Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
62,10 62,10
Cena regularna: 69,00
69,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińSprawozdanie z konferencji VII Forum Prawa Spółek 19.05.2017 r. - "Ochrona wierzycieli w spółkach handlowych"
str. 4

Konrad Osajda

str. 8

Piotr Marcin WiórekSprawozdanie z konferencji VII Forum Prawa Spółek 19.05.2017 r. - "Ochrona wierzycieli w spółkach handlowych"
str. 4

Konrad Osajda

str. 8

Piotr Marcin Wiórek

str. 20

Aleksander Kappes

str. 30

Aleksander Jerzy Witosz

str. 37

Marcin Podleś

str. 47

Tomasz Szczurowski

str. 52

Konrad Osajda
Ochrona wierzycieli spółek kapitałowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego
Z perspektywy orzecznictwa sądowego dwa zagadnienia z zakresu prawa spółek handlowych mają kluczowe znaczenie i są najczęściej przedmiotem rozstrzygnięć: zaskarżanie uchwał wspólników oraz właśnie ochrona wierzycieli spółek. Co do tej ostatniej kwestii podstawą prawną większości pozwów jest art. 299 Kodeksu spółek handlowych – wynika to przede wszystkim ze znacząco dominującej liczby spółek z o.o. w porównaniu z innymi typami spółek oraz deficytu innych środków ochrony wierzycieli. Jednak bliższa analiza tej problematyki ujawnia także inne przypadki, które bez wątpienia dotyczą właśnie ochrony wierzycieli. Celem artykułu jest próba przedstawienia całego spektrum instrumentów i przypadków ochrony wierzycieli spółek, jakie ujawniło się w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego (SN), co powinno pozwolić na dostrzeżenie zarówno często zapominanych instrumentów, jakie temu mogą służyć, jak i ujawnić przypadki (okoliczności), gdy taka ochrona staje się szczególnie potrzebna.
Artykuł rozpoczyna próba uporządkowania problematyki dotyczącej ochrony wierzycieli spółek, a więc klasyfikacja tychże wierzycieli, wskazanie instrumentów mogących służyć bezpośrednio albo pośrednio ich ochronie, wyszczególnienie podmiotów, w majątku których wierzyciele spółki kapitałowej mogą poszukiwać ochrony, a wreszcie identyfikacja okoliczności, w razie wystąpienia których ochrona wierzycieli spółki może być szczególnie istotna i potrzebna. Dalej wskazano najnowsze orzeczenia SN dotyczące ochrony wierzycieli spółek, odpowiednio, na wypadek niewypłacalności spółki, w razie likwidacji spółki, w związku z transformacją spółek, a także w kontekście wnoszenia do spółki aportów.

Początek strony


Piotr Marcin Wiórek
Odpowiedzialność przebijająca w prawie niemieckim
Ochrona wierzycieli spółki z o.o. należy do najistotniejszych zagadnień dyskutowanych w ramach szerszej problematyki ochrony wierzycieli w spółkach handlowych. Ustalenie minimalnej wysokości kapitału zakładowego spółki z o.o. na poziomie 5000 złotych prowadzi w istocie do zanegowania jego funkcji gwarancyjnej i powoduje powstanie potrzeby poszukiwania alternatywnych – albo przynajmniej uzupełniających w stosunku do kapitału zakładowego – instrumentów ochrony wierzycieli spółki z o.o. i sięgania w tym zakresie do rozwiązań rozwiniętych w zagranicznych porządkach prawnych, na co zwraca się uwagę w doktrynie prawa spółek. Jednym z takich instrumentów ochrony wierzycieli spółki z o.o. jest rozwijana w niemieckiej doktrynie i orzecznictwie od prawie 100 lat koncepcja odpowiedzialności przebijającej (Durchgriffshaftung). Zastosowanie tej koncepcji w jej klasycznej postaci prowadzi do przebicia zasłony korporacyjnej i pociągnięcia wspólników do osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. To pozbawienie wspólników spółki z o.o. „przywileju” wyłączenia odpowiedzialności stanowi z jednej strony efektywny i spektakularny instrument ochrony wierzycieli w przypadkach nadużycia przez wspólników formy prawnej spółki z o.o. Z drugiej jednak strony, stosowanie konstrukcji odpowiedzialności przebijającej może prowadzić do podważenia bezpieczeństwa prawnego i zagrozić atrakcyjności spółki z o.o. jako formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego też celem niniejszego artykułu jest zwięzłe przedstawienie równie atrakcyjnej, co kontrowersyjnej koncepcji Durchgriffshaftung jako swoistego punktu odniesienia w toczącej się w polskiej doktrynie prawa spółek dyskusji dotyczącej ochrony wierzycieli spółki z o.o.

Początek strony


Aleksander Kappes
Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki kapitałowej w prawie polskim de lege lata
Za zobowiązania spółki kapitałowej wobec jej wierzycieli odpowiedzialność – co do zasady – ponosi sama spółka. Ustawowe wyjątki od tej zasady, mające zwiększyć ochronę wierzycieli, w wielu przypadkach okazują się niedostateczne. Dlatego orzecznictwo niektórych państw wypracowało mechanizmy przypisywania takiej odpowiedzialności – w pewnych szczególnych sytuacjach – wspólnikom, mimo ustawowego wyłączenia ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Wiąże się to z naganną oceną ich zachowań wobec spółki lub wierzycieli. Mechanizmy te można określić zbiorczo jako odpowiedzialność przebijającą. Celem niniejszego opracowania jest ocena możliwości zastosowania takiej odpowiedzialności w prawie polskim de lege lata, a więc z zastosowaniem obowiązujących przepisów, konkretnie przepisów Kodeksu cywilnego.

Początek strony


Aleksander Jerzy Witosz
Ochrona wierzycieli w postępowaniu upadłościowym
Kluczowym mechanizmem ochrony praw wierzycieli w postępowaniu upadłościowym jest art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego przewidujący odpowiedzialność odszkodowawczą osób zobowiązanych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości za niedochowanie tego wymogu lub naruszenie przepisanego ustawowo terminu. Konstrukcja ta z dniem 1.01.2016 r. uległa istotnym modyfikacjom, a co równie ważne, zmianie uległo wiele dalszych regulacji (zwłaszcza przesłanki ogłoszenia upadłości i procedury oddłużeniowe dla osób fizycznych) tworzących otoczenie prawne, w którym funkcjonuje wskazany mechanizm sankcyjny. Niezbędna jest więc analiza nowej formuły odpowiedzialności odszkodowawczej za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości i jej ocena z perspektywy ochrony praw wierzycieli. Jednocześnie niezbędne jest poświęcenie uwagi temu, czy zmiany te faktycznie pozwolą na należyte zabezpieczenie interesów ekonomicznych wierzycieli niewypłacalnych podmiotów.

Początek strony


Marcin Podleś
Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej wobec osób trzecich po wystąpieniu ze spółki za zobowiązania ze stosunków ciągłych
Zagadnienie odpowiedzialności osobistej wspólnika po jego wystąpieniu ze spółki zasługuje na analizę w świetle ochrony interesów wierzycieli spółki z jednej strony, ale przy jednoczesnym uwzględnieniu pozycji samych wspólników, ponoszących odpowiedzialność majątkiem osobistym za zobowiązania spółki. W niniejszym opracowaniu główne miejsce zajmuje kwestia, jak po wystąpieniu ze spółki (przy założeniu dalszego trwania spółki) ma się przedstawiać również stan osobistej odpowiedzialności byłego już wspólnika przede wszystkim w kontekście zobowiązań wynikających ze stosunków o charakterze ciągłym. W pierwszej kolejności zaprezentowane zostaną skrótowo (z uwagi na ramy objętościowe niniejszego opracowania) ogólne zasady odpowiedzialności wspólnika w spółce jawnej w kontekście zmian w jej składzie osobowym, a następnie zostaną rozważone różne warianty odpowiedzialności wspólnika po wystąpieniu ze spółki.

Początek strony


Tomasz Szczurowski
Skutki przekształcenia przedsiębiorcy w kontekście odpowiedzialności za zobowiązania
Przedmiotem niniejszego artykułu jest odpowiedzialność przekształcanego przedsiębiorcy po dniu przekształcenia za zobowiązania powstałe przed tym dniem, a związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. O istotności tej problematyki świadczy fakt, że coraz częściej pojawia się ona na wokandach sądów powszechnych, jak również Sądu Najwyższego. Jednocześnie tematyka ta wywołuje wiele wątpliwości zarówno materialnoprawnych, jak i procesowych.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


A report on VII Company Law Forum conference held on 19 May 2017 – "Protection of Creditors in Commercial Companies and Partnerships"
p. 4

Konrad Osajda
 • Protection of companies’ creditors in the Supreme Court case law
 • p. 8

  Piotr Marcin Wiórek
 • Piercing the corporate veil in the German law
 • p. 20

  Aleksander Kappes
 • Shareholders’ liability for company debts in the Polish law de lege lata
 • p. 30

  Aleksander Jerzy Witosz
 • Protection of creditors in insolvency or bankruptcy proceedings
 • p. 37

  Marcin Podleś
 • Liability of a partner of a registered partnership who has withdrawn from the partnership towards third parties for debts arising under continuous relationships
 • p. 47

  Tomasz Szczurowski
 • Effects of transformation of an entrepreneur in the context of liability for debts
 • p. 52


  Konrad Osajda
  Protection of companies’ creditors in the Supreme Court case law
  The paper discusses various legal instruments aimed at protecting companies’ creditors. As such protection results principally from case law, the article focuses on the most recent cases decided by the Supreme Court. The author tries not only to describe the instruments used by the Court to protect creditors, but also to structure them. The analysis of case law leads to the conclusion that it is possible to point out circumstances in which protection of companies’ creditors is particularly needed. It is always when a company ceases to exist due to insolvency, liquidation, or transformation. For all these situations there are some statutory provisions aimed at protecting the creditors and their application by courts is dealt with extensively in the paper. It is interesting to observe that the most effective practically technique to protect creditors is enhancing the ‘additional liability’: making somebody else than the company itself liable for the company’s debts. It operates quite interestingly with regard to closed-type companies (limited liability companies), because their creditors can fairly easily sue their directors for damages in case of the company’s insolvency. This instrument of creditor protection appeared to be most frequently used and powerful one in recent Supreme Court case law, as the study revealed.

  Back to top


  Piotr Marcin Wiórek
  Piercing the corporate veil in the German law
  The article presents in a concise manner the German theory of piercing the corporate veil (Durchgriffshaftung), focusing on its theoretical and dogmatic basis, as well as its practical application. Subsequently, it discusses the pros and cons of this conception and finally leads to the conclusion that this theory can be adopted in the Polish law.

  Back to top


  Aleksander Kappes
  Shareholders’ liability for company debts in the Polish law de lege lata
  A company’s shareholders do not incur any personal liability for the debts of the company. However, in many situations the courts have worked out methods and mechanisms whereby liability for debts of the company can be attributed to shareholders in exceptional cases. These solutions are referred to as piercing the corporate veil (common law) or Durchgriffshaftung (German law). The author considers the legal possibilities of introducing such mechanisms in the Polish law, concluding that Art. 5 of the Polish Civil Code (abuse of right) and Art. 415 of the Polish Civil Code (general grounds for tortious responsibility) provide suffi cient background of this doctrine within the Polish legal system.

  Back to top


  Aleksander Jerzy Witosz
  Protection of creditors in insolvency or bankruptcy proceedings
  The key mechanism for protecting creditors’ rights in insolvency proceedings is Art. 21(3) of the Insolvency and Bankruptcy provides for liability in damages on the part of persons obligated to fi le the insolvency motion for failure to discharge this obligation or to do so within the statutory time limit. As of 1 January 2016, this construction underwent signifi cant modifi cation. Just as importantly, a number of other regulations were also amended (especially the reasons for declaration of insolvency/bankruptcy and debt discharge procedures for natural persons). These regulations form the legal environment in which the sanction mechanism functions. Therefore it is necessary to analyse the new formula of liability in damages for late fi ling of an insolvency motion and its assessment from the point of view of protecting creditors’ rights. At the same time, due attention should be paid to whether these changes will indeed provide proper safeguards of the economic interests of creditors of defaulting debtors.

  Back to top


  Marcin Podleś
  Liability of a partner of a registered partnership who has withdrawn from the partnership towards third parties for debts arising under continuous relationships
  Against the background of the Polish laws regulating the issue of liability in a registered partnership, it should be assumed that a partner of a registered partnership, despite having withdrawn from the partnership, is also liable for the partnership’s debts under continuous relationships creating obligations that arose before the withdrawal, even if they materialise after the withdrawal. Yet, while weighing the interest of the partner and that of the creditor of the registered partnership, the creditor’s protection should not be excessive, resulting in the partner having, for many years after the withdrawal from partnership, to pay the subsequently materialising liabilities under the previously established obligation relationship. A partner of a registered partnership should be liable with all his/her assets for the partnership’s debts, but the liability should remain in a transparent framework and cannot be completely outside the partner’s sphere of infl uence. Therefore, it is worthwhile,without giving up holding a former partner liable altogether, to consider the intermediate options which aim to limit that liability in time, in particular by linking the time limits of liability with the ordinary periods of termination notice applicable to a given continuous relationship or by introducing a fi nal date for asserting claims of this kind. This issue is important inasmuch as the scale of the potential claims arising, for example, under lease agreements,power supply agreements or even employment contracts concluded by a registered partnership may be signifi cant.

  Back to top


  Tomasz Szczurowski
  Effects of transformation of an entrepreneur in the context of liability for debts
  The article analyses the liability of an entrepreneur who is transformed into a company for debts that arose before the transformation day. Art. 58413 of the Code of Commercial Partnerships and Companies stipulates: ‘The natural person referred to in Art. 551(5) shall bear joint and several liability with the transformed company for liabilities of the entrepreneur under transformation relating to the economic activity pursued and arisen prior to the transformation day for a period of three years from the transformation day.’ The author focuses on period of the liability and its procedural aspect. He analyses judgments of the Supreme Court concerning those problems. He underlines that Art. 58413 must be interpreted with due regard for its aim. He emphasizes the problems that arise in proceedings where one of the parties is the transformed entrepreneur and which are initiated before the transformation day.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty