Facebook

Grudzien_darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.84 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,80 64,80
Cena regularna: 72,00
72,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 5 dni roboczych

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińTEMAT MIESIĄCA

Andrzej Ladziński

str. 22

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Przychody z działalności gospodarczej. Wybrane problemy w aspekcie zamknięcia roku dla celów podatkowych

...TEMAT MIESIĄCA

Andrzej Ladziński

str. 22

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Przychody z działalności gospodarczej. Wybrane problemy w aspekcie zamknięcia roku dla celów podatkowych
str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
str. 6

PRAKTYKA ZAWODOWA
str. 16

PRAKTYKA SKARBOWA
str. 20

CENY TRANSFEROWE

Monika Laskowska

str. 29

PODATKI

Aneta Nowak-Piechota

str. 34

Jakub Wirski

str. 41

Bartłomiej Kołodziej, Wojciech Dąbrowski

str. 49

ORZECZNICTWO

Przegląd orzecznictwa SA
str. 55

Przegląd orzecznictwa TS
str. 58

Prenumerata PP
str. 64
Andrzej Ladziński
Zmiany w ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania – powrót do przeszłości
Ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wprowadza liczne zmiany w zakresie przepisów dotyczących ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Deklarowanym celem wprowadzonych zmian jest dostosowanie polskich przepisów do wymogów prawa unijnego. Rzeczywistym ich skutkiem jest natomiast poszerzenie zakresu stosowania ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania i ograniczenie do absolutnego minimum możliwości korzystania z optymalizacji podatkowej. Zmiany te świadczą niestety o tym, że ich projektodawca nie rozumie charakteru prawnego ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz niewłaściwie odczytał sens przepisów obowiązujących przed 1.01.2019 r.

Początek strony


Monika Laskowska
Zmiany w polskich regulacjach dotyczących cen transferowych
Od 1.01.2019 r. w Polsce zostały wdrożone istotne zmiany w zakresie regulacji dotyczących cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Nowe przepisy obejmują skorygowane podejście do stosowania międzynarodowego standardu dotyczącego cen transferowych (zasady arm’s length). Wśród istotnych zmian należy wymienić poszerzenie zakresu podmiotów powiązanych (np. poprzez powiązania osobiste) czy zwiększenie katalogu dopuszczalnych metod wyceny transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Skorygowane podejście do zasady arm’s length wprowadza kilka zmian, z których najważniejsza dotyczy uprawnienia organów podatkowych do stosowania instytucji uznania w przypadku zmiany charakteru transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi lub jej pominięcia. Ponadto podmioty powiązane mają obowiązek ustalania na bieżąco cen transferowych na warunkach, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane.
Nowe przepisy mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego i zwiększenie transparentności rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Początek strony


dr Aneta Nowak-Piechota
Podatek od wyjścia – analiza i ocena regulacji
Artykuł zawiera analizę i ocenę przepisów wprowadzających do polskiego porządku prawnego podatek od wyjścia. W pierwszej kolejności ukazany został kształt tej regulacji, analogiczny w ustawie z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. – i ustawie z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – w zakresie transferu składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Następnie wskazano na odrębności dotyczące opodatkowania tym podatkiem osób fizycznych. Końcowo publikacja przedstawia krytyczne uwagi odnoszące się do koncepcji omawianego unormowania.

Początek strony


Jakub Wirski
Opodatkowanie obrotu kryptowalutami na gruncie podatków dochodowych w świetle zmian od 1.01.2019 r. – zagadnienia praktyczne
W dniu 1.01.2019 r. weszła w życie ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – dalej ustawa nowelizująca – która dokonała istotnych zmian w opodatkowaniu obrotu kryptowalutami podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przed wskazaną nowelizacją w polskim prawie podatkowym nie obowiązywały szczególne reguły opodatkowania w tym zakresie. Celem niniejszego artykułu jest rozważenie praktycznych skutków tej zmiany w odniesieniu do zagadnień praktycznych.

Początek strony


Bartłomiej Kołodziej, Wojciech Dąbrowski
Pasywne stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – perspektywa usługodawców krajowych
Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej to jeden z ważniejszych terminów niezbędnych do właściwego ustalenia miejsca opodatkowania usług. Mimo wagi zagadnienia istnieją rozbieżności w jego defi niowaniu. Próbę wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych powyższego terminu podejmował Trybunał Sprawiedliwości, jednakże jak wynika z doświadczeń przedsiębiorców czy też organów skarbowych były to dotychczas nieudane próby. Autorzy artykułu skupiają się na defi nicji tzw. pasywnego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Podejmują próbę zdefi niowania przyczyn braku jednoznaczności powyższego terminu, wskazując na rozbieżność treści przepisów z obecnymi realiami prowadzenia działalności gospodarczej. Uzasadniają jednocześnie dlaczego pojęcie to jest niezależne od wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Na zakończenie autorzy omawiają treść pytań prejudycjalnych zadanych przez polski sąd administracyjny, które w ich ocenie mogą nie przyczynić się do dostatecznego wyjaśnienia wątpliwości w rozumieniu terminu „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej” oraz formułują postulat działań legislacyjnych na poziomie unijnym w celu doprecyzowania analizowanego pojęcia.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińTOPIC OF THE MONTH

Andrzej Ladziński

p. 22

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Income from Business Activity: Selected Problems in the Context of Closing the Year for Tax Purposes
p. 3


...TOPIC OF THE MONTH

Andrzej Ladziński

p. 22

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Income from Business Activity: Selected Problems in the Context of Closing the Year for Tax Purposes
p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES
p. 6

PROFESSIONAL PRACTICE
p. 16

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE
p. 20

TRANSFER PRICING

Monika Laskowska

p. 29

TAXES

Aneta Nowak-Piechota

p. 34

Jakub Wirski

p. 41

Bartłomiej Kołodziej, Wojciech Dąbrowski

p. 49

COURTS’ DECISIONS

Administrative Courts’ rulings: review
p. 55

CoJ rulings: review
p. 58

Subscription
p. 64
Andrzej Ladziński
Changes in the General Anti-Avoidance Rule: Back to the Past
The Act of 23 October 2014 on Amendments to the Personal Income Tax Act, the Corporate Income Tax Act, the Tax Ordinance Act, and Certain Other Acts introduced a number of amendments in provisions concerning the general anti-avoidance rule. The declared aim of introducing these amendments is harmonisation of Polish legislation with the requirements of EU law. But the actual consequence is extending the scope of application of the general anti-avoidance rule and reducing the possibility of tax optimisation to an absolute minimum. Unfortunately, these amendments demonstrate that the promoter of the bill did not understand the legal character of the general anti-avoidance rule and misinterpreted the provisions that were in force before 1 January 2019.

Back to top


Monika Laskowska
Amendments in the Polish Transfer Pricing Regulations
lations on transfer pricing between related entities entered into force in Poland.
The new regulations will include a revised approach to applying the international standard concerning transfer prices (the arm’s length principle). Other signifi cant changes include also extending the group of related entities (e.g. through personal links) or the list of permitted methods of valuation of transactions between related entities.
The revised approach to the arm’s length principle introduces several changes, the most important one concerning the right of tax authorities to apply discretion if the character of the transaction between related entities changes or if the transaction is not taken into account. Moreover, related entities have a duty to regularly fi x transfer prices on terms that unrelated entities would determine. The new provisions also aim to close the loops in the tax system and increase the transparency of settlements between related entities.

Back to top


Aneta Nowak-Piechota
Exit Tax: Analysis and Assessment of Regulations
This article contains an analysis and assessment of the provisions that introduced exit tax into the Polish legal order. First of all, these provisions are described. The same provisions appear in the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax and in the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax in the context of transfer of assets connected with the business activity pursued. Then the separate regulations concerning this tax charged on individuals are pointed out. In conclusion, critical remarks about the concept of the regulation in question are presented.

Back to top


Jakub Wirski
Taxation of Trading in Cryptocurrencies with Income Taxes in the Light of Amendments which Entered into Force on 1 January 2019. Practical Issues
On 1 January 2019, the Act of 23 October 2018 on Amendments to the Personal Income Tax Act, the Corporate Income Tax Act, the Tax Ordinance Act, and Certain Other Acts (the ‘Amending Act’) entered into force. It introduced signifi cant changes in the fi eld of taxation of trading in cryptocurrencies with personal income tax and corporate income tax. Before the aforementioned amendments, there were no special rules of taxation in this area in Polish tax law. This article aims to consider the practical effects of these amendments with references to practical issues.

Back to top


Bartłomiej Kołodziej, Wojciech Dąbrowski
Passive Fixed Establishment: Domestic Service Providers’ Perspective
A fi xed establishment is one of the major notions necessary for correctly determining the place of taxation of services. Although the term is so important, there is no single defi nition. The Court of Justice has attempted to explain doubts relating to the interpretation of this notion, but as the experiences of entrepreneurs or tax authorities show, these attempts have been futile so far. The authors of this article focus on the defi nition of the so-called passive fi xed establishment. They try to point out the reasons for lack of unequivocal defi nition of this term, indicating the discrepancy between these provisions and the current business reality. At the same time, they explain why this term is independent of the performance of activities liable to VAT. In the end, the authors discuss the referrals for preliminary rulings made by the Polish administrative court, which, in their view, may not contribute to eliminating doubts as to the understanding of the term ‘fi xed establishment’. They also formulate a request for legislative measures at EU level to clarify the notion in point.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada Programowa:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Adam Wesołowski
mec. Piotr Żarski

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Ada
11-08-2017
Ocena: 5/5
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2021 [368]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2021 [367]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty