Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 1/2013 [245] Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Konkurs PPH
str. 4

Jacek Jastrzębski
 • O unijnym kontekście regulacji informacji poufnych w prawie rynku kapitałowego - zakres obowiązku informacyjnego i dopuszczalność opóźnienia publikacji
 • str. 5

  Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz
 • Podstawa normatywna zasady poufności w polskim arbitrażu handlowym
 • str. 14

  Artur Nowacki
 • Kadencja członka organu
 • str. 20

  Jerzy P. Naworski
 • Pojęcie sprawy gospodarczej w świetle legis latae
 • str. 29

  Agnieszka Sztoldman
 • Multi-terytorialne licencje na korzystanie z utworów audiowizualnych - uwagi na tle regulacji unijnych
 • str. 42

  Katarzyna Paterak-Kondek
 • Status spółki nowo zawiązanej w łączeniu się spółek metodą per unionem
 • str. 49

  Patryk Przeździecki
 • Naruszenie prawa do integralności utworu audiowizualnego przy przeniesieniu na wtórne pole eksploatacji
 • str. 53
  Jacek Jastrzębski
  O unijnym kontekście regulacji informacji poufnych w prawie rynku kapitałowego - zakres obowiązku informacyjnego i dopuszczalność opóźnienia publikacji
  Przepisy dotyczące ochrony i ujawniania informacji poufnych należą do centralnych unormowań prawa rynku kapitałowego. Polski model regulacji jest w tym zakresie ukształtowany odpowiednimi normami prawa Unii Europejskiej. Jednocześnie fundamentalne kwestie dotyczące informacji poufnych budzą istotne wątpliwości na tle polskich przepisów stanowiących implementację dyrektyw unijnych. Niniejszy artykuł dotyczy konieczności uwzględnienia kontekstu unijnego przy rozstrzyganiu takich wątpliwości na tle krajowej legis latae. Pierwsza część artykułu zawiera wstęp dotyczący unijnej regulacji informacji poufnych oraz prowadzoną w jej kontekście analizę, dotyczącą kwestii zakresu obowiązku informacyjnego oraz dopuszczalności opóźnienia publikacji informacji poufnych. Przedmiotem drugiej części1 jest analiza kwestii dopuszczalności due diligence spółki publicznej w aspekcie udostępniania informacji potencjalnemu nabywcy akcji.

  Początek strony


  Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz
  Podstawa normatywna zasady poufności w polskim arbitrażu handlowym
  Kwestia obowiązywania zasady poufności w arbitrażu handlowym zawsze budziła kontrowersje, zarówno w krajowym, jak i międzynarodowym obrocie prawnym. Wątpliwości dotyczyły nie tylko źródła obowiązków, lecz także jego zakresu. Badając ten problem, można sięgać zarówno do norm prawa cywilnego materialnego, jak i prawa procesowego. Warto w szczególności rozważyć, jak regulacje dotyczące nieuczciwej konkurencji wpływają na prawa i obowiązki uczestników postępowania arbitrażowego. Przedmiotem analizy będą też zwyczaje, jakie ukształtowały się w zakresie omawianej problematyki w środowisku arbitrażowym w naszym kraju i w środowisku arbitrażu międzynarodowego.

  Początek strony


  Artur Nowacki
  Kadencja członka organu
  Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza przepisów regulujących kadencję w organach spółki kapitałowej, w szczególności dotyczących maksymalnej długości kadencji, ponownego powołania, uzupełnienia składu oraz wspólnej kadencji.

  Początek strony


  Jerzy P. Naworski
  Pojęcie sprawy gospodarczej w świetle legis latae
  Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z pojęciem sprawy gospodarczej w obowiązującym stanie prawnym, a więc po wejściu w życie ustawy z 16.09.2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, oraz ocena niektórych rozwiązań wprowadzonych tą ustawą. Chodzi przede wszystkim o odpowiedź na pytanie, czy de lege lata charakter gospodarczy zachowuje sprawa, jeżeli przed wniesieniem pozwu którakolwiek ze stron zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej. Dalsze kwestie poruszane w artykule dotyczą statusu rolnika indywidualnego i sprawy z jego udziałem, a także skutków pominięcia przepisu stwierdzającego, że sprawami gospodarczymi nie są sprawy o podział majątku wspólnego wspólników po rozwiązaniu spółki cywilnej.

  Początek strony


  Agnieszka Sztoldman
  Multi-terytorialne licencje na korzystanie z utworów audiowizualnych - uwagi na tle regulacji unijnych
  Przedmiotem niniejszego artykułu jest model licencjonowania praw autorskich obejmujących kilka terytoriów krajowych. Pretekstem do rozważań jest projekt nowej dyrektywy unijnej dotyczącej zbiorowego zarządu prawami autorskimi. Rozważenia wymaga czy zasadne jest ograniczenie modelu wieloterytorialnych licencji jedynie do utworów muzycznych, czy też projektowana regulacja powinna objąć inne kategorie utworów, w szczególności utwory audiowizualne. Zagadnienie szczegółowe warto odnieść do szerszej problematyki - specyfiki funkcjonowania praw własności intelektualnej na wspólnym rynku Unii Europejskiej oraz relacji pomiędzy zasadą terytorialności praw własności intelektualnej i zasadami jednolitego rynku.

  Początek strony


  Katarzyna Paterak-Kondek
  Status spółki nowo zawiązanej w łączeniu się spółek metodą per unionem
  Kodeks spółek handlowych1, wskazując spółkę, na którą w dniu połączenia przechodzi majątek spółek łączących się metodą per unionem, posługuje się określeniem spółki nowo zawiązanej. Ponieważ dzień połączenia jest określany przez art. 493 § zd. k.s.h. jako dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki nowo zawiązanej, wymaga rozważenia to, w jaki sposób w łączeniu spółek przy zastosowaniu wyżej wymienionej metody spółka w organizacji powstaje i jak długo istnieje. Odpowiedź na tak postawione pytania pozwoli ustalić, na którą postać spółki kapitałowej przechodzi majątek spółek łączących się w ten sposób.

  Początek strony


  Patryk Przeździecki
  Naruszenie prawa do integralności utworu audiowizualnego przy przeniesieniu na wtórne pole eksploatacji
  Gwałtownie postępujące zmiany technologiczne w sposobach rozpowszechniania utworów, także tych audiowizualnych, powodują wyodrębnianie się nowych, nieznanych dotąd pól eksploatacji. Wraz z ewolucją technologiczną zmianom uległ też sposób interpretacji, wykładni i stosowania poszczególnych norm prawa autorskiego. Niniejszy artykuł jest poświęcony wielu problemom związanym z prawem do integralności utworu audiowizualnego przy przeniesieniu go na wtórne pole eksploatacji, które wyłoniły się w wybranych systemach prawnych. Wydaje się, że wobec zderzenia z dorobkiem technologicznym, zwłaszcza ostatnich kilkunastu lat, tradycyjny model prawa do integralności utworu może wymagać ponownego zredagowania.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty