Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,79 64,79
Cena regularna: 71,99
71,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińArtur Nowacki

str. 4

Artur Krzysztof Kruszewski

str. 14

Zbigniew Pinkalski

str. 20

Łukasz Cudny

str. 25

Krzysztof Rokita

str. 34

Adam Olszewski

str. 41

Michał Miedziński

str. 46

Aleksander Jakowlew

str. 49

Rafał Woźniak

str. 54
Artur Nowacki
Zysk i strata w spółce komandytowej
Przedmiotem artykułu jest analiza na praktycznych przykładach zasad podziału i wypłaty zysku oraz pokrywania strat w spółce komandytowej. Dotyczy to w szczególności kwestii proporcji, w jakiej komandytariusz uczestniczy w zysku spółki. Krytyce poddane zostaje w szczególności zróżnicowanie w modelu kodeksowym proporcji uczestnictwa komandytariusza w zysku oraz jego proporcji uczestnictwa w stracie, a także ograniczenia w wypłacie przez komandytariusza przypisanych mu zysków ze względu na to, że jego udział kapitałowy jest niższy niż wartość umówionego przez niego wkładu.

Początek strony


Artur Krzysztof Kruszewski
Forma oświadczeń woli składanych przy użyciu profilu zaufanego ePUAP po nowelizacji norm dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Ustawą o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z 28.11.2014 r. wprowadzono do kodeksu spółek handlowych wiele nowych regulacji, które w zamyśle autorów mają prowadzić do uproszczenia obrotu w ramach spółek handlowych, w szczególności zaś w ramach spółki z o.o. Istotne miejsce wśród uchwalonych zmian zajmują zwłaszcza te, których vacatio legis upływa 1.04.2016 r., ponieważ wprowadzają one nową, dotychczas niewykorzystywaną w kodeksie spółek handlowych, możliwość dokonywania czynności w ramach spółki z o.o. przy wykorzystaniu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Na marginesie należy zauważyć, że wprowadzono także możliwość skorzystania przy czynnościach w ramach spółki z o.o. z bezpiecznego podpisu elektronicznego, jednak jego użycie z jednej strony jest już uregulowane w normach rangi ustawowej, wobec czego nie budzi wątpliwości związanych z formą czynności, z drugiej strony niewątpliwie wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego nie jest nadmiernie rozpowszechnione, należy więc uznać, iż to możliwość korzystania z ePUAP będzie zdecydowanie ważniejsza dla przyszłego obrotu prawnego.

Początek strony


Zbigniew Pinkalski
Incydentalne wykorzystanie utworu chronionego prawem autorskim - analiza zakresu art. 29(2) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Ustawa z 11.09.2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych stanowi ważną nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, m.in. modyfikując dotychczasowy zakres dozwolonego użytku. Wśród najistotniejszych zmian w tym zakresie należy wskazać nowy wyjątek ustawowy, który ma obejmować tzw. incydentalne wykorzystanie utworu. W założeniu ma on regulować sytuacje, w których utwory chronione są inkorporowane do innych dzieł w sposób niezamierzony, niejako przypadkowo. Instytucja ta ma bardzo istotną funkcję do spełnienia w zakresie racjonalizacji zakresu ochrony prawnoautorskiej. Konieczna jest zatem refleksja nad sformułowaniem przepisu art. 29(2) u.p.a.p.p., który wprowadza ten nowy dozwolony użytek ustawowy, i ocena, czy sformułowanie to nie jest zbyt szerokie lub wieloznaczne w kontekście zakładanego celu. Trzeba przy tym mieć na uwadze, że analizowany przepis musi się mieścić w zakresie przewidzianym przepisami dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, na której opiera się w przedmiotowym zakresie również polska ustawa.

Początek strony


Łukasz Cudny
Uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru
Celem artykułu jest analiza instytucji uchwały zezwalającej na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy zawiązaniu spółki, względnie sprawowaniu zarządu lub nadzoru w spółce kapitałowej. O ile bowiem kwestia charakteru i zasad odpowiedzialności piastunów organów spółek kapitałowych doczekała się szczegółowego opisania, o tyle zagadnienie uchwały zezwalającej na pociągnięcie do odpowiedzialności piastuna organu bądź założyciela spółki pozostawiono na uboczu. Zagadnienie to jest jednak warte uwagi, gdyż ogniskuje w sobie kwestie zasad ładu korporacyjnego oraz odpowiedzialności odszkodowawczej.

Początek strony


Krzysztof Rokita
Test równie efektywnego konkurenta w prawie konkurencji Unii Europejskiej
Zgodnie z art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej na rynku wewnętrznym UE. Jednym z przejawów tego nadużywania są praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominujących, tzn. takie, które mogą doprowadzić do wykluczenia z rynku konkurentów dominanta. Jednak marginalizacja lub opuszczenie rynku przez rywali przedsiębiorstwa dominującego może być rezultatem presji konkurencyjnej wynikającej z pożądanej i wartościowej konkurencji. W związku z tym jednym z najtrudniejszych zadań, z jakim borykają się reżimy prawne regulujące jednostronne zachowania przedsiębiorstw, jest odróżnienie praktyk będących niedopuszczalnymi metodami konkurencji od tych, które powinny być w świetle prawa konkurencji dopuszczalne.

Początek strony


Adam Olszewski
Zawiadomienie wspólnika wypowiadającego umowę spółki jawnej o uzgodnieniu w przedmiocie dalszego trwania spółki
Jedną z przyczyn rozwiązania spółki jawnej jest wypowiedzenie umowy spółki przez jednego z jej wspólników (art. 58 pkt 5 kodeksu spółek handlowych) (od 1.04.2016 r. art. 58 § 1 pkt 5 k.s.h.). Jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony, wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego (art. 61 § 1 k.s.h.). Jednak mimo to spółka trwa nadal między pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią (art. 64 § 1 in fine k.s.h.). W braku stosownego postanowienia w umowie spółki uzgodnienie, o którym mowa w art. 64 § 1 in fine k.s.h., powinno nastąpić przed upływem terminu wypowiedzenia (art. 64 § 2 zd. 1 k.s.h.). W przeciwnym razie wspólnik, który wypowiedział umowę spółki, może się domagać przeprowadzenia likwidacji (art. 64 § 2 zd. 2 k.s.h.). Kodeks spółek handlowych nie zawiera jednak regulacji dotyczącej zawiadomienia występującego wspólnika o uzgodnieniu z art. 64 § 2 zd. 1 k.s.h. Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy istnieje stosowny obowiązek po stronie pozostałych wspólników, a jeśli tak, to czy możliwe jest wskazanie terminu jego realizacji oraz sankcji prawnej za jego naruszenie.

Początek strony


Michał Miedziński
Wybrane aspekty bilansowe transakcji buy-back - po zmianach
Ustawa z 23.07.2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw znowelizowała art. 363 § 6 kodeksu spółek handlowych w zakresie sposobu prezentacji akcji własnych w bilansie spółki. Przepis ten w poprzednim brzmieniu stanowił, że akcje własne należy umieścić w osobnej pozycji kapitału własnego w wartości ujemnej. W artykule Kapitał rezerwowy w transakcjach pomocy finansowej i nabycia akcji własnych powyższe ujęcie było punktem wyjścia dla rozważań na temat problematycznie sformułowanej przesłanki m.in. nabycia akcji własnych w przypadkach wymienionych w art. 362 § 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 8 k.s.h., jaką jest utworzenie kapitału rezerwowego. Nowelizacja art. 363 § 6 k.s.h., który po zmianie nakazuje umieszczać akcje własne w aktywach, daje asumpt do rozszerzenia analizy i uwzględnienia alternatywnej (obecnie jeszcze opcjonalnej) regulacji bilansowej.

Początek strony


Aleksander Jakowlew
Wpływ ogłoszenia upadłości dłużnika na wierzytelności w walutach obcych
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza zagadnienia wpływu ogłoszenia upadłości dłużnika na wierzytelności pieniężne wyrażone w walucie innej niż polski złoty. W niniejszym artykule zostanie w pierwszej kolejności omówione, czy otwarcie upadłości dłużnika modyfikuje stosunek zobowiązaniowy obejmujący zobowiązanie dłużnika do zapłaty określonej kwoty w walucie obcej, w szczególności czy dochodzi do jego przewalutowania i czy dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania takiego zobowiązania. Przedstawione zostaną także rozważania dotyczące zasad spłacania zobowiązań wyrażonych w walucie obcej w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika, w szczególności omówione zostaną zasady obliczania kwot dokonywanych płatności. Ostatnim zagadnieniem omówionym w niniejszym artykule jest kwestia ewentualnych roszczeń przysługujących wierzycielowi w związku z uzyskaniem płatności w walucie polskiej zamiast waluty obcej, w której pierwotnie zostało wyrażone zobowiązanie.

Początek strony


Rafał Woźniak
Moment powstania obligacji - uwagi na tle emisji obligacji zdematerializowanych
W ostatnim okresie można zaobserwować istotny wzrost liczby emisji obligacji zdematerializowanych. Tymczasem treść przepisów ustawy o obligacjach, a także innych ustaw prawa polskiego, w szczególności ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, może powodować konfuzję co do określenia momentu powstania obligacji zdematerializowanych. Niniejszy artykuł zawiera analizę wpływu rejestracji obligacji w depozycie papierów wartościowych na moment powstania obligacji. Jednocześnie przedstawione argumenty mają charakter ogólnosystemowy i znajdują zastosowanie w odniesieniu do innych papierów wartościowych, w szczególności listów zastawnych.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Artur Nowacki
 • Profit and loss in a limited partnership
 • p. 4

  Artur Krzysztof Kruszewski
 • Form of declarations of intent submitted using an ePUAP trusted profile after amendments to norms concerning limited liability companies
 • p. 14

  Zbigniew Pinkalski
 • Incidental use of a copyrighted work - analysis of the scope of Art. 29(2) of the Act on Copyright and Related Rights
 • p. 20

  Łukasz Cudny
 • Resolution in the matter of expressing consent for pursuit of claims for redressing damage done while forming the company or in its management or supervision
 • p. 25

  Krzysztof Rokita
 • The as efficient competitor test in EU competition law
 • p. 34

  Adam Olszewski
 • Notice given to the partner who terminated registered partnership agreement on decision taken to continue the partnership's existence
 • p. 41

  Michał Miedziński
 • Share buybacks: selected issues related to the new accounting rules
 • p. 46

  Aleksander Jakowlew
 • Impact of the debtor's insolvency on foreign currency denominated liabilities
 • p. 49

  Rafał Woźniak
 • The moment of bond creation - remarks concerning the issue of dematerialized bonds
 • p. 54


  Artur Nowacki
  Profit and loss in a limited partnership
  The article deals with the terms on which partners (both general and limited partners) participate in profits and losses of a limited partnership governed by the Polish law. In particular, the analysis covers a disputable issue around the proportion of a limited partner's share in profits of a limited partnership. The author criticizes, providing examples from practice, the existing regulation in respect of the unequal share of a limited partner in profits and in losses, as well as restrictions on limited partner drawing his share in profits due to his non-fulfillment of an obligation, not yet due, to make contributions to the partnership.

  Back to top


  Artur Krzysztof Kruszewski
  Form of declarations of intent submitted using an ePUAP trusted profile after amendments to norms concerning limited liability companies
  The amendments to the Code of Commercial Partnerships and Companies of 28 November 2014 introduced modifications in the provisions concerning the form of acts in law in a limited liability company in an attempt at their informatization. For the first time, a decision was made to use a signature in combination with a trusted profi le on the Electronic Platform of Public Administration Services (ePUAP) in relationships between the civil law entities, which until then had applied only in contacts with public administration. However, these amendments were not harmonized with the Civil Code, either in the version currently in force, or as amended by the Act of 27 May 2015, which results in the emergence of a new quasi-form of acts in law based on ePUAP (regulated only by the Code of Commercial Partnerships and Companies) and decomposition of the model of form of acts in law applicable in Poland.

  Back to top


  Zbigniew Pinkalski
  Incidental use of a copyrighted work - analysis of the scope of Art. 29(2) of the Act on Copyright and Related Rights
  Among the most significant amendments introduced into the Act on Copyright and Related Rights by amending act of 11 September 2015, there is the new statutory exception, which covers incidental use of a protected work. The above-mentioned provision is modeled on the EU law. It was designed, to regulate situations in which copyrighted works are incorporated into other works unintentionally. This exception has a very important role to play in rationalizing the scope of copyright protection. The purpose of this article is to assess the implementation of the exception for incidental use into the Polish Law on Copyright and Related Rights, as well as to analyze the wording of Art. 29(2) of the Act on Copyright and Related Rights (where the new statutory exception was introduced). In particular, the article is an attempt at assessing whether the wording is not too broad or too ambiguous in the context of the intended purpose of the regulation.

  Back to top


  Łukasz Cudny
  Resolution in the matter of expressing consent for pursuit of claims for redressing damage done while forming the company or in its management or supervision
  A resolution of the general meeting concerning the expression of consent for the company to pursue claims for redressing damage caused in the process of formation of the company or in the course of its management or supervision is an essential substantive law condition for pursuing this type of claims. The resolution should specify, firstly, the person of the promoter, member of the management board or member of the supervisory board against whom damages are claimed; secondly, the events which form the basis for civil liability for damage; thirdly, the method of claiming redress for the damage.

  Back to top


  Krzysztof Rokita
  The as efficient competitor test in EU competition law
  The paper analyses role of the as efficient competitor test in identifying abusive practices of dominant undertakings in EU competition law. The author presents the theoretical underpinnings of the said test and its adoption by the European Commission in the Guidance on the application of Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union. Next, the author examines the case law of EU Courts and how they make use of the as efficient competitor conception. This test is the basis for the legal assessment of many pricing practices of dominant undertakings. It is the author's view that the test should be extended so as to be included in the legal assessment of another potentially abusive type of conduct: rebate schemes of dominant firms.

  Back to top


  Adam Olszewski
  Notice given to the partner who terminated registered partnership agreement on decision taken to continue the partnership's existence
  One of the ways in which a registered partnership is dissolved is when one of the partners terminates the partnership agreement. If the partnership was established for an unlimited lifetime, the partner can terminate the partnership agreement six months before the end of the financial year. Despite that, the partnership still exists between the remaining partners if the agreement so provides or if the remaining partners so decide. If there is no relevant provision in the partnership agreement, the remaining partners should make a decision before the end of the period of the termination notice. The Code of Commercial Partnerships and Companies does not, however, contain any regulation concerning a notice given to the terminating partner about the decision in question having been made. In this regard the existing regulation does not seem sufficient, while the balance between the terminating partner and those remaining in the partnership seems skewed for the benefit of the latter.

  Back to top


  Michał Miedziński
  Share buybacks: selected issues related to the new accounting rules
  The Act of 23 July 2015 on amendments to the Accountancy Act and certain other Acts introduced a new balance-sheet treatment of treasury shares, regulated in Art. 363(6) of the Code of Commercial Partnerships and Companies. Previously the above provision indicated that own shares were stated under a separate item of shareholders' equity as a negative number. In the my article "Reserve in transactions of financial assistance and acquisition of own shares" (Przegląd Prawa Handlowego 2016/2, p. 22-26) this treatment set the context for discussing the role of a reserve recognized on the balance sheet, i.a. in cases of the acquisitions specified in points 1, 2 and 8 of Art. 362(1) of the Code. The amendment to Article 363(6), which currently states that treasury shares are recognized as assets in the balance sheet, provides an opportunity to widen the above discussion.

  Back to top


  Aleksander Jakowlew
  Impact of the debtor's insolvency on foreign currency denominated liabilities
  The article aims to describe the impact of the debtor's insolvency on the liabilities denominated in foreign currencies. Firstly, the issues relating to the modification of the obligation in case of the debtor's insolvency are discussed. In particular, the analysis concerns whether and when it is admissible to make the payments in the foreign or Polish currency. The second part of the article refers to the technical issues relating to applying the obtained payments, regardless of the currency in which they are made. The last part of the article answers the question whether the fact that the creditor of the insolvent debtor obtains the payment in the currency other than the currency of the obligation gives him right to pursue any claims.

  Back to top


  Rafał Woźniak
  The moment of bond creation - remarks concerning the issue of dematerialized bonds
  The current wording of the Act on Bonds and the Act on Trading in Financial Instruments may cause some confusion regarding determination of the moment of the creation of bonds. This article contains the analysis of the effect of the registration of bonds in the depository of securities on the moment of the creation of bonds. The arguments presented lead to the conclusion that the moment of registration of bonds is not the moment when bods are created. Bonds are created before such registration takes place.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty