Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,80 64,80
Cena regularna: 72,00
72,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińTEMAT MIESIĄCA

Michał Wilk

str. 16

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Wykorzystywanie przepisów z innych gałęzi prawa w uzasadnieniach decyzji podatkowych na przykładzie tzw. outsourcingu pracowniczego
str.
...TEMAT MIESIĄCA

Michał Wilk

str. 16

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Wykorzystywanie przepisów z innych gałęzi prawa w uzasadnieniach decyzji podatkowych na przykładzie tzw. outsourcingu pracowniczego
str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
str. 6

PRAKTYKA SKARBOWA
str. 13

PODATKI

Filip Majdowski, Błażej Kuźniacki

str. 23

Aleksandra Brach

str. 33

CENY TRANSFEROWE

Iwona Georgijew

str. 39

ORDYNACJA PODATKOWA

Katarzyna Bronżewska, Alicja Majdańska

str. 44

ORZECZNICTWO

Przegląd orzecznictwa SA
str. 52

Przegląd orzecznictwa TS
str. 56

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
str. 63

Prenumerata PP
str. 64
dr Michał Wilk
Ujawnianie schematów podatkowych a tajemnica zawodowa doradcy podatkowego
Od 1.01.2019 r. szereg podmiotów świadczących usługi doradcze – w tym w szczególności doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni – zostało zobowiązanych do ujawniania tzw. schematów podatkowych udostępnianych podatnikom. Odpowiadając na postulaty zgłaszane w toku przygotowywania projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej w tym zakresie, ustawodawca wprowadził pewne instrumenty prawne chroniące tajemnicę zawodową doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych. Mimo to zakres ingerencji prawodawcy w tajemnicę zawodową tych podmiotów, przy słabości wprowadzonych mechanizmów gwarancyjnych, budzi wątpliwości co do zgodności z Konstytucją przyjętych rozwiązań.

Początek strony


Filip Majdowski, dr Błażej Kuźniacki
Nowelizacja polskich regulacji CFC – przegląd kluczowych zmian obowiązujących od 1.01.2019 r.
W listopadzie 2018 r., z mocą wiążącą od 1.01.2019 r., ustawodawca zdecydował się zmienić część postanowień dotyczących przepisów o zagranicznej spółce kontrolowanej (ang. controlled foreign companies, CFC) ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – dalej ustawa nowelizująca. Zmiany mają istotne znaczenie dla podatników oraz dla praktyków prawa podatkowego, w szczególności dla doradców podatkowych oraz sądów administracyjnych. Autorzy niniejszego artykułu przeprowadzili analizę przedmiotowych nowych regulacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia defi nicji zagranicznej jednostki (wcześniej spółki) oraz rozbudowania i doprecyzowania przesłanek kontroli.

Początek strony


Aleksandra Brach
Projektowane kierunki zmiany dyrektywy 2006/112/WE mające na celu uszczelnienie systemu poboru podatku
Artykuł zawiera omówienie projektowanych przez Komisję Europejską kierunków zmian dyrektywy 2006/112/WE. Zmiany te, nakierowane głównie na zmniejszenie luki w VAT i walkę z oszustwami podatkowymi, mają fundamentalne znaczenie dla całego systemu podatku od wartości dodanej. Prezentowane przez Komisję Europejską założenia planowanej reformy z jednej strony mają wprowadzić ułatwienia dla podatników, czyniąc docelowy system VAT spójnym i mniej sformalizowanym, z drugiej zaś – zmieniają całkowicie dotychczasowy model poboru VAT. I chociaż na przeszkodzie wprowadzenia planowanych zmian może stanąć wymóg jednomyślności, to omówienie założeń jednolitego unijnego obszaru VAT należy uznać za niezbędne w dalszej dyskusji nad kształtem systemu VAT.

Początek strony


Iwona Georgijew
Recharakteryzacja i pominięcie transakcji dla celów cen transferowych – nowe instrumenty ostatniej szansy
Recharakteryzacja lub pominięcie transakcji są nowymi instrumentami wprowadzonymi do przepisów o cenach transferowych z dniem 1.01.2019 r. Zastosowanie tych mechanizmów powinno być dopuszczalne dopiero po przeprowadzeniu przez organ podatkowy szczegółowej analizy substancji transakcji kontrolowanej. Zasady wykonywania takiej analizy powinny być jasno określone i zapisane w przepisach prawa. Recharakteryzacja i pominięcie transakcji powinny być traktowane jako instrumenty wyjątkowe i stosowane do transakcji wykonanych po 31.12.2018 r.

Początek strony


dr Katarzyna Bronżewska, dr Alicja Majdańska
Program Współdziałania z Dużymi Podatnikami – polski odpowiednik co-operative compliance. Czy warto?
Artykuł przedstawia co-operative compliance w świetle modelu międzynarodowego, jaki został wykształcony w ramach prac oraz analizuje jak ten sam model CC został implementowany w różnych krajach: w Holandii, Wielkiej Brytanii i Austrii. Wskazuje także jak na tym tle prezentują się rozwiązania zaproponowane w projekcie nowej Ordynacji podatkowej.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińTOPIC OF THE MONTH

Michał Wilk

p. 16

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Application of Provisions from Other Branches of Law in Statements of Reasons for Tax Decisions on
...TOPIC OF THE MONTH

Michał Wilk

p. 16

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Application of Provisions from Other Branches of Law in Statements of Reasons for Tax Decisions on the Example of Staff Outsourcing
p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES 6
p. 6

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE
p. 13

TAXES

Filip Majdowski, Błażej Kuźniacki

p. 23

Aleksandra Brach

p. 33

TRANSFER PRICING

Iwona Georgijew

p. 39

TAX ORDINACE ACT

Katarzyna Bronżewska, Alicja Majdańska

p. 44

COURTS’ DECISIONS

Administrative Courts’ rulings: review
p. 52

CoJ rulings: review
p. 56

NEWS FROM BRUSSELS
p. 63

Subscription
p. 64
Michał Wilk
Disclosing Tax Arrangements in the Context of Professional Privilege of Tax Advisers
On 1 January 2019, a number of entities providing consulting services – including in particular tax advisers, advocates and attorneys at law – were obligated to disclose the so-called tax arrangements made available to taxpayers. In response to requests made in the course of preparation of the bill to amend the Tax Ordinance to this extent, the legislator introduced certain legal instruments protecting the professional privilege of tax advisers, advocates and attorneys at law. Even so, the scope of legislative interference with the professional privilege of these professions in combination with the weakness of the introduced safeguards gives rise to doubts about the constitutionality of the adopted solutions.

Back to top


Filip Majdowski, Błażej Kuźniacki
Amendments to Polish CFC Regulations: Overview of Key Amendments in Force Since 1 January 2019
In November 2018, with effect from 1 January 2019, the legislator decided to amend part of the provisions on controlled foreign companies (CFCs) by the Act of 23 October 2018 on Amendments to the Personal Income Tax Act, the Corporate Income Tax Act, the Tax Ordinance Act, and Certain Other Acts. These amendments are important for taxpayers and for tax law practitioners, in particular for tax advisers and administrative courts. The authors of this article conducted an analysis of the regulations in question, with special emphasis on broadening the defi nition of a foreign entity (previously: company), as well as expanding and clarifying the reasons for the control.

Back to top


Aleksandra Brach
Planned Directions for Amendments to Directive 2006/112/EC to Close Tax Loopholes in Terms of the Collection System
The article contains a discussion of the directions for amendments to Directive 2006/112/EC, planned by the European Commission. These amendments, mainly aiming to decrease the VAT gap and combat tax fraud, have fundamental importance for the whole VAT system. The assumptions behind the reform planned by the European Commission may mean that, on the one hand, taxpayers may see some facilitating measures, which will make the target VAT system more coherent and less formalised, but on the other hand, the existing model of VAT collection will change completely. And though the planned changes may be impeded by the need to achieve unanimity, the assumptions for a single EU VAT area have to be discussed for the sake of further discussions on the shape of the VAT system.

Back to top


Iwona Georgijew
Recharacterisation of a Transaction and Non-Recognition of Transactions for Transfer Pricing Purposes: New Last-Resort Instruments
Recharacterisation and non-recognition of transactions have been introduced as new instruments into the transfer pricing provisions as of 1 January 2019. The application of these mechanisms should be authorized only after the tax authority has performed a thorough analysis of the substance of the delineated controlled transaction. It is necessary for the principles of carrying out such analyses to be clearly defi ned and described in the provisions of law. Given their specifi cs, recharacterisation and non-recognition of transactions should be treated as exceptional instruments and applied as new mechanisms to transactions concluded after 31 December 2018.

Back to top


Katarzyna Bronżewska, Alicja Majdańska
Large Taxpayer Cooperation Programme. The Polish Equivalent of Cooperative Compliance. Is it Worth Trying?
The article presents cooperative compliance in the light of the international model that emerged in the course of work and analyses how the same CC model was implemented in various countries: the Netherlands, the UK, and Austria. It also indicates how the solutions suggested in the new Tax Ordinance Bill fare against this background.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada Programowa:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Adam Wesołowski
mec. Piotr Żarski

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Ada
11-08-2017
Ocena: 5/5
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty