Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
62,93 62,93
Cena regularna: 69,93
69,93
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińWojciech J. Kocot

str. 4

NOWELIZACJA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Antoni Witosz

str. 18

Aleksander Jerzy Witosz

str. 24

Rafał Adamus

str. 33

Adam Opalski

str. 38

Winfried Tilmann

str. 46

Konrad Osajda

str. 50
Wojciech J. Kocot
Forma elektroniczna aktów założycielskich i niektórych czynności z zakresu stosunków wewnętrznych spółek handlowych - nowelizacja kodeksu spółek handlowych z 28.11.2014 r.
Zmiana kodeksu spółek handlowych dokonana ustawą z 28.11.2014 r., która (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie 15.01.2015 r., stanowi próbę realizacji kolejnego etapu "cyfrowej reformy" prawa korporacyjnego spółek handlowych oraz poszerzania swobody korzystania z nowoczesnych, elektronicznych systemów komunikacyjnych w tworzeniu, organizacji i funkcjonowaniu spółek handlowych4. Zaproponowane zmiany zarówno w kodeksie spółek handlowych, jak i w innych ustawach pozostają poza zakresem regulacji Unii Europejskiej, gdy chodzi o spółki osobowe, zaś gdy chodzi o spółkę z o.o. nie naruszają przepisów dyrektyw 2009/101/WE oraz 2013/34/UE. Poselski projekt nowelizacji uzasadniano w pierwszej kolejności potrzebą dalszych ułatwień w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, spółki komandytowej i spółki z o.o. w drodze poszerzenia możliwości zawiązania, zmiany i rozwiązania takich spółek przy wykorzystaniu wzorców udostępnionych w systemie teleinformatycznym oraz udogodnienia w zakresie składania wniosków do rejestru i uiszczania opłat sądowych od tych wniosków. Wydaje się - niestety - że pośpiech, w jakim nowe uregulowania przygotowano i uchwalono, oraz brak szerszej, teoretyczno-empirycznej refleksji nad konsekwencjami proponowanych zmian - w tym także w obszarze działania prawa cywilnego materialnego - pogarszają jakość i zdatność prawa przedmiotowego w procesie kształtowania współczesnego ładu korporacyjnego spółek handlowych. Podobnie ocenić zresztą należy skutki wcześniejszego, pochopnego i równie nieprzemyślanego - jak się dziś okazuje - dopuszczenia zawiązywania spółek z o.o. za pomocą wzorca elektronicznego. Z pewnością źródłem inspiracji ustawodawcy nie może być jedynie wiara w to, że samo stosowanie nowoczesnych technologii informatycznych uprości obrót prawny. Ułatwienie, przyspieszenie czy odformalizowanie procedury organizowania i rejestracji spółek handlowych to zadania ze wszech miar godne poparcia, ale przypadkowe wprowadzanie cząstkowych zmian budzi nie tylko poważne wątpliwości interpretacyjne, lecz także skłania do postawienia zasadniczego pytania o sens i spójność obecnego procesu modernizacji prawa cywilnego, a w szczególności kodeksu spółek handlowych.

Początek strony


Antoni Witosz
Układ w upadłości konsumenckiej
Nowe prawo o upadłości konsumenckiej, mimo że - co do zasady - oparte na upadłości likwidacyjnej, dopuściło - przy uprawdopodobnieniu, iż w ten sposób zostaną osiągnięte cele postępowania - możliwość zawarcia układu upadłego z wierzycielami. Przyjęte rozwiązanie należy uznać za trafne i ocenić pozytywnie. Do zawarcia układu, jego skutków oraz uchylenia nakazuje ono stosować odpowiednio przepisy o układzie w postępowaniu prowadzonym wobec przedsiębiorców. Specyfika podmiotowa osoby upadłego w obu grupach budzi jednak daleko idące wątpliwości co do trafności wskazanego odesłania, co bez regulacji pewnych kwestii wprost przepisami o upadłości konsumenckiej powoduje trudności w ich rozwikłaniu.

Początek strony


Aleksander Jerzy Witosz
Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej
Zamierzonym celem nowej regulacji upadłości konsumenckiej jest zniesienie barier w jej dostępności. Nowe unormowanie ma uczynić z upadłości konsumenckiej konstrukcję szeroko wykorzystywaną w praktyce. Jednocześnie jednak powinny zostać zachowane słuszne prawa wierzycieli. Sprawia to, że zagadnienie przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej i ich interpretacji będzie miało kluczowe znaczenie nie tylko dla dostępności procedury oddłużeniowej, lecz także dla całości obrotu konsumenckiego w nadchodzących latach. Rolą niniejszego opracowania jest analiza tych przesłanek, próba ich odczytania oraz identyfikacja potencjalnych problemów praktycznych związanych z ich stosowaniem.

Początek strony


Rafał Adamus
Zaspokojenie wierzyciela rzeczowego w upadłości konsumenckiej
Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka zaspokojenia wierzyciela rzeczowego (tj. wierzyciela zabezpieczonego hipoteką, zastawem lub zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską na składnikach masy upadłości) w ramach nowej regulacji upadłości konsumenckiej. Zagadnienie jest o tyle interesujące, że upadłość konsumencka wiąże się z likwidacją masy upadłości, w ramach której dochodzi do zaspokojenia wierzycieli rzeczowych (art. 336, art. 338, art. 345-346 prawa upadłościowego i naprawczego), lecz ustawodawca dopuścił także w upadłości konsumenckiej możliwość zawarcia układu (art. 491-491 p.u.n.), który z zasady będzie miał charakter restrukturyzacyjny.

Początek strony


Adam Opalski
Niektóre problemy wyboru grupowego członków rady nadzorczej
Wybór członków rady nadzorczej spółki akcyjnej w głosowaniu oddzielnymi grupami (art. 385 § 3-9 kodeksu spółek handlowych) stanowi oryginalną instytucję polskiego prawa spółek, nieznaną zdecydowanej większości porządków zagranicznych. Zasadność przyznania akcjonariuszom mniejszościowym szczególnych uprawnień nominacyjnych pozostaje sporna. Perspektywa wyborów grupowych pełni wprawdzie pewną funkcję dyscyplinującą wobec udziałowca strategicznego. Jednak nieograniczony dostęp nominata mniejszości do informacji o sprawach spółki (art. 390 § 2 zd. 1 k.s.h.) rodzi ryzyko nadużyć. Wybór do organu spółki piastuna wbrew woli większości sprawującej kontrolę jest zabiegiem wysoce konfliktogennym. Nowoczesne standardy ładu korporacyjnego, a w ślad za nimi prawo unijne, nie dążą do zapewnienia mniejszości korporacyjnej "reprezentacji" w radzie, lecz kładą nacisk na instrumenty ułatwiające wypracowanie kompromisu: powoływanie niezależnych członków rady oraz tworzenie (z ich udziałem) komitetów rady, przygotowujących decyzje nadzorcze w obszarach, w których konflikty interesów są najsilniejsze (badanie sprawozdawczości finansowej, nominowanie członków zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia). Niezależnie od oceny zasadności utrzymania wyboru grupowego w prawie polskim konieczne jest rozstrzygnięcie wątpliwości interpretacyjnych, jakie rodzi ten mechanizm. Mimo rosnącej liczby wyroków Sądu Najwyższego (dalej jako SN) oraz opracowań doktryny istotne zagadnienia wywołują nadal kontrowersje natury podstawowej. Niektórym z nich jest poświęcony niniejszy artykuł.

Początek strony


Winfried Tilmann
Wpływ regulacji o jednolitym patencie europejskim oraz umowy o Jednolitym Sądzie Patentowym na sytuację Polski
Polska, która podczas swojej prezydencji w Unii Europejskiej była gorącym orędownikiem reformy prawa patentowego w UE, nie podpisała umowy o Jednolitym Sądzie Patentowym i postanowiła, na razie, w ogóle nie uczestniczyć w reformie. Ta decyzja została podjęta po przedstawieniu przez Deloitte Polska krytycznego wobec reformy, ze względów ekonomicznych, raportu i po tym, jak debata publiczna nad raportem doprowadziła do wstrzymania się przez rząd z przystąpieniem do reformy. Wbrew ustaleniom raportu Deloitte, przystąpienie do reformy leży jednak w interesie polskich wynalazców i przedsiębiorców, szczególnie małych i średnich.

Początek strony


Konrad Osajda
Prawo pierwszeństwa a podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. w trybie uproszczonym
Celem prawa pierwszeństwa jest zachowanie dotychczasowego znaczenia ("siły") poszczególnych wspólników w spółce mimo podwyższenia jej kapitału zakładowego. Dlatego szczególnie istotne znaczenie ma unormowanie pozwalające na wyłączenie tego prawa. Na tym tle w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o. na podstawie dotychczasowych postanowień jej umowy powstają istotne wątpliwości: czy w ogóle dopuszczalne jest wyłączenie prawa pierwszeństwa przy podwyższeniu kapitału zakładowego w spółce z o.o. w trybie uproszczonym oraz - w razie pozytywnej odpowiedzi na postawione właśnie pytanie - jakie są konsekwencje nieskorzystania z prawa pierwszeństwa przez niektórych wspólników spółki? Celem niniejszego artykułu jest rozważenie tych dwóch zagadnień prawnych przez wskazanie argumentów przemawiających na rzecz konkurujących poglądów, z uwzględnieniem dotychczasowych wypowiedzi judykatury i doktryny, a zwłaszcza uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego (dalej jako SN) z 17.01.2013 r.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Wojciech J. Kocot
 • Forma elektroniczna aktów założycielskich i niektórych czynności z zakresu stosunków wewnętrznych spółek handlowych - nowelizacja kodeksu spółek handlowych z 28.11.2014 r.
 • str. 4

  NOWELIZACJA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

  Antoni Witosz
 • Układ w upadłości konsumenckiej
 • str. 18

  Aleksander Jerzy Witosz
 • Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej
 • str. 24

  Rafał Adamus
 • Zaspokojenie wierzyciela rzeczowego w upadłości konsumenckiej
 • str. 33

  Adam Opalski
 • Niektóre problemy wyboru grupowego członków rady nadzorczej
 • str. 38

  Winfried Tilmann
 • Wpływ regulacji o jednolitym patencie europejskim oraz umowy o Jednolitym Sądzie Patentowym na Polskę
 • str. 46

  Konrad Osajda
 • Prawo pierwszeństwa a podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. w trybie uproszczonym
 • str. 50
  Wojciech J. Kocot
  Forma elektroniczna aktów założycielskich i niektórych czynności z zakresu stosunków wewnętrznych spółek handlowych - nowelizacja kodeksu spółek handlowych z 28.11.2014 r.
  Zmiana kodeksu spółek handlowych dokonana ustawą z 28.11.2014 r., która (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie 15.01.2015 r., stanowi próbę realizacji kolejnego etapu "cyfrowej reformy" prawa korporacyjnego spółek handlowych oraz poszerzania swobody korzystania z nowoczesnych, elektronicznych systemów komunikacyjnych w tworzeniu, organizacji i funkcjonowaniu spółek handlowych4. Zaproponowane zmiany zarówno w kodeksie spółek handlowych, jak i w innych ustawach pozostają poza zakresem regulacji Unii Europejskiej, gdy chodzi o spółki osobowe, zaś gdy chodzi o spółkę z o.o. nie naruszają przepisów dyrektyw 2009/101/WE oraz 2013/34/UE. Poselski projekt nowelizacji uzasadniano w pierwszej kolejności potrzebą dalszych ułatwień w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, spółki komandytowej i spółki z o.o. w drodze poszerzenia możliwości zawiązania, zmiany i rozwiązania takich spółek przy wykorzystaniu wzorców udostępnionych w systemie teleinformatycznym oraz udogodnienia w zakresie składania wniosków do rejestru i uiszczania opłat sądowych od tych wniosków. Wydaje się - niestety - że pośpiech, w jakim nowe uregulowania przygotowano i uchwalono, oraz brak szerszej, teoretyczno-empirycznej refleksji nad konsekwencjami proponowanych zmian - w tym także w obszarze działania prawa cywilnego materialnego - pogarszają jakość i zdatność prawa przedmiotowego w procesie kształtowania współczesnego ładu korporacyjnego spółek handlowych. Podobnie ocenić zresztą należy skutki wcześniejszego, pochopnego i równie nieprzemyślanego - jak się dziś okazuje - dopuszczenia zawiązywania spółek z o.o. za pomocą wzorca elektronicznego. Z pewnością źródłem inspiracji ustawodawcy nie może być jedynie wiara w to, że samo stosowanie nowoczesnych technologii informatycznych uprości obrót prawny. Ułatwienie, przyspieszenie czy odformalizowanie procedury organizowania i rejestracji spółek handlowych to zadania ze wszech miar godne poparcia, ale przypadkowe wprowadzanie cząstkowych zmian budzi nie tylko poważne wątpliwości interpretacyjne, lecz także skłania do postawienia zasadniczego pytania o sens i spójność obecnego procesu modernizacji prawa cywilnego, a w szczególności kodeksu spółek handlowych.

  Początek strony


  Antoni Witosz
  Układ w upadłości konsumenckiej
  Nowe prawo o upadłości konsumenckiej, mimo że - co do zasady - oparte na upadłości likwidacyjnej, dopuściło - przy uprawdopodobnieniu, iż w ten sposób zostaną osiągnięte cele postępowania - możliwość zawarcia układu upadłego z wierzycielami. Przyjęte rozwiązanie należy uznać za trafne i ocenić pozytywnie. Do zawarcia układu, jego skutków oraz uchylenia nakazuje ono stosować odpowiednio przepisy o układzie w postępowaniu prowadzonym wobec przedsiębiorców. Specyfika podmiotowa osoby upadłego w obu grupach budzi jednak daleko idące wątpliwości co do trafności wskazanego odesłania, co bez regulacji pewnych kwestii wprost przepisami o upadłości konsumenckiej powoduje trudności w ich rozwikłaniu.

  Początek strony


  Aleksander Jerzy Witosz
  Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej
  Zamierzonym celem nowej regulacji upadłości konsumenckiej jest zniesienie barier w jej dostępności. Nowe unormowanie ma uczynić z upadłości konsumenckiej konstrukcję szeroko wykorzystywaną w praktyce. Jednocześnie jednak powinny zostać zachowane słuszne prawa wierzycieli. Sprawia to, że zagadnienie przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej i ich interpretacji będzie miało kluczowe znaczenie nie tylko dla dostępności procedury oddłużeniowej, lecz także dla całości obrotu konsumenckiego w nadchodzących latach. Rolą niniejszego opracowania jest analiza tych przesłanek, próba ich odczytania oraz identyfikacja potencjalnych problemów praktycznych związanych z ich stosowaniem.

  Początek strony


  Rafał Adamus
  Zaspokojenie wierzyciela rzeczowego w upadłości konsumenckiej
  Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka zaspokojenia wierzyciela rzeczowego (tj. wierzyciela zabezpieczonego hipoteką, zastawem lub zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską na składnikach masy upadłości) w ramach nowej regulacji upadłości konsumenckiej. Zagadnienie jest o tyle interesujące, że upadłość konsumencka wiąże się z likwidacją masy upadłości, w ramach której dochodzi do zaspokojenia wierzycieli rzeczowych (art. 336, art. 338, art. 345-346 prawa upadłościowego i naprawczego), lecz ustawodawca dopuścił także w upadłości konsumenckiej możliwość zawarcia układu (art. 491-491 p.u.n.), który z zasady będzie miał charakter restrukturyzacyjny.

  Początek strony


  Adam Opalski
  Niektóre problemy wyboru grupowego członków rady nadzorczej
  Wybór członków rady nadzorczej spółki akcyjnej w głosowaniu oddzielnymi grupami (art. 385 § 3-9 kodeksu spółek handlowych) stanowi oryginalną instytucję polskiego prawa spółek, nieznaną zdecydowanej większości porządków zagranicznych. Zasadność przyznania akcjonariuszom mniejszościowym szczególnych uprawnień nominacyjnych pozostaje sporna. Perspektywa wyborów grupowych pełni wprawdzie pewną funkcję dyscyplinującą wobec udziałowca strategicznego. Jednak nieograniczony dostęp nominata mniejszości do informacji o sprawach spółki (art. 390 § 2 zd. 1 k.s.h.) rodzi ryzyko nadużyć. Wybór do organu spółki piastuna wbrew woli większości sprawującej kontrolę jest zabiegiem wysoce konfliktogennym. Nowoczesne standardy ładu korporacyjnego, a w ślad za nimi prawo unijne, nie dążą do zapewnienia mniejszości korporacyjnej "reprezentacji" w radzie, lecz kładą nacisk na instrumenty ułatwiające wypracowanie kompromisu: powoływanie niezależnych członków rady oraz tworzenie (z ich udziałem) komitetów rady, przygotowujących decyzje nadzorcze w obszarach, w których konflikty interesów są najsilniejsze (badanie sprawozdawczości finansowej, nominowanie członków zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia). Niezależnie od oceny zasadności utrzymania wyboru grupowego w prawie polskim konieczne jest rozstrzygnięcie wątpliwości interpretacyjnych, jakie rodzi ten mechanizm. Mimo rosnącej liczby wyroków Sądu Najwyższego (dalej jako SN) oraz opracowań doktryny istotne zagadnienia wywołują nadal kontrowersje natury podstawowej. Niektórym z nich jest poświęcony niniejszy artykuł.

  Początek strony


  Winfried Tilmann
  Wpływ regulacji o jednolitym patencie europejskim oraz umowy o Jednolitym Sądzie Patentowym na sytuację Polski
  Polska, która podczas swojej prezydencji w Unii Europejskiej była gorącym orędownikiem reformy prawa patentowego w UE, nie podpisała umowy o Jednolitym Sądzie Patentowym i postanowiła, na razie, w ogóle nie uczestniczyć w reformie. Ta decyzja została podjęta po przedstawieniu przez Deloitte Polska krytycznego wobec reformy, ze względów ekonomicznych, raportu i po tym, jak debata publiczna nad raportem doprowadziła do wstrzymania się przez rząd z przystąpieniem do reformy. Wbrew ustaleniom raportu Deloitte, przystąpienie do reformy leży jednak w interesie polskich wynalazców i przedsiębiorców, szczególnie małych i średnich.

  Początek strony


  Konrad Osajda
  Prawo pierwszeństwa a podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. w trybie uproszczonym
  Celem prawa pierwszeństwa jest zachowanie dotychczasowego znaczenia ("siły") poszczególnych wspólników w spółce mimo podwyższenia jej kapitału zakładowego. Dlatego szczególnie istotne znaczenie ma unormowanie pozwalające na wyłączenie tego prawa. Na tym tle w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o. na podstawie dotychczasowych postanowień jej umowy powstają istotne wątpliwości: czy w ogóle dopuszczalne jest wyłączenie prawa pierwszeństwa przy podwyższeniu kapitału zakładowego w spółce z o.o. w trybie uproszczonym oraz - w razie pozytywnej odpowiedzi na postawione właśnie pytanie - jakie są konsekwencje nieskorzystania z prawa pierwszeństwa przez niektórych wspólników spółki? Celem niniejszego artykułu jest rozważenie tych dwóch zagadnień prawnych przez wskazanie argumentów przemawiających na rzecz konkurujących poglądów, z uwzględnieniem dotychczasowych wypowiedzi judykatury i doktryny, a zwłaszcza uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego (dalej jako SN) z 17.01.2013 r.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty