Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińKonkurs PPH
str. 4

Jacek Jastrzębski

str. 5

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

str. 14

Artur Nowacki

str. 20

Jerzy P. Naworski

str. 29

Agnieszka Sztoldman

str. 42

Katarzyna Paterak-Kondek

str. 49

Patryk Przeździecki

str. 53
Jacek Jastrzębski
O unijnym kontekście regulacji informacji poufnych w prawie rynku kapitałowego - zakres obowiązku informacyjnego i dopuszczalność opóźnienia publikacji
Przepisy dotyczące ochrony i ujawniania informacji poufnych należą do centralnych unormowań prawa rynku kapitałowego. Polski model regulacji jest w tym zakresie ukształtowany odpowiednimi normami prawa Unii Europejskiej. Jednocześnie fundamentalne kwestie dotyczące informacji poufnych budzą istotne wątpliwości na tle polskich przepisów stanowiących implementację dyrektyw unijnych. Niniejszy artykuł dotyczy konieczności uwzględnienia kontekstu unijnego przy rozstrzyganiu takich wątpliwości na tle krajowej legis latae. Pierwsza część artykułu zawiera wstęp dotyczący unijnej regulacji informacji poufnych oraz prowadzoną w jej kontekście analizę, dotyczącą kwestii zakresu obowiązku informacyjnego oraz dopuszczalności opóźnienia publikacji informacji poufnych. Przedmiotem drugiej części1 jest analiza kwestii dopuszczalności due diligence spółki publicznej w aspekcie udostępniania informacji potencjalnemu nabywcy akcji.

Początek strony


Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz
Podstawa normatywna zasady poufności w polskim arbitrażu handlowym
Kwestia obowiązywania zasady poufności w arbitrażu handlowym zawsze budziła kontrowersje, zarówno w krajowym, jak i międzynarodowym obrocie prawnym. Wątpliwości dotyczyły nie tylko źródła obowiązków, lecz także jego zakresu. Badając ten problem, można sięgać zarówno do norm prawa cywilnego materialnego, jak i prawa procesowego. Warto w szczególności rozważyć, jak regulacje dotyczące nieuczciwej konkurencji wpływają na prawa i obowiązki uczestników postępowania arbitrażowego. Przedmiotem analizy będą też zwyczaje, jakie ukształtowały się w zakresie omawianej problematyki w środowisku arbitrażowym w naszym kraju i w środowisku arbitrażu międzynarodowego.

Początek strony


Artur Nowacki
Kadencja członka organu
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza przepisów regulujących kadencję w organach spółki kapitałowej, w szczególności dotyczących maksymalnej długości kadencji, ponownego powołania, uzupełnienia składu oraz wspólnej kadencji.

Początek strony


Jerzy P. Naworski
Pojęcie sprawy gospodarczej w świetle legis latae
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z pojęciem sprawy gospodarczej w obowiązującym stanie prawnym, a więc po wejściu w życie ustawy z 16.09.2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, oraz ocena niektórych rozwiązań wprowadzonych tą ustawą. Chodzi przede wszystkim o odpowiedź na pytanie, czy de lege lata charakter gospodarczy zachowuje sprawa, jeżeli przed wniesieniem pozwu którakolwiek ze stron zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej. Dalsze kwestie poruszane w artykule dotyczą statusu rolnika indywidualnego i sprawy z jego udziałem, a także skutków pominięcia przepisu stwierdzającego, że sprawami gospodarczymi nie są sprawy o podział majątku wspólnego wspólników po rozwiązaniu spółki cywilnej.

Początek strony


Agnieszka Sztoldman
Multi-terytorialne licencje na korzystanie z utworów audiowizualnych - uwagi na tle regulacji unijnych
Przedmiotem niniejszego artykułu jest model licencjonowania praw autorskich obejmujących kilka terytoriów krajowych. Pretekstem do rozważań jest projekt nowej dyrektywy unijnej dotyczącej zbiorowego zarządu prawami autorskimi. Rozważenia wymaga czy zasadne jest ograniczenie modelu wieloterytorialnych licencji jedynie do utworów muzycznych, czy też projektowana regulacja powinna objąć inne kategorie utworów, w szczególności utwory audiowizualne. Zagadnienie szczegółowe warto odnieść do szerszej problematyki - specyfiki funkcjonowania praw własności intelektualnej na wspólnym rynku Unii Europejskiej oraz relacji pomiędzy zasadą terytorialności praw własności intelektualnej i zasadami jednolitego rynku.

Początek strony


Katarzyna Paterak-Kondek
Status spółki nowo zawiązanej w łączeniu się spółek metodą per unionem
Kodeks spółek handlowych1, wskazując spółkę, na którą w dniu połączenia przechodzi majątek spółek łączących się metodą per unionem, posługuje się określeniem spółki nowo zawiązanej. Ponieważ dzień połączenia jest określany przez art. 493 § zd. k.s.h. jako dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki nowo zawiązanej, wymaga rozważenia to, w jaki sposób w łączeniu spółek przy zastosowaniu wyżej wymienionej metody spółka w organizacji powstaje i jak długo istnieje. Odpowiedź na tak postawione pytania pozwoli ustalić, na którą postać spółki kapitałowej przechodzi majątek spółek łączących się w ten sposób.

Początek strony


Patryk Przeździecki
Naruszenie prawa do integralności utworu audiowizualnego przy przeniesieniu na wtórne pole eksploatacji
Gwałtownie postępujące zmiany technologiczne w sposobach rozpowszechniania utworów, także tych audiowizualnych, powodują wyodrębnianie się nowych, nieznanych dotąd pól eksploatacji. Wraz z ewolucją technologiczną zmianom uległ też sposób interpretacji, wykładni i stosowania poszczególnych norm prawa autorskiego. Niniejszy artykuł jest poświęcony wielu problemom związanym z prawem do integralności utworu audiowizualnego przy przeniesieniu go na wtórne pole eksploatacji, które wyłoniły się w wybranych systemach prawnych. Wydaje się, że wobec zderzenia z dorobkiem technologicznym, zwłaszcza ostatnich kilkunastu lat, tradycyjny model prawa do integralności utworu może wymagać ponownego zredagowania.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


PPH contest
p. 4

Jacek Jastrzębski
 • On the European context of Polish regulations on inside information - the extent of the disclosure obligation and the delay of disclosure
 • p. 5

  Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz
 • Normative basis of confidentiality principle in Polish commercial arbitration
 • p. 14

  Artur Nowacki
 • Term of office of members of the corporate bodies of a company
 • p. 20

  Jerzy P. Naworski
 • The concept of proceeding in commercial cases on the basis of legis latae
 • p. 29

  Agnieszka Sztoldman
 • Multi-territorial-licensing of audiovisual works - remarks on the European Union provisions
 • p. 42

  Katarzyna Paterak-Kondek
 • Status of a newly formed, but not registered company in the per unionem merger
 • p. 49

  Patryk Przeździecki
 • Violation of the right to integrity of an audiovisual work in terms of its transposition to a different field of exploitation
 • p. 53
  Jacek Jastrzębski
  On the European context of Polish regulations on inside information - the extent of the disclosure obligation and the delay of disclosure
  The article presents matters connected with the pro-European interpretation (interpretation ensuring conformity with EU directives) of Polish regulations relating to inside information and their disclosure by issuers. As respective Polish provisions stem from EU law and refl ect the requirements set forth in directives, the European context has to be taken into account while interpreting and applying Polish regulations. The first part of the article deals with general issues related to pro-European interpretation as well as with the consequences of such an interpretation in respect of disclosure of inside information relating only indirectly to the issuer and of the delay of disclosure protecting the legitimate interest of the issuer. In the second part the controversies related to the admissibility of a due diligence of a publicly listed company will be examined in the context of European and Polish regulations on inside information.

  Back to top


  Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz
  Normative basis of confidentiality principle in Polish commercial arbitration
  The existence of an implied duty of confidentiality in commercial arbitration has always been controversial, both in international and domestic arbitration. Doubts were raised not only with regard to the legal basis imposing the duty of confidentiality, but also to its scope. In analysing this issue, one may refer to substantial as well as procedural provisions of civil law. In particular, it's worth considering how the law regulating unfair competition impacts the rights and obligations of the parties to arbitration. The subject matter of this analysis will also include the customary norms developed in this scope within the domestic and international arbitral communities.

  Back to top


  Artur Nowacki
  Term of office of members of the corporate bodies of a company
  The subject-matter of analysis is regulation of the Polish Code of Commercial Companies concerning term of office of members of corporate bodies, both in a limited liability company and a joint stock company. The analysis deals with maximum allowed term of office, repeated appointments, term of office that is joint for all members of a corporate body as well as with pre-agreed changes to the composition of a corporate body during the term of the office.

  Back to top


  Jerzy P. Naworski
  The concept of proceeding in commercial cases on the basis of legis latae
  The concept of proceeding in commercial cases on the basis of legis latae. Selected issues The subject of thy study is to present some issues related to the concept of commercial cases in the current state of the law - after the entry into force of the Law of 16 September 2011 amending the Act Code of Civil Procedure and other laws and evaluation some introduced solutions. In particular, it is about the answer to the question of whether de lege lata economic nature preserves case, if any of the parties ceased doing business? Further issues raised in the article relate to the status of an individual farmer and the effects of effects of omissions rule, that division of joint property upon termination of a civil partnership in not commercial case.

  Back to top


  Agnieszka Sztoldman
  Multi-territorial-licensing of audiovisual works - remarks on the European Union provisions
  The article aims at presenting copyrights licensing model comprising several states territories. The commentary is justified by recent introduction of project on new European Union directive concerning the collective management of copyrights. It is necessary to pose the question whether the limitation of multi-territory licensing model only to music works is justified or whether the prospective directive should embrace other categories of works, in particular audiovisual works. That specific question should be considered through wider perspective - the specificity of intellectual property rights' functioning on common EU market, as well as the question of relation between the principle of territoriality of intellectual property rights and principles of the common market.

  Back to top


  Katarzyna Paterak-Kondek
  Status of a newly formed, but not registered company in the per unionem merger
  A capital company on which assets of all merging companies are transferred through a process of merger is described in the Commercial Companies Code (CCC) as newly formed company. Since the effectiveness of merger depends on the moment of registration of the newly formed company, the status of not-yet-registered company is considered in the light of CCC provisions on forming, registering and merging companies. Analysis leads to a conclusion that the newly created company is a company which is already registered. Therefore the wording "newly formed" or other which is equivalent is inappropriate.

  Back to top


  Patryk Przeździecki
  Violation of the right to integrity of an audiovisual work in terms of its transposition to a different field of exploitation
  Rapid technological progress relating to methods of distribution of works, also audiovisual works, has resulted in emergence of new, so far unknown fields of exploitation. Along with technological evolution, ways of interpretation, understanding and application of certain copyright norms have changed as well. The article presents a number of problems concerning the right to integrity of an audiovisual work in terms of its transposition to a different field of exploitation, which have arisen in various legal systems. It seems that due to recent technological achievements the right to integrity may need to be revised.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty