Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 5/2015 [273) Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Łukasz Żelechowski


Łukasz Żelechowski
 • Funkcje znaku towarowego a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy (cz. I)
 • str. 4

  Krzysztof Oplustil, Małgorzata Sas
 • Działanie w porozumieniu (acting in concert) a wykonywanie praw korporacyjnych w spółkach publicznych
 • str. 14

  Marcin Łolik
 • Przekształcenia właścicielskie w spółce jako podstawa do zmiany bądź rozwiązania kontraktu
 • str. 25

  Beata Kozłowska-Chyła
 • Status prawny członka zarządu spółki akcyjnej zawieszonego w czynnościach oraz wpływ zawieszenia na strukturę organizacyjną zarządu
 • str. 30

  Kinga Ziemnicka
 • Dopuszczalność finansowania wynagrodzenia umorzeniowego ze środków pochodzących z kapitału zapasowego obejmującego agio
 • str. 34

  Piotr Walas
 • Odpowiedzialność cywilna zarządcy spółki kapitałowej za niezgłoszenie wniosku o upadłość w prawie francuskim
 • str. 41

  80 LAT KODYFIKACJI POLSKIEGO PRAWA HANDLOWEGO

  Robert Jastrzębski
 • Prawo handlowe in statu nascendi II RP - pojęcie i zagadnienia kodyfikacyjne
 • str. 50
  Łukasz Żelechowski
  Funkcje znaku towarowego a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy (cz. I)
  Artykuł 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich UE odnoszących się do znaków towarowych ustanawia unijny standard dotyczący jednego z zasadniczych zagadnień konstrukcyjnych w prawie znaków towarowych, tj. zakresu wyłącznego i bezwzględnego prawa podmiotowego do zarejestrowanego znaku towarowego. Wykładnia zawartych w art. 5 dyrektywy 2008/95/WE norm dotyczących poszczególnych postaci naruszenia prawa do znaku towarowego od lat jest jednym z najczęściej podejmowanych wątków w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) w odniesieniu do prawa znaków towarowych. W orzecznictwie tym ukształtował się test negatywnego wpływu lub możliwości powstania negatywnego wpływu na funkcje znaku towarowego, będący jedną z przesłanek naruszenia prawa do znaku towarowego o kluczowym jednak znaczeniu. Koncepcja ta jest przedmiotem ożywionej dyskusji w doktrynie, a także źródłem wielu dylematów w toku trwających prac nad reformą prawa znaków towarowych w Unii Europejskiej. W pierwszej części niniejszego artykułu zostanie przeprowadzona analiza ewolucji, która doprowadziła do wykształcenia się w orzecznictwie TS tej koncepcji. Będzie to stanowić niezbędną podstawę jej oceny w drugiej części artykułu.

  Początek strony


  Krzysztof Oplustil, Małgorzata Sas
  Działanie w porozumieniu (acting in concert) a wykonywanie praw korporacyjnych w spółkach publicznych
  Regulacja tzw. działania w porozumieniu (ang. acting in concert) zawarta w art. 87 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych rozszerza zakres podmiotowy przewidzianych w rozdziale 4 tej ustawy obowiązków związanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji spółki publicznej. Ekstensywna wykładnia tej regulacji może jednak utrudnić akcjonariuszom mniejszościowym spółek publicznych wykonywanie ich praw korporacyjnych, co pozostaje w pewnym napięciu z postulatami nowoczesnego ładu korporacyjnego. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie niektórych wątpliwości, jakie pojawiają się na tle przepisów polskiego prawa, dotyczących działania w porozumieniu.

  Początek strony


  Marcin Łolik
  Przekształcenia właścicielskie w spółce jako podstawa zmiany bądź rozwiązania kontraktu
  We współczesnym obrocie gospodarczym od dawna obserwowane jest zjawisko przejawiające się w tym, że istotnym kryterium przy wyborze kontrahenta są nie tylko okoliczności, które bezpośrednio go dotyczą, lecz także to, kto "stoi" za takim kontrahentem, tzn. kto jest z nim powiązany właścicielsko. Relacja ekonomiczna "rozszerza" zatem swój zakres również na udziałowców bądź akcjonariuszy, którzy w takich przypadkach odgrywają istotną rolę. Jest to związane z wieloma czynnikami składającymi się na swoistą gwarancję bezpieczeństwa, którą stwarzają - chociażby pośrednio - właściciele danego podmiotu. Praktyka kontraktowa oparta na swobodzie umów wykształciła w tym zakresie już pewne instrumenty mające zabezpieczyć tak wyartykułowany interes kontrahentów.

  Początek strony


  Beata Kozłowska-Chyła
  Status prawny członka zarządu spółki akcyjnej zawieszonego w czynnościach oraz wpływ zawieszenia na strukturę organizacyjną zarządu
  Instytucja zawieszenia w czynnościach członka zarządu spółki akcyjnej stanowi ważny instrument wewnątrzkorporacyjnego oddziaływania na funkcjonowanie organu zarządczego spółki. Obok powoływania i odwoływania członków zarządu jest mechanizmem zapewniającym uprawnionym organom (osobom) wpływ na aktywne kształtowanie kręgu podmiotowego osób wchodzących w skład zarządu, którym przysługuje mandat do pełnienia funkcji członka zarządu spółki akcyjnej. Kształt normatywny regulacji prawnych dotyczących zawieszenia w czynnościach członka (członków) zarządu budzi jednak istotne wątpliwości interpretacyjne, których rozstrzygnięcie ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania spółki akcyjnej w obrocie gospodarczym.

  Początek strony


  Kinga Ziemnicka
  Dopuszczalność finansowania wynagrodzenia umorzeniowego ze środków pochodzących z kapitału zapasowego obejmującego agio
  W lipcowym numerze "Przeglądu Prawa Handlowego" z 2014 r. ukazał się artykuł A. Opalskiego, stanowiący polemikę z artykułem J. Grykiela, w sprawie dopuszczalności przeznaczenia agio na sfinansowanie spłaty z tytułu umorzenia praw udziałowych w spółkach kapitałowych. Omawiane zagadnienie prawne ma istotne znaczenie dla praktyki funkcjonowania spółek, w których finansowanie przez wspólników często jest połączone z wniesieniem środków nie tylko z przeznaczeniem na kapitał zakładowy, lecz także na kapitał zapasowy, jako nadwyżki ponad wartość nominalną udziałów albo akcji (agio), co wiąże się często z korzyściami natury podatkowej. Problematyka finansowania wynagrodzenia wspólników za umorzone udziały ze środków pochodzących z agio jest przedmiotem dyskusji w doktrynie, w szczególności przeciwko takiemu finansowaniu de lege lata opowiedział się A. Opalski. W niniejszym artykule zostaną przedstawione argumenty przemawiające za dopuszczalnością finansowania wynagrodzenia umorzeniowego ze środków pochodzących z agio.

  Początek strony


  Piotr Walas
  Odpowiedzialność cywilna zarządcy spółki kapitałowej za niezgłoszenie wniosku o upadłość w prawie francuskim
  Inspiracją dla prezentowanych rozważań były przede wszystkim krytyczne opinie doktryny na temat ochrony wierzycieli spółek kapitałowych w prawie polskim na tle standardów innych państw. Jednym z elementów tej ochrony jest odpowiedzialność cywilna zarządców za niezgłoszenie w terminie wniosku o upadłość. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie w tytułowym zakresie rozwiązań prawa francuskiego oraz porównanie wybranych zagadnień z rozwiązaniami przewidzianymi w polskim prawie upadłościowym. Ze względu na ograniczone ramy niniejszego opracowania przedmiotem zainteresowania nie będzie natomiast art. 299 kodeksu spółek handlowych, pominięte zostaną także kwestie proceduralne występujące w prawie francuskim.

  Początek strony


  Robert Jastrzębski
  Prawo handlowe in statu nascendi II RP - pojęcie i zagadnienia kodyfikacyjne
  Poniższe opracowanie dotyczy historii prawa handlowego, w szczególności prawa obowiązującego na ziemiach polskich. Na wstępie omówiono pojęcie prawa handlowego, a także nową dziedzinę nauki - prawo gospodarcze. Zwrócono uwagę na genezę, systemy oraz zasady prawa handlowego. W studium scharakteryzowano polskie regulacje handlowe z okresu II RP, które początkowo były związane z przeprowadzoną reformą walutową, a także z działalnością Komisji Kodyfikacyjnej. Istotną rolę, wśród aktów prawnych unifikujących prawo handlowe, zajmował kodeks handlowy, obowiązujący od 1.07.1934 r. Kodeks nie stanowił zupełnej regulacji prawa handlowego, jednak obowiązywał w polskim systemie prawnym jeszcze na początku XXI w.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty