Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińAndrzej Szlęzak

str. 4

Jerzy Paweł Naworski

str. 11

Ryszard Strzelczyk

str. 20

Piotr Brzeziński

str. 24

Karol Pachnik

str. 29

O POTRZEBIE REFORMY PRAWA SPÓŁEK OSOBOWYCH - ciąg dalszy

Konrad Osajda

str. 33

Jakub Jan Zięty

str. 47

Grzegorz Nita-Jagielski

str. 51

Paweł Hajdys

str. 54
Andrzej Szlęzak
Reprezentacja spółek kapitałowych w umowach z członkami zarządu
Niewiele zagadnień z zakresu prawa handlowego doczekało się tak obfitej literatury i orzecznictwa, jak kwestia zawierania umów pomiędzy spółką kapitałową a członkiem jej zarządu. Mimo upływu lat tytułowe zagadnienie nadal budzi kontrowersje. Oznacza to, że albo materia jest niedoskonale uregulowana ustawowo, albo iż dobre propozycje ustawodawcy zostały zniekształcone w praktyce. Wątpliwości budzą też zgłaszane w doktrynie propozycje uporządkowania kontrowersyjnych kwestii. Warto więc temat ten ponownie rozważyć.

Początek strony


Jerzy Paweł Naworski
Status prawny rolnika indywidualnego
Status prawny rolnika indywidualnego budzi kontrowersje w jurysprudencji, co wynika z chaosu panującego w tej materii w ustawodawstwie polskim. Niniejsze opracowanie jest poświęcone omówieniu regulacji prawnych, zarówno prywatno-, jak i publicznoprawnych, dedykowanych osobie fizycznej zajmującej się działalnością rolniczą. Konkluzję artykułu wyraża stwierdzenie, że rolnik indywidualny jest przedsiębiorcą w świetle prawa prywatnego, natomiast w zasadzie nie ma takiego statusu w prawie publicznym.

Początek strony


Ryszard Strzelczyk
Obligatoryjność ujawnienia w księdze wieczystej roszczenia nabywcy z umowy deweloperskiej w świetle art. 23 ustawy z 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Z dniem 29.04.2012 r. weszła w życie długo oczekiwana ustawa z 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego1. Zmieniła ona radykalnie zasady funkcjonowania pierwotnego rynku mieszkaniowego w Polsce, zapewniając osobom zawierającym z deweloperami umowy deweloperskie ochronę znacznie skuteczniejszą od dotychczasowej. Jednym z najistotniejszych instrumentów tej ochrony, bez którego prawidłowe funkcjonowanie nowej ustawy nie byłoby możliwe, jest bligatoryjność ujawnienia w księdze wieczystej roszczeń nabywcy wynikających z umowy deweloperskiej, realizowana przez zamieszczenie w akcie notarialnym dokumentującym zawarcie tej umowy stosownego wniosku wieczystoksięgowego. Wypis aktu notarialnego obejmującego ten wniosek notariusz obowiązany jest przesłać właściwemu sądowi rejonowemu w terminie 3 dni od dnia, w którym akt ten został sporządzony. Zagadnienie to wymaga jednak szybkiego wyjaśnienia, gdyż lakoniczność przepisów regulujących powyższą materię może prowadzić do błędnych wniosków.

Początek strony


Piotr Brzeziński
Umowa o zastępstwo inwestycyjne
Przedmiotem niniejszego artykułu jest ocena charakteru prawnego umowy o zastępstwo inwestycyjne. Problem ten był przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego oraz nielicznych wypowiedzi w literaturze. W doktrynie przyjmuje się, że do umowy o zastępstwo inwestycyjne, kwalifikowanej jako umowa o świadczenie usług, do której nie mają zastosowania inne przepisy, należy stosować przepisy umowy zlecenia (art. 750 kodeksu cywilnego). Kwalifikacja umowy o zastępstwo inwestycyjne nie jest zadaniem łatwym. Bardzo często umowa o zastępstwo inwestycyjne zawiera elementy różnych typów umów nazwanych. Powstaje zatem pytanie, jak w takiej sytuacji kształtuje się odpowiedzialność stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Początek strony


Karol Pachnik
Odpowiedzialność biegłych za wyrządzenie szkody spółce w świetle regulacji kodeksu spółek handlowych
Problemem odpowiedzialności biegłych, niewątpliwie istotnym i ważnym, zajmowały się Sąd Najwyższy (dalej jako SN), Naczelny Sąd Administracyjny (dalej jako NSA) i Trybunał Konstytucyjny (dalej jako TK), a także biura Ministra Sprawiedliwości i Ministra Finansów. Zapadłe orzeczenia były przedmiotem licznych glos, a istniejący stan prawny na skutek nagłośnienia istoty problemu (przyjęcie, że biegli ponoszą osobistą odpowiedzialność za wydawane opinie, skutkowało uznaniem, że stają się oni płatnikami podatku od towarów i usług) doczekał się ustaleń legislacyjnych zmieniających sposób rozliczania biegłych za ich opinie.

Początek strony


Konrad Osajda
O mankamentach regulacji spółek osobowych w kodeksie spółek handlowych
Uczestnictwo w "II Forum Prawa Spółek" zorganizowanym w Łodzi, które zostało poświęcone ciekawej problematyce regulacji prawnej spółek osobowych, skłania do zabrania głosu w tej kwestii. Choć przepisy o spółkach osobowych w praktyce działają w zasadzie dobrze i dotychczas dotyczy ich relatywnie niewiele orzeczeń Sądu Najwyższego, nie oznacza to, że nie budzą wątpliwości, czego dowiodła interesująca i burzliwa dyskusja podczas "II Forum Prawa Spółek". Celem niniejszego artykułu jest włączenie się do dyskusji nad kształtem regulacji prawnej handlowych spółek osobowych.

Początek strony


Jakub Jan Zięty
O potrzebie zmian w zakresie regulacji funkcjonowania zarządu w spółce partnerskiej
Spółka partnerska jest jednym z typów spółek osobowych wprowadzonych do polskiego systemu prawnego przez kodeks spółek handlowych. Formę tę wybiera wiele osób wykonujących wolne zawody, które widzą w niej sposób ograniczenia ryzyka wykonywania wolnego zawodu, a także możliwość elastycznego ukształtowania sposobu zarządzania spółką. Wprowdzenie modyfikacji mogłoby zwiększyć ilość spółek w których dla prowadzenia jej spraw i reprezentowania powołano zarząd.

Początek strony


Grzegorz Nita-Jagielski
O potrzebie zmian regulacji prawnych dotyczących powstania osobowej spółki handlowej
Poniższe uwagi są poświęcone potrzebie zmian prawnych w zakresie dwóch kwestii: powstawania spółek jawnych z przekształcenia spółek cywilnych oraz koncepcji prawnej powstania osobowej spółki handlowej.

Początek strony


Paweł Hajdys
Firma spółki osobowej - uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda
Określone w kodeksie spółek handlowych zasady konstruowania firmy spółki osobowej są nad wyraz restrykcyjne. Obecnie wspólnicy mają ograniczoną swobodę w doborze korpusu firmy. Taki stan prawny nie znajduje żadnego racjonalnego wytłumaczenia i z tego względu wymaga ingerencji ustawodawcy. W opinii autora opracowania prawo firmowe dla spółek osobowych powinno zostać zliberalizowane na podobieństwo prawa firmowego spółek kapitałowych.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Jakub Janeta, Jowita Gajownik-Zienkiewicz
Report on conference "II Company Law Forum" 18 May 2012
p. 4

Urszula Promińska
 • On the model construction of commercial partnerships
 • p. 10

  Józef Frąckowiak
 • About some threats for commercial partnerships - particularly for general partnership
 • p. 14

  Andrzej Kidyba
 • Few remarks on the need for amendments of partnerships' regulations
 • p. 21

  Andrzej W. Wiśniewski
 • Some remarks concerning the reform of the law of commercial partnerships
 • p. 26

  Antoni Witosz
 • Partnership's capacity to restructuring
 • p. 31

  Monika Tarska
 • The scope of freedom of contract in a registered partnership
 • p. 33

  Jan Lic
 • Civil partnership status and selected issues of personal commercial companies
 • p. 36

  Marek Leśniak
 • Internet templates of articles of partnerships - the necessity of the information society times
 • p. 41

  Piotr Pinior
 • About the need of changes in commercial company law with regard to the partnerships
 • p. 45

  Aleksander Jerzy Witosz
 • About the need of revision in partnership law
 • p. 49

  Jakub Janeta, Wiktor P. Matysiak
 • Code of Commercial Companies needs some amendments to partnership regulations
 • p. 53
  Urszula Promińska
  On the model construction of commercial partnerships
  The normative conception of partnerships has long been a subject under discussion. It seems that the authors of the Code of Commercial Companies and Partnerships did not think it through sufficiently. Fundamental doubts arise concerning two issues: the regulation of registered partnership, which is in fact an "improvement" of the regulation of registered partnership from the old Commercial Code, adopted a priori, and the evident "capitalization" of partnerships with its consequences. There is also an important question whether the Code of Commercial Companies and Partnerships gives any grounds for identifying a set of common features characteristic of all commercial partnerships.

  Back to top


  Józef Frąckowiak
  About some threats for commercial partnerships - particularly for general partnership
  Amendments of Commercial Companies Code from 2008 and the draft of the reform on financial structure of limited liability company, as well as draft of Chapter One of new Civil Code can limited use of commercial partnerships. Partnerships of civil law, which can by actually use to carry on any size economic activities, shall displace general partnerships and other commercial partnerships. Limited liability company, which is responsible for its debts only the property of company and in the other hand not obligated their members to made the contributions, can be more attractive than general partnership. Many doubts arise concerning the positions of the drafters of Chapter One of the new Civil Code who propose to eliminate the category the organizational units with granted by statute legal capacity (statute persons). This category is special useful for commercial partnerships

  Back to top


  Andrzej Kidyba
  Few remarks on the need for amendments of partnerships' regulations
  Given the binding partnerships' regulations and the course of the changes in the provisions referring to companies, there is a risk of losing interest in partnerships. The way of granting legal capacity to partnerships, on the one hand, and "undercapitalization" of companies, on the other hand, results in blurring distinctions among different types of partnerships and companies, without creating new forms of conducting economic activity. The time is right to reconsider the legal shape of partnerships and the possibility of its modification. The aim of the article is also to indicate possible amendments to the imperfect provisions of the Code of Commercial Partnerships and Companies referring to partnerships.

  Back to top


  Andrzej W. Wiśniewski
  Some remarks concerning the reform of the law of commercial partnerships
  Law of commercial partnerships stands in need of a deep reform. Such reform should bring a clear order to the questions raising at the borderland between commercial partnerships and civil partnership as well as in the area of potential competition between commercial partnership and company forms. The scope of transparency imposed on partnerships must be revised, along with the regulation of partners' contributions (including the abolition of the ban on "no-contribution partnerships") and the respective registry requirements. It is also necessary to fill the gap created by the absence of specific rules of partnership's representation in its relationships with individual partners. Briefly, commercial partnerships are overregulated - they need a rational but decisive liberalization.

  Back to top


  Antoni Witosz
  Partnership's capacity to restructuring
  In the current legal regulations of the Code Commercial Companies partnerships cannot be an acquiring entity or a newly established one in the process of merger or split of companies and/or partnerships. It seems that the business practice doesn't accept these guidelines of legislator, but does it by the use of other legal institutions, what not always deserves acceptance. This study indicates and substantiates the need to regulate the matter of merger and split of partnerships in the Code of Commercial Companies, where partnerships could appear in every possible role.

  Back to top


  Monika Tarska
  The scope of freedom of contract in a registered partnership
  The Commercial Companies Code regulations connecting a registered partnership leaves partners a large range of freedom to form a partnership's system in articles of association, especially in internal affaires of the partnership. However due to the fact that many issues regulated in rules iuris dispositivi could potentially affect the interests of individual partners, the partnership itself, and sometimes even third party - there are doubts about correctness of existing legal regulations concerning the scope of freedom of regulations these issues by the partners.

  Back to top


  Jan Lic
  Civil partnership status and selected issues of personal commercial companies
  Two reasons make up the controversy over the status of civil partnership. Repealed in 2008 compulsion of the transformation of a civil partnership in a general partnership, and increasingly swelled the problem of legal subjectivity of the civil partnership. The abolition of compulsory conversion of a partnership has been condemned in the literature. It was argued that this could breach the system consistency and pose a threat to the security of legal transactions. Counterproposal for the consistency of the system is economic and legal liberalism tested with success in a period of political transition. Compulsory conversion of civil partnership in a general partnership is contrary to the doctrine of liberalism. The safety of legal transactions can be raised not restoring the mandatory conversion. Second problem - this of subjectivity of a civil partnership, can not be solved in a situation of duality of a civil partnership status. It is now one legal subject status in public law, labor law, agricultural law and a multi-subject status in private law. The solution is the split into two types of civil partnership: the traditional, without legal capacity, based on the joint property, designed for companies that do not take the business and new, covering companies with legal capacity, the status of entrepreneurs and ownership of assets.

  Back to top


  Marek Leśniak
  Internet templates of articles of partnerships - the necessity of the information society times
  Dynamic technical progress influences the current reality so possibilities given by the Internet, which improve data exchange, have been used also in regulations of various branches of law. Legal actions are conducted more frequently through the exchange of data in electronic form using ICT (information and communication technology) systems. Polish company law regulations also have not resisted the impact of new technologies. The article presents the proposal of company law amendment which will make establishing partnerships by document templates available Internet online possible. The article discusses also the main risks of using ICT (information and communication technology) systems to set up partnerships.

  Back to top


  Piotr Pinior
  About the need of changes in commercial company law with regard to the partnerships
  For the second time we had an honor to participate in the Forum of Company Law, organized by the Department of Commercial Law in the University of Lodz under the leadership of prof. dr hab. Wojciech J. Katner, concerning partnerships this time. In the article I would like to present some remarks about the necessity of maintaining partnerships as an attractive form of running an enterprise, but first of all, the proposal for changes in the Commercial Companies Code concerning some regulations with regard to the partners' responsibility and changes of a partnership's contract.

  Back to top


  Aleksander Jerzy Witosz
  About the need of revision in partnership law
  The need for amendments to Polish partnership law is beyond doubt. Business practice has revealed the weak points of many institutions in their form as accepted in the Code of Commercial Companies. It has disclosed both essential gaps in current regulation that require attention from the legislature, and - in contrast - the redundancy of some of established constructions. The following concise reflections do not cover all matters of interest, but point out the particular ones that are especially important in the author's opinion or that have not been emphasized strongly enough by other disputants during The Second Forum of Companies Law.

  Back to top


  Jakub Janeta, Wiktor P. Matysiak
  Code of Commercial Companies needs some amendments to partnership regulations
  Works on the revision of the Code of Commercial Companies with regard to limited liability companies - conducted by the Civil Law Codification Commission - tend to question current regulations of the partnership law. Do these regulations require the intervention of the legislator only analyzed by the Commission in respect? The question applies in particular to the partnerships which have undergone relatively few modifications for over ten years ever since the Code was in effect. Discussions at The Second Company Law Forum (organized at Lodz University, May 2012) were mainly focused on a number of practical and theoretical issues which justify the intervention of the legislature to the Code of Commercial Companies. The article presents theses formulated by the authors who participated at The Forum.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2021 [349]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty