Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
62,10 62,10
Cena regularna: 69,00
69,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińOgłoszenie konkursu PPH
str. 4

Tomasz Sójka

str. 5

Leopold Moskwa

str. 12

Andrzej Szlęzak

str. 21

Dominika Wajda

str. 28

Izabela Mycko-Katner

str. 34

Aleksandra Zielińska-Wałączek

str. 40

Stanisław Michałowski

str. 44

Robert Makowski

str. 50

Ochrona wierzycieli w spółkach handlowych – jeszcze wypowiedzi z VII Forum Prawa Spółek

Grzegorz Kozieł

str. 53

Wojciech Bartnik

str. 57
Tomasz Sójka
Reaktywne mechanizmy obrony przed wrogim przejęciem w prawie polskim
Prawo polskie pozostaje stosunkowo permisywne, jeśli chodzi o stosowanie przez władze spółki reaktywnych działań obronnych wobec wrogiego przejęcia. Z jednej strony nie gwarantuje ono wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia w przedmiocie działań obronnych. Z drugiej natomiast strony obowiązki władz spółki w tym zakresie są wyznaczane w sposób wysoce lakoniczny, a ich prywatnoprawna egzekucja pozostaje bardzo słaba. Nie oznacza to jednak całkowitej swobody władz spółki w tym zakresie. Przedmiotem rozważań jest próba nakreślenia podstawowych zasad postępowania władz spółki wobec próby przejęcia nad nią kontroli.

Początek strony


Leopold Moskwa
Zakres prokury – próba oceny propozycji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (cz. II)
Przedmiotem artykułu jest krytyczna analiza zamierzonych zmian przepisów regulujących zakres prokury, które to zmiany zostały zgłoszone przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego w projekcie Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego z października 2008 r. i w projekcie Części ogólnej Kodeksu cywilnego ze stycznia 2015 r. W drugiej części artykułu ocenie poddano propozycje wprowadzenia zapisów lokujących poza zakresem prokury czynności obciążenia przedsiębiorstwa oraz tzw. Prinzipalgeschäfte (czynności zastrzeżone ustawą wyłącznie dla organu przedsiębiorcy lub innych osób uprawnionych ustawowo do jego reprezentacji), a także kreujących zakazy udzielenia przez prokurenta dalszej prokury i pełnomocnictwa ogólnego. Przedmiotem rozważań jest też zgłoszona w obu projektach propozycja, aby udzielający prokury mógł rozszerzyć jej ustawowy zakres o czynności dotyczące nieruchomości.

Początek strony


Andrzej Szlęzak
O klauzulach indemnifikacyjnych, representations and warranties i instytucjach pokrewnych w prawie polskim
W „Przeglądzie Prawa Handlowego” z czerwca 2017 r. pojawiła się kolejna publikacja Profesora Jacka Jastrzębskiego poświęcona problematyce transpozycji instytucji common law na grunt prawa polskiego, budząc moją skłonność polemiczną, jak wielokrotnie wcześniej. Tym razem autor odniósł się do tzw. klauzul indemnifikacyjnych, a więc do typowych postanowień umów zawieranych w transakcjach M&A (Mergers & Acquisitions), wyposażonych w tzw. representations and warranties oraz przewidujących, co powinno się zdarzyć, gdy stan rzeczywisty okaże się inny niż przedstawiony w owych representations and warranties.

Początek strony


Dominika Wajda
Zgrupowania spółek w orzecznictwie sądowym
Pomimo że w Polsce większość spółek kapitałowych funkcjonuje w ramach zgrupowań, w odniesieniu do takiej formuły działania istnieją jedynie szczątkowe regulacje prawne. W ostatnich latach problem funkcjonowania grup kapitałowych dostrzega natomiast coraz bardziej judykatura, która stara się wypełniać „legislacyjną białą plamę”. Co istotne, w poszczególnych orzeczeniach sądy wprost odwołują się do takich pojęć jak „interes grupy spółek” czy „pokrzywdzenie udziałowców mniejszościowych” oraz starają się wyjaśniać relacje zachodzące pomiędzy uczestnikami zgrupowania.

Początek strony


Izabela Mycko-Katner
Okoliczności wyłączające odpowiedzialność przyjmującego zamówienie z tytułu rękojmi za wady fizyczne dzieła
Przed wejściem w życie ustawy z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta odpowiedzialność przyjmującego zamówienie z tytułu wadliwości dzieła była normowana w dwóch aktach prawnych, tj. w Kodeksie cywilnym (dla obrotu niekonsumenckiego) oraz w ustawie o sprzedaży konsumenckiej (w przypadku dzieła będącego rzeczą ruchomą, wykonanego na zamówienie konsumenta przez przyjmującego zamówienie). W aktualnym stanie prawnym, obowiązującym od 25.12.2014 r., dla odpowiedzialności przyjmującego zamówienie z tytułu wad fizycznych dzieła zastosowanie mają jedynie znowelizowane przepisy Kodeksu cywilnego. Obejmują one swym zakresem zarówno obrót konsumencki, gospodarczy, jak i powszechny. Przepisy te nie są jednak klarowne, co znajduje wyraz w rozbieżnych stanowiskach doktryny. Z tego też względu celem niniejszego artykułu jest przedstawienie okoliczności, które – na skutek zmian legislacyjnych – mogą obecnie stanowić o wyłączeniu odpowiedzialności przyjmującego zamówienie z tytułu rękojmi za wady fizyczne dzieła. Rozważania dotyczą w szczególności wykładni art. 638 k.c., w tym zawartego w nim odesłania do przepisów o rękojmi przy umowie sprzedaży, a także ustalenia relacji treści tego przepisu do art. 634 k.c. Wskazane zagadnienie, ze względu na dużą popularność zawierania umów o dzieło w obrocie, ma istotne znaczenie praktyczne.

Początek strony


Aleksandra Zielińska-Wałączek
Zmiana sytuacji wspólników mniejszościowych w spółce z o.o.
Ustawa z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców wprowadziła istotne zmiany dotyczące sytuacji prawnej wspólników mniejszościowych w spółce z o.o. Zmiana objęła art. 236 i 237 Kodeksu spółek handlowych. Ustawa ta weszła w życie 1.01.2017 r., a jej celem, jak wskazuje sam ustawodawca w uzasadnieniu projektu, było zidentyfikowanie i usunięcie szeregu barier prawnych, które utrudniają lub ograniczają rozwój polskiej przedsiębiorczości. Zmiana art. 236 i 237 k.s.h. zakłada wzmocnienie pozycji wspólników mniejszościowych w spółce z o.o. Poniższy artykuł ma na celu przyjrzenie się zmianom i próbę odpowiedzi na pytanie, czy nowelizacja przepisów faktycznie wzmocniła pozycję wspólników mniejszościowych, jak zapowiadał to ustawodawca.

Początek strony


Stanisław Michałowski
Charakterystyka i przedmiot zobowiązań offsetowych w prawie polskim
Kwestie prawne związane z offsetem są interesujące z punktu widzenia nauki prawa, gdyż dotyczą wielu instytucji prawnych. Problematyka offsetowa jest także istotna dla praktyki, gdyż umowy offsetowe są co prawda nieliczne, jednakże ze względu na swoją wartość i przedmiot pozostają kluczowe dla interesów państwa. Mimo to offset jest bardzo rzadko przedmiotem piśmiennictwa. W poniższym artykule zostaną przedstawione charakterystyka oraz przykłady dopuszczalnych zobowiązań offsetowych na gruncie nowej ustawy offsetowej przy uwzględnieniu przepisów prawa unijnego, poprzednio obowiązującej ustawy2 oraz praktyki powstałej na jej gruncie.

Początek strony


Robert Makowski
Umowa zastawu w związku z wykonywaniem prawa głosu przez zastawnika udziału
Obowiązujące przepisy przewidują możliwość wykonywania prawa głosu przez zastawnika udziałów w spółce z o.o. Zgodnie z art. 187 § 2 Kodeksu spółek handlowych umowa spółki może przewidywać, że zastawnik udziału może wykonywać prawo głosu. Jest to wyjątek od zasady nierozszczepialności praw organizacyjnych wspólnika, dlatego też zarówno przesłanki do dokonania takiego „oderwania się” prawa głosu od wspólnika, jak i zakres uprawnienia zastawnika powinny być określone jasno i precyzyjnie. Służy to w szczególności temu, aby zastawnik mógł swobodnie wykonywać prawo głosu bez narażenia się na negatywne konsekwencje z tym związane. Przepis art. 187 § 2 k.s.h. jest przy tym lakoniczny i mówi jedynie o tym, że warunkiem koniecznym do wykonywania prawa głosu przez zastawnika udziałów jest umieszczenie odpowiedniej wzmianki w umowie spółki. Z przepisów dotyczących wykonywania prawa głosu przez zastawnika trudno jednoznacznie wyinterpretować, jaki charakter mają postanowienia znajdujące się w umowie spółki oraz w umowie zastawu na udziałach przewidujące taką możliwość, jak również, jakie są skutki naruszenia zapisów zawartych w tych umowach. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie powyższych wątpliwości w świetle obowiązujących przepisów oraz praktyki panującej przy stosowaniu zastawu na udziałach jako instrumentu zabezpieczenia wierzytelności.

Początek strony


Grzegorz Kozieł
Instrumenty prawne i znaczenie ochrony wierzycieli uczestników spółek handlowych w tych spółkach
Z ogromnym zainteresowaniem przyjąłem zaproszenie na kolejne, VII Forum Prawa Spółek, które odbyło się 19.05.2017 r., i z radością odpowiedziałem na umożliwienie mi zabrania głosu podczas tej znaczącej konferencji. Tematem VII Forum Prawa Spółek była „Ochrona wierzycieli w spółkach handlowych”. Sztandarowymi, głównymi z tego obszaru, doniosłymi i słusznie poruszanymi podczas tej konferencji zagadnieniami były kwestie ochrony wierzycieli spółek handlowych w różnych sytuacjach. Po analizie zakresu tematu tegorocznej konferencji, zapewne z uwagi na osobiste zainteresowania naukowe, dostrzegłem, że mieści się w nim także zagadnienie ochrony wierzycieli (osobistych) uczestników tych spółek (wierzycieli wspólników i akcjonariuszy) przysługującej w tych spółkach na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Ochrona wierzycieli w spółkach handlowych, poza problematyką ochrony wierzycieli spółek obejmuje bowiem także ochronę wierzycieli (osobistych) wspólników spółki jawnej, partnerów, komplementariuszy, komandytariuszy, wspólników spółki z o.o. i akcjonariuszy (w spółce akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej). W związku z tym, dzięki uprzejmości organizatorów, postanowiłem przynajmniej zasygnalizować podstawowe zagadnienia z tego obszaru i odnieść się do ich znaczenia.

Początek strony


Wojciech Bartnik
Wpływ umowy o zarządzanie spółką zależną przez spółkę dominującą na uprawnienia wierzyciela spółki zależnej
Artykuł 7 Kodeksu spółek handlowych stanowi o obowiązkach informacyjnych wynikających z zawarcia pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub umowy o przekazywanie zysku przez spółkę zależną. Niniejszy artykuł stanowi analizę wpływu zawarcia umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną przez spółkę dominującą na uprawnienia wierzyciela spółki zależnej.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińPPH contest notice
p. 4

Tomasz Sójka

p. 5

Leopold Moskwa

p. 12

Andrzej Szlęzak

p. 21

Dominika Wajda

p. 28

Izabela Mycko-Katner

p. 34

Aleksandra Zielińska-Wałączek

p. 40

Stanisław Michałowski

p. 44

Robert Makowski

p. 50

Protection of creditors in commercial companies and partnerships – more views from the VII Company Law Forum

Grzegorz Kozieł

p. 53

Wojciech Bartnik

p. 57
Tomasz Sójka
Reactive mechanisms of defence against hostile takeovers in the Polish law
This paper analyses the duties of corporate governing bodies in the context of attempted takeovers in the Polish law. The closed corporate governance model, which has dominated the Polish market, resulted in a rather insignifi cant role played in the Polish case law by civil liability for a public company’s board’s failure to discharge duties. Importantly, on the Polish capital market, most takeovers are ‘friendly’ in nature due to the control exercised over Polish public companies by strategic investors. Moreover, when it comes to the adoption of reactive defense measures by the management board of a company faced with the threat of a hostile takeover, the Polish law remains relatively permissive. The Polish company law does not reserve defense measures to the exclusive competence of the general meeting. At the same time the duties of company governing bodies in this area are limited and their enforcement by means of private law mechanisms remains very poor. It does not, however, mean that corporate governing bodies enjoy unrestrained freedom in this respect. The discussion presented in the paper focuses on the basic rules of procedure followed by the management board of a company facing an attempted hostile takeover.

Back to top


Leopold Moskwa
Scope of the power of attorney to represent a company: an attempt to assess the proposals of the Civil Law Codifi cation Committee (part 2)
Both in the draft of Book One of the Civil Code [CC], submitted in October 2008, and in the draft of the General Part of the Civil Code from January 2015, the Civil Law Codifi cation Committee suggests modifying the provisions that currently regulate the scope of the power of attorney to represent a company. From the substantive point of view, the reasonable changes can be summarised in two points. Firstly, it is necessary to respond to the planned introduction into the Civil Code of a pledge on an enterprise, but for this purpose it is enough to limit the modifi cation of the group of juridical acts specifi ed in Art. 1093 CC. The modifi cation should consist in replacing the formula of ‘letting the enterprise for temporary use’ with the formula of ‘temporarily depriving the entrepreneur of the possibility to use the enterprise’. Consequently, what should remain outside the scope of the power of attorney to represent a company is: sale of an enterprise, temporarily depriving the entrepreneur of the possibility to use the enterprise and sale of or establishing a charge on real property. Secondly, there is a correct proposal that the person granting the power of attorney to represent a company should be able to extend its statutory scope to include the acts relating to real property. What gives rise to objections, however, is that the entry of the extension into the register has been given a constitutive character. Both an entry of the power of attorney to represent a company into the register and an entry of its extension should be declaratory in nature.

Back to top


Andrzej Szlęzak
On indemnification clauses, representations and warranties, and similar concepts under Polish law
The author critically reviews Jacek Jastrzębski’s attempt to explain common law concepts, such as ‘representations and warranties’ as well as ‘indemnity clauses’, in terms of Polish legal parlance. The author is of the view that the objectives which, under common law, are achieved through the application of the aforementioned tools may be reached, under Polish law, through the application of structurally different, though functionally similar, concepts present in the Polish (continental) legal system.

Back to top


Dominika Wajda
Groupings of companies in case law
In Poland there are only rudimentary legal regulations concerning groups of companies, even though most companies operate within groupings. But these problems are more and more often dealt with in case law, with judges trying to fi ll the ‘legislative blank spot’. This paper discusses judgments in which courts referred to notions such as ‘interest of a group of companies’ or ‘detriment of minority shareholders’ and explained the relationships between members of a group.

Back to top


Izabela Mycko-Katner
Circumstances that exclude the liability of the party accepting the order on account of warranty for physical defects of a specifi c work
Prior to the entry into force of the Act of 30 May 2014 on Consumer Rights, the liability of the party accepting the order for the defects of the work (project) was regulated in two legal acts, i.e. the Civil Code (in case of transactions with non-consumers) and the Act on Sales to Consumers (in case of a work that is a movable thing, made at the order of a consumer by the party accepting the order). In the current state of legislation, in force from 25 December 2014, the liability of the party accepting the order for the defects of the project is regulated only by the amended provisions of the Civil Code that cover transactions with consumers and commercial entities, as well as general transactions. These provisions are not, however, clear and this is refl ected in contradictory positions in the literature. The article presents the circumstances that – as a result of the legislative amendments – exclude the liability of the party accepting the order on account of warranty for physical defects of a specifi c work. The problem, due to frequency with which contracts for the performance of a specifi ed task or work are concluded, is of signifi cant practical importance. The author considers, in particular, the interpretation of Art. 638 of the Civil Code, including the reference therein to the provisions on warranty applicable to sale agreements, and tries to determine the relation between Art. 638 and 634 of the Civil Code. In the latter case it was established that failure to perform the obligation specifi ed in Art. 634 of the Civil Code and use of materials not suitable for completing the specifi c project appropriately without specifi c instruction from the ordering party, properly and fully informed of the nature of that unsuitability, results in liability of the party accepting the order on account of warranty for defects of a specifi c project.

Back to top


Aleksandra Zielińska-Wałączek
Change in the situation of minority shareholders in a limited liability company
This article contains a legal analysis of amendments to Art. 236 and 237 of the Code of Commercial Partnerships and Companies. These amendments entered into force on 1 January 2017. The article contains a comparison of the versions of these provisions before and after amendments, while indicating the change in the legal situation of minority shareholders brought about by the amendments. It starts by explaining the most important notions connected with the problems discussed in the article, such as: minority shareholder and the differences between annual and extraordinary general meetings. The article contains also a short discussion of the problems relating to the situation of minority shareholders: their rights in the limited liability company, as well as the problems connected with pursuit of rights on the basis of the ode of Commercial Partnerships and Companies. In summary, the author evaluates the amended provisions.

Back to top


Stanisław Michałowski
Characteristics and object of offset obligations in the Polish law
This article concerns an issue which is rarely discussed in legal studies: the characteristics and object of offset obligations on the basis of the Offset Act of 2014. The author, using Polish and international literature, as well as his own practical knowledge acquired in the course of providing legal services to entities participating in offset procedures, describes the new model of offset obligations. The key thing for the analysis being the object of this article is to present the requirements set by EU laws for the permissible offset practices, as well as to compare the contents of the new law with the previous Offset Act of 1999 and the practice of its application. The author tries to show that the Offset Act of 2014, based on the requirements of EU law, caused an important change in the character of offset obligations. At the same time, the author points out certain restrictions upon the scope of permissible performance being the object of offset, as the can no longer be justifi es with economic reasons.

Back to top


Robert Makowski
Pledge agreement in the context of the exercise of voting rights by the pledgee of a share
The possibility of the pledgee of shares in a limited liability company to exercise voting rights gives creditors an additional benefi t after a pledge is established to secure their receivables. Thus, it is a market practice that parties incorporate the relevant provisions in the pledge agreement and in the articles of association of the company whose shares are pledged. Nevertheless, the statutory provisions concerning the voting rights are vague, so what mainly infl uences the scope of the voting right is the decision reached by the parties of the pledge agreement. In order to avoid uncertainty as to who (the pledgee or the shareholder) is entitled to exercise voting right at any given moment, the relevant provisions of the pledge agreement and articles of association must be precisely and carefully worded.

Back to top


Grzegorz Kozieł
Legal instruments for and the importance of protecting creditors of members of commercial companies or partnerships in those entities
The article concerns the legal instruments for protecting the creditors of members of commercial companies or partnerships in these entities, and the importance of such instruments. The scope of the aforementioned protection is wider in the provisions on partnerships (in relation to the creditor of a partner of a general or professional partnership, or the general or limited partner in a limited partnership) than in those on companies – in relation to the shareholders’ creditors (as well as the creditors of shareholders in a joint-stock limited partnership). This refl ects the deep differences between the legal nature of partnerships and companies, including the ‘personal’ (in the case of partners) and ‘capital’ (in the case of shareholders) nature of membership in partnerships or companies. According to this author, rising the awareness of the importance of issues relating to the protection of creditors of company or partnership members in these entities would create an opportunity for a serious discussion about the need for any particular amendment, modifi cation, or perhaps even reform, of the existing legal solutions in this area. Such measures could include a proposal of a certain, more internally coherent, model for the protection of creditors of company or partnership members in these entities.

Back to top


Wojciech Bartnik
Influence of agreement concerning subsidiary management by parent company on the rights of the subsidiary’s creditor
Art. 7 of the Code of Commercial Partnerships and Companies concerns reporting obligations due to conclusion of an agreement between the parent company and the subsidiary company that foresees management of the subsidiary or transfer of profi t by the subsidiary. This article is an analysis of relationship between the agreement concerning management of the subsidiary by the parent company and the rights of the subsidiary’s creditor.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
sekretarz redakcji – Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (1)

Alina
24-12-2017
Ocena: 5/5
Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty