Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Radosław Pioterczak
 • Zmiany przepisów ustaw o podatku dochodowym od 1 stycznia 2014 r.
 • str. 9

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Kilka refleksji na miesiąc przed IV Krajowym Zjazdem Doradców Podatkowych
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5

  NIEZGODNOŚĆ PRZEPISÓW VAT

  Z DYREKTYWĄ


  Maciej Jaworowski, Kacper Zakolski
 • Zwolnienia z VAT dla towarów używanych
 • str. 17

  ZDANIA ODRĘBNE

  Małgorzata Militz
 • Kiedy wykonanie szafy wnękowej podlega opodatkowaniu stawką obniżoną?
 • str. 25

  ORDYNACJA PODATKOWA

  Krzysztof Radzikowski
 • Dokumentacja cen transferowych jako element postępowania podatkowego
 • str. 31

  PYTANIE PREJUDYCJALNE
  str. 40

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 42

  ORZECZNICTWO


  Wojciech Morawski
 • Bezprawne nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności a przerwanie biegu terminu przedawnienia - zwrot w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • str. 44

  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 49

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 51

  WYJAŚNIENIA I INTERPRETACJE

  VAT
  str. 58

  Podatek dochodowy
  str. 61

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Radosław Pioterczak
  Zmiany przepisów ustaw o podatku dochodowym od 1 stycznia 2014 r.
  Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. dotyczą przede wszystkim spółek komandytowo-akcyjnych - dalej także SKA, które uzyskały podmiotowość prawnopodatkową, stając się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Konsekwencją tej nowelizacji jest zmiana siatki pojęć i konieczność dostosowania przepisów do nowej terminologii. Niniejszy artykuł koncentruje się na kluczowych elementach nowelizacji: zmianach dotyczących opodatkowania spółki komandytowo-akcyjnej oraz jej wspólników, przepisach przejściowych oraz nowej siatce pojęć.

  Początek strony


  Maciej Jaworowski, Kacper Zakolski
  Zwolnienia z VAT dla towarów używanych
  Celem niniejszego artykułu jest wskazanie zakresu, w jakim przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) - dalej u.p.t.u., regulujące zwolnienia z VAT dostaw towarów, w stosunku do których nie przysługiwało prawo do odliczenia, mogą być uznane za niezgodne z przepisami dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej) - dalej dyrektywa 2006/112. Autorzy analizują zarówno przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w stanie prawnym 1 stycznia 2009 r. - 31 grudnia 2013 r., jak i nowe przepisy regulujące tę kwestię, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r. na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw) - dalej ustawa zmieniająca. W końcowej części artykułu autorzy zarysowują potencjalne konsekwencje niezgodności powyższych przepisów z przepisami dyrektywy 2006/112.

  Początek strony


  Małgorzata Militz
  Kiedy wykonanie szafy wnękowej podlega opodatkowaniu stawką obniżoną?
  Kontynuując cykl glos do zdań odrębnych, jakie zostały zgłoszone do wyroków sądów administracyjnych lub do uchwał wydawanych przez Naczelny Sąd Administracyjny, tym razem prezentujemy glosę do zdania odrębnego przedstawionego) do uchwały NSA z dnia 25 czerwca 2013 r.) Należy wyjaśnić, że wydana przez NSA uchwała dotyczyła stawki VAT na wykonanie świadczenia kompleksowego polegającego na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz montażu komponentów meblowych z materiałów wykonawcy (tzw. trwałej zabudowy meblowej) w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

  Początek strony


  dr Krzysztof Radzikowski
  Dokumentacja cen transferowych jako element postępowania podatkowego
  Przedmiotem artykułu jest obowiązek dokumentacyjny, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) - dalej u.p.d.o.p., oraz art. 25a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) - dalej u.p.d.o.f. Przepisy te określają jego przesłanki, treść dokumentacji oraz konsekwencje niezłożenia jej w ciągu 7 dni od doręczenia żądania organu podatkowego (50% stawka podatku od dochodów określonych na podstawie przepisów o cenach transferowych ponad kwotę zadeklarowaną przez podatnika - art. 19 ust. 4 w zw. z art. 9a ust. 4 u.p.d.o.p., art. 30d ust. 1 w zw. z art. 25a ust. 4 u.p.d.o.f.)). Nie regulują natomiast: a) momentu, w którym dokumentacja powinna zostać sporządzona, b) trybu jej złożenia, c) kryteriów oceny, czy przedłożony przez podatnika dokument spełnia wymogi ustawowe oraz d) roli dowodowej przy szacowaniu dochodu w zakresie cen transferowych. Problemy te zostały poddane szczegółowej analizie z punktu widzenia struktury i celów procedur, w ramach których jest realizowany obowiązek dokumentacyjny (przede wszystkim tryb postępowania podatkowego).

  Początek strony


  dr hab. Wojciech Morawski
  Bezprawne nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności a przerwanie biegu terminu przedawnienia - zwrot w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego
  Efektywność funkcji kontrolnej sądownictwa administracyjnego (art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych) - dalej p.u.s.a., i art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) - dalej p.p.s.a.) w zestawieniu z zasadą sprawiedliwości społecznej, wyrażoną w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.) - dalej Konstytucja, oraz zasadą pewności prawa - wymaga, aby konsekwencją prawną stwierdzenia przez sąd administracyjny, że doszło do bezprawnego w świetle art. 239b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa) - dalej o.p., nadania decyzji podatkowej organu pierwszej instancji rygoru natychmiastowej wykonalności, co spowodowało dalej bezprawne wszczęcie postępowania egzekucyjnego, był w danej sprawie brak przerwania biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego na podstawie art. 70 § 4 o.p.
  (Teza rozstrzygnięcia)

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Radosław Pioterczak
 • Amendments to provisions of income tax acts from 1 January 2014
 • p. 9

  TAX ADVISERS' VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  Several thoughts one month before the Fourth National Congress of Tax Advisers
  p. 3

  EXPERTS' OPINIONS ON TAXES
  p. 5

  INCONSISTENCY OF VAT PROVISIONS WITH THE DIRECTIVE


  Maciej Jaworowski, Kacper Zakolski
 • Exemption of second-hand goods from VAT
 • p. 17

  DISSTENTING OPINIONS

  Małgorzata Militz
 • When is making a built-in wardrobe taxable at reduced rate?
 • p. 25

  TAX ORDINANCE ACT

  Krzysztof Radzikowski
 • Transfer pricing documentation as an element of tax proceedings
 • p. 31

  REQUEST FOR PRELIMINARY RULING OF COJ OF THE EU
  p. 40

  PRECEDENT-SETTING CASES
  p. 42

  COURTS' DECISIONS


  Wojciech Morawski
 • Unlawful rendition of a decision to be immediately enforceable and interruption of the running of period of limitation - change in case law of the Supreme Administrative Court
 • p. 44

  Administrative courts' rulings - review
  p. 49

  CoJ EU rulings - review
  p. 51

  TAX EXPLANATIONS & INTERPRETATIONS

  VAT
  p. 58

  Income tax
  p. 61

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  Radosław Pioterczak
  Amendments to provisions of income tax acts from 1 January 2014
  The amendments to income tax acts which entered into force on 1 January 2014 concern mainly registered joint-stock partnerships [SKA], which became entities within the meaning of tax laws and CIT payers. The consequence of these amendments is a change of the set of terms and the need to harmonize the provisions with the new terminology. This article focuses on the key elements of amendments: changes concerning taxation of a registered joint-stock partnership and its partners, transitional provisions and the new set of terms.

  Back to top


  Maciej Jaworowski, Kacper Zakolski
  Exemption of second-hand goods from VAT
  The purpose of this article it to identify the scope to which provisions of the Act of 11 March 2004 on Value Added Tax ['VAT Act'] regulating VAT exemption for supplies of goods to which the right to tax deduction did not apply may be considered incompatible to the provisions of Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax ['Directive 2006/112']. The authors analyse both the provisions of VAT Act which were in force in the period from 1 January 2009 to 31 December 2013 and the new provisions regulating the issue, which took effect on 1 January 2014, pursuant to the Act of 7 December 2012 on Amendments to the Act on Value Added Tax and Certain Other Acts. In the final part of the article, the authors outline the potential consequences of incompatibility of the aforementioned provisions with the provisions of Directive 2006/112.

  Back to top


  Małgorzata Militz
  When is making a built-in wardrobe taxable at reduced rate?
  Continuing the series of commentaries on dissenting opinions, which were submitted to judgments of administrative courts or to resolutions issued by the Supreme Administrative Court, this time we present a commentary on SAC resolution of 25 June 2013. It should be explained that the resolution issued by the NSA concerned VAT rate on the comprehensive service involving design, fitting and assembly of furniture components made from the contractor's own materials (the so-called permanently built-in furniture) in buildings covered by social residential construction programme.

  Back to top


  dr Krzysztof Radzikowski
  Transfer pricing documentation as an element of tax proceedings
  The subject-matter of this article is the documentation duty referred to in Art. 9a of the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax ['CIT Act'] and Art. 25a of the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax ['PIT Act']. These provisions specify the triggers of this duty, the contents of documentation and the consequences of failure to submit it within 7 days of the service of request by the tax authority (50% rate of tax on income assessed in accordance with the provisions on transfer pricing above the amount declared by the taxpayer - Art. 19(4) in conjunction with Art. 9a(4) CIT Act, Art. 30d(1) in conjunction with Art. 25a(4) of PIT Act). However, they do not regulate: (i) the moment when such documentation should be prepared, (ii) the procedure of submitting it, (iii) criteria for assessment whether the document submitted by the taxpayer meets the statutory requirements and (iv) the evidentiary function when estimating income in the field of transfer pricing. These problems were analysis in detail from the point of view of the structure and objectives of procedures as part of which the documentation duty is discharged (first of all the procedure of tax proceedings).

  Back to top


  dr hab. Wojciech Morawski
  Unlawful rendition of a decision to be immediately enforceable and interruption of the running of period of limitation - change in case law of the Supreme Administrative Court
  The judgment commented on concerns the effects of setting aside immediate enforceability of a decision on interruption of the running of a period of limitation in connection with enforcement measures having been applied before said decision. The Supreme Administrative Court held that setting aside the immediate enforceability of a decision means that the running of the period of limitation is not interrupted. The author shares this standpoint. The judgment has the character of a precedent, as it is a breakthrough in the established line of case law.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty