusza aspekty prawnoprocesowe instytucji wyłączenia przedmiotu z masy upadłości w postępowaniu upadłościowym z opcją likwidacyjną. Autor analizuje pojęcie masy upadłości oraz kompleksowo omawia zagadnienia i wątpliwości związane z kolejnymi etapami procedury szczególnego rodzaju, jaką jest ustawowy tryb wyłączania przedmiotów z masy - z punktu widzenia wnioskodawcy, syndyka oraz innych uczestników tego postępowania. Formułuje również wnioski de lege ferenda oraz de lege lata.

Początek strony


Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Sprzeczność uchwały rady nadzorczej ze statutem spółki lub spółdzielni
Sprzeczność uchwały walnego zgromadzenia z umową (statutem) spółki lub spółdzielni stanowi, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz prawa spółdzielczego, przesłankę uchylenia tej uchwały. Takiej regulacji nie ma w odniesieniu do uchwał rad nadzorczych tych osób prawnych. Bez wątpienia uchwały rad nadzorczych mogą być podjęte z naruszeniem statutu, przy czym wadliwość ta może polegać na tym, że uchwała swoją treścią narusza postanowienia statutu lub że została podjęta w sposób sprzeczny ze statutem. Powstaje więc pytanie o skutki prawne podjęcia przez organ nadzoru uchwały z naruszeniem postanowień statutu spółki akcyjnej lub spółdzielni (umowy spółki z o.o.).

Początek strony


Agnieszka Guzewicz, Marcin Jagodziński
Przesłanki odpowiedzialności członków zarządu w świetle art. 293 i art. 483 k.s.h. - de lege lata i de lege ferenda
Problematyka odpowiedzialności stanowiła w pracy naukowej Profesora Adama Szpunara jedno z zasadniczych zagadnień badawczych, a jego dorobek na tej płaszczyźnie jest nie do przecenienia. Mając w świadomości, że prawo spółek handlowych nie należało do podstawowego obszaru zainteresowań prof. A. Szpunara, a jednocześnie próbując uwzględnić fakt, iż pamięć Profesora postanowiono uczcić w ramach "III Forum Prawa Spółek", uważamy za uzasadnione uczynić przedmiotem publikacji pokonferencyjnej problem przesłanek odpowiedzialności cywilnoprawnej członków zarządu spółek kapitałowych.

Początek strony


Wiktor P. Matysiak
Odpowiedzialność za zobowiązania w przypadku zawarcia umowy spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym
W doktrynie i orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że przedmiotem wkładu do spółki handlowej może być prawo na przedsiębiorstwie. Ten wkład niepieniężny nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do spółki jawnej często tworzonej przez osoby fizyczne - przedsiębiorców, którzy wnoszą do niej tytułem wkładu określone prawa na prowadzonych przez siebie przedsiębiorstwach. Wniesienie tego rodzaju wkładu niepieniężnego wiąże się z powstaniem szczególnej odpowiedzialności za zobowiązania aportowanego przedsiębiorstwa uregulowanej w treści art. 33 kodeksu spółek handlowych. Korzystając z okazji, jaką stwarza "III Forum Prawa Spółek" pt. W stulecie urodzin Profesora Adama Szpunara, celowe jest przedstawienie węzłowych zagadnień związanych z wykładnią tej normy. Jest to tym bardziej uzasadnione, że istotną część dorobku naukowego prof. A. Szpunara stanowiła właśnie problematyka prawa zobowiązań, w tym w szczególności odpowiedzialności cywilnej.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Wojciech Popiołek
 • Submission of application for entry of resolution on conditional increase inof share capital to the registry
 • p. 4

  Andrzej Kidyba, Małgorzata Dumkiewicz
 • Selected issues relating to legal effects of challenging the general meetings' resolutions on profit distribution
 • p. 11

  Aleksander Jerzy Witosz
 • Single-person partnership (part I)
 • p. 17

  Dominik Kurczab
 • The legal status of partner of a the scientific and academic computer network
 • p. 22

  Wojciech Piłat
 • Exclusion of an item from the bankruptcy estate in bankruptcy proceedings involving liquidation
 • p. 28

  Aleksandra Sikorska-Lewandowska
 • Contradiction of supervisory board resolution with articles of association of a company or cooperative
 • p. 42

  CONFERENCE TO COMMEMORATE THE HUNDREDTH BIRTH ANNIVERSARY OF PROFESSOR ADAM SZPUNAR - continued

  Agnieszka Guzewicz, Marcin Jagodziński
 • Grounds for liability of board members in the light of Art. 293 and Art. 483 of the Code of Commercial Partnerships and Companies - de lege lata and de lege ferenda
 • p. 47

  Wiktor P. Matysiak
 • Liability for obligations in case of concluding registered partnership agreement with a sole trader
 • p. 51
  Wojciech Popiołek
  Submission of application for entry of resolution on conditional increase of share capital to the registry
  The procedure of the conditional increase of share capital in a joint stock company, which is governed by Art. 448 et seq. of the Code of Commercial Partnerships and Companies (CCPC), is initiated by a resolution of the general meeting. Such a resolution must contain the elements specified in Art. 449 CCPC. According to Art. 450 § 1 CCPC, 'the conditional increase in the share capital shall be reported to the registry by the board of management'. A controversy arose among legal scholars as to what is the timing for the board to make the notification mentioned in Art. 450 § 1 CCPC, and in particular whether Art. 431 § 4 CCPC should be applied to the extent it provides for the consequences of failing to comply with that deadline. This issue is discussed in the present paper. The author concludes that Art. 431 § 4 CCPC should not be applied to the reporting the general meeting resolution on conditional increase of share capital to the registry. Conversely, a general rule from Art. 22 CCPC should settle this question.

  Back to top


  Andrzej Kidyba, Małgorzata Dumkiewicz
  Selected issues relating to legal effects of challenging the general meetings' resolutions on profit distribution
  Shareholders' meetings' resolutions on profit distribution are often challenged in an actions for an annulment of a resolution as well as in an actions for a declaration of the invalidity of the resolution. The above results mainly from the fact that profit distribution is the area in which the interests of shareholders and the interest of the company intersect. In the context of the specific character of the resolutions on profit distribution, numerous issues related to the challenge of these resolutions emerge.

  Back to top


  Aleksander Jerzy Witosz
  Single-person partnership (part I)
  In the nature of things, the organizational structure of a partnership must include at least two persons who are to jointly implement its business objectives. This approach excludes the concept of a partnership consisting of only one partner. However, certain legal events in the course of business can lead to a situation in which a partnership will continue with only one partner. The problem of determining the consequences of this state of affairs and the proper course of action then arises. This study aims to identify these cases and analyzes the cur rent legal status in the context of the problem of a single-person partnership. In this first part of the paper, the author presents the problem of a single-person partnership and discusses the rules concerning a limited liability partnership, as well as the issue of the effects of the death of a partner and the termination of partnership agreement after which only one partner remains.

  Back to top


  Dominik Kurczab
  The legal status of partner of a the scientific and academic computer network
  It is said that if something or someone is not online, it does not exist. This thesis is entirely correct, because in practice every businessman has its own Internet domain name, and leads through this domain marketing and sale of their products and services. Therefore, the domain has become an interesting object from the law point of vie w. It is particularly interesting nature of the agreements governing the registration and maintenance of domain and therefore the appropriate qualification of players in the relationship. If you can find a lot of literature published on the relationship of the registrant and caller, the lack of analysis relating to contracts to which one of the parties is a partner of the Research and Academic Computer Network.

  Back to top


  Wojciech Piłat
  Exclusion of an item from the bankruptcy estate in bankruptcy proceedi ngs involving liquidation
  The issues that are connected with bankruptcy and rehabilitation law have become increasingly topical in the past years in light of an increasing number of bankrupting enterprises. This article touches the processual issues of removing an item from the bankrupt estate in a bankruptcy procedure that involves liquidation of bankrupt's assets. Author analyses the notion of a bankrupt estate and discusses in depth the doubts that are connected with the successive stages of a particular procedure, that is the statutory mode of excluding items from the estate - from the point of view of the petitioner, the bankruptcy trustee as well as other participants of this procedure. Conclusions de lege ferenda and de lege lata are also being formulated.

  Back to top


  Aleksandra Sikorska-Lewandowska
  Contradiction of supervisory board resolution with articles of association of a company or cooperative
  A contradiction of a resolution of the general assembly with the articles of association of a company or those of a cooperative is, in accordance with the provisions of the Code of Commercial Companies and cooperative law, a prerequisite for abrogation of such resolution. There is no such regulation in relation to the resolutions of the supervisory boards of these legal entities. Without a doubt, resolutions of supervisory boards may be made in violation of the articles of association, the defect consisting in the fact that the resolution violates the articles of association through its content, or it has been taken in a manner inconsistent with the articles. This raises the question of the legal consequences of the adoption by the supervisory authority of a resolution in violation of the provisions of the articles of association of a joint-stock company or of a cooperative (deed of a limited liability company or a partnership agreement).

  Back to top


  Agnieszka Guzewicz, Marcin Jagodziński
  Grounds for liability of board members in the light of Art. 293 and Art. 483 of the Code of Commercial Partnerships and Companies - de lege lata and de lege ferenda
  The question of liability was one of the key research issues in the scientific work of Professor Adama Szpunar, and his achievements at this level can not be overestimated. Keeping in mind that company law was not the primary area of interest of Prof. A. Szpunar, while trying to take into account the fact that it was decided to honor the memory of Professor in the Third Forum of the Companies Law, we consider it reasonable to make the subject of post-conference publication question of the civil liability of board members of capital companies.

  Back to top


  Wiktor P. Matysiak
  Liability for obligations in case of concluding registered partnership agreement with a sole trader - remarks against the background of Art. 33 of the Code of Commercial Partnerships and Companies
  According to the provisions of Art. 33 of the Code of Commercial Partnerships and Companies (CCPC), any person who executes a dead of a general partnership with a sole entrepreneur who contributes a business enterprise to the partnership shall be liable for obligations arising in the conduct of the business enterprise prior to the date of formation of the partnership up to the value of the contributed enterprise at the time the contribution is made and at the prices at the time the creditor is satisfied. The article discusses the issues relating to the liability of partners and the partnership for debts of the sole entrepreneur. The purpose of the article is to establish a framework for evaluating and interpreting the CCPC provisions related to this kind of liability.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty