Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 10/2012 [242] Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Andrzej Szlęzak
 • Reprezentacja spółek kapitałowych w umowach z członkami zarządu
 • str. 4

  Jerzy Paweł Naworski
 • Status prawny rolnika indywidualnego
 • str. 11

  Ryszard Strzelczyk
 • Obligatoryjność ujawnienia w księdze wieczystej roszczenia nabywcy z umowy deweloperskiej
 • str. 20

  Piotr Brzeziński
 • Umowa o zastępstwo inwestycyjne
 • str. 24

  Karol Pachnik
 • Odpowiedzialność biegłych za wyrządzenie szkody spółce w świetle regulacji kodeksu spółek handlowych
 • str. 29

  O POTRZEBIE REFORMY PRAWA SPÓŁEK OSOBOWYCH - ciąg dalszy

  Konrad Osajda
 • O mankamentach regulacji spółek osobowych w kodeksie spółek handlowych
 • str. 33

  Jakub Jan Zięty
 • O potrzebie zmian w zakresie regulacji funkcjonowania zarządu w spółce partnerskiej
 • str. 47

  Grzegorz Nita-Jagielski
 • O potrzebie zmian regulacji prawnych dotyczących powstania osobowej spółki handlowej
 • str. 51

  Paweł Hajdys
 • Firma spółki osobowej - uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda
 • str. 54
  Andrzej Szlęzak
  Reprezentacja spółek kapitałowych w umowach z członkami zarządu
  Niewiele zagadnień z zakresu prawa handlowego doczekało się tak obfitej literatury i orzecznictwa, jak kwestia zawierania umów pomiędzy spółką kapitałową a członkiem jej zarządu. Mimo upływu lat tytułowe zagadnienie nadal budzi kontrowersje. Oznacza to, że albo materia jest niedoskonale uregulowana ustawowo, albo iż dobre propozycje ustawodawcy zostały zniekształcone w praktyce. Wątpliwości budzą też zgłaszane w doktrynie propozycje uporządkowania kontrowersyjnych kwestii. Warto więc temat ten ponownie rozważyć.

  Początek strony


  Jerzy Paweł Naworski
  Status prawny rolnika indywidualnego
  Status prawny rolnika indywidualnego budzi kontrowersje w jurysprudencji, co wynika z chaosu panującego w tej materii w ustawodawstwie polskim. Niniejsze opracowanie jest poświęcone omówieniu regulacji prawnych, zarówno prywatno-, jak i publicznoprawnych, dedykowanych osobie fizycznej zajmującej się działalnością rolniczą. Konkluzję artykułu wyraża stwierdzenie, że rolnik indywidualny jest przedsiębiorcą w świetle prawa prywatnego, natomiast w zasadzie nie ma takiego statusu w prawie publicznym.

  Początek strony


  Ryszard Strzelczyk
  Obligatoryjność ujawnienia w księdze wieczystej roszczenia nabywcy z umowy deweloperskiej w świetle art. 23 ustawy z 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
  Z dniem 29.04.2012 r. weszła w życie długo oczekiwana ustawa z 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego1. Zmieniła ona radykalnie zasady funkcjonowania pierwotnego rynku mieszkaniowego w Polsce, zapewniając osobom zawierającym z deweloperami umowy deweloperskie ochronę znacznie skuteczniejszą od dotychczasowej. Jednym z najistotniejszych instrumentów tej ochrony, bez którego prawidłowe funkcjonowanie nowej ustawy nie byłoby możliwe, jest bligatoryjność ujawnienia w księdze wieczystej roszczeń nabywcy wynikających z umowy deweloperskiej, realizowana przez zamieszczenie w akcie notarialnym dokumentującym zawarcie tej umowy stosownego wniosku wieczystoksięgowego. Wypis aktu notarialnego obejmującego ten wniosek notariusz obowiązany jest przesłać właściwemu sądowi rejonowemu w terminie 3 dni od dnia, w którym akt ten został sporządzony. Zagadnienie to wymaga jednak szybkiego wyjaśnienia, gdyż lakoniczność przepisów regulujących powyższą materię może prowadzić do błędnych wniosków.

  Początek strony


  Piotr Brzeziński
  Umowa o zastępstwo inwestycyjne
  Przedmiotem niniejszego artykułu jest ocena charakteru prawnego umowy o zastępstwo inwestycyjne. Problem ten był przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego oraz nielicznych wypowiedzi w literaturze. W doktrynie przyjmuje się, że do umowy o zastępstwo inwestycyjne, kwalifikowanej jako umowa o świadczenie usług, do której nie mają zastosowania inne przepisy, należy stosować przepisy umowy zlecenia (art. 750 kodeksu cywilnego). Kwalifikacja umowy o zastępstwo inwestycyjne nie jest zadaniem łatwym. Bardzo często umowa o zastępstwo inwestycyjne zawiera elementy różnych typów umów nazwanych. Powstaje zatem pytanie, jak w takiej sytuacji kształtuje się odpowiedzialność stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

  Początek strony


  Karol Pachnik
  Odpowiedzialność biegłych za wyrządzenie szkody spółce w świetle regulacji kodeksu spółek handlowych
  Problemem odpowiedzialności biegłych, niewątpliwie istotnym i ważnym, zajmowały się Sąd Najwyższy (dalej jako SN), Naczelny Sąd Administracyjny (dalej jako NSA) i Trybunał Konstytucyjny (dalej jako TK), a także biura Ministra Sprawiedliwości i Ministra Finansów. Zapadłe orzeczenia były przedmiotem licznych glos, a istniejący stan prawny na skutek nagłośnienia istoty problemu (przyjęcie, że biegli ponoszą osobistą odpowiedzialność za wydawane opinie, skutkowało uznaniem, że stają się oni płatnikami podatku od towarów i usług) doczekał się ustaleń legislacyjnych zmieniających sposób rozliczania biegłych za ich opinie.

  Początek strony


  Konrad Osajda
  O mankamentach regulacji spółek osobowych w kodeksie spółek handlowych
  Uczestnictwo w "II Forum Prawa Spółek" zorganizowanym w Łodzi, które zostało poświęcone ciekawej problematyce regulacji prawnej spółek osobowych, skłania do zabrania głosu w tej kwestii. Choć przepisy o spółkach osobowych w praktyce działają w zasadzie dobrze i dotychczas dotyczy ich relatywnie niewiele orzeczeń Sądu Najwyższego, nie oznacza to, że nie budzą wątpliwości, czego dowiodła interesująca i burzliwa dyskusja podczas "II Forum Prawa Spółek". Celem niniejszego artykułu jest włączenie się do dyskusji nad kształtem regulacji prawnej handlowych spółek osobowych.

  Początek strony


  Jakub Jan Zięty
  O potrzebie zmian w zakresie regulacji funkcjonowania zarządu w spółce partnerskiej
  Spółka partnerska jest jednym z typów spółek osobowych wprowadzonych do polskiego systemu prawnego przez kodeks spółek handlowych. Formę tę wybiera wiele osób wykonujących wolne zawody, które widzą w niej sposób ograniczenia ryzyka wykonywania wolnego zawodu, a także możliwość elastycznego ukształtowania sposobu zarządzania spółką. Wprowdzenie modyfikacji mogłoby zwiększyć ilość spółek w których dla prowadzenia jej spraw i reprezentowania powołano zarząd.

  Początek strony


  Grzegorz Nita-Jagielski
  O potrzebie zmian regulacji prawnych dotyczących powstania osobowej spółki handlowej
  Poniższe uwagi są poświęcone potrzebie zmian prawnych w zakresie dwóch kwestii: powstawania spółek jawnych z przekształcenia spółek cywilnych oraz koncepcji prawnej powstania osobowej spółki handlowej.

  Początek strony


  Paweł Hajdys
  Firma spółki osobowej - uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda
  Określone w kodeksie spółek handlowych zasady konstruowania firmy spółki osobowej są nad wyraz restrykcyjne. Obecnie wspólnicy mają ograniczoną swobodę w doborze korpusu firmy. Taki stan prawny nie znajduje żadnego racjonalnego wytłumaczenia i z tego względu wymaga ingerencji ustawodawcy. W opinii autora opracowania prawo firmowe dla spółek osobowych powinno zostać zliberalizowane na podobieństwo prawa firmowego spółek kapitałowych.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty