Facebook

BLACK_FRIDAY_banner_1920x60.jpg [23.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
59,39 59,39
Cena regularna: 65,99
65,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Andrzej Pałys
 • Wybrane aspekty praktyczne wdrożenia przez podatnika Jednolitego Pliku Kontrolnego od 1.07.2016 r.
 • str. 11

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Opodatkowanie zysków z lat ubiegłych przy przekształceniach spółek - wątpliwości do zasad stosowania regulacji obowiązujących od 1.01.2015 r.
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 6


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 9


  PODATKI

  Małgorzata Militz
 • Każde postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT powinno podlegać kontroli sądowej - rzecz o tym, jak historia zatoczyła koło...
 • str. 22

  POSTĘPOWANIE PRZED SA

  Sylwester Golec
 • Korzystanie z zasad prawa jako argumentu uzasadniającego zastosowanie analogii w sprawie podatkowej
 • str. 28

  Anna Janowska
 • Legitymacja skargowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym na tle spraw ze skarg na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
 • str. 37

  POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

  Małgorzata Król
 • Skarga na czynności egzekucyjne oraz na przewlekłość postępowania w egzekucji zobowiązań podatkowych
 • str. 44

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa SA
  str. 53

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 55

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Andrzej Pałys
  Wybrane aspekty praktyczne wdrożenia przez podatnika Jednolitego Pliku Kontrolnego od 1.07.2016 r.
  Od 1.07.2016 r. część podatników będzie zobowiązana do wypełnienia nowego obowiązku raportowego względem organów podatkowych, a mianowicie do przedstawiania na żądanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Obowiązek ten obejmie wszystkich podatników od 1.07.2018 r. Przygotowanie się do tego obowiązku może wymagać ze strony podatników sporego wysiłku - zarówno pod względem podatkowo-księgowym, jak i aspektów technicznych generowania pliku. Dogłębnej analizy wymagają struktury JPK opublikowane przez Ministerstwo Finansów (które stanowią de facto wykaz logicznej struktury danych niezbędnych do wypełnienia JPK), jak również praktyczne kwestie związane z nowym obowiązkiem. Niestety już wstępne zapoznanie się z wymaganiami w zakresie JPK wskazuje, że będą one budziły liczne kontrowersje. Sytuacji nie poprawia fakt, że Ministerstwo Finansów udziela bardzo skąpych wyjaśnień w tym zakresie. Dlatego też w niniejszym artykule autor próbuje przedstawić najważniejsze kwestie związane z wdrożeniem JPK, wraz ze wskazaniem problemów, jakie podatnik może napotkać, przygotowując się do wypełnienia tego obowiązku. W efekcie artykuł powinien stanowić cenne źródło wiedzy i pomoc w odpowiednim wdrożeniu JPK u podatnika. W pierwszej części artykułu została przybliżona koncepcja JPK oraz zasady kwalifi kacji podmiotów jako zobowiązanych do raportowania w tym formacie. Druga część jest poświęcona analizie problemów wynikających ze struktur JPK oraz aspektów praktycznych raportowania. Część trzecia z kolei wskazuje na najlepsze praktyki w zakresie przygotowania się do raportowania w formacie JPK, które mogą być podstawą do odpowiedniego przeprowadzenia tego procesu u podatnika.

  Początek strony


  Małgorzata Militz
  Każde postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT powinno podlegać kontroli sądowej - rzecz o tym, jak historia zatoczyła koło...
  Zasada neutralności systemu VAT postrzegana jest najczęściej jako możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o podatek od zakupu towarów i usług, naliczony na poprzednim etapie łańcucha transakcji. Jednakże zasada ta jest również realizowana poprzez system zwrotów podatnikom nadwyżki podatku naliczonego czy też zwrotu podatku naliczonego. Akcentuje to Trybunał Sprawiedliwości - dalej jako TS, w wydawanych orzeczeniach, wskazując, że kwota nadwyżki VAT powinna zostać zwrócona podatnikowi w rozsądnym terminie, w drodze wypłaty środków pieniężnych lub w sposób równoważny. Jednocześnie TS podkreśla, że w żadnym wypadku ustalony sposób zwrotu nadwyżki podatku nie może pociągać za sobą jakiegokolwiek ryzyka finansowego dla podatnika. Przykładem tego może być stanowisko wyrażone przez TS w wyroku z 10.07.2008 r. w sprawie C-25/07, Alicja Sosnowska przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu - dobitnie stwierdzono w nim, że im dłuższy termin zwrotu, tym bardziej naruszana jest zasada neutralności.

  Początek strony


  Sylwester Golec
  Korzystanie z zasad prawa jako argumentu uzasadniającego zastosowanie analogii w sprawie podatkowej
  Stosowanie analogii w prawie podatkowym pomimo tego, że w doktrynie i orzecznictwie sądowym uznawane jest za dopuszczalny zabieg interpretacyjny, budzi nadal pewne zastrzeżenia zwłaszcza w zakresie określonych rodzajów analogii i rodzajów luk usuwanych w drodze analogii. Przejawem tego jest formułowanie tezy o niedopuszczalności stosowania w prawie podatkowym analogii w celu usuwania luk aksjologicznych oraz twierdzenie o niedopuszczalności stosowania w prawie podatkowym analogii iuris. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że przy pomocy zasad prawa możliwe jest argumentowanie za ich dopuszczalnością w prawie podatkowym oraz wykazanie korzyści z posługiwania się zasadą prawa jako argumentem w dyskursie prawniczym dotyczącym analogii.

  Początek strony


  Anna Janowska
  Legitymacja skargowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym na tle spraw ze skarg na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
  Legitymacja skargowa jest zagadnieniem istotnym z punktu widzenia realizacji jednego z podstawowych standardów współczesnych systemów prawa, jakim jest zasada prawa do sądu. Ustawodawca uzależnił legitymację skargową od istnienia kryterium interesu prawnego. Wydaje się, że z uwagi na znaczny już okres obowiązywania ustawy z 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - dalej jako p.p.s.a., a także recepcję do aktualnego porządku prawnego wcześniejszych rozwiązań prawnych, aktualnie zagadnienie to nie powinno już stanowić źródła kontrowersji w praktyce orzeczniczej sądów. Analiza wybranych orzeczeń wskazuje jednak, że tak nie jest, a omawiana kwestia pozostaje nadal przedmiotem wielu wątpliwości dotyczących zarówno zakresu badania legitymacji skargowej, etapu postępowania sądowego, na jakim to badanie należy przeprowadzić, jak i konsekwencji stwierdzenia przez sąd braku tej legitymacji u podmiotu wnoszącego skargę. Na potrzeby niniejszego artykułu analiza prezentowanych w orzecznictwie sądowym stanowisk w tej kwestii została przeprowadzona w stosunkowo wąskim zakresie działalności sądów administracyjnych, jakim są sprawy z art. 3 § 2 pkt 4a p.p.s.a., tj. sprawy ze skarg na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach. Obrana na potrzeby tej analizy kategoria spraw charakteryzuje się pewną specyfiką kontroli sądowej, którą generuje sam charakter aktu, jakim jest indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego.

  Początek strony


  dr Małgorzata Król
  Skarga na czynności egzekucyjne oraz na przewlekłość postępowania w egzekucji zobowiązań podatkowych
  Instrumentem kontroli działań organu egzekucyjnego w toku egzekucji zobowiązań podatkowych jest skarga na czynności egzekucyjne oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. W związku z tym, że regulacja dotycząca skarg w ustawie z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - dalej jako u.p.e.a., jest stosunkowo skromna, a jednocześnie, że z dniem 1.01.2016 r. ustawodawca dokonał istotnych zmian w odniesieniu do tego środka prawnego, zasadne jest ustalenie, w jakich sytuacjach dopuszczalne jest zaskarżenie konkretnej czynności egzekucyjnej oraz co należy rozumieć przez przewlekłe działanie organu. Artykuł zawiera cenne wskazówki dla zobowiązanych, wierzycieli należności podatkowych oraz dla organów egzekucyjnych, które od 1.01.2016 r. stały się organami właściwymi do rozpoznawania skarg.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Andrzej Pałys
 • Selected practical aspects of the implementation by a taxpayer of the Standard Audit File from 1 July 2016
 • p. 11

  TAX ADVISERS' VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  Taxation of profits of previous years in company transformations. Doubts about the principles of applying the regulations applicable since 1 January 2015
  p. 3

  EXPERTS' OPINIONS ON TAXES
  p. 6


  TAX AUTHORITIES' PRACTICE
  p. 9


  TAXES

  Małgorzata Militz
 • Each ruling on extension of the deadline for VAT refund should be subject to judicial review. About how history came full circle...
 • p. 22

  PROCEEDINGS BEFORE THE ADM. COURTS

  Sylwester Golec
 • Applying legal principles as an argument justifying the use of analogies in tax law cases
 • p. 28

  Anna Janowska
 • The right to file a complaint in proceedings before administrative courts against the background of cases concerning written interpretations of tax law provisions in individual cases
 • p. 37

  ENFORCEMENT PROCEEDINGS

  Małgorzata Król
 • Complaints concerning enforcement acts or excessive length of proceedings in the enforcement of tax obligations
 • p. 44

  COURTS' DECISIONS

  Administrative courts' rulings - review
  p. 53

  CoJ EU rulings - review
  p. 55

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  Andrzej Pałys
  Selected practical aspects of the implementation by a taxpayer of the Standard Audit File from 1 July 2016
  From 1 July 2016 part of taxpayers will be obliged to discharge a new reporting duty towards the tax authorities, namely to present the Standard Audit File (SAF) upon their request. This duty will apply to all taxpayers from 1 July 2018. Preparing for the fulfilment of this duty may require considerable effort on the taxpayers' part: both in tax and accounting terms and in terms of the technical aspects of file generation. What requires a thorough analysis is both SAF structures published by the Ministry of Finance (being in fact a listing of the logical structure of data necessary for filling in the SAF), as well as the practical issues connected with the new duty. Unfortunately, even at first glance at the requirements pertaining to the SAF, it can be intuited that they will give rise to numerous controversies. The situation is by no means ameliorated by the fact that the Ministry of Finance only provides very terse explanations in this regard. This is why in this article the writer tries to outline the most important issues relating to the implementation of the SAF, as well as indicate the problems that a taxpayer can encounter when preparing for the fulfilment of this duty. Consequently, this article should be a valuable source of knowledge assisting in a correct implementation of the SAF by the taxpayer. The first part of the article outlines the concept of SAF and the principles of classifying entities as obliged to report in this format. The second part contains an analysis of the problems resulting from SAF structures and the practical aspects of reporting. The final part identifies the best practices in the fi eld of getting ready for reporting in a SAF format, on the basis of which the taxpayer can correctly carry out the process.

  Back to top


  Małgorzata Militz
  Each ruling on extension of the deadline for VAT refund should be subject to judicial review. About how history came full circle...
  The principle of neutrality of VAT system is usually perceived as the possibility of reducing output tax by input value added tax paid at the previous stage of the chain of transactions. However, this principle is also implemented through a system of refunding surplus input tax or refunding input tax to taxable persons. This is emphasised by the Court of Justice [CoJ] in its judgments, in which it points out that the amount of VAT excess should be refunded to the taxpayer within a reasonable time, by means of a payment of funds or using an equivalent method. At the same time, the CoJ stresses that in no case can the adopted method of refund entail any financial risk whatsoever for the taxable person. An example is the standpoint expressed by the CoJ in the judgment dated 10 July 2008 in case C-25/07, Alicja Sosnowska v Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu, which states clearly that the longer the period for refund, the more the principle of neutrality is infringed.

  Back to top


  Sylwester Golec
  Applying legal principles as an argument justifying the use of analogies in tax law cases
  The use of analogies in tax law, even though both legal literature and case law consider it a permissible interpretation measure, still arouses certain objections, especially relating to specific kinds of analogies and kinds of lacunas removed by the use of analogies. They are manifested by the formulation of a thesis that using analogies is not permitted in tax law in order to remove axiological lacunas and a claim that analogia iuris cannot be used in tax law. The aim of this article is showing that with the help of legal principles one can make a case for their permissibility in tax law and show the benefi ts of using a legal principle as an argument in the legal discourse concerning analogies.

  Back to top


  Anna Janowska
  The right to file a complaint in proceedings before administrative courts against the background of cases concerning written interpretations of tax law provisions in individual cases
  The right to file a complaint is an important matter from the point of view of implementing one of the fundamental standards of contemporary legal systems, namely the principle of right to court access. The legislator made the right to fi le a complaint conditional upon the criterion of legal interest being met. It would seem that due to the already considerable period of application of the Act of 30 August 2002 - Law on Proceedings before Administrative Courts [LPAC], as well as the reception in the current legal order of previous legal solutions, this issue should no longer give rise to controversies in the courts' adjudicating practice. But an analysis of selected judgements shows that this is not the case, while the issue in point remains still the subject of many doubts concerning the scope of examination of the right to file a complaint, the stage of the court procedure at which the examination should be conducted and the consequences of the court finding that the complainant does not have such a right. For the purposes of this article, an analysis of the various standpoints on this issue, expressed in case law, was conducted in a relatively narrow area of activity of administrative courts, namely cases based on Art. 3(2)(4a) LPAC, i.e. cases initiated by complaints about written interpretations of tax law provisions in individual cases. The category of cases selected for this analysis is characterised by a certain particularity of judicial review, resulting from the very nature of the act of giving an individual interpretation of tax law provisions.

  Back to top


  Małgorzata Król
  Complaints concerning enforcement acts or excessive length of proceedings in the enforcement of tax obligations
  The instrument that enables a review of the measures taken by the enforcement authority in the course of enforcement of tax obligations is the complaint concerning enforcement acts or the complaint concerning the excessive length of enforcement proceedings. As the regulation concerning complaints, included in the Act of 17 June 1966 on Enforcement Proceedings in Administration, is relatively modest, while on 1 January 2016 the legislator introduced significant changes concerning this legal remedy, it is reasonable to determine in what situations it is permissible to appeal against a specific enforcement act and what should be understood as excessive length of an authority's action. This article contains valuable guidelines for obligors, creditors of tax dues and enforcement authorities, which on 1 January 2016 became the authorities competent to examine complaints.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2021 [368]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2021 [367]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty