Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 6/2013 [250] Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Wyniki konkursu PPH
str. 4

Jacek Jastrzębski
 • Bankowe papiery wartościowe a zorganizowany obrót instrumentami finansowymi
 • str. 5

  Wojciech Szydło
 • Prawna dopuszczalność korzystania przez radę nadzorczą spółki akcyjnej z pomocy podmiotów zewnętrznych
 • str. 14

  Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
 • Problematyka statusu prawnego archiwalnego zasobu audiowizualnego nadawcy publicznego
 • str. 21

  Rafał Adamus
 • Umowa wzajemna a upadłość z możliwością zawarcia układu - wnioski de lege lata i de lege ferenda
 • str. 31

  Andrzej Tropaczyński
 • Głosowanie członka zarządu spółki na zgromadzeniu wspólników - interpretacja art. 243 § 4 k.s.h.
 • str. 38

  Wiktor P. Matysiak
 • Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej z art. 32 k.s.h.
 • str. 46

  Ewa Lewandowska
 • Zastrzeżenie umownego prawa odstąpienia w umowach o świadczenie usług objętych zakresem art. 750 k.c.
 • str. 52
  Jacek Jastrzębski
  Bankowe papiery wartościowe a zorganizowany obrót instrumentami finansowymi
  Kwestia możliwości wprowadzenia bankowych papierów wartościowych do obrotu zorganizowanego od dłuższego czasu pozostaje nierozstrzygnięta w polskiej doktrynie prawa. Wiąże się to z niejednoznacznym unormowaniem tej kategorii papierów wartościowych w prawie bankowym i prawie rynku kapitałowego. Mimo kolejnych nowelizacji wątpliwości dotyczące statusu bankowych papierów wartościowych pozostają nierozstrzygnięte. Celowe wydaje się normatywne przesądzenie możliwości ich wprowadzenia do zorganizowanego obrotu, w tym na rynku regulowanym, co czyniłoby zadość potrzebom gospodarczym i oczekiwaniom emitentów i inwestorów. Artykuł zawiera analizę statusu bankowych papierów wartościowych w prawie rynku kapitałowego oraz wnioski de lege lata i de lege ferenda w tym zakresie.

  Początek strony


  Wojciech Szydło
  Prawna dopuszczalność korzystania przez radę nadzorczą spółki akcyjnej z pomocy podmiotów zewnętrznych
  Wykonywanie przez radę nadzorczą spółki akcyjnej jej ustawowych i statutowych kompetencji nadzorczych w zakresie sprawowania stałego nadzoru nad działalnością spółki wymaga często specjalistycznej wiedzy i wiadomości Zdobycie tej merytorycznej wiedzy będzie możliwe niekiedy wyłącznie od podmiotów zewnętrznych, specjalizujących się w danej dziedzinie wiedzy. Rada nadzorcza spółki jest zatem w pełni uprawniona do tego, by w podjętej przez siebie uchwale zobligować zarząd spółki do zawarcia umowy cywilnoprawnej ze ściśle określonym podmiotem zewnętrznym (np. z konkretnym ekspertem lub z konkretną kancelarią prawniczą), jednak jedynie wówczas, gdy przedmiotem takiej umowy miałoby być zbadanie przez ów podmiot określonych dokumentów spółki lub dokonanie innych czynności bezpośrednio wspierających radę nadzorczą w wykonywaniu jej kompetencji nadzorczych. Spółka akcyjna nie będzie wówczas zobowiązana do przeprowadzania w tym zakresie żadnego uprzedniego postępowania zamówieniowego czy też przetargowego, prowadzącego do wyboru takiego podmiotu zewnętrznego.

  Początek strony


  Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
  Problematyka statusu prawnego archiwalnego zasobu audiowizualnego nadawcy publicznego
  Digitalizacja jest jednym z kluczowych sposobów zapewnienia dostępu do zasobów kulturowych, w tym zasobów audiowizualnych. W niektórych przypadkach jest to jedyny sposób zapewnienia dostępu do tych zasobów dla przyszłych pokoleń. Z tego względu podejmuje się wiele inicjatyw w zakresie digitalizacji, które mogą ułatwić wyjaśnienie kwestii prawnych, a tym samym uprościć digitalizację i późniejsze udostępnienie w Internecie. W państwach postkomunistycznych istotnym problemem jest ustalenie stanu właścicielskiego audio i audiowizualnego zasobu archiwalnego, który powstawał w ramach funkcjonowania monopolu państwowego w dziedzinie mediów audiowizualnych. Dlatego też niezbędne jest dokonanie identyfikacji tych zbiorów w kontekście właścicielskim z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa autorskiego i wprowadzenie odpowiednich rozwiązań systemowych w ścisłej współpracy z właścicielami praw.

  Początek strony


  Rafał Adamus
  Umowa wzajemna a upadłość z możliwością zawarcia układu - wnioski de lege lata i de lege ferenda
  Umowa wzajemna jest podstawowym mechanizmem kontraktowym, jaki występuje w obrocie cywilnoprawnym. W obrocie gospodarczym umowa dwustronnie zobowiązująca inna niż wzajemna należy w zasadzie do rzadkości. Jeżeli zatem wziąć pod uwagę fakt, że obecny system prawny wobec treści art. 4912 ust. 1 prawa upadłościowego i naprawczego nie zna pojęcia konsumenckiej upadłości układowej (przy założeniu, iż w obrocie konsumenckim umowy niewzajemne są częściej spotykane), to zasadniczą większość zobowiązań umownych uczestniczących w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu stanowią zobowiązania właśnie z umów wzajemnych. Niniejszy artykuł dotyka zatem pierwszoplanowych zagadnień praktycznych i teoretycznych.

  Początek strony


  Andrzej Tropaczyński
  Głosowanie członka zarządu spółki na zgromadzeniu wspólników - interpretacja art. 243 § 4 k.s.h.
  Interpretacja pojęcia "inny przedstawiciel" wskazanego w art. 243 § 4 kodeksu spółek handlowych1 nie była dotychczas szeroko dyskutowana ani w doktrynie prawa handlowego, ani w orzecznictwie. Tymczasem określenie właściwej interpretacji wskazanego pojęcia, oprócz niewątpliwych walorów poznawczych, ma istotne znaczenie dla praktyki przeprowadzania zgromadzeń wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym również zgodności z prawem uchwał podjętych na takich zgromadzeniach.

  Początek strony


  Wiktor P. Matysiak
  Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej z art. 32 k.s.h.
  Spółka partnerska jest jednym z dwóch nowych typów spółek osobowych wprowadzonych do polskiego porządku prawnego przez kodeks spółek handlowych. Jakkolwiek ta forma prawna spółki została przewidziana wyłącznie dla określonych grup zawodowych, to ponad 10-letni okres obowiązywania kodeksu spółek handlowych wskazuje, że spotkała się ona z życzliwym przyjęciem ze strony uczestników obrotu gospodarczego. Należy podkreślić, że upowszechnienie spółki partnerskiej jest spowodowane przede wszystkim jej cechą charakterystyczną odróżniającą ją od spółki jawnej: wprowadzeniem szczególnych reguł odpowiedzialności za zobowiązania, mających zminimalizować ryzyko związane z wykonywaniem wolnego zawodu. Korzystając z możliwości, jaką stworzyło seminarium naukowe "Prawo handlowe, prawo morskie i prawo prywatne międzynarodowe w pracach naukowych Profesora zw. dra hab. Kazimierza Kruczalaka w 10-tą rocznicę śmierci", celowe jest przedstawienie węzłowych zagadnień związanych z odpowiedzialnością za zobowiązania spółki partnerskiej w świetle art. 32 k.s.h. Trzeba bowiem pamiętać, że to właśnie K. Kruczalak - jako redaktor pierwszego z komentarzy do kodeksu spółek handlowych - podjął trud charakterystyki reguł odpowiedzialności wyznaczonych przez art. 32 k.s.h.

  Początek strony


  Ewa Lewandowska
  Zastrzeżenie umownego prawa odstąpienia w umowach o świadczenie usług objętych zakresem art. 750 k.c.
  Strony nienazwanych umów o świadczenie usług, korzystając z zasady swobody umów, kształtują wzajemne prawa i obowiązki tak, by w sposób jak najbardziej efektywny osiągnąć zamierzony cel związany z rodzajem prowadzonej przez nie działalności. Różnorodna treść i otwarty katalog świadczą o ich dużej praktycznej doniosłości. Stronami wskazanego typu umowy mogą być wszystkie kategorie podmiotów prawa cywilnego, a w wielu przypadkach są to osoby niezaznajomione z przepisami prawa i niedoinformowane o przysługującym im prawie wypowiedzenia. Przepis art. 750 kodeksu cywilnego stanowi, że do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Zwrot "stosuje się odpowiednio" oznacza konieczność uwzględnienia specyfiki konkretnej sytuacji. Przepisy o zleceniu znajdują zastosowanie wprost, z pewnymi modyfikacjami bądź z możliwością wyłączenia dopuszczalności stosowania niektórych z nich. Przepisem wymagającym modyfikacji jest art. 746 k.c., bowiem dopuszczalność wypowiedzenia umowy powinna być oceniana ze względu na charakter usługi będącej przedmiotem umowy. W doktrynie zgodnie przyjmuje się, że konstrukcja wypowiedzenia stosunku prawnego jest instytucją zbliżoną do umownego prawa odstąpienia (art. 395 k.c.). Zasadne wydaje się być poczynienie uwag co do dopuszczalności zastrzeżenia umownego prawa odstąpienia (art. 395 k.c.) i jego wpływu na możliwość rozwiązania umowy w drodze wypowiedzenia (art. 746 k.c.).

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty