Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 4/2016 [284) Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Artur Nowacki
 • Zysk i strata w spółce komandytowej
 • str. 4

  Artur Krzysztof Kruszewski
 • Forma oświadczeń woli składanych przy użyciu profilu zaufanego ePUAP po nowelizacji norm dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • str. 14

  Zbigniew Pinkalski
 • Incydentalne wykorzystanie utworu chronionego prawem autorskim - analiza zakresu art. 292 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • str. 20

  Łukasz Cudny
 • Uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru
 • str. 25

  Krzysztof Rokita
 • Test równie efektywnego konkurenta w prawie konkurencji Unii Europejskiej
 • str. 34

  Adam Olszewski
 • Zawiadomienie wspólnika wypowiadającego umowę spółki jawnej o uzgodnieniu w przedmiocie dalszego trwania spółki
 • str. 41

  Michał Miedziński
 • Wybrane aspekty bilansowe transakcji buy-back - po zmianach
 • str. 46

  Aleksander Jakowlew
 • Wpływ ogłoszenia upadłości dłużnika na wierzytelności w walutach obcych
 • str. 49

  Rafał Woźniak
 • Moment powstania obligacji - uwagi na tle emisji obligacji zdematerializowanych
 • str. 54


  Artur Nowacki
  Zysk i strata w spółce komandytowej
  Przedmiotem artykułu jest analiza na praktycznych przykładach zasad podziału i wypłaty zysku oraz pokrywania strat w spółce komandytowej. Dotyczy to w szczególności kwestii proporcji, w jakiej komandytariusz uczestniczy w zysku spółki. Krytyce poddane zostaje w szczególności zróżnicowanie w modelu kodeksowym proporcji uczestnictwa komandytariusza w zysku oraz jego proporcji uczestnictwa w stracie, a także ograniczenia w wypłacie przez komandytariusza przypisanych mu zysków ze względu na to, że jego udział kapitałowy jest niższy niż wartość umówionego przez niego wkładu.

  Początek strony


  Artur Krzysztof Kruszewski
  Forma oświadczeń woli składanych przy użyciu profilu zaufanego ePUAP po nowelizacji norm dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Ustawą o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z 28.11.2014 r. wprowadzono do kodeksu spółek handlowych wiele nowych regulacji, które w zamyśle autorów mają prowadzić do uproszczenia obrotu w ramach spółek handlowych, w szczególności zaś w ramach spółki z o.o. Istotne miejsce wśród uchwalonych zmian zajmują zwłaszcza te, których vacatio legis upływa 1.04.2016 r., ponieważ wprowadzają one nową, dotychczas niewykorzystywaną w kodeksie spółek handlowych, możliwość dokonywania czynności w ramach spółki z o.o. przy wykorzystaniu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Na marginesie należy zauważyć, że wprowadzono także możliwość skorzystania przy czynnościach w ramach spółki z o.o. z bezpiecznego podpisu elektronicznego, jednak jego użycie z jednej strony jest już uregulowane w normach rangi ustawowej, wobec czego nie budzi wątpliwości związanych z formą czynności, z drugiej strony niewątpliwie wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego nie jest nadmiernie rozpowszechnione, należy więc uznać, iż to możliwość korzystania z ePUAP będzie zdecydowanie ważniejsza dla przyszłego obrotu prawnego.

  Początek strony


  Zbigniew Pinkalski
  Incydentalne wykorzystanie utworu chronionego prawem autorskim - analiza zakresu art. 29(2) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  Ustawa z 11.09.2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych stanowi ważną nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, m.in. modyfikując dotychczasowy zakres dozwolonego użytku. Wśród najistotniejszych zmian w tym zakresie należy wskazać nowy wyjątek ustawowy, który ma obejmować tzw. incydentalne wykorzystanie utworu. W założeniu ma on regulować sytuacje, w których utwory chronione są inkorporowane do innych dzieł w sposób niezamierzony, niejako przypadkowo. Instytucja ta ma bardzo istotną funkcję do spełnienia w zakresie racjonalizacji zakresu ochrony prawnoautorskiej. Konieczna jest zatem refleksja nad sformułowaniem przepisu art. 29(2) u.p.a.p.p., który wprowadza ten nowy dozwolony użytek ustawowy, i ocena, czy sformułowanie to nie jest zbyt szerokie lub wieloznaczne w kontekście zakładanego celu. Trzeba przy tym mieć na uwadze, że analizowany przepis musi się mieścić w zakresie przewidzianym przepisami dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, na której opiera się w przedmiotowym zakresie również polska ustawa.

  Początek strony


  Łukasz Cudny
  Uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru
  Celem artykułu jest analiza instytucji uchwały zezwalającej na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy zawiązaniu spółki, względnie sprawowaniu zarządu lub nadzoru w spółce kapitałowej. O ile bowiem kwestia charakteru i zasad odpowiedzialności piastunów organów spółek kapitałowych doczekała się szczegółowego opisania, o tyle zagadnienie uchwały zezwalającej na pociągnięcie do odpowiedzialności piastuna organu bądź założyciela spółki pozostawiono na uboczu. Zagadnienie to jest jednak warte uwagi, gdyż ogniskuje w sobie kwestie zasad ładu korporacyjnego oraz odpowiedzialności odszkodowawczej.

  Początek strony


  Krzysztof Rokita
  Test równie efektywnego konkurenta w prawie konkurencji Unii Europejskiej
  Zgodnie z art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej na rynku wewnętrznym UE. Jednym z przejawów tego nadużywania są praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominujących, tzn. takie, które mogą doprowadzić do wykluczenia z rynku konkurentów dominanta. Jednak marginalizacja lub opuszczenie rynku przez rywali przedsiębiorstwa dominującego może być rezultatem presji konkurencyjnej wynikającej z pożądanej i wartościowej konkurencji. W związku z tym jednym z najtrudniejszych zadań, z jakim borykają się reżimy prawne regulujące jednostronne zachowania przedsiębiorstw, jest odróżnienie praktyk będących niedopuszczalnymi metodami konkurencji od tych, które powinny być w świetle prawa konkurencji dopuszczalne.

  Początek strony


  Adam Olszewski
  Zawiadomienie wspólnika wypowiadającego umowę spółki jawnej o uzgodnieniu w przedmiocie dalszego trwania spółki
  Jedną z przyczyn rozwiązania spółki jawnej jest wypowiedzenie umowy spółki przez jednego z jej wspólników (art. 58 pkt 5 kodeksu spółek handlowych) (od 1.04.2016 r. art. 58 § 1 pkt 5 k.s.h.). Jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony, wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego (art. 61 § 1 k.s.h.). Jednak mimo to spółka trwa nadal między pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią (art. 64 § 1 in fine k.s.h.). W braku stosownego postanowienia w umowie spółki uzgodnienie, o którym mowa w art. 64 § 1 in fine k.s.h., powinno nastąpić przed upływem terminu wypowiedzenia (art. 64 § 2 zd. 1 k.s.h.). W przeciwnym razie wspólnik, który wypowiedział umowę spółki, może się domagać przeprowadzenia likwidacji (art. 64 § 2 zd. 2 k.s.h.). Kodeks spółek handlowych nie zawiera jednak regulacji dotyczącej zawiadomienia występującego wspólnika o uzgodnieniu z art. 64 § 2 zd. 1 k.s.h. Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy istnieje stosowny obowiązek po stronie pozostałych wspólników, a jeśli tak, to czy możliwe jest wskazanie terminu jego realizacji oraz sankcji prawnej za jego naruszenie.

  Początek strony


  Michał Miedziński
  Wybrane aspekty bilansowe transakcji buy-back - po zmianach
  Ustawa z 23.07.2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw znowelizowała art. 363 § 6 kodeksu spółek handlowych w zakresie sposobu prezentacji akcji własnych w bilansie spółki. Przepis ten w poprzednim brzmieniu stanowił, że akcje własne należy umieścić w osobnej pozycji kapitału własnego w wartości ujemnej. W artykule Kapitał rezerwowy w transakcjach pomocy finansowej i nabycia akcji własnych powyższe ujęcie było punktem wyjścia dla rozważań na temat problematycznie sformułowanej przesłanki m.in. nabycia akcji własnych w przypadkach wymienionych w art. 362 § 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 8 k.s.h., jaką jest utworzenie kapitału rezerwowego. Nowelizacja art. 363 § 6 k.s.h., który po zmianie nakazuje umieszczać akcje własne w aktywach, daje asumpt do rozszerzenia analizy i uwzględnienia alternatywnej (obecnie jeszcze opcjonalnej) regulacji bilansowej.

  Początek strony


  Aleksander Jakowlew
  Wpływ ogłoszenia upadłości dłużnika na wierzytelności w walutach obcych
  Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza zagadnienia wpływu ogłoszenia upadłości dłużnika na wierzytelności pieniężne wyrażone w walucie innej niż polski złoty. W niniejszym artykule zostanie w pierwszej kolejności omówione, czy otwarcie upadłości dłużnika modyfikuje stosunek zobowiązaniowy obejmujący zobowiązanie dłużnika do zapłaty określonej kwoty w walucie obcej, w szczególności czy dochodzi do jego przewalutowania i czy dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania takiego zobowiązania. Przedstawione zostaną także rozważania dotyczące zasad spłacania zobowiązań wyrażonych w walucie obcej w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika, w szczególności omówione zostaną zasady obliczania kwot dokonywanych płatności. Ostatnim zagadnieniem omówionym w niniejszym artykule jest kwestia ewentualnych roszczeń przysługujących wierzycielowi w związku z uzyskaniem płatności w walucie polskiej zamiast waluty obcej, w której pierwotnie zostało wyrażone zobowiązanie.

  Początek strony


  Rafał Woźniak
  Moment powstania obligacji - uwagi na tle emisji obligacji zdematerializowanych
  W ostatnim okresie można zaobserwować istotny wzrost liczby emisji obligacji zdematerializowanych. Tymczasem treść przepisów ustawy o obligacjach, a także innych ustaw prawa polskiego, w szczególności ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, może powodować konfuzję co do określenia momentu powstania obligacji zdematerializowanych. Niniejszy artykuł zawiera analizę wpływu rejestracji obligacji w depozycie papierów wartościowych na moment powstania obligacji. Jednocześnie przedstawione argumenty mają charakter ogólnosystemowy i znajdują zastosowanie w odniesieniu do innych papierów wartościowych, w szczególności listów zastawnych.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty