Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińWyniki konkursu PPH
str. 4

Jacek Jastrzębski

str. 5

Wojciech Szydło

str. 14

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz

str. 21

Rafał Adamus

str. 31

Andrzej Tropaczyński

str. 38

Wiktor P. Matysiak

str. 46

Ewa Lewandowska

str. 52
Jacek Jastrzębski
Bankowe papiery wartościowe a zorganizowany obrót instrumentami finansowymi
Kwestia możliwości wprowadzenia bankowych papierów wartościowych do obrotu zorganizowanego od dłuższego czasu pozostaje nierozstrzygnięta w polskiej doktrynie prawa. Wiąże się to z niejednoznacznym unormowaniem tej kategorii papierów wartościowych w prawie bankowym i prawie rynku kapitałowego. Mimo kolejnych nowelizacji wątpliwości dotyczące statusu bankowych papierów wartościowych pozostają nierozstrzygnięte. Celowe wydaje się normatywne przesądzenie możliwości ich wprowadzenia do zorganizowanego obrotu, w tym na rynku regulowanym, co czyniłoby zadość potrzebom gospodarczym i oczekiwaniom emitentów i inwestorów. Artykuł zawiera analizę statusu bankowych papierów wartościowych w prawie rynku kapitałowego oraz wnioski de lege lata i de lege ferenda w tym zakresie.

Początek strony


Wojciech Szydło
Prawna dopuszczalność korzystania przez radę nadzorczą spółki akcyjnej z pomocy podmiotów zewnętrznych
Wykonywanie przez radę nadzorczą spółki akcyjnej jej ustawowych i statutowych kompetencji nadzorczych w zakresie sprawowania stałego nadzoru nad działalnością spółki wymaga często specjalistycznej wiedzy i wiadomości Zdobycie tej merytorycznej wiedzy będzie możliwe niekiedy wyłącznie od podmiotów zewnętrznych, specjalizujących się w danej dziedzinie wiedzy. Rada nadzorcza spółki jest zatem w pełni uprawniona do tego, by w podjętej przez siebie uchwale zobligować zarząd spółki do zawarcia umowy cywilnoprawnej ze ściśle określonym podmiotem zewnętrznym (np. z konkretnym ekspertem lub z konkretną kancelarią prawniczą), jednak jedynie wówczas, gdy przedmiotem takiej umowy miałoby być zbadanie przez ów podmiot określonych dokumentów spółki lub dokonanie innych czynności bezpośrednio wspierających radę nadzorczą w wykonywaniu jej kompetencji nadzorczych. Spółka akcyjna nie będzie wówczas zobowiązana do przeprowadzania w tym zakresie żadnego uprzedniego postępowania zamówieniowego czy też przetargowego, prowadzącego do wyboru takiego podmiotu zewnętrznego.

Początek strony


Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
Problematyka statusu prawnego archiwalnego zasobu audiowizualnego nadawcy publicznego
Digitalizacja jest jednym z kluczowych sposobów zapewnienia dostępu do zasobów kulturowych, w tym zasobów audiowizualnych. W niektórych przypadkach jest to jedyny sposób zapewnienia dostępu do tych zasobów dla przyszłych pokoleń. Z tego względu podejmuje się wiele inicjatyw w zakresie digitalizacji, które mogą ułatwić wyjaśnienie kwestii prawnych, a tym samym uprościć digitalizację i późniejsze udostępnienie w Internecie. W państwach postkomunistycznych istotnym problemem jest ustalenie stanu właścicielskiego audio i audiowizualnego zasobu archiwalnego, który powstawał w ramach funkcjonowania monopolu państwowego w dziedzinie mediów audiowizualnych. Dlatego też niezbędne jest dokonanie identyfikacji tych zbiorów w kontekście właścicielskim z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa autorskiego i wprowadzenie odpowiednich rozwiązań systemowych w ścisłej współpracy z właścicielami praw.

Początek strony


Rafał Adamus
Umowa wzajemna a upadłość z możliwością zawarcia układu - wnioski de lege lata i de lege ferenda
Umowa wzajemna jest podstawowym mechanizmem kontraktowym, jaki występuje w obrocie cywilnoprawnym. W obrocie gospodarczym umowa dwustronnie zobowiązująca inna niż wzajemna należy w zasadzie do rzadkości. Jeżeli zatem wziąć pod uwagę fakt, że obecny system prawny wobec treści art. 4912 ust. 1 prawa upadłościowego i naprawczego nie zna pojęcia konsumenckiej upadłości układowej (przy założeniu, iż w obrocie konsumenckim umowy niewzajemne są częściej spotykane), to zasadniczą większość zobowiązań umownych uczestniczących w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu stanowią zobowiązania właśnie z umów wzajemnych. Niniejszy artykuł dotyka zatem pierwszoplanowych zagadnień praktycznych i teoretycznych.

Początek strony


Andrzej Tropaczyński
Głosowanie członka zarządu spółki na zgromadzeniu wspólników - interpretacja art. 243 § 4 k.s.h.
Interpretacja pojęcia "inny przedstawiciel" wskazanego w art. 243 § 4 kodeksu spółek handlowych1 nie była dotychczas szeroko dyskutowana ani w doktrynie prawa handlowego, ani w orzecznictwie. Tymczasem określenie właściwej interpretacji wskazanego pojęcia, oprócz niewątpliwych walorów poznawczych, ma istotne znaczenie dla praktyki przeprowadzania zgromadzeń wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym również zgodności z prawem uchwał podjętych na takich zgromadzeniach.

Początek strony


Wiktor P. Matysiak
Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej z art. 32 k.s.h.
Spółka partnerska jest jednym z dwóch nowych typów spółek osobowych wprowadzonych do polskiego porządku prawnego przez kodeks spółek handlowych. Jakkolwiek ta forma prawna spółki została przewidziana wyłącznie dla określonych grup zawodowych, to ponad 10-letni okres obowiązywania kodeksu spółek handlowych wskazuje, że spotkała się ona z życzliwym przyjęciem ze strony uczestników obrotu gospodarczego. Należy podkreślić, że upowszechnienie spółki partnerskiej jest spowodowane przede wszystkim jej cechą charakterystyczną odróżniającą ją od spółki jawnej: wprowadzeniem szczególnych reguł odpowiedzialności za zobowiązania, mających zminimalizować ryzyko związane z wykonywaniem wolnego zawodu. Korzystając z możliwości, jaką stworzyło seminarium naukowe "Prawo handlowe, prawo morskie i prawo prywatne międzynarodowe w pracach naukowych Profesora zw. dra hab. Kazimierza Kruczalaka w 10-tą rocznicę śmierci", celowe jest przedstawienie węzłowych zagadnień związanych z odpowiedzialnością za zobowiązania spółki partnerskiej w świetle art. 32 k.s.h. Trzeba bowiem pamiętać, że to właśnie K. Kruczalak - jako redaktor pierwszego z komentarzy do kodeksu spółek handlowych - podjął trud charakterystyki reguł odpowiedzialności wyznaczonych przez art. 32 k.s.h.

Początek strony


Ewa Lewandowska
Zastrzeżenie umownego prawa odstąpienia w umowach o świadczenie usług objętych zakresem art. 750 k.c.
Strony nienazwanych umów o świadczenie usług, korzystając z zasady swobody umów, kształtują wzajemne prawa i obowiązki tak, by w sposób jak najbardziej efektywny osiągnąć zamierzony cel związany z rodzajem prowadzonej przez nie działalności. Różnorodna treść i otwarty katalog świadczą o ich dużej praktycznej doniosłości. Stronami wskazanego typu umowy mogą być wszystkie kategorie podmiotów prawa cywilnego, a w wielu przypadkach są to osoby niezaznajomione z przepisami prawa i niedoinformowane o przysługującym im prawie wypowiedzenia. Przepis art. 750 kodeksu cywilnego stanowi, że do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Zwrot "stosuje się odpowiednio" oznacza konieczność uwzględnienia specyfiki konkretnej sytuacji. Przepisy o zleceniu znajdują zastosowanie wprost, z pewnymi modyfikacjami bądź z możliwością wyłączenia dopuszczalności stosowania niektórych z nich. Przepisem wymagającym modyfikacji jest art. 746 k.c., bowiem dopuszczalność wypowiedzenia umowy powinna być oceniana ze względu na charakter usługi będącej przedmiotem umowy. W doktrynie zgodnie przyjmuje się, że konstrukcja wypowiedzenia stosunku prawnego jest instytucją zbliżoną do umownego prawa odstąpienia (art. 395 k.c.). Zasadne wydaje się być poczynienie uwag co do dopuszczalności zastrzeżenia umownego prawa odstąpienia (art. 395 k.c.) i jego wpływu na możliwość rozwiązania umowy w drodze wypowiedzenia (art. 746 k.c.).

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Results of PPH contest
p. 4

Jacek Jastrzębski
 • Bank securities and organised trading in financial instruments
 • p. 5

  Wojciech Szydło
 • Legal admissibility of the use by the board of a joint stock company with the aid of external entities
 • p. 14

  Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
 • The issue of the legal status of the resource archival audiovisual public service broadcasters
 • p. 21

  Rafał Adamus
 • Mutual agreement and bankruptcy with the possibility to make a settlement - conclusions de lege lata and de lege ferenda
 • p. 31

  Andrzej Tropaczyński
 • Voting at the company's shareholders meeting by its management board member - interpretation of Art. 243 § 4 of the Polish Code of Commercial Partnerships and Companies
 • p. 38

  Wiktor P. Matysiak
 • Liability for debts of a professional partnership under Art. 32 of the Polish Code of Commercial Partnerships and Companies
 • p. 46

  Ewa Lewandowska
 • Stipulation of the contractual right of renunciation in service contracts regulated by Art. 750 of Polish Civil Code
 • p. 52
  Jacek Jastrzębski
  Bank securities and organised trading in financial instruments
  The possibility to have bank securities (pol. "Bankowe papiery wartościowe", a particular type of debt instruments provided for in the Polish banking law, with the characteristics corresponding to Art. 1 Section 2 Item f of the Prospectus Directive 2003/71/EC) admitted to trading in an organised trading system and in the regulated market has been discussed in Polish literature for several years. Despite multiple changes to the Polish capital markets legislation this issue remains unsolved. This article examines the current status of bank securities in Polish capital markets law and presents certain conclusions with regard to the interpretation. They refer to the current regulation in force as well as to potential future amendments that could clarify the status of bank securities and explicitly allow for their admission to organised trading and regulated market.

  Back to top


  Wojciech Szydło
  Legal admissibility of the use by the board of a joint stock company with the aid of external entities
  The exercise of the supervisory board of the company limited its legal and statutory regulatory powers to exercise constant supervision over the company often requires expertise and knowledge. Gaining this knowledge can be substantial in some cases only from external entities that specialize in your field of expertise. The supervisory board of the company is therefore fully entitled to be, in which its resolution to oblige the company's management to enter into a civil contract to a specific external entity (eg, a specific expert or a specific law firm), but only if the subject of the contract would be to examine the specific documents that entity's or make other operations directly supporting the board of directors in the exercise of its supervisory powers. The joint stock company is not liable for the conduct in this respect any previous procurement procedure or tender, leading to the selection of such an external body.

  Back to top


  Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
  The issue of the legal status of the resource archival audiovisual public service broadcasters
  The digitisation is an important means of ensuring greater access to cultural heritage, especially audiovisual materials. In some cases it is the only means of ensuring that such material will be available for future generations. In this way the development of effective means of digital preservation has far-reaching implications for the preservation of material in public institutions and can facilitate rights clearance and consequently digitization efforts and subsequent on-line accessibility. Identifying barriers in the legislation to the on-line accessibility and subsequent use of audio and audiovisual materials that is in the public domain and taking steps to remove them is the first step in ensuring the preservation of the cultural heritage in the audiovisual media sphere. This problem is especially important in the post - communist countries, where there are difficulties with identifying the owners of rights to archival audiovisual material. Introducing new mechanisms for identifying and resolving ownership issues should therefore be encouraged in close cooperation with right holders of audiovisual materials in order to enable the preservation of such materials in a digital form.

  Back to top


  Rafał Adamus
  Mutual agreement and bankruptcy with the possibility to make a settlement - conclusions de lege lata and de lege ferenda
  Mutual agreement is a basic contractual mechanism that occurs in the course of civil law. In the economic trade agreement which is committing both sides of the contract different than mutual is generally rare. In fact obligations deriving from mutual agreements are the most common in the bankruptcy proceeding with the possibility to make a settlement (in the consumer bankruptcy, under Art. 4912 sec. 1 of the Bankruptcy and Reorganization Law, there is no possibility to conclude a settlement). Therefore this paper touches very important practical and theoretical aspects of the Polish bankruptcy law.

  Back to top


  Andrzej Tropaczyński
  Voting at the company's shareholders meeting by its management board member - interpretation of Art. 243 § 4 of the Polish Code of Commercial Partnerships and Companies
  The interpretation of the term "another representative" as used in Art. 243 § 4 of the Polish Code of Commercial Partnerships and Companies is not widely covered by legal writers nor by jurisprudence. However, its interpretation is important both from the theoretical perspective (i.e. its doctrinal value), as well as from the practical day-to-day perspective including, in particular, for the proper conduct of shareholders' meetings of limited liability companies and the compliance of the resolutions adopted at such shareholders' meetings with the binding provisions of law.

  Back to top


  Wiktor P. Matysiak
  Liability for debts of a professional partnership under Art. 32 of the Polish Code of Commercial Partnerships and Companies
  Liability for debts of a professional partnership under Art. 32 of the Polish Code of Commercial Partnerships and Companies A professional partnership is one of the new types of partnerships introduced into the Polish legal system by the Polish Code of Commercial Partnerships and Companies. One of its key features are regulations concerning the liability of partners for partnership debts which vary from the standard principles of liability applied to general partnership. According to the provisions of Art. 95 of the Polish Code of Commercial Partnerships and Companies, a partner shall not be personally liable for the partnership's debts arising in connection with the practicing of a freelance profession within the partnership by the remaining partners or for debts of the partnership arising from actions or omissions of persons employed by the partnership under an employment contract or on the basis of a different legal relationship, if those persons reported to another partner when performing services related to the objects of the partnership. It should be emphasized that a new partner of continuing professional partnership is personally liable for the obligations incurred before his admission. According to the provisions of Art. 32 a person joining the partnership shall be liable for the obligations of the partnership arising prior to the date of joining. The article discusses the issues relating to the liability of new partners for debts of professional partnerships. The purpose of the article is to establish a framework for evaluating and interpreting of the Polish Code of Commercial and Partnerships and Companies provisions related to the liability of the new partner of continuing professional partnership.

  Back to top


  Ewa Lewandowska
  Stipulation of the contractual right of renunciation in service contracts regulated by Art. 750 of Polish Civil Code
  The parties of the unnamed contracts on performance of services, using the rule of the freedom of contracts, form mutual rights and obligations in the most effective way in order to obtain an intended aim related to the type of their activity. A diverse content and an open catalogue prove their great practical significance. The parties of the mentioned type of the contracts may be all categories of subjects of the civil law, usually not acquainted with the regulations of law and not informed about their right of termination. Art. 750 of the Polish Civil Code provides that the regulations on a mandate shall apply respectively to the service contracts that are not regulated by any other provisions. The term "shall apply respectively" means the necessity of taking into consideration the specificity of a particular situation. The provisions on a mandate shall be applied directly with some modifications or with the option to exclude admissibility of applying some of them. Because admissibility of termination of a contract should be assess in relation to the character of service, which is the subject of the contract, Art. 746 of the Polish Civil Code (form of termination) require modification. According to doctrine, the structure of termination of the legal relationship is the institution similar to the contractual right of renunciation (Art. 395 of the Polish Civil Code). Commenting on admissibility of stipulation of the contractual right of renunciation and its influence on the option of the contract cancellation in the form of termination seems to be justifiable.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2021 [349]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty